26. schôdza

29.11.2011 - 14.12.2011
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.12.2011 o 17:24 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:24

Martin Chren
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda.... (Prerušenie rečníka predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím o kľud.


Chren, Martin, poslanec NR SR
Chcel sa len vyjadriť k tej písomnej sťažnosti štyroch poslancov SaS. Podľa záznamov, ktoré sme si prešli, hlasovacie zariadenie pri štyroch poslancov pri hlasovaní o vyššej materskej vykázalo, že nehlasovali, hoci hlasovali za, a podľa záznamov sa ukázalo, že v tom čase ste bez upozornenia prerušili hlasovanie, takže v čase, mohlo sa stať, že v čase, keď títo štyria poslanci stlačili gombík, nezobralo hlasovanie nás... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
To je vaša konštrukcia, pán poslanec... (Prerušenie predsedajúceho poslancom.)


Chren, Martin, poslanec NR SR
Takto to bolo. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
Prosím vás, aby ste nevznášali svoje... (Prerušenie predsedajúceho poslancom.)

Chren, Martin, poslanec NR SR
Len chcem dodať, že keby bol predsedajúcim schôdze vtedy niekto iný ako vy, dalo by sa predpokladať aj zlý úmysel, čo však nepredpokladám.
Skryt prepis

8.12.2011 o 17:24 hod.

Ing.

Martin Chren

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:29

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolávam rokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na 18.00 hodinu do našej zasadacej miestnosti. Poprosím všetkých členov, aby sa ho zúčastnili.
Ďakujem pekne.

(Prerušenie rokovania o 17.29 hodine.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.12.2011 o 17:29 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
26. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:12

