29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.2.2012 o 11:12 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:12

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predseda. Predmetný návrh na skrátené legislatívne konanie ste predložili výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu s návrhom prerokovať ihneď. My sme tento návrh na skrátené legislatívne konanie prerokovali dnes dopoludnia na svojej 47. schôdzi. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh zákona nezískal požadovanú podporu. Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.2.2012 o 11:12 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:14

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Skryt prepis

29.2.2012 o 11:14 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:16

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, na rokovanie schôdze Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa preberá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Navrhovaná právna úprava rešpektuje skutočnosť, že národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu, je však potrebné zohľadniť, že postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickej základne obrany a z hľadiska rozvoja vojenských spôsobilostí potrebných na realizáciu európskej bezpečnosti a obrannej politiky.
Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

29.2.2012 o 11:16 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:16

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej dodávateľskej základne v oblasti obrany, najmä presadzovaním účasti malých a stredných podnikov a netradičných dodávateľov v európskej technologickej a priemyselnej základni obrany posilňovaním priemyselnej spolupráce a podporovaním hospodárnych a pohotových dodávateľov na nižšej úrovni. Transpozičná lehota na prebratie smernice do národnej legislatívy uplynula 21. augusta 2011.
Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, poprosím o prerokovanie tohto návrhu v prvom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:16 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:18

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku Národnej rady, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. (Ruch v sále.)
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam Národnej rade, aby sa po rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Ďalej odporúčam, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárstvo a výstavbu... (Neutíchajúci ruch v sále. Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis

29.2.2012 o 11:18 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:18

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... a výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej, aby sme určili gestorský výbor, ktorý odporúčam, aby bol výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Ďalej navrhujem, aby prerokoval predmetný návrh zákona aj výbor pre financie a rozpočet. Ďalej, aby prerokoval, mimo tento návrh zákona 25 o verejnom obstarávaní, aj výbor pre financie a rozpočet, teda bezpečnosť, hospodárstvo, financie a ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárstvo ako gestorský výbor.
Ďalej navrhujem, aby predmetné výbory prerokovali v druhom čítaní tento návrh vo výboroch ihneď a gestorský výbor taktiež ihneď.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:18 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:21

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 11:21 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:22

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prideľujeme predmetný návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre financie a rozpočet s tým, že za gestorský výbor určujeme výbor pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a predmetné výbory prerokujú tento návrh zákona ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 11:22 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:22

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Ja okrem informácie o výbore dávam aj... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:22 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:22

Jana Laššáková
Skontrolovaný text
... návrh, aby sme skrátili obedňajšiu prestávku z dvoch hodín na jednu hodinu, to znamená od 12.00 hod. do 13.00 hod., aby sme mali obedňajšiu prestávku (Potlesk, ruch a hlasy v sále.), a po druhé chcem pripomenúť členom výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, že budeme mať zasadnutie výboru o 12.00 hodine na čísle dverí 34 oproti výboru branno-bezpečnostného. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 11:22 hod.

JUDr.

Jana Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video