28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:02 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:50

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, priznám sa, že po pánovi Matovičovi sa mi veľmi zle vystupuje, lebo aj keď hovoríme o imunite, imúnna nie som voči jeho vulgarizmom a agresivite. (Potlesk.) A chcela by som ho uistiť, aj keď tu nie, že po nadobudnutí účinnosti novely tohto zákona budem skutočne rozmýšľať s ďalšími kolegami na podaní trestného oznámenia a hľadať skutkové podstaty, ktoré sa na neho vzťahujú, aby si už aj sám hneď vyskúšal na sebe účinky tohto zákona. Ďakujem pekne. (Potlesk v sále.)
K uvedenému návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského, Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov, tlač 360, podávame uvedený pozmeňovací návrh:
1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod, ktorý znie:
,,1. V § 9 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.".
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť' možnosť' využitia imunity všetkým osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona.
2. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
,,2. V § 9 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
,,(3) Podľa tohto zákona sa prejedná aj konanie fyzickej osoby, ktoré je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu, a konania sa dopustil prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky a príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.".".
Doterajší bod 2 sa označí ako bod 3.
V čl. I. bod 2 sa odsek preznačí na ods. 4.
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť' pôsobnosť' zákona o priestupkoch aj na osoby ako prokurátor, generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, príslušník Policajného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a príslušník Železničnej polície.
3. V čl. I v doterajšom bode 2 slová "v odseku 2" nahrádzajú sa slovami "odseku 2 a 3", a to v tomto bode celkom dvakrát.
V tomto prípade ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá súvisí s bodom 2.
4. V čl. I sa na konci dopĺňa bod 4, ktorý znie:
,,4. Paragraf 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
,,(4) Ak bol prejednaný priestupok osoby uvedenej v ods. 2 alebo v ods. 3, príslušný orgán, ktorý priestupok prejednal, o tom bezodkladne informuje najbližšie nadriadený orgán osoby, ktorá priestupok spáchala. Ak priamy nadriadený takejto osoby nie je, príslušný orgán zašle oznámenie podľa prvej vety Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky.".".
Odôvodnenie: Navrhujem, aby príslušný orgán po prejednaní priestupku ďalej informoval najbližšie nadriadeného osoby uvedenej v ods. 2 a 3. Pokiaľ osoba uvedená v ods.u 2 a 3 nadriadeného nemá, príslušný orgán informuje Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
5. V čl. I sa na konci dopĺňa bod 5, ktorý znie:
,,5. Paragraf 10 sa vypúšťa.".
Odôvodnenie: Právna úprava logicky nadväzuje na ods. 2 návrhu zákona, ako aj ods. 3 navrhovaný v bode 2, podľa ktorých sa má priestupok najprv prejednať ako priestupok a následne oznámiť najbližšiemu nadriadenému, prípadne Mandátovému a imunitnému výboru Národnej rady.
6. Za čl. III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie:
"Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., ďalej č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 503/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 187 sa vypúšťa písmeno b).
2. V § 198 sa vypúšťa ods. 2.
3. V § 214 sa vypúšťa ods. 4.
A nasledujúce články sa primerane prečíslujú.".
Odôvodnenie: V dôsledku zavedenia zodpovednosti za priestupok u prokurátorov sa navrhuje vypustiť disciplinárnu zodpovednosť' za to isté konanie, aby nedošlo k potrestaniu osoby za jeden skutok dvakrát.
7. Za čl. III sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
"Čl. V
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999, 181/1999, 356/1999, 224/2000, 464/2000, 241/2001, zákona č. 98/2002, 328/2002, 422/2002, 659/2002, 212/2003, 178/2004, 201, 365, 382, 727, 732/2004, zákona č. 69/2005, 623/2005, 342, 513/2007, 61, 278, 445, 491/2008, zákona č. 70/2009, 60/2010, 151/2010, 543, 547/2010 a 48/2011 sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V § 52 sa vypúšťa ods. 2.
Bod 2. V § 53 sa vypúšťa ods. 2.
Bod 3. V § 54 sa vypúšťajú slová "alebo znaky priestupku".
Bod 4. V § 55 sa vypúšťa ods. 3.
Bod 5. V § 56 sa vypúšťa ods. 3.
Bod 6. V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová "alebo priestupkom".
Bod 7. Paragraf 58 sa vypúšťa.
Bod 8. V § 59 sa vypúšťa ods. 2.
Bod 9. V § 59 ods. 4 sa vypúšťajú slová " alebo za priestupok".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V dôsledku zavedenia zodpovednosti za priestupok u príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície sa navrhuje vypustiť disciplinárnu zodpovednosť za to isté konanie, aby nedošlo k potrestaniu osoby za jeden skutok dvakrát.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 14:50 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:00

