28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.2.2012 o 10:36 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:16

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som podal informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) v druhom čítaní vo výboroch.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 477 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady okrem mandátového a imunitného výboru, výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, výboru pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu ústavného zákona.
Návrh poslancov Národnej rady na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii odporúčali schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením z 15. júna 2011 č. 92 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. júna 2011 č. 92.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov príslušného výboru podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo rokoval o návrhu ústavného zákona na schôdzi 16. júna 2011, nehlasoval o návrhu uznesenia, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť zaradil návrh ústavného zákona na program 18. schôdze 21. júna 2011, o návrhu nerokoval, nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do schôdze gestorského výboru 27. júna 2011 o návrhu ústavného zákona nerokoval. Dodatočne 28. júna 2011 doložil výpis zo zápisnice, ktorým oznámil, že výbor neprijal platné uznesenie.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy 27. júna 2011. Záverečné stanovisko k návrhu zákona neschválil.
Podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov ako spoločný spravodajca podávam informáciu o výsledkoch rokovania výborov a navrhujem, aby po rozprave Národná rada hlasovala o návrhu zákona ako celku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.2.2012 o 10:16 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:21

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, nebudem sa veľmi podrobne venovať v úvodnom slove tomuto návrhu zákona, tento návrh sme diskutovali už v prvom čítaní, dovoľte mi len veľmi krátko sa dotknúť toho, čo je cieľom tohto návrhu. Návrh predpokladá, že návrh zákona o miestnom poplatku na zaťaženie pozemných komunikácií na území obce má snahu umožniť miestnym samosprávam, aby si na základe miestnych podmienok mohli regulovať také situácie, respektíve má prispieť k tomu, že na základe takto vyberaného poplatku získajú samosprávy prostriedky na sanovanie problémov s prehustenou dopravou v určitých miestach a problémov s miestnou dopravou v slovenských mestách všeobecne. Návrh predpokladá, že stavebník bude zaťažený osobitným druhom miestneho poplatku. Poplatok by mal byť platený jednorazovo, pričom stanovenie podmienok, kto sa stane poplatníkom, obsahuje jednotlivé ustanovenia návrhu zákona. Spoplatnený by mal byť poplatník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu, súčasťou ktorej sú odstavné a parkovacie stojiská v počte minimálne 10 kusov.
Počet dopravných prostriedkov, ktoré budú v budúcnosti parkovať na týchto odstavných a parkovacích stojiskách, totiž priamo zaťaží dopravu na danom mieste tak, ako je uvedené vyššie. Predpokladaný návrh zákona zavádza osobitný druh miestneho poplatku, ktorého osobitosť spočíva vo viacerých bodoch. Ide o miestny poplatok, ktorý nie je obligatórny, ako je to pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viazanosť použitia a využitia výnosu tohto poplatku je daná tak, ako pri inom miestnom poplatku, jeho zavedenie však spočíva na vôli konkrétnej obce. Jeho úlohou nie je jednak získať, je jednak získať prostriedky na riešenie problémov v miestnej doprave, vzniknutých intenzívnou výstavbou, ale i takisto pomôcť pri regulácii intenzívnej výstavby podľa miestnych podmienok.
Dôležitú úlohu tu budú hrať všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktoré si určia všetky potrebné náležitosti z hľadiska výšky vyberania a správy tohto poplatku, ako aj to, kto bude od poplatku oslobodený. Návrh zákona to ponecháva na samotných obciach a ako predkladateľ mám na mysli najmä budovy škôl, nemocnice, zariadenia poskytujúce sociálne služby a podobne.
Zatiaľ toľko z hľadiska úvodu na diskusiu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2012 o 10:21 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:25

