28. schôdza

31.1.2012 - 9.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 9:59 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:59

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani navrhovateľka, kolegyne, kolegovia, pán spravodajca, ja len veľmi stručne. Mňa zaujal presne ten bod, ktorý tu kritizujeme viacerí, chcem povedať, predmetom vášho, vášho vystúpenia alebo odôvodnenia návrhu zákona bolo zavádzanie možného vzdelanostného cenzu a celkom som sa tešil na rozpravu v druhom čítaní, keďže si myslím, že touto otázkou by sa Národná rada mala zaoberať. Mňa však zaujal jeden fakt, ktorý tu kritizujeme viacerí a to je blokovanie poslaneckej zákonodarnej, ústavodarnej iniciatívy. Tuná sa úplne stotožňujem s vami, ani raz som nehlasoval za odsúvanie zákonov, možno aj preto tu teraz vystupujeme tak často, keďže máme predložené množstvo zákonov, ktoré boli od júna, nielen od augusta, odsúvané, myslím si, že na pôde Národnej rady by malo zaznieť, že od júna, z môjho pohľadu hlavne preto, že medzi poslaneckými návrhmi bolo aj zrušenie priestupkovej imunity, sa, bola blokovaná poslanecká iniciatíva, myslím si, že toto je neoprávnený fakt a stav, ktorý v Národnej rade bol od júna, čiže zákony, ktoré boli predložené podľa legislatívneho procesu v máji, vlastne niektoré prerokovávame až teraz. Myslím si, že do budúcna by malo byť toto poučením, a možno verejnosť aj preto je takým spôsobom vyburcovaná, že mnohé návrhy, myslím, že ich bolo päťdesiatdva v sume, neboli a nemohli byť prerokované v riadnom legislatívnom procese, a viac-menej teraz formálne zaznievajú na pôde Národnej rady, vediac, že k druhým čítaniam pravdepodobne nepríde. Takže vás veľmi podporujem a vnímam tú kritiku ako oprávnenú, pretože si myslím, že aj keď s nejakým názorom nesúhlasím, tak, ako voltairovsky sa hovorí, dáme život za to, aby mohol zaznieť. Tuná od mája zaznievať nemohli.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 9:59 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:02

Anna Belousovová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Viete, moje záverečné slovo bude veľmi, veľmi stručné. Ja som sa vás opýtala, tých, ktorí ste hlasovali za odsúvanie tohto návrhu zákona od, už pol roka, prečo ste to urobili a prečo ste napríklad dali prednosť na jeseň podanému zákonu o ochrane zvieratiek? Prečo sú vám prednejšie zvieratá ako ľudia? Odpovede som sa nedostala. Viete, čo si myslím, vážení páni kolegovia a kolegyne? Že tí, ktorí ste takto hlasovali, a bez ohľadu na politickú príslušnosť a tričká, ja vás nazývam boľševikmi, nie Národná rada ako inštitúcia, nie tá nevinná budova, ktorá by mala byť svätyňou národa, ale vy by ste si zaslúžili niekoľko vajec do hlavy, prepáčte mi, tak a možno by sa vám potom v tých hlavičkách aj rozbresklo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:02 hod.

RNDr.