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pani kolegyňa, ja by som sa vás chcel spýtať, v úvode vášho prejavu a predtým, ako ste sa pustili do čítania pozmeňovacieho návrhu, ste hovorili o tom, že s kolegami chystáte zoznam skutkových podstát. Mňa by zaujímalo, či myslíte na výroky v parlamente, s ktorými kolegami a aký zoznam skutkových podstát to na pána Matoviča chystáte? Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:00 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:00

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani kolegyni, pani poslankyni Vittekovej za predložený návrh zákona. Veľmi som poprosil svojich ctených kolegov, ktorým naozaj záleží na tomto návrhu zákona, ktorý naozaj myslia úprimne, a nielen zbabelo podvodnícky tento návrh, ktorý predložili, aby si to, čo pani poslankyňa predložila, skutočne prečítali a zaujali k tomu stanovisko.
Osobitne by som poprosil pani ombudsmanku, aby sa tým zaoberala a vystúpila k týmto návrhom preto, lebo si myslím, že sú nesmierne dôležité. Tieto návrhy zakladajú vlastne nové pravidlá hry. A bolo by skutočne dobré, nové pravidlá hry v zmysle priestupkovej imunity, resp. neimunity a pre celú spoločnosť, a bolo by dobré, keby, ctení kolegovia, ste sa týmto naozaj, tí, čo to myslíte úprimne, zaoberali a tak zobrali vietor z plachát rôznym politickým podvodníkom a polobláznom, ktorí sú v tomto parlamente.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:00 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj ja chcem poďakovať pani poslankyni za to, že predniesla tento pozmeňujúci návrh, pod ktorým som podpísaná aj ja, a hlásim sa k nemu. Myslím si, že tento návrh ktorý predložila skupina poslancov, je nedostatočný, aby sa priestupková imunita vzťahovala len na poslancov, sudcov, sudcov Ústavného súdu a som toho názoru, že je potrebné rozšíriť to na všetky tie skupiny, ktoré práve v tom pozmeňujúcom návrhu sú uvedené tak, aby sme si boli všetci rovní, a nie niekto rovný a niekto rovnejší.
Ďakujem pekne. (Potlesk).
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:01 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:02

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Vitteková, veľmi rád by som si prečítal váš pozmeňovák, ale akosi nie je rozdaný v laviciach, tak neviem, chcete takýto dosť obšírny pozmeňovák, aby sme sa k nemu vyjadrili a aby sme za neho hlasovali a ani ste nezabezpečili, aby bol rozdaný. Treba na budúce trošku skorej predkladať.
Druhá vec. Dosť ma zaujalo, nebol som tu, nebol som tu, keď ste začali hovoriť niečo o mne a aké skutkové podstaty na mňa chystáte, keď sa vás kolega Viskupič opýtal, že čo tým myslíte, povedali ste trestné oznámenia, a ja som s hrôzou zistil, že vy, ako poslankyňa Národnej rady, ktorá v podstate je zodpovedná za prijímanie zákonov, nevie, čo to je retroaktivita. S hrôzou som zistil, že vy vlastne neviete, že hlasujete, že budeme hlasovať o zrušení priestupkovej imunity, na základe ktorej nebudete môcť dávať žiadne trestné oznámenia, lebo to budú obyčajné priestupky. Ja som s hrôzou zistil, že vy si dnes myslíte, že budete hlasovať za zrušenie trestnoprávnej imunity, na základe ktorej budete môcť potom dávať nejaké trestné oznámenia. Ako s hrôzou zisťujem, že poslankyňa vraj budúcej, zodpovednej strany, ktorá dá Slovensku istoty, nevie, čo to je retroaktivita, nevie o akom zákone dnes bude hlasovať, nevie, že bude hlasovať o zrušení priestupkovej imunity a naivne žije v ilúzii, že bude hlasovať o zrušení trestnoprávnej imunity.
Poprosím vás, skúste predtým, ako budete Slovensku sľubovať istoty v ťažkých časoch, sa naučiť aspoň základy parlamentnej práce. (Smiech v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:02 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:04