Anton Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som predniesol informáciu o výsledku prerokovania výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávneho výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, o výsledku prerokovania návrhu poslanca Andreja Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce (tlač 332) v druhom čítaní podľa zákona o rokovacom poriadku.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade so zákonom o rokovacom poriadku túto informáciu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 441 pridelila návrh poslanca Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu poslanca Ďurkovského stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.
1. Odporučenie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijali výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ide o body 1 až 16 uvedené v čl. IV tejto informácie, ktorú máte k dispozícii.
2. Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslanca Ďurkovského na vydanie zákona o miestnom poplatku za zaťaženie pozemných komunikácií na území obce, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto informácie a v stanoviskách poslancov gestorského výboru podľa zákona o rokovacom poriadku neprijal odporúčanie Národnej rade Slovenskej republiky k návrhu poslanca Ďurkovského.
Predmetná správa výborov bola prerokovaná s prijatím uznesenia gestorského výboru č. 211. Výbor určil poslanca Antona Marcinčina za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť informáciu výborov na schôdzi Národnej rady a predložiť návrh na ďalší postup.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, môžete, prosím, otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.2.2012 o 10:25 hod.

Ing. Ph. D.

Anton Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:29

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážená snemovňa, predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov, má za cieľ zvýšiť motiváciu, nájsť a udržať si zamestnanie aj v nižšie platených pozíciách a zároveň odstrániť negatívnu motiváciu u sociálne vylúčených skupín obyvateľstva zabezpečovať a zvyšovať si svoj príjem prostredníctvom sociálnych dávok viazaných na počet detí.
V čl. I sa uvádza kritérium na posúdenie aktivity rodičov pri snahe hľadať a udržať si prácu, alebo študovať s cieľom pripraviť sa na výkon budúceho povolania. Počas štvorročného obdobia pred vznikom nároku na dávku sa požaduje, aby aspoň jeden z rodičov bol nemocensky poistený, to znamená zamestnaný aspoň 270 dní. Za rovnakú aktivitu ako je práca, sa považuje aj štúdium na vysokej škole, rovnako aj absolvovanie vysokej školy v prvom alebo druhom stupni, alebo strednej školy v sledovanom období.
V prípade ak rodina, ktorá žiada o rodičovský príspevok, nespĺňa tieto kritériá, znižuje sa výška rodičovského príspevku o 50 percent. Následne sa výška rodičovského príspevku kedykoľvek môže zvýšiť na plnú výšku, ak aj počas poberania rodičovského príspevku rodina žiadateľa splní tieto kritériá. Do obdobia 270 dní sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia, ktoré sa započítava na účely materského.
