28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.2.2012 o 17:15 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:15

Július Brocka
Skontrolovaný text
Teraz dajte hlasovať o Jozefovi Mikloškovi za člena Dozornej rady.
Skryt prepis

2.2.2012 o 17:15 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:26

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil so správou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska.
Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania. Nakoľko na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený člen rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Rozhlasu a televízie Slovenska bola úplná.
Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnenej dňa 21. decembra 2011 predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia podľa § 9 ods. 3 zákona návrhy kandidátov na členov rady.
Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov: PhDr. Stanislava Benická, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Mgr. Ján Dianiška, Matica Slovenská, Dr. Vladimír Dobrovič, Únia slovenských novinárov, Ing. Jozef Foltýn, Konfederácia športových zväzov SR, Ing. Henrich Krejča, Občianskej združenie Človek v ohrození, Mgr. Ľubomír Lintner, AG Štúdio Gerič, Ing, Jozef Mračna, Telovýchovná jednota Strojár Malacky, PaedDr. Ľubomír Šišák, AZEN, Mgr. Ivana Zelizňáková, Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie.
Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu sú spôsobilí, aby boli volení do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do tridsať dní od zvolenia.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 119 z 31. januára 2012 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé, konštatovala, že po a) dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie pánovi Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania; po b) je potrebné zvoliť jedného člena rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, odborníka v oblasti televízneho vysielania.
Po druhé, zvolila podľa § 9 ods. 1 zákona jedného člena rady za oblasť televízneho vysielania na funkčné obdobie do 10. februára 2017.
Po tretie, voľbu uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov.
Po štvrté, uskutočnila opakovanú voľbu člena rady v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.
Bratislava 31. januára 2012.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2012 o 17:26 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:31

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Zákon č. 33/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sudcoch a prísediacich, ustanovil, že volné miesto sudcu sa obsadzuje na základe výberového konania, ktoré uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Jej členov vymenúva predseda súdu, ktorý výberové konanie vyhlasuje, z databázy, do ktorej Národná rada Slovenskej republiky volí aspoň dvoch kandidátov. Vzhľadom na to, že vo voľbe v minulom roku nebol zvolený žiadny kandidát, uskutoční sa na tejto schôdzi nová voľba.
Na základe výzvy predsedu Národnej rady poslanci predložili návrhy na šiestich kandidátov. Ústavnoprávny výbor posúdil návrhy z hľadiska formálnych a obsahových náležitostí i konkrétnych navrhovaných a uznesením z 1. februára 2012 č. 363 konštatoval, že navrhovaní kandidáti JUDr. Peter Bebej, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc., Mgr. Tomáš Kamenec, JUDr. Lucia Kurilovská, PhD, JUDr. Ondrej Laciak, PhD., JUDr. Ľubomír Schweighofer spĺňajú podmienky voliteľnosti ustanovené zákonom a odporučil vykonať akt voľby podľa ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady a Volebného poriadku na voľbu a odvolávanie funkcionárov nasledovne: Ak nebudú zvolení aspoň dvaja kandidáti, vykonať opakovanú voľbu podľa č. 15 Volebného poriadku. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti. Podľa čl. 7 ods. 2 Volebného poriadku navrhol hlasovať použitím hlasovacieho lístka.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2012 o 17:31 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:33

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Trom členom Súdnej rady Slovenskej republiky končí funkčné obdobie 22. mája 2012. V záujme funkčnosti tohto orgánu a s ohľadom na zákonom ustanovené lehoty a predpokladaný program parlamentných schôdzí po voľbách do Národnej rady ústavnoprávny výbor navrhol vám, pán predseda, aby ste tento bod programu zaradili na práve prebiehajúcu schôdzu. Následne ste vyzvali poslancov, aby v súlade so zákonom a Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov predložili návrhy na kandidátov. Boli podané dva návrhy, ale keďže v priebehu plynutia určenej lehoty bol jeden z tých návrhov vzatý späť, tak vás budem informovať len o jednom z tých návrhov.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 364 skonštatoval, že kandidát Mgr. Dušan Čimo, sudca Krajského súdu v Trnave navrhnutý pánom poslancom Homoľom spĺňa zákonom ustanovené podmienky voliteľnosti. Zároveň výbor rozhodoval a prijal uznesenie v čase, keď boli ešte dvaja kandidáti, a preto odporučil plénu, aby voľbu vykonala prostredníctvom hlasovacieho lístka. V dôsledku skutočnosti, že zostal vlastne na výber len jeden kandidát, dovoľujem si navrhnúť, aby sa hlasovalo prostredníctvom hlasovacieho zariadenia, pán predseda.
V prípade, že jeden jediný kandidát, ktorý vo voľbe je, pán sudca Čimo nezíska súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, tak sa opakovaná voľba podľa čl. 15 ods. 4 Volebného poriadku nekoná a môže sa potom následne konať nová voľba.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2012 o 17:33 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:36