Anna Belousovová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:03

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je to prvé čítanie o návrhu zákona dvadsaťosem dní pred skončením volebného obdobia, čiže nemá význam, aby som vás zaťažoval technikáliami a detailami. Možno na vysvetlenie účelu a cieľu tejto zákonnej úpravy taký osobný príbeh. A práve v tejto chvíli som si to rozmyslel, vidím, že by to bolo úplne zbytočné, takže, takže k tomu cieľu bez osobného príbehu. Návrh zákona odpovedá na spoločenskú potrebu vyvolanú skutočnosťou, že napriek množiacim sa správam o extrémne vysokých škodách, ktoré štát utrpel v dôsledku rôznych nevýhodných transakcií uzavretých v jeho mene konkrétnymi osobami, žiadna z týchto osôb nečelí reálnej hrozbe, že by za takéto konanie mohla niesť inú než iluzórnu zodpovednosť, majúcu v tom najhoršom prípade podobu jedného-dvoch dní mediálnej pozornosti. V časoch, keď enormne rastie tlak na verejné financie a môže byť ohrozená schopnosť štátu financovať niektoré zo svojich základných funkcií, je nevyhnutné prijať opatrenie, ktoré jednak priblíži povinnosti verejných funkcionárov k povinnostiam ostatných občanov a jednak vytvorí priestor pre aspoň čiastočnú náhradu škôd, ktoré Slovenskej republike vzniknú v dôsledku úmyselného alebo vedome nedbanlivého porušenia povinností zo strany verejných funkcionárov. Účelom navrhovanej úpravy je teda dať štátu, respektíve jeho daňovníkom reálnu a účinnú možnosť získať späť prostriedky, o ktoré štát alebo jednotky územnej správy prídu v dôsledku vedomého porušenia povinnosti verejných funkcionárov pri práve a nakladaní so zvereným majetkom a s finančnými prostriedkami. V tejto súvislosti dáva zákon nové procesné nástroje aj tým orgánom, ktoré sa doteraz často sťažovali na absenciu reálnych možností usilovať o nápravu pochybení, na ktoré vo svojej kontrolnej a dozorovej činnosti prídu. V návrhu zákona sa teda zavádza hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov s rovnakým štandardom zavinenia, aký sme prijali v nedávnej novele trestného zákona, teda so štandardom zavinenia v podobe takzvanej vedomej nedbanlivosti, zavádza sa možnosť poistenia verejného funkcionára pre prípad vzniku takejto zodpovednosti a zároveň sa zavádza návrhové oprávnenie generálneho prokurátora podať v mene štátu alebo samosprávy žalobu o náhradu takejto škody. Z rokovaní, ktoré som ako navrhovateľ zákona absolvoval jednak s predstaviteľmi poisťovní a jednak s vedením generálnej prokuratúry, vyplynula potreba prijať viaceré úpravy predloženého návrhu zákona, čo by sa za normálnych okolností dalo absolvovať v druhom čítaní. Ale to je v tejto chvíli možno ani nie otázne, ale rozhodnuté. Čo sa týka súladu s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, predložený návrh zákona do nich nijako nezasahuje, nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obcí a vyšších územných celkov a nebude mať dopad ani na environmentálnu oblasť, podnikateľské prostredie či zamestnanosť, s výnimkou teda dopadu pozitívneho.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, aj vám, vážené kolegyne, kolegovia.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:03 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:07

Jana Dubovcová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Predkladám spravodajskú informáciu v prvom čítaní k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radoslava Procházku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, ktorú máte ako tlač 484. Podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Dôvodová správa uvádza, že predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prijatie tohto návrhu zákona, jeho aplikácia v praxi si podľa vyjadrenia navrhovateľa nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Návrh zákona nebude mať dopad na environmentálnu oblasť, podnikateľské prostredie, zamestnanosť. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. augusta 2011 č. 484 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 10:07 hod.

JUDr.

Jana Dubovcová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, napriek tomu, že aj tento návrh zákona sme predložili ešte na septembrovú schôdzu a rôznym spôsobom sa to dostalo na, až na dnešné rokovanie, napriek tomu tento návrh zákona predkladáme a verím, že aj nové zastupiteľstvo v akomkoľvek zložení sa tým bude zaoberať. Návrhom tohto, tento zákon, návrh tohto zákona sa má dotýkať odškodnenia takzvaných vojnových sirôt, teda ľudí, ktorí stratili svojich rodičov počas druhej svetovej vojny a do dnešného dňa sa na nich z rôznych dôvodov zabudlo. Z histórie vieme, že už trikrát boli odškodnení rôzni, rôzni ľudia, na ktorých, ktorých sa dotkli vojnové zločiny počas druhej svetovej vojny. Tieto siroty padlých hrdinov v druhej svetovej vojne život ľahký nemali a aj dnes ešte žijúci žijú dosť ťažkým spôsobom. Preto predkladáme toto, tento návrh na jednorazové finančné odškodnenie týchto ľudí, nie je ich veľa, ani finančná čiastka nie je veľká, a myslím si, že aj s odstupom toľkých rokoch si to títo ľudia zaslúžia, a verím, že tento návrh zákona podporíte.
Ďakujem, pán predseda.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:11 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:13

Ľubica Rošková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpila ako určená spravodajkyňa v prvom čítaní k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, Viliama Jasaňa a Branislava Ondruša na vydanie zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku niektorým príslušníkom československých, zahraničných a spojeneckých armád, ako aj domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939 až '45 a vojnovým sirotám (tlač 486) a podala spravodajskú informáciu k návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 485 z 19. augusta 2001 (Pozn. red.: správne má byť "19. augusta 2011".) navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor vrátane lehôt na jeho prerokovanie. Súčasne predseda Národnej rady konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky ustanovené náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Dôvody predloženia návrhu zákona uviedol jeho navrhovateľ. Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu výboru vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave o podstate návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje predmetný návrh zákona v druhom čítaní a v prípade, že sa tak stane, aby návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci, pričom odporúčam, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore aby bol prerokovaný do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 10:13 hod.