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Priznám sa, pán predsedajúci, že ja strácam slová, pokiaľ mám sa vyjadrovať k pánovi Matovičovi.
Pán Matovič, myslím si, že ovládam, čo je retroaktivita, a ja som povedala, že skutočne budem hľadať všetko po nadobudnutí účinnosti tohto zákona aby som našla akékoľvek vaše konanie, ktoré bude zodpovedať skutkovej podstate priestupku, a ja pevne verím, že aj skutkovej podstate trestného činu, ktorý je v trestnom zákone. A budem tomu venovať naozaj, aj v čase, kedy už nebudem mať čo robiť, že sa budem venovať vašej osobe. I keď si myslím, že nestojíte za to.
Ďakujem. (Smiech v pléne.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:04 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:04

Anna Belousovová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, vážený pán podpredseda Národnej rady, ja sa budem snažiť hovoriť o takej vážnej veci, ako je poslanecká imunita, veľmi vážne. A ospravedlňujem sa vôbec všetkým, ktorí tu mali nejakú kabaretnú náladu, že vám ju možno naruším, ale budem sa snažiť rozprávať pochopiteľne a zrozumiteľne, nerušte ma, pán kolega, tak, aby ma porozumeli možno tí, ktorí si nepreštudovali materiály, ale hlavne, aby ma porozumeli občania, ktorí, si myslím, že sú v tomto prípade ku koncu volebného obdobia zavádzaní.
Prečo tak hovorím? Teda budem sa snažiť hovoriť bez nejakých emócií, ale myslím si, že predchádzajúce vystúpenia, aj atmosféra, v ktorej prebiehali, zahmlievali situáciu a vlastne zakrývajú podstatu, o čom je tu teraz reč. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nevyrušujte pani poslankyňu! Prosím o väčší kľud v rokovacej sále.

Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR

Aj vám sú určené moje slová, pán bývalý predseda Národnej rady, pán Sulík. (Z pléna počuť: Prepáčte.) Na prvýkrát prepáčim.
Čiže ja by som chcela povedať v prvom rade občanom, že považujem tento návrh zákona na zrušenie priestupkovej imunity za lacné vymývanie alebo pokusy o vymývanie mozgov. Pretože občania by mali vedieť, že ide len v tomto návrhu, o ktorom budeme hlasovať, o zrušenie priestupkovej imunity. A priestupok je to, že napríklad poslanec zaparkuje, ako tu bolo spomínané, na mieste, ktoré nie je určené pre parkovanie, atď. Čiže vlastne ide o maličkosti. Čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len podľa mňa predvolebná dymová clona, ktorá bola dohodnutá... Ale fakt ma rušíte, páni kolegovia! Pán podpredseda!?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, absolútne ticho nikdy v tejto sále nebolo. Páni poslanci, pán poslanec Beblavý!. Prosím vás, vyrušujete pani poslankyňu a...

Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR
Ty môžeš dýchať, Dušan. Ty dýchaš potichu. (Smiech v sále.) No ale vážne chcem hovoriť.
(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, vy teda máte skúsenosti.

Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR

Čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len predvolebná dymová clona do očí voličom a ja úplne vážne hovorím to, čo by si mali ľudia uvedomiť, že to, čo je pre nich podstatné a to, čo oni chcú, aby sme zrušili, to je trestnoprávna imunita poslancov. A tá týmto návrhom zákona žiadnemu z poslancov odobraná nebude. Naďalej bude platiť, že ak poslanec spácha trestný čin, napríklad trestný čin korupcie, musí najskôr Generálna prokuratúra dať návrh na jeho zbavenie imunity a orgány Národnej rady musia o tom rozhodovať hlasovaním.
Čiže obraciam pozornosť aj na návrh, ktorý, pozmeňovací, dala pani poslankyňa Vitteková zo SMER-u, že ide len o úpravu znova priestupkovej imunity, aby sa vzťahovala aj na iné osoby, ako sú poslanci, ale napriek tomu návrhu, ktorý ste podali, aj tak poslancom potom stále trestnoprávna imunita ostáva.
Ja som si dala tú námahu a pozrela som sa do histórie, pretože mne sa zdá, že, ja som pôvodným vzdelaním matematik, že priamo úmerne, tak ako sa blíži dátum konania volieb, tak sa aj blížia snahy preukazovať pred voličmi snahu o zbavenie imunity . A našla som v tom priamu súvislosť.
Aká je teda história snáh o zrušenie alebo zúženie poslaneckej imunity? Vychádzajúc z materiálov, ktoré vypracoval Parlamentným inštitút Národnej rady Slovenskej republiky, od roku 1998 bolo podaných do Národnej rady trinásť návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorými sa navrhovala meniť poslanecká imunita či indemnita. Celkovo boli doteraz schválené tri zmeny ústavy týkajúce sa poslaneckej imunity. Išlo o komplexnú novelu ústavy z roku 2001 a o rozšírenie indemnity návrhom vtedajšieho predsedu ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Drgonca, a zúženie poslaneckej imunity na priestupky.
Je potrebné konštatovať, a to je tiež zaujímavý číselný údaj, že dvanásť návrhov bolo podaných poslancami. Väčšina z nich bola podaná v priamej spätosti a v súvislosti s voľbami, jeden jediný bol podaný vládou, to bolo v treťom volebnom období. V treťom a vo štvrtom volebnom období boli podané celkovo štyri totožné návrhy z ktorých ani jeden nebol schválený. Cieľom týchto noviel bolo zúžiť imunitu poslancov tak, že na stíhanie poslanca Národnej rady by nebol potrebný súhlas Národnej rady, na vzatie do väzby by však bol potrebný súhlas. To znamená, že vlastne trestné stíhanie mohlo začať bez súhlasu Národnej rady a na vzatie do väzby potrebný súhlas nebol. Aj tak žiadny tento návrh nebol vlastne prijatý.
A teraz úplne letecky. Prvý návrh, ktorý som našla z volebného obdobia 1998 - 2002, bol podaný poslancom Národnej rady pánom Robertom Ficom. Národná rada prerušila rokovanie o tomto návrhu zákona. To je stručná história, ako to bolo a ako sa to vyvíjalo. Ďalší bol podaný pánom Hrušovským, Oroszom a Kresákom, ktorý bol schválený, ale v tomto návrhu zmeny ústavy o poslaneckej imunite išlo o dosť podľa mňa kuriozitné záležitosti, pretože sa vlastne doplnilo, že počas trvania poslaneckého mandátu je trestné stíhanie alebo vzatie do väzby vylúčené; v takom prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie. A potom bolo doplnené, že ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, ale sa neuplatňuje. Čo mi pripadá nielen smiešne, ale z pohľadu dneška absolútne nemorálne. To na adresu predkladateľov. Vo volebnom období v roku 2002 - 2006 podali páni poslanci Galbavý, Devínsky, pani Navrátilová a pán poslanec Gaľa návrh zákona o poslaneckej imunite, ktorý tiež bol len hra so slovami a neriešil podstatu trestnoprávnej imunity a jej zbavenie. Návrh zákona vzal navrhovateľ späť. Chcela by som sa tých poslancov ktorí sú medzi nami, opýtať, čo vás viedlo k tomu, že ste najprv urobili bublinu, a potom ste vlastne ošálili voličov a vzali návrh zákona späť. Ďalší návrh dalo ministerstvo spravodlivosti, teda vláda. Rozhodlo sa, že sa nebude pokračovať v pléne o návrhu tohto zákona. K tomu sa ešte vrátim. Ďalší návrh zákona podali pán poslanec Lipšic, Palko, Fronc, kde sa hovorilo o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Mandátového a imunitného výboru. Národná rada musí na následnej schôdzi, teda vysloviť súhlas so vzatím poslanca do väzby na svojej najbližšej schôdzi. Návrh však nepostúpil do druhého čítania. To bolo IV. volebné obdobie roky. Roky 2006 - 2010, navrhovatelia páni poslanci z KDH Abrhan, Bauer, Brocka, Fronc, Gibalová, Hrušovský, Kahanec, Lipšic, Minárik a Palko. Tiež sa hovorilo len o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu mandátového a imunitného výboru; Národná rada musí dať následný súhlas so vzatím do väzby na najbližšej schôdzi. Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať o tomto návrhu. Ďalší návrh zákona dal pán poslanec Bárdos, Galbavý a Hrušovský. Tak isto bolo to len niečo v podobnom duchu, ako som hovorila v predchádzajúcom. Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu, to bol záver. Ďalší bol vrátený navrhovateľovi naspäť, ďalší bol len priestupkový. Ďalší návrh dal, komplexný, pán poslanec Paška, nevidím ho tu, ale tento návrh zákona vzal navrhovateľ späť. Ja by som sa ho chcela opýtať prečo? Tak isto pani poslankyňa Zmajkovičová, ktorá ako navrhovateľka vzala tiež svoj návrh novely ústavy späť, hoci si myslím, že sa nič zlé nestalo, pretože tam sa vkladal odstavec, napríklad, nebudem čítať celé: Ak poslanec bol vzatý do väzby, príslušný orgán bezodkladne oznámi túto skutočnosť predsedovi Národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru. Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. To už naozaj nie je na smiech, to je kuriozita. Akože, keď je niekto v base, tak sa neuplatňuje jeho, jeho, alebo budú občania čakať, kým ich bude zastávať, trestanec? Ďalší návrh, ktorý podal pán poslanec Lipšic, vtedy Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať o návrhu. Hoci toto bolo tiež niečo len v podobnom duchu, že ak je zobratý do väzby poslanec, následne Národná rada musí dať súhlas s jeho trestným stíhaním alebo väzbou.
No možno som niektorých unavila čítaním celej histórie, ako dopadli snahy o obmedzenie imunity poslancov vôbec v histórii tejto republiky. Čiže taká je vlastne podstata. Nikdy, ani v jenom prípade neišlo o to, čo občania od nás právom očakávajú, zvlásť po vyostrení situácie teraz, v týchto dňoch na námestiach a po prepuknutí ohromne,j nielen jednej, ale myslím si, že prepuknú aj ďalšie, ďalšie obrovské korupčné kauzy.