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán spravodajca, panie poslankyne, páni poslanci, prosím, pohodlne sa usaďte, myslím si, že máme veľmi dôležitý bod programu, o ktorom je potrebné skutočne diskutovať.
Dámy a páni, tento návrh na voľbu členov Súdnej rady je jasným dôkazom účelového správania sa bývalej vládnej koalície, ktorá sa chytá poslednej slamky toho, aby mohla obsadiť súdnictvo. Kým možno doteraz vám niekto aspoň trošičku veril, dámy a páni, že to myslíte dobre, topiaci sa aj slamky chytá tesne pred voľbami. A keď zistí, že môže horda modrých, a možno hnedých a zelených kobyliek sa vrhnúť na voľné pozície, ktoré sa ešte ani neuvoľnili, tak to jednoducho využije. Dávno sme hovorili a za posledných osemnásť mesiacov sme tvrdili, že politické nominácie do súdnictva odmietame.
Dámy a páni, vy sa neštítite toho, aby ste ešte dávno predtým, ako uplynie funkčné obdobie členom Súdnej rady, uskutočnili voľbu. Štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia členom Súdnej rady a takmer šesť mesiacov predtým, ako zákonná lehota Národnej rade uplynie na to, aby volila členov Súdnej rady. Kde to hovoríte, dámy a páni, o transparentnosti a účelovosti, transparentnosti a spravodlivosti v rámci súdnictva, keď nie ste ochotní akceptovať ani to najzákladnejšie pravidlo - legitimitu parlamentu na to, aby uskutočnil túto voľbu, nakoľko žiadnu legitimitu v tejto veci nemá.
Dámy a páni... Pán predsedajúci, poprosím, aby ste zriadili trošku poriadok. (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2012 o 17:36 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:41

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Povedzme si, dámy a páni, ako tento nápad vznikol. Určite u niekoho inteligentného, kto si pravdepodobne pomyslel, že veď tu sa nám uvoľnia ďalšie tri funkcie a máme skutočne chuť obsadiť tretiu, teda súdnu moc, aby sme si tam dosadili skutočne svojich ľudí, tak to predsa využime. Veď do 10. marca máme istú väčšinu bývalého zlepenca v Národnej rade, kto vie, čo bude predtým, poďme voliť členov Súdnej rady.
Tak sa stalo, dámy a páni, že 23. januára 2012 navrhol predseda ústavnoprávneho výboru Radoslav Procházka schváliť uznesenie, podľa ktorého... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Páni poslanci, ale naozaj, ak to niekoho, prepáčte, pán poslanec Madej, nezaujíma, dajte si kávu a vráťte sa po skončení rozpravy na hlasovanie, ako vyrušovať vystupujúcich. Ja som prístupný aj odložiť hlasovanie na zajtra, ale takáto vôľa v pléne nie je (Hlasy z pléna: Je. Je.). No, páni poslanci, je na nás, ako sa dohodneme. Ak sa dohodneme, že budeme pokračovať v rozprave a hlasovanie odložíme na zajtra, je to jedno z riešení. Je všeobecný súhlas s takýmto? (Súhlasná reakcia z pléna.) Tak sa teraz dohodneme aj o inom, nielen o rozprave o tomto bode programu, že budeme rokovať do 19.00 hodiny, do 19.00 hodiny bodmi programu, tak ako sú navrhnuté v schválenom programe 28. schôdze.
Pán poslanec Madej, nech sa páči. A ešte prepáčte. Predvídam, že po tomto procedurálnom rozhodnutí bude minimálne päť minút pohyb v rokovacej sále. Odporúčam päťminútovú prestávku, po ktorej budeme pokračovať.
Ešte pani predsedníčka výboru Sabolová.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 17:41 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:41

Mária Sabolová
Skontrolovaný text
Páni poslanci z výboru, len pripomínam, zajtra o 8.00 hod. ráno výbor, aby sme na to nezabudli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.2.2012 o 17:41 hod.

Ing.