V čl. II sa novelizuje zákon o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi tak, že prípadné zníženie výšky rodičovského príspevku nebude zakladať nárok na zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, ktorá by kompenzovala dôsledky zníženia výšky rodičovského príspevku, čím by sa účinky navrhovanej novely zákona významne znížili.
Vážené dámy, vážení páni, situácia, ktorá je dnes realitou a ktorá nastala po zmenách uskutočnených v sociálnom systéme v predchádzajúcom období, je charakterizovaná najmä tým, a tým je aj všeobecne známa, že pri viacpočetnejších rodinách sa príjem získavaný cez sociálne dávky a rôzne príplatky k týmto dávkam rovná alebo je dokonca vyšší, ako je príjem rodín, ktoré získavajú prostredníctvom práce. Tento stav je veľmi nepriaznivý. Nepriaznivý je pre samu spoločnosť, pretože je to časovaná bomba, ktorá vedie k tomu, že tento spôsob života sa recykluje, opakuje, rozširuje, následkom tohto je rast chudoby v dotknutých lokalitách, rozširovanie osád a absolútna zmena podmienok života obyvateľstva v najviac dotknutých regiónoch, predovšetkým na východnom Slovensku. Myslím si, že nemôžeme nečinne prizerať, nečinne sa prizerať na tento jav. Tento jav je naozaj zničujúci, je to ako choroba, ktorá zasiahla celú spoločnosť a viac alebo menej, nebadane sa rozširuje. Keď nezasiahneme a naďalej budeme tolerovať stav, aj keď to možno bude vyzerať takzvane humánne, stav, ktorým financuje spoločnosť rodiny za to, že rozširujú počet svojich členov, že deti rodia deti, že už štrnásť-, pätnásť-, šestnásťročné dievčatá odchádzajú na materskú dovolenku a to sa stáva ich životným údelom, pokiaľ sa len dá.
Myslím si, že takýto spôsob vytvorí situáciu, ktorá nebude ani ufinancovateľná, ktorá demotivuje, demotivuje tých, ktorí chcú žiť iným spôsobom života od toho, aby si zabezpečovali svoj príjem prácou. Pretože život v prostredí, ktorý predkladá alebo ukazuje takýto model správania a snaha vymaniť sa z takého modelu je potom takmer nemožná. Tento návrh zákona má za cieľ preťať tento bludný kruh, tento začarovaný kruh a ukázať na to, že práca sa oplatí a pracovať sa oplatí, že tí, ktorí budú pracovať, ktorí pracujú aj v menej kvalifikovaných pracovných pozíciách, to znamená aj za nižšie úrovne mzdy, sa budú mať vždy aj z hľadiska hmotného zabezpečenia lepšie ako tí, ktorí rezignovali alebo nikdy záujem o zabezpečovanie si príjem prácou nemali.
Tento návrh zákona je v Národnej rade už veľmi dlho. Podávali sme ho, myslím, že v júni, a len neustálym posúvaním sa dostal až do tesne predvolebného obdobia. Som však presvedčený, že tu by sme mali zotrieť akékoľvek stranícke kritériá a stranícke uhly pohľadu. Toto sú problémy, ktoré trápia všetkých občanov Slovenska bez výnimky, predovšetkým tých, ktorí žijú v odľahlejších regiónoch východného Slovenska. Trápia ich bez ohľadu na to, ku ktorej politickej strane inklinujú, a preto naozaj by sme mali zobrať zodpovednosť do svojich rúk a rozhodnúť sa. Rozhodnúť sa v prospech tých ľudí, ktorí chcú svoj život a život svojej rodiny zabezpečovať príjmom z práce. A potom môžeme dúfať, že sa situácia začne obracať k lepšiemu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2012 o 10:29 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:29