Pán predkladateľ, pán poslanec Mikuš v úvode čítal ústavu. Odvolával sa na čl. 12 druhú hlavu ústavy, čl.12 prvý odsek. Ja prečítam len prvú vetu. "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach." Aký pocit majú mať občania, keď nie sú rovní v dôstojnosti a nie sú rovní v právach, ak sa dozvedajú o korupčných kauzách, ak sú zúfalí z toho, že ich dôstojnosť je narušená tým, že doslova zápasia o existenčné prežitie, a prečítajú si niekde, že v gorilích a podobných kauzách sa rozdeľovali desiatky miliónov slovenských korún medzi špičky politickej elity na Slovensku, ktorá mala zabezpečiť ich dobrý život. Najprv prvých desať rokov, v deväťdesiatych rokoch sa tu rozkradlo všetko, čo tí, ako hovoria niektorí demokrati, hnusní komunisti vybudovali. V ďalších rokoch, keď už nebolo čo kradnúť z privatizácie, tak sa tu kradlo v kauzách.
Ja sa chcem opýtať z tohto miesta, nie sú len gorilie kauzy, sú aj ďalšie, niektoré som konkrétne nielen ja kritizovala, aj pána ministra Lipšica. Kde je vyšetrovanie týchto káuz? Ako majú ľudia veriť na námestiach, že sa znovu nezametie ďalšia kauza pod koberec.?Veď sa vyzametalo všetko! Chcela by som sa ho opýtať aj to, ako skončilo BMG Invest? Po desiatich rokoch niektorí za to zaplatili životom, niektorých porazilo, starých ľudí, pretože aj pohrebné im niekto zobral, ukradol. Niektorí majú zničené životy. Ale existuje cédečko, ktoré má doteraz Generálna prokuratúra, a už je Fruni aj dávno vypustený z basy, ale stále pán Trnka alebo ktorý zastupujúci prokurátor teraz je, nechce občanom povedať to, čo by ich možno zaujímalo: Ktorí politici sú tam? A ja mám informácie, že sú tam politici naprieč politickým spektrom. Uisťujem vás, že keby bolo zverejnené toto cédečko, tak by bola ďaleko väčšia sila na námestiach a mnohí politici si to odniesli. Ja chcem osobne vedieť, kto tam je. Kto vedel o tom, že to ide krachnúť a kto tie peniaze ukradol a kto ten celý podvod z politikov pripravil spolu s tými, ktorí možno boli len biele, čierne alebo neviem aké kone a teraz sú už na slobode a zanechali za sebou spúšť a kopu zničených životov!
Toto choďte rozprávať na mítingy ľuďom a nerobiť im estrádne programy a neoblbobať ich všelijakými volebnými sľubmi. Lebo ťažko sa hovorí do očí babke, ktorá žije z 262- eurového dôchodku o tom, že my ich zachránime. Povedzme im aspoň otvorene, a to mal byť darček tejto Národnej rady, že by sme si zrušili imunitu, že by sme sa naozaj nebáli postaviť a povedať tým občanom, že áno, uctíme si ústavu. Tú ústavu, vážení kolegovia, na ktorú ste prisahali spolu so mnou, keď ste skladali sľub poslancov. A v tej ústave sa píše: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach."
Ja som hlasovala za zrušenie poslaneckej imunity, ja som svoju imunitu nepotrebovala a ja sa ani nepotrebujem hanbiť za tých, ktorí politiku využívali dvadsať rokov za hrabanie, aby ľudia obhadzovali potom vajcami a banánmi Národnú radu. Ja ich poprosím, protestujúcu verejnosť, nech hádžu do konkrétnych ľudí, nech nehádžu na túto inštitúciu. Pretože tá by mala byť posvätná. Nech si nájdu tých, ktorí sú zodpovední za stav, dnešný stav. Veď ich nájdu, keď si prečítajú len gorilí spis! A nájdu ich, keď budú odhaľovať ďalšie kauzy. Veď všetky sú, aj keď sú pozametané niekde pod kobercom.
Chcem povedať, že poslanci, a nehovorte mi, že som nezaradená poslankyňa, ja som z jednej strany vyradená práve pre kritiku káuz, ešte keď neboli plné námestia, a zaradená som do strany Národ a spravodlivosť s kolegom Púčikom. Budeme hlasovať aj za tento zákon. Hoci je to len taký náplasť na otlak voličovi. Alebo skôr, aby sme mu zalepili obidve oči a ešte uši, aby mohol ďalej počúvať tie predvolebné oblbováky. Mali by sme sa dohodnúť na tom, že si zrušíme poslaneckú imunitu, pretože ľudia, právom na ulici protestujúci, to očakávajú.
