29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:59 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:59

Július Stanko
Skontrolovaný text
V časti IV. spoločnej správy. To je to, čo sme čítali v spoločnej správe. To je legislatívno-technická viac-menej.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 10:59 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Július Stanko
Skontrolovaný text
V znení schválenej pripomienky.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:01 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:03

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, páni poslanci v súlade s § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám na skrátené legislatívne konanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je urýchlené vytvorenie podmienok na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Vzhľadom na blížiaci sa záver programového obdobia 2007 - 2013 čelí Slovenská republika výzve dočerpania, resp. vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Bez prijatia adekvátnych opatrení na národnej úrovni, ktoré by urýchleným spôsobom zvýšili efektívnosť čerpania finančných prostriedkov existuje riziko, že príde o značný objem týchto prostriedkov v záverečných rokoch, a tým by sa pripravila o možnosť pokračovať v procese odstraňovania negatívnych dôsledkov finančnej, resp. hospodárskej krízy.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne a páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie skráteného legislatívneho konania o predmetnom vládnom návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.2.2012 o 11:03 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:05

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán predseda, vy ste pridelili so svojim rozhodnutím Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu predložený návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a mení zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorý máme pod tlačou 616 prerokovať ho s termínom ihneď. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu prerokoval tento návrh na skrátené legislatívne konanie na svojej 47. schôdzi dnes pred rokovaním pléna Národnej rady. Informujem plénum Národnej rady, že výbor neprijal uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Zo strany spravodajcu nateraz všetko, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.2.2012 o 11:05 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:09

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 11:09 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:09

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené dámy poslankyne a páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky na rokovaní Národnej rady uviesť v prvom čítaní samotný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/ 2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Účelom predloženého návrhu je zaviesť inovatívne opatrenia a nástroje, ktoré umožnia efektívnejšie a transparentné dočerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Blížiaci sa záver programového obdobia 2007 až 2013 a z toho vyplývajúce záväzky v Slovenskej republiky v oblasti implementácie finančnej pomoci z fondov Európskej únie predstavujú hlavné dôvody zavádzania uvedených inštitútov. Tieto docielia nielen ich rýchlejšie čerpanie, ale zároveň znížia administratívnu záťaž spojenú so schvaľovaním predložených žiadostí o pomoc a podporu. Tento návrh zákon prerokovala a schválila vláda dňa 1. februára 2012.
Vážený pán predseda, ctené dámy poslankyne a páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona v prvom čítaní a následné ďalšie legislatívne schvaľovanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:09 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:09

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, tak dovoľte, aby som vám podal v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku ako i pravidlá, ako i legislatívne pravidlá.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písmeno c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
Ďalej odporúčam, aby predmetný návrh prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor Národnej rady pre financie, rozpočet a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu aj ako gestorský výbor. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali, výbory aj gestorský výbor prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní ihneď.
Pán predseda, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:09 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:09

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:09 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:09

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a súčasne za gestorský výbor určuje výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s tým, že výbory prerokujú v druhom čítaní vo výboroch tento zákon ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:09 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:09

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky podáva Národnej rade návrh na skrátené legislatívne konanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25 z roku 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pri zadávaní určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblasti obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Transpozičná lehota na jej prijatie márne uplynula 21. augusta 2011.
Prerokovať vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní je potrebné z dôvodu že v súčasnosti je voči Slovenskej republike vedené konanie Európskej komisie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa porušenia, čísla porušenia, č. 2011/1133 z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať opatrenia za účelom transpozície obrannej smernice.
Okrem uvedeného vzniká riziko, že oneskorená transpozícia predmetnej smernice môže vyvolať ďalšie formálne konania Európskej komisie voči Slovenskej republike v konkrétnych prípadoch zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá v súčasnosti nie je právne reglementovaná.
Navyše neprebraním obrannej smernice vzniká riziko, že povinné osoby budú postupovať podľa ustanovení platného zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nie je v súlade s obrannou smernicou, čím sa nevytvára prostredie hospodárskej súťaže pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti.
Uvedené skutočnosti znamenajú hrozbu značnej hospodárskej škody, ktorá môže mať v prípade neuskutočnenia rýchlej nápravy, t. j. prebratia opravnej smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky, negatívny účinok.
Ďakujem pekne a poprosím o prerokovanie návrhu na skrátené legislatívne konanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:09 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video