Milan Hort
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, milé dámy, vážení páni, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som v mene skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 151a ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 4 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov vám podal návrh kandidáta na verejného ochrancu práv, ktorého navrhujeme a je ním JUDr. Jana Dubovcová, rodená Verčíková.
Jana Dubovcová žije v Banskej Bystrici, je vydatá, žije usporiadaným rodinným životom, je matkou piatich detí, z ktorých dve sú ešte študentmi denného vysokoškolského štúdia.
V roku 2002 svetová organizácia Transparency International udelila Jane Dubovcovej za jej postoj a konanie, išlo o anketu o korupcii na súde a následné presadzovanie a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy Slovenskej republiky, najvyššie ocenenie, ktoré si osobne prevzala v Casablance v Maroku za účasti zástupcov všetkých krajín. V roku 2006 si vo Washingtone prevzala prestížnu cenu, ktorú jej udelila Svetová banka za prácu na postupoch zefektívnenia činnosti súdov a súdnych systémov.
Jana Dubovcová v roku 1977 skončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štátnou záverečnou skúškou a nadobudla vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore právo. V roku 1979 obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku vo vednom odbore občianske právo hmotné, občianske právo procesné a bol jej priznaný titul doktor práv - JUDr.
Vykonávala právnickú prax a v roku 1988 sa stala justičnou čakateľkou. Po absolvovaní odbornej justičnej skúšky bola 21. 12. 1989 zvolená za sudkyňu z povolania.
Počas vykonávania sudcovskej funkcie, v ktorej pôsobila ako predsedníčka senátu a samosudkyňa, rozhodla niekoľko tisíc sporov aj nesporových vecí z oblasti občianskeho, pracovného, rodinného, ale aj obchodného práva. Funkciu sudkyne vykonávala po odbornej stránke dobre a zodpovedne a bez prieťahov v konaní. Účastníci súdnych konaní na jej sudcovskú prácu nepodali ani jednu sťažnosť a v práci dosiahla dobré pracovné hodnotenie.
V rokoch 1999 až 2005 bola predsedníčkou Okresného súdu Banská Bystrica. Počas odbornej stáže na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky v rokoch 2003 a 2004 pôsobila vo funkcii generálnej riaditeľky sekcie ekonomiky, rozvoja a stratégií a pracovala na tom, aby sa na všetky súdy Slovenskej republiky zaviedol projekt súdny manažment vrátane generátora náhodného výberu sudcu pre rozhodovanie vo veci.
V rokoch 1998 až 2002 bola šéfredaktorkou časopisu Združenia sudcov Slovenska JUSTIN a informačného bulletinu Združenia sudcov Slovenska. Pracovala tiež v Národnej asociácii sudkýň Slovenska, ktorá sa zaslúžila veľkou mierou o prijatie legislatívy na stíhanie domáceho násilia. Národná asociácia sudkýň Slovenska už v roku 2002 navrhovala Dr. Janu Dubovcovú za kandidátku na funkciu verejnej ochrankyne práv.
Jana Dubovcová spolupracovala s viacerými občianskymi združeniami na zvyšovaní právneho vedomia spoločnosti. Ako bezplatná právna poradkyňa spolupracovala niekoľko rokov s bývalým Centrom poradensko-psychologických služieb v Banskej Bystrici a takmer 10 rokov externe vyučovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici právo so zameraním na oblasť rodinného práva a na ochranu práv dieťaťa a ľudských práv.
Doktorka Jana Dubovcová v minulosti nebola a ani teraz nie je členkou žiadnej politickej strany. Po prijatí rozhodnutia zúčastniť sa v roku 2010 volieb do Národnej rady ako nezávislá na kandidátke politickej strany SDKÚ - DS sa vzdala sudcovskej funkcie. V súčasnosti je poslankyňou Národnej rady, pracuje v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady, v Imunitnom a mandátovom výbore Národnej rady a zameriava sa na oblasť legislatívy týkajúcej sa súdnictva a ústavných práv. Je advokátkou.
Pre spôsob, akým Jana Dubovcová vykonávala a napĺňala svoju sudcovskú funkciu, pre jej životné postoje, ktoré zaujíma, a preto, že dlhé roky presadzuje etiku a morálku do bežného života a do súdnictva, je dnes uznanou a uznávanou morálnou autoritou nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nej. (Ruch v sále.)
Páni kolegovia, poprosím ešte chvíľu pozornosti, už budem končiť.
Spĺňa tak odborné, aj osobné, aj osobnostné predpoklady na riadne a dôstojné vykonávanie ústavnej funkcie verejného ochrancu práv v Slovenskej republike.
V mene skupiny poslancov vám dávam do pozornosti nielen toto meno, ale aj jej životný príbeh a verím, že porozumiete, že na funkciu verejného ochrancu práv je Jana Dubovcová naskutku dobrý kandidát.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.12.2011 o 9:12 hod.

Ing.

Milan Hort

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:20

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán predkladateľ, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 601 predložiť stanovisko Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny k splneniu podmienok navrhovanej kandidátky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
Výbor prerokoval návrh na voľbu verejného ochrancu práv a svojím uznesením č. 99 konštatoval, že návrh kandidátky na verejnú ochrankyňu práv bol podaný v súlade s čl. 2 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov. Návrh obsahuje všetky dokumenty, na základe ktorých výbor mohol zistiť, že kandidátka Jana Dubovcová spĺňa podmienky na zvolenie uvedené v § 4 ods. 2 zákona o verejnom ochrancovi práv.
Na základe predložených dokumentov, ako aj vypočutia kandidátky na schôdzi výborov, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, zaujal výbor stanovisko, že navrhnutá kandidátka spĺňa podmienky na voľbu verejného ochrancu práv. Výbor odporúča Národnej rade overiť podľa § 4 ods. 3 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov, že navrhovaná kandidátka spĺňa podmienky na voľbu, a následne uskutočniť voľbu verejného ochrancu práv. Teda neviem, rozprava už asi prebehla.

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Prosím?