Mária Sabolová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:47

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, aj za ústretovosť a urobenie poriadku v rokovacej sále.
Skončil som pri, dámy a páni, skončil som pri účele tohto bodu programu. Tým účelom nepochybne je zase útočiť a zasahovať do nezávislosti súdnictva, a to politickými nomináciami, ktoré nemajú ani obdobu z hľadiska procesu, akým dochádza k voľbe.
Vrátim sa k tomu, kde som skončil, akým tento bod programu, dámy a páni, navrhnutý bol. Dňa 23. januára 2012 navrhol Radoslav Procházka na ústavnoprávnom výbore schváliť uznesenie, pardon, pán poslanec Radoslav Procházka, predseda výboru, schváliť uznesenie, podľa ktorého výbor požiadal predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zaradiť voľbu troch členov Súdnej rady.
Dámy a páni, chcel by som ešte ozrejmiť, ak by to niekomu nebolo jasné, tento návrh nepodporil nikto z členov výboru z opozície. Dámy a páni, nebolo by na tom nič zlé, na takom odporúčaní, keby tu neboli tieto skutočnosti. V prvom rade, členom Súdnej rady uplynie funkčné obdobie 22. mája 2012, 22. mája. Voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky uplynie funkčné obdobie tejto Národnej rade 10. marca 2012. Následne bude v zákonnej, pardon v ústavnej lehote konštituovaná nová Národná rada do tridsiatich dní, ktorú zvolá, prvú schôdzu, prezident slovenskej republiky. Z uvedeného je zrejmé, že nová Národná rada bude konštituovaná a bude zasadať ďaleko predtým, ako uplynie funkčné obdobie členom Súdnej rady
Nikomu to však, dámy a páni, nevadilo, a mrzí ma, že už tu nie je sám pán predseda výboru, dúfam, že sa vráti, aby si tieto slová vypočul, nikomu to nevadilo, napriek tomu na výbore v čase, chcel by som poukázať, keď si pán predseda výboru s pánom ministrom vnútra urobili zasadanie, takzvané píár zasadanie k niečomu, čo nebol žiadny problém, k určitým procesným pochybeniam alebo k procesným postupom vyšetrovania v súčasnosti najznámejšej kauzy, tak na tomto píár výbore ako jedno z posledných hlasovaní, len tak potichu, narýchlo bolo odhlasované toto uznesenie. Toto uznesenie sa dostalo pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a, čuduj sa svete, v tomto prípade následne ho predseda Národnej rady aj realizoval. A máme tu bod programu, o ktorom hlasujeme.
Dámy a páni, na základe uvedeného boli do tejto voľby dané dva personálne návrhy. V prvom rade magistra Dušana Čima navrhol voliť pán poslanec Homola z SDKÚ.
Ďalej, pani doktorku Mesiarikovú navrhli pani poslankyňa Pfundtner a pán predseda výboru Radoslav Procházka. Mesiarkinová, pardon Mesiarkinová
My sme už v tom čase a už aj nedávno na výbore kritizovali, že uvedená voľba je aj v rozpore so zákonom o Súdnej rade. A uvediem prečo. Podľa § 24 ods. 2 zákona o Súdnej rade predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi predsedovi Súdnej rady meno, priezvisko, akademický titul, rodné číslo a trvalý pobyt člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou, zvýrazňujem, do šesťdesiat dní po zániku funkcie člena Súdnej rady zvoleného Národnou radou. Tieto údaje predseda Národnej rady Slovenskej republiky oznámi aj prezidentovi a predsedovi vlády Slovenskej republiky. Inými slovami, zrekapitulujem, funkčné obdobie členov súdnej rady skončí 22. mája 2012. Podľa zákona o Súdnej rade Národná rada Slovenskej republiky má lehotu na zvolenie členov Súdnej rady do 22. júla 2012. Do 22. júla 2012.
Bol január, keď to navrhol predseda ústavnoprávneho výboru, a je začiatok februára. A vy sa ponáhľate s voľbou Súdnej rady, keď Národná rada, tejto Národnej rade uplynie 10. marca funkčné obdobie. Lehota na voľbu podľa zákona, je najneskôr do 22. júla 2012. Kam sa tak ponáhľate?
Jednoznačne ide o využitie možno aktuálnej situácie, že máte možno už nie po dneskajšku až taký pokoj zbraniam, ako ste očakávali 23. januára, ale je to opäť útok na nezávislosť justície, a určite nie je z vašej strany, dámy a páni, úprimný, lebo v záujme tohto útoku ste ochotný poprieť aj legitimitu parlamentu. Parlament končí 10. marca. Akým spôsobom chcete, dámy a páni, vysvetliť, že parlament, ktorý skončí 10. marca, bude kreovať, bude tvoriť inštitúciu, funkcie s účinnosťou od 22. mája, poťažne najneskôr od 22. júla 2012? Dávno potom, ako skončí a uplynie funkčné obdobie tejto Národnej rady. Na to, dámy a páni, nemáte žiadne právo. A na to nemáte žiadnu legitimitu.
Zákon teda predpokladá, že po uplynutí funkčného obdobia súčasných členov zvolených Národnou radou, budú volení do šesťdesiat dní. Nikto nemôže povedať, že po technickej stránke nebude možné zvoliť členov Súdnej rady do 22. júla 2012.
Rád by som bol, aby ste sa, dámy a páni, tí, ktorí ste to navrhli aj na ústavnoprávnom výbore, aj pán predseda Národnej rady do programu, aby ste sa vyjadrili, v čom spočíva ten problém, prečo musí parlament, ktorý končí 10. marca, kreovať funkcie, ktorých funkčné obdobie začne v máji, najneskôr v júli tohto roka.
Vládna koalícia teda, podľa môjho názoru, v záujme presadzovania svojich straníckych nominantov presadzuje voľbu niekoľko mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia. Chcel by som sa, dámy a páni, opýtať, vzhľadom na jednu udalosť, ktorá sa stala, pani doktorka Mesiarkinová ako jeden z kandidátov už v tejto voľbe nekandiduje. Jej navrhovateľmi bola pani poslankyňa Pfundtner a pán poslanec Procházka. Došlo k späť vzatiu návrhu na kandidáta, a ja by som sa, dámy a páni, touto cestou chcel opýtať, a to verejne, pani poslankyne Pfundtner a pána poslanca Procházku, či vzali svoj návrh na kandidáta späť preto, že uznali svoju chybu, že v rozpore so zákonom sa snažili presadzovať svojich nominantov do justície dávno predtým, keď ich presadzovať ani nemali, pretože nemajú právo, a Národná rada nemá legitimitu voliť týchto členov Súdnej rady.
S ohľadom na okolnosti a na blížiacu sa voľbu ostáva, dámy a páni, už len jeden kandidát navrhovaný pánom poslancom Homoľom z SDKÚ. Touto cestou by som sa aj ja rád opýtal pána poslanca Homolu, či nechce si rovnako priznať chybu, že sa svojou nomináciou zúčastňuje voľby, ktorá je priamo v rozpore so zákonom o Súdnej rade, ktorá je v rozpore so základnými demokratickými princípmi tohto štátu, kde navrhuje kandidáta do voľby, ktorá sa vôbec, ale vôbec, dámy, nemá uskutočniť.
Ja vám dám teoretickú otázku, dámy a páni, keď začne funkčné obdobie v máji novým členom Súdnej rady v máji 2012, ich funkčné obdobie po piatich rokoch by malo uplynúť v máji 2017. Podľa vášho princípu, dámy a páni, v júni 2012 by budúci parlament mohol voliť niekoho s účinnosťou od mája 2017, aby nastúpil na túto funkciu. Veď, čo keď náhodou parlamenty dva najbližšie, ktoré budú, nebudú schopné zvoliť týchto funkcionárov? Opakujem, dámy a páni, na to nemáte žiadnu legitimitu.
Nie je to ale prvý útok na justíciu,a snahu o personálne obsadzovanie, a kádrovanie v súdnictve. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán kolega. Poprosím všetkých poslancov, aby sme nechali pána poslanca dorozprávať jeho vystúpenie v rozprave, a trošinku zachovali väčší pokoj v rokovacej sále.
Ďakujem pekne.