Viete, je mi niekedy smutno, pretože mne už niekedy Slovensko pripadá, a hovorím to aj ľuďom na mítingoch, predvolebných, ako Planéta opíc. Určite z vás v mladosti mnohí sledovali ten film o Planéte opíc, kde vládli opice, a ľudí mali pozatváraných v klietkach ako svojich sluhov, pokusné králiky, ako zvieratá. Mali aj tých zradcov spomedzi ľudí, ktorí ničili svojich vlastných. Za odmenu týmto zradcom dávali peniaze alebo jedlo, lepšie, a dávali im privilégiá. Vážení kolegovia, poviem vám na konci volebného obdobia, čo si myslím o niektorých z vás. Mne dnes Slovensko pripomína Planétu opíc, že určití politici, určité politické špičky sa prepožičali a vytvorili zo Slovenska Planétu opíc a ničia svojich vlastných. A chcela by som im povedať, aj tým, ktorí sú na námestiach: Tak poďte! Nakoniec aj v tom filme sa to skončilo skoro happyendom, pretože sa tí ľudia naozaj, pocítili znovu ľuďmi a vzbúrili sa proti opiciam, a keď urobili vzburu, tak zistili, že to vlastne nie je Planéta opíc, ale že je to naša matička Zem.
Takže urobme najprv my vzburu na Planéte opíc a zistíme, že tá Planéta opíc alebo krajina opíc je vlastne naše drahé Slovensko. O tom malo byť aj zrušenie celkovej imunity, nielen priestupkovej, ale aj trestnoprávnej. Samozrejme bez ohľadu na to, ako sú poslanci zaradení, my sme takí istí občania, ako sú oni.
Ináč myslím si, že právom nemôžeme očakávať nič dobré. Ja vám ešte prečítam, aby vás to neunavovalo, vo veľmi v stručnej podobe. Jediný raz sme boli veľmi blízko, keď sa hlasovalo o, a bolo to v treťom čítaní, o zmene poslaneckej imunity. V treťom čítaní o návrhu zákona, ktorý vlastne bol vládny návrh, to je jedno, ale mohol zabezpečiť, že by bola zrušená imunita poslancom v celom rozsahu. Stručne prebehnem hlasovanie poslaneckých klubov.
Páni zo SMER-u, hlasovali ste skoro všetci proti tomu, aby bola zrušená celková imunita, ale spomeniem kvôli spravodlivosti mená, ktoré hlasovali ináč. Pán Federič sa zdržal hlasovania, pán Glváč nebol prítomný, pán Kolesík nebol prítomný. (Hlas z pléna: To je tribunál?) To nie je tribunál, tribunál bude po voľbách, alebo možno na námestiach, až ľuďom pretečú nervy. (Hlasy v sále.) Nechajte ma hovoriť. Ja som vám už včera povedala, že nemám rada určité metódy. Pani Vaľová nebola prítomná, nech ľudia vedia pravdu, pán Počiatek nebol prítomný, pán Maďarič nebol prítomný, pani Rošková nebola prítomná, pani Zmajkovičová nebola prítomná. Ostatní ste boli prítomní a do nohy ste hlasovali proti zrušeniu imunity. Čiže hrať hry, ktoré tu hrá pani Vitteková, je dymová clona a nevážiť si voličov.
Poslanecký klub SDKÚ. Pani Rosová nebola prítomná, pán Horváth nebol prítomný, pán Štefanec nebol prítomný. Ostatní hlasovali za. Pán Viskupič nebol prítomný, ostatní hlasovali za, to bola SaS. Klub KDH celý hlasoval za. Klub MOST-u - HÍD, pán Osuský nebol prítomný, známy demokrat a zástanca rovnosti. A klub SNS, pán Rafaj bol proti, pán Zelník bol proti, pán Slota jasne proti, pán Lukáč proti, Mikolaj proti, Štefanov proti, Švantner proti, za boli vtedy len Púčik a Belousovová. Slová, konkrétne činy a nie, prepáčte mi, oblbovanie voličov, ktorých si v konečnom dôsledku nevážite a takto s nimi nakladáte.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 15:04 hod.