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som vás oboznámila so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Ľudovíta Kaníka, Kamila Krnáča, Štefana Kužmu a Zoltána Horvátha na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 443 z 24. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 189 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 68 z 27. júna 2011. Ústavnoprávny výbor Národnej rady návrh zákona prerokoval dňa 15. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny návrh zákona prerokoval dňa 13. júna 2011, ale neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali pätnásť pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 v tejto spoločnej správe a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 písm. f) a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne.
Spoločne o bodoch 1 až 3, 5 až 13 a 15 so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločne o bodoch 4 a 14 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a treťom čítaní v Národnej rade a informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodnenie návrhu a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 80 z 27. júna 2011.
Ďakujem, skončila som spravodajskú informáciu.
Skryt prepis

3.2.2012 o 10:29 hod.

Mgr. Bc.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:29

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň, kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, dovoľte mi, aby som zaujala krátke stanovisko k návrhu k novele o rodičovskom príspevku, tlač 338.
Cieľom návrhu tejto novely zákona je, že predmetný legislatívny návrh má za cieľ motivovať občanov zmarginalizovaných skupín, ktorí poberajú rodičovský príspevok, aby si hľadali a udržali prácu, aby platili nemocenské poistenie, pričom túto aktivitu musia preukázať počas štyroch rokov pred vznikom nároku na rodičovský príspevok. Inak ich nárok sa zníži o 50 percent výšky tohto príspevku. Inými slovami, aby výška týchto dávok závislá od toho, či poberatelia sa snažia zaradiť sa do pracovného procesu alebo nie. Ešte presnejšie by bolo možno cieľ predmetného návrhu novely zákona opísať ako obmedzenie dostať sa k rodičovskému príspevku pre tých, ktorí sa v systéme parazitujú tým, že sa snažia budovať mnohodetné rodiny s následkom takto riešiť svoju ekonomickú situáciu.
Áno, takéto prípady sa vyskytujú v spoločnosti a môžem s tým iba súhlasiť, ale jednoducho nemôžem súhlasiť v novele tohto zákona s tým, že táto novela má obrovskú slabinu. A táto slabina je, že ak by došlo k naplneniu tohto návrhu v praxi, došlo by k absolútnej zmene doterajšieho princípu poskytovania rodičovských príspevkov. Tento príspevok je totiž poskytovaný pre dieťa, a nie pre rodiča. Dieťa nemá ako ovplyvniť správanie rodiča, ktorý nevyvíjal dostatočnú aktivitu pred vznikom nároku na rodičovský príspevok pre dieťa, pričom bude potrestané dieťa, a nie rodič. Je faktom, že problém zneužívania sociálnych dávok je skutočným problémom, ale jeho riešením však nemôžeme ísť proti tým, ktorí danú situáciu nezavinili, v tomto prípade proti deťom. Preto odporúčam túto situáciu v spoločnosti riešiť iným spôsobom, to znamená, že netrestať deti za správanie ich rodičov, pretože tieto deti ozaj za to nemôžu, ale chápem, že je to treba v spoločnosti riešiť, lebo je to určitý precedens v spoločnosti, a preto navrhujem z dôvodu tejto výraznej slabiny tohto zákona, aby sme o predmetnej novele zákona, aby sme ju zamietli ako celok, aby sme o nej viacej nerokovali a vrátili ju na prepracovanie, a žiadam o tomto hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

3.2.2012 o 10:29 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:36

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Vaľová, veľmi pekne ďakujem za trefné, adresné vyjadrenie sa k tomuto problému, ale ja zastávam ešte jeden názor, a ten názor je, že skupina, ktorá predkladá tento vládny návrh, skutočne nemá reálny záujem o pomoc rodinám a poviem, z akého dôvodu.
V zákone o druhom takzvanom kapitalizačnom pilieri, teda zákon 43 z roku 2004 o starobnom dôchodkovom sporení hovorí o tom, že za všetky tieto mamičky, a to hovorím v tomto prípade aj za rómske mamičky, platíme odvody, a to aj do druhého piliera, a z vymeriavacieho základu odvody 60 percent z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Pri priemernej mzde okolo 766 eur a platení zhruba 60 percent vlastne platíme za tieto mamičky viac ako, skoro cca okolo 500 eur. Tieto peniaze sú stratové, platené sú zo štátneho rozpočtu. Nikto nevie, kedy a za akých podmienok si tieto mamičky rentu kúpia, teraz ich necháme, ich deti, zahynúť od hladu, keď budú napoly mŕtve, poskytneme im zdravotnú starostlivosť, ktorá nás vyjde nesmierne draho, ale podstatné je, že platíme za tieto mamičky poistenie do šiestich finančných spoločností.
Ďakujem.
Skryt prepis