Madej, Róbert, poslanec NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Nie je to teda prvý útok na justíciu a na personálne kádrovanie a dosadzovanie svojich politických nominantov účelovo tak, ako vám to kedy vyhovuje. Teraz máme väčšinu, dáme si tam svojich.
Chcel by som poukázať, dámy a páni, na to, čo robíte so Súdnou radou, aj v rámci iných zákonov. A vy si to veľmi dobre pamätáte, na novelu zákona o Súdnej rade, v jednom z článkov, ktorý, základného zákona, novela zákona o sudcoch, kde s účinnosťou od 1. januára 2012 sa podstatným spôsobom menia podmienky voľby do Súdnej rady sudcami.
Inými slovami, chcete si poriešiť troch členov Súdnej rady politicky v Národnej rade a ôsmich členov sudcami. K tým sa dostanem ešte o chvíľu neskôr, ale napadlo ma ešte, napadla mi ešte jedna myšlienka, dámy a páni, s ohľadom na voľbu členov Súdnej rady v súčasnosti. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý sa mimoriadne úspešne poponáhľal vo veci sťažnosti jedného z bývalých členov Súdnej rady, ktorí boli odvolaní, ktorí boli odvolaní vládou Slovenskej republiky, a za nich nastúpili noví členovia Súdnej rady v tomto funkčnom období, doktorka Babjaková a ďalší dvaja, Ústavný súd rozhodol, že ten, kto menuje a volí do Súdnej rady, môže rozhodnúť aj o tom, že tohto člena Súdnej rady odvoláva a nahrádza novým.
Ja vás chcem, dámy a páni, upozorniť, že toto rozhodnutie Ústavného súdu, hoci vás potešilo, aby ste si kádrovali Súdnu radu v minulom roku vo svoj prospech, toto uznesenie má univerzálnu platnosť. A po účinnosti a po konštituovaní novej Národnej rady Slovenskej republiky bude aj Národná rada, dámy a páni, môcť bez akýchkoľvek problémov v súlade s citovaným uznesením, citovaným rozhodnutím Ústavného súdu, členov Súdnej rady odvolať v súlade s rozhodnutím Ústavného súdu, ktoré vyhovuje teraz, dámy a páni, vám a týka sa odvolania členov Súdnej rady vládou Slovenskej republiky. Na to vás, dámy a páni, vrelo upozorňujem a úprimne hovorím, že skutočne by ste mali vôbec zvážiť aj vzhľadom na nedostatok legitimity a zákonnosti, či sa uskutoční vôbec táto voľba.
Pôjdem ďalej k ďalšiemu útoku tohto vládneho, bývalého vládneho zlepenca na súdnu moc. Vy ste nielenže chceli obsadiť Súdnu radu aj cez nominantov, ktorí, a chcete doteraz, aj cez nominantov, ktorí sú volení v Národnej rade Slovenskej republiky, ale neštítili ste sa zmeniť ani podmienky voľby do Súdnej rady samotnými sudcami. Podľa Ústavy Slovenskej republiky, Súdna rada má osemnásť členov. Jeden, ktorý vám vadí najviac, je predseda Najvyššieho súdu, osem členov Súdnej rady sú volení sudcami, troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva prezident, troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva vláda a troch členov Súdnej rady menuje a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Od 1. januára 2012 ste, dámy a páni, veľmi významným spôsobom zmenili podmienky voľby do Súdnej rady sudcami.
Doterajší platný právny stav znamenal, že sudcovia Slovenskej republiky volili ôsmich členov Súdnej rady. Inými slovami, Slovensko pre voľby do Súdnej rady bol jeden osemmandátový volebný obvod, kde všetci sudcovia si vyberali spomedzi kandidátov a zvolili ôsmich. Je to absolútne v súlade s čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky, ďakujem (Reakcia na podaný pohár džúsu.), podľa ktorého členovia, ôsmi členovia Súdnej rady sú volení sudcami Slovenskej republiky. Ústava v žiadnom prípade nepovoľuje akékoľvek delenie alebo drobenie týchto hlasov. Od 1. januára ste zmenili voľbu do Súdnej rady nasledovne: Vytvorili ste osem jednomandátových volebných obvodov. Osem volebných obvodov, v ktorých si sudcovia patriacich do obvodu príslušného krajského súdu volia jedného člena Súdnej rady. Čo to v praxi, dámy a páni, znamená? Vytvorili ste bratislavský super veľký volebný obvod, v ktorom, do ktorého patrí krajský, patria sudcovia Krajského súdu v Bratislave, všetkých okresných súdov patriacich pod Krajský súd v Bratislave a