PhDr.

Ľubica Rošková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:17

Pavol Pavlis
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, účelom predloženého návrhu zákona je vytvorenie právneho prostredia na zabezpečenie transparentného nakladania s majetkovými účasťami štátu. Aj keď spomenutý návrh som predkladal pred viac ako tromi mesiacmi, myslím si, že dnes je o to aktuálnejší, a verím, že bude aktuálnejší aj po voľbách v novom funkčnom období.
V zmysle súčasnej právnej úpravy o privatizácii majetkových účastí štátu a Fondu národného majetku Slovenskej republiky na podnikanie právnických osôb, ktoré nemajú charakter prirodzených monopolov, a podľa dnes platnej úpravy rozhoduje na návrh Fondu národného majetku iba vláda. Aj z tohto dôvodu navrhujem, aby o privatizácii majetkovej účasti štátu na podnikaní akejkoľvek právnickej osoby bez ohľadu na to, či majú charakter prirodzeného monopolu alebo nie, rozhodovala vláda a zároveň Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády.
Ako predkladateľ návrhu zákona mám za to, že zavedením prísnejších kritérií nakladania s majetkovými účasťami štátu a Fondu národného majetku sa dosiahne vyššia miera kontroly zo strany občanov, ktorá pomôže eliminovať prípadné nekalé praktiky a v minulosti vzniknuté pochybenia, ktoré môžu sprevádzať privatizáciu.
Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu môjho zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

9.2.2012 o 10:17 hod.

Ing.

Pavol Pavlis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:19

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k návrhu zákona pána poslanca Pavlisa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 90/1991 Zb. (Pozn. red.: správne má byť "92/1991 Zb.".) o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. My to máme ako tlač 417.
Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, o dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 10. júna 2011 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokoval v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 10:19 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:22

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort Milan, podpredseda NR SR
Pán Žiga. Dobre. Nech sa páči.


Jurinová, Erika, poslankyňa NR SR
Vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá skupina poslancov Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič. Snahou predkladateľov, teda nás, bolo zamedziť, aby sa, aby dochádzalo k možnože klamlivej reklame alebo k uvádzaniu nesprávnych koncových cien pre užívateľov služieb, ktoré poskytujú najmä cestovné kancelárie. Ide o zavedenie povinnosti predávajúceho, respektíve poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi sa totiž často stávalo, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, respektíve, že cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia, ako bola následná konečná cena, ktorú mal spotrebiteľ za zájazd a s ním súvisiace služby poskytované predávajúcim uhradiť.
Druhá časť návrhu sa týka zabezpečenia výkonu dohľadu nad predmetným ustanovením. To znamená, že v novele je zahrnuté aj prechodné ustanovenie alebo teda ustanovenie, ktorým sa naozaj určujú sankcie za nedodržiavanie tohto zákonom určeného poskytovania konečnej ceny. Súčasťou novely zákona je i prechodné ustanovenie, čo znamená, že zákon sa nebude vzťahovať na propagačné materiály, ktoré boli objednané a zadané do tlače pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákon nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie. Všetko je uvedené v doložke vybraných vplyvov.
To je všetko k tomu zákonu a už možno takisto by som sa na záver dotkla len jednej témy, a to, že tento zákon bol, tak ako mnoho iných, predkladaný do Národnej rady už v júni minulého roku. To znamená, že pol roka bolo upierané právo poslanca na jeho legislatívnu činnosť. Veľa zákonov, ktoré sme si vypočuli včera a dnes, by naozaj istým spôsobom veľmi mohli jednak uľahčiť život ľuďom, možnože niektoré aj inštitúciám, ale, bohužiaľ, chybou, ktorá sa stala, sme doplatili vlastne všetci poslanci na to, že naše zákony budú síce prednesené, ale ťažko povedať, či sa ešte niekedy k nim budeme vedieť vrátiť.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.2.2012 o 10:22 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:26

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil ako alternanta za pána poslanca Jurčíka, za spravodajcu k návrhu zákona poslancov Igora Matoviča, pani Jurinovej, Fecka a Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. My ho máme ako tlač 418.
Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. O dopade na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na obyvateľstvo, zamestnanosť, na životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 13. júna 2011 č. 422 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

9.2.2012 o 10:26 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video