3.2.2012 o 10:36 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:46

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa Vaľová, áno, jedná sa o zmenu, zásadnú zmenu princípu, pretože sa ukazuje a ukázalo sa, a povie vám to skoro každý občan tejto krajiny, že súčasný princíp je zlý. Je to zlý princíp, ktorý vytvára situáciu, že zo sociálnych dávok sa dá žiť lepšie a mať vyšší príjem ako z práce.
Komu sa to páči, pre koho je to správne, kam to vedie a k čomu to motivuje? Akurát k tomu, že tých ľudí, ktorí takýmto spôsobom trvale žijú, je stále viac a viac. Pretože rozmýšľajú logicky. No prečo by mal ísť do práce, keď cez sociálne dávky získa viac? Spoločnosť, ktorá takýto systém vytvorí a potom ho aj udržuje pri živote, ide sama proti sebe.
Veď vy ako primátorka Humenného s tým máte osobnú skúsenosť. Veď Podskalka, tak ako poznáte veľmi dobre, že? A spýtajte sa Humenčanov, čo by vám na to povedali, že či je dobrý takýto systém, že budeme naďalej posielať sociálne dávky tam, kde vôbec nejdú ku prospechu dieťaťa.
Hovorí sa, povedali ste to aj vy, povedala to aj pani poslankyňa Tomanová, že tieto dávky sú určené v prospech dieťaťa. Ale veď čo sme slepí? Nevidíme, ako tieto dávky putujú a kam putujú? Že vôbec neputujú ku dieťaťu, že putujú k ich rodičom? Pretože nie dieťa si ide vybrať tú sociálnu dávku na poštu, ale rodič. A to, čo s tou sociálnou dávkou urobí, je na ňom a na jeho zodpovednosti alebo nezodpovednosti v tomto prípade. Dajme sociálne dávky, dajme vyšší rodičovský príspevok zodpovedným rodičom. Peniaze, ktoré sa ušetria takýmto spôsobom, že sa nebudú utápať v alkohole, cigaretách a u úžerníkov, o to zvýšme potom rodičovský príspevok pre tých, ktorí sa zodpovedne starajú o deti, a poskytnime im väčšiu, väčšiu podporu.
A k tomu, čo povedala pani poslankyňa Tomanová. Áno, za matky, ktoré sa starajú o dieťa, sa štát rozhodol, keď sme my boli pri vláde, že uznávame túto naozaj dôležitú materskú úlohu a že nebudeme tie matky trestať za to, že odídu z pracovného procesu, ale že budú ocenené tým, že na ich aj osobný dôchodkový účet, ale aj do Sociálnej poisťovne, aj do Sociálnej poisťovne sa im odvádzajú odvody, ako keby mali mzdu vo výške 60 percent priemernej mzdy.
Je to ocenenie alebo ohodnotenie spoločnosti, úlohy matky v spoločnosti. A tieto peniaze, na rozdiel od toho, o čom sa bavíme teraz, ale nemotivujú k nesprávnemu správaniu, pretože tá matka tie peniaze nedostáva, tá ich nedostane na ruku, nemôže s nimi ísť do obchodu, či matka či otec, a kúpiť si za to niečo úplne iné a dieťa potom behá nahé po blate a mraze.
Toto je rozdiel. Toto je veľký rozdiel v tom, k čomu motivujeme a či motivujeme zodpovedne, alebo motivujeme tak, že sa to absolútne míňa účinkom, ba dokonca má to kontraproduktívne účinky.
Takže toľko poznámka k tomu, čo tu zaznelo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2012 o 10:46 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Viera Tomanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, neustále budete obhajovať kšeft tohto tisícročia, kšeft pre šesť dôchodkových správcovských spoločností, kde za tieto ženy platíte odvody. Veľmi dobre viete, že ak by sa niečo s tou ženou stalo, môže bez problémov tieto prostriedky zdediť jej priateľ, ktorému ich odkázala, peniaze sa totálne minú účinkom.
Takže, pán Kaník, neobhajujte, prosím, neobhájiteľné. Môžem pohovoriť o tom, ako sú stanovení osobitní príjemcovia, ako pokračuje potichučky projekt IP karty, E-Pay karty, ktorý totálne prepadol a ktorý je absolútne neúčelný. Hlavne, že naň dávame 4 milióny eur na to, aby niekto, kto vyrobí E-Pay karty, na ňom zarobil.
Keď hovorím o osobitnom príjemcovi, hovorím o tom, že aj peniaze typu rodičovský príspevok sú čerpané prostredníctvom osobitného príjemcu, ak by mali byť zneužité. Takže ja by som bola veľmi rada, keby ste sa skutočne na to reálne pozreli.
Nedá mi ešte, aby som nepovedala jednu vec, a to, keď hovoríme o... a vy ste hovorili o šesťstoeurovom príspevku rodín. Prosím vás pekne, príklad, ktorý koluje na internete, je absolútne zavádzajúci, pretože títo ľudia, ktorí žijú v osadách, jednak nedostávajú 126 eur na aktivačný príspevok, pretože nedostávajú sa na aktivačné práce, nemáte na ne vraj peniaze, ale máte na miliardové projekty opatrovateľskej služby, zase určené len niekomu.
Pán Kaník, treba povedať aj to, že títo ľudia nemajú 212, ale len 156 eur, tak ako ten príklad je na internete uvedený, pretože štvorčlenná rodina, šesťčlenná rodina, teda manželia s dvomi deťmi majú nárok iba na 156 eur. A nemajú nárok na príspevok na bývanie, lebo bývajú v chatrči, a zo 600 eur sme na 300 eurách.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 10:50 hod.