navyše k tomu, dámy a páni, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd Slovenskej republiky. Tento super veľký volebný obvod má 368 sudcov. Naproti tomu volebný obvod v sídle Krajského súdu v Trenčíne má 107 sudcov. Porovnajte si jeden volebný obvod, kde volíte jedného člena Súdnej rady, má 368 sudcov, a druhý volebný obvod, kde volíte druhého člena Súdnej rady má 107 sudcov. Ja sa pýtam, aká je to rovnováha hlasov? Aká je váha hlasu jedného sudcu? V Bratislave, kde potrebujete na zvolenie nadpolovičnú väčšinu, napríklad, alebo väčšinu z 368, a v Trenčíne, kde vám stačí nadpolovičná väčšina alebo väčšina zo 107. Inými slovami, váha hlasu sudcu v Bratislave je takmer tri a polkrát menšia ako v mnohých iných krajských súdov. Je to absolútna diskriminácia z hľadiska váhy hlasov a rovnosti volebného práva, kde jeden sudca oproti druhému má úplne inú váhu, jeho hlas pri voľbe za člena Súdnej rady.
Naznačil som, že uvedené, uvedený zákon a uvedený útok na Súdnu radu je súčasťou, jeho súčasťou je aj porušenie Ústavy Slovenskej republiky. Nespočíva to, dámy a páni, iba v tom, že ste zaviedli volebné obvody, ktoré sú nerovnomerne obsadené. V Košiciach dvestodvadsaťdva, v Trenčíne stosedem a v Bratislave tristošesťdesiatosem. Mimochodom šesť obvodov krajských súdov má niečo viac než sto hlasov, sto sudcov. To znamená, že Košice a Bratislava sú dosť výrazne nad týmto priemerom, čím vytvárajú nerovnováhu, nepomer hlasov a diskrimináciu jednotlivých sudcov v týchto voľbách.
Ďalším problémom je aj ústavnoprávne hľadisko. Dámy a páni, právo sudcu voliť ôsmich členov Súdnej rady ste zúžili od 1. januára na právo sudcu voliť jedného člena Súdnej rady vo svojom volebnom obvode, zúžili ste jeho aktívne volebné právo. Čo sa týka pasívneho volebného práva sudcu, to znamená právo byť volený všetkými sudcami Slovenskej republiky, tak ako to vyplýva z čl. 141a ústavy, toto právo voliť, právo byť volený všetkými sudcami Slovenskej republiky ste zúžili na právo byť volený sudcami vo svojom obvode krajského súdu. Výrazne ste redukovali pasívne a aktívne právo sudcov vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky do ústavy, v rámci, v rámci zákonného predpisu, ktorý tým pádom sa stal nesúladný s ústavou.
Dámy a páni, ministerka Žitňanská rozpráva úplne nezmysly, keď hovorí, že chceme vrátiť súdnictvo neviem kam. Keď si neuvedomíte, dámy a páni, tieto čisto právne a legislatívno- technické argumenty, ktoré vás neoprávňujú takto, dámy a páni, znásilňovať právo, uvedomíte si, že politikárčenie, že kádrovanie prinášate do politiky vy, dámy a páni z vládnej koalície. Ja by som vám chcel ešte pripomenúť vyjadrenie pani ministerky z konca minulého roka, keď už bolo jasné, že sa zmenia, že prídu predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, boli vyhlásené, v tom čase sa pani ministerky Žitňanskej pýtali, či sa bude meniť zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Ministerka Žitňanská povedala, že pred voľbami by sa pravidlá hry, by sa teda zákony o voľbách meniť nemali. Citujem oficiálne vyjadrenie ministerky Žitňanskej. Ministerka Žitňanská ako jeden z tých, ktorý spôsobujú hon na čarodejnice podporovaný celým vládnym zlepencom a možno aj inými jednotlivcami, ktorí skutočne zo všetkých tisíc tristošesťdesiatosem sudcov hádže do jedného vreca, čo ma mrzí najviac, ministerka Žitňanská princíp, že podmienky voľby by sa tesne pred voľbami meniť nemali, opustila, čo sa týka voľby do Súdnej rady. Jednoducho vtedy nám to vyhovuje, keď potrebujeme dosadiť svojich nominantov do Súdnej rady, keď očakávame, že na niektorých krajských súdoch si to zvolíme, toho koho potrebujeme a neštítime sa tesne pred voľbami do Súdnej rady zmeniť aj zákon. Pripomínam, dámy a páni, vyjadrenie pani ministerky k voľbám do Národnej rady a pripomínam, že pani ministerka so súčasným vládnym zlepencom presadila s účinnosťou od 1. januára 2012 novelu zákona o Súdnej rade, ktorá takýmto výrazným spôsobom a protiústavným podľa