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Tým končím spravodajskú informáciu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.12.2011 o 9:20 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:23

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dňa 23. mája 2011 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jána Chabana, člena Rady pre reguláciu, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval pán prezident Slovenskej republiky na obdobie štyroch rokov podľa zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na uvoľnené miesto člena Rady pre reguláciu navrhuje nových kandidátov aspoň dvoch na jedno miesto. Ten navrhovateľ, ktorý navrhol člena, ktorému členstvo zaniklo, teda v tomto prípade Národná rada, a to do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaniklo členstvo doterajšieho člena. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Rady pre reguláciu.
Za člena rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa citovaným zákonom ustanovené podmienky. Na základe listu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu z 20. mája 2011 adresovaného predsedom klubov, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, boli predložené štyri návrhy na: Ing. Jaroslava Gorása, Ing. Jána Magyara, Ing. Viliama Mikuláša a Ing. Vladimíra Štefánika.
Výbor na 34. schôdzi 29. júna 2011 posúdil predložené návrhy. Konštatoval, že podľa predloženej dokumentácie Ing. Viliam Mikuláš a Ing. Vladimír Štefánik spĺňajú predpoklady, ktoré sú ustanovené v § 9 ods. 2, 3, 5, 7 a 8 citovaného zákona. Ing. Jaroslav Gorás nespĺňa predpoklady ustanovené v § 9 ods. 2 písm. b) citovaného zákona, ide o 10 rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe a z toho bola podmienka 5 rokov v riadiacej funkcii. A navrhovaného Ing. Jána Magyara navrhovateľ László Solymos stiahol.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1196 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s ním navrhol ďalší postup, a to takýto:
Zvoliť dvoch členov na člena rady pre reguláciu verejným hlasovaním použitím hlasovacích lístkov. Ak nebude požadovaný počet kandidátov zvolený, teda aspoň dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu a do opakovanej voľby postupujú nezvolení kandidáti. Ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, teda aspoň dvaja kandidáti, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Do novej voľby postupujú nezvolení kandidáti, ktorí neboli zvolení vo voľbe ani opakovanej voľbe, a novonavrhnutí kandidáti. Rozhodnutie výboru platí pri každej novej voľbe.
Pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.12.2011 o 9:23 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:29

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dovoľte mi, aby som vás oboznámila s návrhmi na kandidátov na voľbu kandidátov na vymenovanie za členov výberových komisií uskutočňujúcich výberové konanie na voľné miesta sudcov.
Zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich, ustanovil, že voľné miesto sudcu sa obsadzuje na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Jej členov vymenúva predseda súdu, ktorý výberové konanie vyhlasuje z databázy, do ktorej Národná rada volí aspoň dvoch kandidátov.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady poslanci predložili návrhy na štyroch kandidátov.
Ústavnoprávny výbor posúdil návrhy z hľadiska formálnych a obsahových náležitostí, ako i konkrétnych ustanovení navrhovaných kandidátov a uznesením z 27. júna 2011 č. 249 konštatoval, že navrhovaní kandidáti Mgr. Anton Martvoň, Mgr. Viliam Pohančeník, JUDr. Ľubomír Schweighofer, prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., spĺňajú podmienky voliteľnosti ustanovené zákonom a odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady a volebného poriadku na voľbu a odvolávanie funkcionárov.
Pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.12.2011 o 9:29 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:32

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s materiálom pod poradovým číslom 543 - návrh na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Predseda Rady Rozhlasu a televízie Slovenska listom zo dňa 14. septembra 2011 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov skončilo členstvo v rade pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania.
Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, zverejnenej dňa 26. septembra 2011, predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práv, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia návrhy kandidátov na člena rady.
Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov: Mgr. Róbert Beňo, Mgr. Bohumír Bobocký, Mgr. Ján Dianiška, Dr. Vladimír Dobrovič, Ing. Jozef Foltýn, Ľubomír Lintner, Mgr. Elena Mallicková, Ing. Jozef Mračna, Mgr. Bernadeta Tokárová.
Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú splnené, sú spôsobilí, aby boli volení do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska. Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do 30 dní od zvolenia.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 117 z 22. novembra 2011 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1. konštatovala, že
a) dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania,
b) je potrebné zvoliť jedného člena rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, odborníka v oblasti televízneho vysielania;
2. zvolila podľa § 9 ods. 1 zákona jedného člena rady za oblasť televízneho vysielania funkčného obdobia do 10. februára 2017;
3. voľbu uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov;
4. uskutočnila opakovanú voľbu člena rady v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.12.2011 o 9:32 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:38