RNDr.

Anna Belousovová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:24

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, aj tak cez to všetko múdre, čo ste povedali, si myslím, že v súvislosti s imunitou, ktorá nie je takou jednoduchou témou, ako sa na prvý pohľad zdá, by sme mali hovoriť aj o nejakom pojme, ktorý sa volá poslanecký mandát a jeho vykonávanie. Ak ste si všimli, dlhé roky a dlhé obdobia presadzujem istú skupinu ľudí, istú skupinu právnikov, ktorá by vznikla z parlamentu, ktorá by sa týmto mala vážne zaoberať, ale nie asi tri týždne pred voľbami, ale myslím, že na začiatku volebného obdobia, aby sa aj k niečomu dopracovala.
Spomínali ste habaďúry, tak ja vám poviem o inej habaďúre, len pre vašu informáciu. Nejaká partia ľudí si pred štyrmi, piatimi, šiestimi dňami povedala, že sa zviditeľní a obsadila prechody v Bratislave autami. Proste postavila sa na tieto prechody s autami s tým, že znemožňovala ľuďom, aby po týchto prechodoch chodili. Za normálnych okolností áno, za normálnych okolností by prišla mestská polícia alebo štátna polícia a dala týchto ľudí jednoducho, alebo v rámci nejakej súkromnej firmy, odtiahnuť. Nič takéhoto sa nestalo, preto lebo ten odťah vy zaplatíte, a tá pokuta je istá jedná štvrtina celkovej sumy, ktorú zaplatíte za odťah, aj pokutu. Nič takéhoto sa nestalo. Toľko tolerancie od mestskej polície a toľko tolerancie od štátnej polície som skutočne už dávno nevidel.
Páni poslanci, skúste sa takto postaviť vy, skúste sa postaviť na prechod, ako vás hneď odtiahnú, ale táto partia má isté výsadné právo.
A toto by som sa chcel spýtať pána ministra vnútra, prečo vlastne ľudia, ktorí mali konať, nekonali?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:24 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja vás mám v podstate rád a úprimne vám držím palce, aby ste kolegu Slotu poslali do histórie, ale nemôžem si opustiť poznámku, že sme si tu vypočuli dosť siahodlhý zoznam ľudí, ktorí predkladali zrušenie priestupkovej, trestnoprávnej imunity a akosi mi tam chýbalo vaše meno. Vypočuli sme si o tom, že toto je iba také zastieranie a líškanie sa voličom, rušenie priestupkovej imunity, ale podstatné je zrušenie trestnoprávnej imunity. Okej, beriem, ale pýtam sa, koľkokrát za vašu relatívne dlhú poslaneckú históriu ste predložili zákon na zrušenie trestnoprávnej imunity? Zdá sa mi, že ani raz. A tuná je trošku problém. Nemôžete kritizovať a hovoriť, že teraz toto je zrušenie iba priestupkovej imunity, to nestačí, treba zrušiť trestnoprávnu, to je podstatné, aby sa mohli vyšetrovať kauzy. Musíte niečo pre to aj vlastnoručne urobiť, nie iba pasívne hlasovať vtedy, keď to niekto predloží.
Tak isto ma trochu mrzí, keď hovoríte o kauzách, že treba ich vyšetriť a podobne. Nezdá sa vám, že ste dlhé roky kryli chrbát druhému slovenskému King Kongovi okrem King Konga zo SMER-u? Veď ste o tých kauzách vedeli, keď prepukol nástenkový tender, zlodejiny za miliardy korún, ja som neregistroval pani poslankyňu Belousovovú, žeby prišla a kritizovala do vlastných radov. Ja so nemal problém kritizovať SaS-ku a pri akom, pri akejkoľvek prkotinke. A v žiadnom prípade to neboli zlodejiny za miliardy korún. Od vás som to, bohužiaľ, ani raz nevidel. Čiže, nepripadá mi to príliš úprimné, aj keď teda ešte raz opakujem, ja vás mám v podstate rád.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:26 hod.

Mgr.

Igor Matovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, Vážená pani poslankyňa, ďakujeme za chronologický sumár tých pozmeňujúcich alebo noviel návrhov, ktoré smerovali k zrušeniu alebo zúženiu poslaneckej imunity, ale treba podrobne prezrieť, kto ako hlasoval. Nielen toto posledné, čo ste vy vymenovali, boli tu návrhy aj v predchádzajúcich volebných obdobiach. A treba poznamenať, že my sme vždy hlasovali za zrušenie imunity alebo za zúženie. To ste nepovedali, povedali ste akurát, že pán Peter Osuský chýbal a nepovedali ste, že ostatná časť nášho poslaneckého klubu MOST - HÍD bola za zrušenie poslaneckej imunity.
Ale v jednom nemáte pravdu. A to, že, že táto zmena, ktorú teraz prejednávame, nie je dôležitá. Je dôležitá, lebo kým, čo sa týka našej trestnoprávnej imunity, tá nie je absolútna. Po skončení mandátu, vypršaním mandátu je možné v trestnom konaní pokračovať. Je to prípad pána bývalého poslanca Kvorku. Čiže tam to vlastne len predĺžime, ten marazmus, že orgány činné v trestnom konaní nemôžu konať. Ale čo sa týka priestupkovoprávnej imunity, tá je absolútna. Keď spravíte priestupok, nemôžu to prejednať, či vám trvá mandát alebo netrvá. Čiže toto je prvý krok k tomu, aby ste, ako povedali, aby ste boli rovnoprávni ako ostatní občania. Čiže najprv určite zrušiť absolútnu priestupkovú imunitu a potom môže prísť aj ten druhý krok, za čo sme vždy tiež hlasovali a podporili to, a zrušenie trestnoprávnej imunity poslancov. Ale, keď zrušíme trestnoprávnu, na čo je nám priestupková? Na čo je nám priestupkovoprávna imunita?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 15:28 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video