nášho názoru, zmenila podmienky voľby do Súdnej rady. Je to tesne pred voľbami, pretože s ohľadom na povinnosti, ktoré predsedovi Súdnej rady vyplývajú, je potrebné do 23. marca 2012 vyhlásiť voľby do Súdnej rady. Ja sa pýtam, prečo opúšťate tie svoje transparentné princípy, keď sa tvárite, že ste takí transparentní? Prečo, keď vám to vyhovuje, tieto princípy pri voľbách do Národnej rady dodržiavate a prečo účelovo pred voľbami do Súdnej rady tieto princípy opúšťate? Rád by som si vypočul, dámy a páni, odpoveď na túto otázku, ale s ohľadom na to, že nie je asi ochotný nikto z tejto vládnej koalície na túto tému diskutovať, si dovolím na ňu odpovedať, žiaľ, aj sám, ale budem sa tešiť akejkoľvek polemike.
Podľa môjho názoru, dámy a páni, je to preto, lebo sa neštítite toho, využiť akýkoľvek, hoci aj protiústavný krok alebo protizákonný krok na to, aby ste zasiahli do nezávislosti justície. A nemyslím si, dámy a páni, že toto je vaším hlavným cieľom. Vaším hlavným cieľom, dámy a páni z vládnej koalície, je podriadiť si súdnictvo svojej politickej moci tak, aby vás súdnictvo poslúchalo. Podriadiť si súdnictvo tak, aby ste rozhodovali o tom, kto bude na Slovensku a kto na Slovensku nebude sudcom. Aby ste si podriadili súdnictvo tak, že budete rozhodovať o tom, kto je predseda súdu bez toho, aby sa vám k tomu vyjadrila sudcovská samospráva.
Ja by som vám chcel, dámy a páni, pripomenúť novelu ústavy z roku 2001. Sám ústavodarca a mnohí z vás, ktorí tu nesedia z tejto bývalej vládnej koalície, hlasovali za novelu ústavy. Novela ústavy, novela ústavy vychádzala zo základných princípov a odporúčaní, ktoré nám dávali medzinárodné sudcovské inštitúcie, a Európska únia bola súčasťou integračného procesu Slovenskej republiky do Európskej únie, kde samotná Európska komisia konštatovala, že máme posilniť nezávislosť súdnictva vytvorením nového samosprávneho orgánu, a to Súdnej rady. Vy za posledné obdobie robíte len to, že účelovými zmenami sa snažíte ovplyvniť obsadenia Súdnej rady bez toho, aby ste boli ochotní rešpektovať trvanie ich funkčného obdobia, a rovnako ste ochotní zasahovať do nezávislosti súdnictva bez toho, aby ste si zvážili, že ste to, dámy a páni z koalície, práve vy, ktorí vraciate súdnictvo spred Mečiarovu éru, pretože je pravdou, že ste to boli vy, ktorí v 2001 presadzovali novelu ústavy, ktorá dala súdnictvu samosprávu, ktorá dala súdnictvu nezávislosť od politikov. Ja sa pýtam, dámy a páni, kde to až dospejeme, keď budú politici možno z vašej vládnej koalície rozhodovať o tom nakoniec, keďže budú chcieť rozhodovať o tom, kto je a kto nie je o sudcom, keď budú rozhodovať politici o tom pomaly, aké budú mať rozsudky?! To je najväčšia tragédia, aká môže byť.
Dámy a páni, s ohľadom na tieto skutočnosti, ja by som chcel vyzvať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby zastavil tento paškvil a túto hanbu, ktorú spôsobujete právnemu a demokratickému štátu Slovenskej republiky. Máte, pán predseda Národnej rady, aj osobnú zodpovednosť za člena koalície, ktorý to navrhol na ústavnoprávnom výbore, ale nič to nezbavuje zodpovednosti váš všetkých ako kolektív, väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, ak vôbec začnete hlasovať za akéhokoľvek kandidáta na člena Súdnej rady v tomto volebnom období, pretože funkčné obdobie im uplynie až 22. mája 2012 a lehota Národnej rade uplynie 22. júla 2012.
S ohľadom na uvedené, pán predseda Národnej rady, dávam procedurálny návrh, aby sme nepokračovali vo voľbe členov Súdnej rady a ponechali rozhodnutie o členoch Súdnej rady volených v Národnej rade Slovenskej republiky novému parlamentu, ktorý bude konštituovaný po voľbách. Nesprávajte sa, páni a dámy z vládnej koalície, účelovo, nesprávajte sa politicky a nesprávajte sa ako horda modrozelenohnedých kobyliek, ktoré sa vrhnú na súdnu moc, aby si obsadili každý posledný flek tesne pred voľbami, pretože topiaci sa aj slamky chytá.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2012 o 17:47 hod.