Ing. PhD.

Viera Tomanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, pán Kaník, trošku ste ma nepočúvali, pretože ja som povedala, že súhlasím s tým, že ľudia sa snažia niektorí budovať mnohodetné rodiny s následkom riešiť si svoju ekonomickú situáciu. S tým súhlasím.
Nedávala by som do toho iba Rómov, pretože nemyslím si, že by sme sa mali skĺznuť na túto plochu, na ktorú ste skĺzli, ale keď ste už na ňu skĺzli a hovoríte ako o primátorke, tak vám niečo poviem. Áno, ja mám skúsenosti, pretože ja reálne riešim problémy ľudí v teréne na rozdiel od mnohých poslancov a možno aj vás. Len viete, ak im zoberieme peniaze, pýtam sa, kto im dá prácu? Pretože ako ste spomenuli osadu Podskalku v Humennom, je tam 90 percent ľudí nezamestnaných a nemajú šancu sa zamestnať, lebo nezamestnanosť, ktorá je za vašej éry, je 15-percentná. A to ste sľúbili Zákonníkom práce, že do roka urobíte 10 percent, pán Kaník. Nezabúdajte a stavili ste sa so mnou, že prídete odpracovať tieto práce na osadu Podskalka. Tak ja vás tam budem veľmi rada vítať a rada vás tam uvidím, pretože už je 15 percent.
Čiže prv zoberieme ľuďom, prv dajme ľudom prácu, to znamená, že ste skoro zrušili aktivačné práce na budúci rok, nečerpáte nič z Fondu sociálneho rozvoja, títo ľudia nemajú možnosť kde pracovať a my im zoberieme peniaze. Viete, čoho ja sa bojím, pán Kaník? Ja som za, poďme do zníženia dávok, ale dajme možnosť týmto ľuďom pracovať, nech to vytvorí štát, pretože následne budú nasledovať rabovačky, následne sa budú rozbíjať okná, tak ako to bolo za vašej vlády, keď si spomínate, a pán Kaník, nerozbijú vám okná, ani tam vašej pani kolegyni, ktorá je, ale rozbijú okná Humenčanom a rozbijú okná ľuďom, ktorí žijú v tomto reáli.
Takže ja nehovorím o tom, že podporujme takéto marginalizované rodiny, ale poďme riešiť problém ako celok.
A ešte niečo, pán kolega, ak si dávate na svoj web, čo ste povedali pani Vaľovej, tak vás prosím pekne, buďte chlap a dajte, čo povedala pani Vaľová vám. Lebo takáto reklama, takáto polopravda, že to som povedal pani Vaľovej, ale už moja odpoveď tam nie je, viete, pán kolega, buďte celý chlap, nebuďte polovičný. Aj ten zákon je o polovičnom chlapovi, dajme ľuďom... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.2.2012 o 10:52 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video