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Dámy a páni, pod tlačou 314 je návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Dovoľte, aby som vás oboznámil so správou výboru pre kultúru a médiá.
Predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu listom č. 5129/2010 z 27. októbra 2010 oznámil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončí dňom 30. júna 2011 funkčné obdobie členovi rady doc. Ing. Ladislavovi Štibrányimu, CSc.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom z 25. marca 2011 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrh kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie členov rady: Ing. Peter Abrahám, Mgr. Oľga Pohánková, Dr. Vladimír Puchala, doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., Mgr. Igor Balla.
Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti uvedení pod poradovým číslom 1 až 4 spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov. Kandidát uvedený pod čiarou s poradovým č. 5 nepredložil požadovaný výpis z registra trestov, je to § 7 ods. 1 zákona. Z uvedeného dôvodu sú zaradení do voľby štyria kandidáti uvedení pod poradovým číslom 1 až 4. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 82 z 10. mája 2011 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 314) a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1. konštatovala, že
a) dňom 30. júna 2011 skončí funkčné obdobie Ladislavovi Štibrányimu,
b) je potrebné zvoliť člena rady, aby rada mala 9 členov podľa § 6 ods. 1 zákona;
2. zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov člena rady na obdobie šesť rokov, ktoré začne plynúť dňom 1. júla 2011;
3. voľbu člena uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov;
4. uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že vo voľbe nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najväčší počet hlasov.
Ďakujem pekne, pán predseda, prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.12.2011 o 9:38 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:32

Ivan Uhliarik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dňa 3. decembra 2011 uzatvorila vláda Slovenskej republiky s Lekárskym odborovým združením Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve.
Jednou z hlavných požiadaviek Lekárskeho odborového združenia bola garancia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
4.
Prepáčte, pán minister, chcem vás prerušiť a poslancov upozorniť, že po skončení rozpravy o tomto bode programu budeme hlasovať o vyslovení súhlasu, resp. o našom postoji k predloženému návrhu.
Nech sa páči, pán minister.

Uhliarik, Ivan, minister zdravotníctva SR
5.
Ďakujem pekne.
Jednou z hlavných požiadaviek bola garancia postupného navýšenia základných platov lekárov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti, ako aj úprava Zákonníka práce. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo predložil návrh zákona, ktorý upravuje postupné navýšenie minimálnej zložky základnej mzdy lekára alebo zubného lekára pracujúceho v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, a to od 1. januára 2012 a od 1. júla 2012.
Novela zákona č. 578/2004 dopĺňa v Zákonníku práce ustanovenia týkajúce sa, nahrádza prácu nadčas pre zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie. Za prácu nadčas patrí takémuto zamestnancovi náhradné voľno. Ak zamestnávateľ neposkytne náhradné voľno, teda jeho práca nadčas presahuje určený rozsah podľa Zákonníka práce, alebo takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore s požiadavkami na personálne zabezpečenie, zamestnávateľ poskytne takémuto zamestnancovi pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie alebo náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.
Navrhovaná úprava dopĺňa, aby okrem zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, mohli dať podnet na príslušnom orgáne Inšpekcie práce aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere v danom zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov.
Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 12. decembra 2011 schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona. V zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady, nakoľko vzniká hrozba priameho porušenia jedného zo základných ľudských práv uvedeného v čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje právo každého na ochranu zdravia a právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon, vám predkladám vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prosím vás o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.12.2011 o 9:32 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:35

Viliam Novotný
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo podáva spravodajskú správu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 602).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím z decembra 2011 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 23. schôdzi dňa 13. decembra 2011. Výbor uznesením č. 104 z 13. decembra 2011 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovateľoch, v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie návrhu zákona Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch, sa uskutoční na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.12.2011 o 9:35 hod.

MUDr.

Viliam Novotný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video