JUDr.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:15

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, plne ťa podporujem. Aj v tvojom vystúpení, veľmi kvalifikovane si sa vyjadril ku skutočnostiam voľby Súdnej rady a myslím si, že Národná rada by nemala voliť člena Súdnej rady. Bolo bezprecedentné rozhodnutie ústavnoprávneho výboru, na ktorom sa opozícia vôbec nepodieľala, o tom, že sa uskutočnia voľby Súdnej rady. Myslím si, že § 24 zákona o Súdnej rade jasne deklaruje postup pri skončení mandátu členov Súdnej rady a pri voľbe nového člena Súdnej rady. Domnievam sa, že predseda ústavnoprávneho výboru vôbec nemal právo toto navrhnúť na výbore, ale mal počkať a postupovať práve v zmysle § 24, kde táto kompetencia prináleží predsedovi Národnej rady.
A ja si myslím, že tak ako sa, neuskutočňujeme voľby, nie je tu nikto, nikoho táto skutočnosť nezaujíma, ale, prosím vás pekne, zachovajme hrdosť parlamentu, aspoň v tých posledných chvíľach, aby sme nerobili veci, čo nie sú v súlade so zákonom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2012 o 18:15 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:16

Mojmír Mamojka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja väčšinou mám nadpriemerné prednášky aj na akademickej pôde... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Poznám ich.

Mamojka, Mojmír, poslanec NR SR
...aj keď sú povedzme priemerné, ale pred takýmto prázdnym (Pán poslanec ukázal smerom do pléna.) som ešte nerečnil. Ale vydržím. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
Ale sú tu aj vaši žiaci, aj vaši možno budúci.


Mamojka, Mojmír, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predseda. Ide o to, že je hanbou, že tu nie je nikto z koalície, pretože je to návrh koalície. Ale tak, čo už sa dá robiť? S tým, že vzhľadom k tomu, že pán Madej bol pomerne vyčerpávajúci. Pani poslankyňa Laššáková vo faktickej poznámke zhutnila tiež kopu dobrých myšlienok, preto nebudem dlho hovoriť. Veľmi stručne.
Mám na to určité právo aj preto, že som mal tú česť byť prvým členom Súdnej rady. Menovaný vtedy som bol, myslím, pánom prezidentom. Súdna rada bola kreovaná pri takzvanej veľkej novele ústavy v roku 2001. Ja sám som bol trochu v rozpakoch, či je etapa spoločenského vývoja, keď už má súdnictvo na to, aby sa nejakým spôsobom samo regulovalo. Ale chcel som veriť a dúfať, že áno.
Domnievam sa aj dnes, ja som to už pri inej príležitosti povedal, že Súdna rada je orgán, ktorý je potrebné zachovať, pretože aj keď občas nie je funkčná, podľa názoru vládnucej garnitúry, ak by sme ju, nedajboh, zrušili alebo zásadne modifikovali, vylejeme s vaničkou aj dieťa a vrátime späť určitý prvok. Ja to hovorím zámerne, prvok, lebo sú tu definície teoretikov iných, právnych, čo to je Súdna rada, ale určitý prvok samosprávy riadenia justície, ktorý má podľa mňa opodstatnenie. Má opodstatnenie aj preto, že ak už citlivo vnímame nezávislosť troch mocí v štáte - zákonodarnej, výkonnej, súdnej, najnezávislejšia musí byť súdna moc. Výkonná a zákonodarná vždy je presiaknutá, ako pán poslanec Číž zvykne hovoriť, kontaminovaná, ale v tomto prípade nie je kontaminovaná. Ona je cez parlamentnú demokraciu pozitívne ovplyvnená politikou najviac. Preto súdna moc musí byť čo najnezávislejšia.
Ak právny štát chce byť právnym štátom a má vládnuca garnitúra nejaký dojem o tom, že nejaký orgán štátny, ktorý je pilierom tej ktorej moci, prestáva dosť dobre fungovať, nemôže znásilňovať právny poriadok alebo konkrétny právny predpis, aby ovplyvnil a personifikoval fungovanie štátneho orgánu alebo ústavného orgánu, ktorý je pilierom tej ktorej moci, v tomto prípade Súdna rada a moc súdna, len preto, že si tam želá iných zástupcov. Ja sa vyhýbam politizovaniu problémov. Ale mne je až ľúto, ako právnikovi, ako človeku, že v dvoch prípadoch, a naozaj pri totálne spackanej voľbe generálneho prokurátora, organizačno-technicky, politicky, je tu ďalší prvok, ktorý degraduje aj kolegov, ktorých si chcem vážiť ako právnikov z koalície, a kde je tu jednoznačný prvok totálneho spolitizovania a snahy spolitizovať vplyv moci výkonnej na moc súdnu.
Ja len jeden fakt, čo už povedal myslím aj pán kolega predo mnou. Keď funkčné obdobie troch členov Súdnej rady končí neviem 18. alebo 22. mája a podľa zákona má predseda Národnej rady Slovenskej republiky ešte 60 dní na to, aby oznámil predsedovi Súdnej rady, kto bol parlamentom zvolený, a my chceme voliť v januári, respektíve februári, šesť mesiacov pred skončením funkčného obdobia?! Tak to je jednoducho diletantizmus politický a absolútnou absenciou ľudskej, politickej i akejkoľvek inej beťárskej cti a frajeriny.
Ja sa začínam skutočne obávať toho, že tá účelovosť zmien právneho poriadku a základných právnych predpisov len na to, aby štát fungoval tak, ako si niekto želá, kto je momentálne ešte chvíľu pri moci, je, nechcem uraziť ani Urundi-Burundi, ale ani to nie. Ja musím strpieť určité fungovanie v legálnom funkčnom období, nemôžem personifikovať základné vzťahy v oblasti rezortu spravodlivosti a justície.
Ja som to neraz povedal, opakujem to a končím, pokiaľ sa nedožijeme toho, že si predseda Najvyššieho súdu, ako predseda Súdnej rady, minister spravodlivosti, generálny prokurátor, minister vnútra nesadnú raz za čas za jeden stôl a nebudú profesionálne diskutovať o zásadných právnych problémoch Slovenska, smerovaní právneho poriadku, bude tu neporiadok, za ktorý sa môžeme akurát hanbiť, a budeme permanentne počúvať aj zo západoeurópskych alebo iných európskych štátov, že je tu nevymožiteľnosť práva, že to nefunguje, že je to liknavé a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to o ľuďoch. A toto tiež je o ľuďoch a o absencii totálnej politickej kultúry vo väzbe na to, že máme pol roka na to, aby sme dôstojne, kľudne, zvolili členov Súdnej rady. Vráti sa nám to.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2012 o 18:16 hod.

Dr. h. c. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video