29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.2.2012 o 11:22 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:22

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Ja som mal v úmysle zvolať ústavnoprávny výbor na 13.00 hod., ale v závislosti teda od toho, ako dopadne hlasovanie o procedurálnom návrhu pani poslankyne Laššákovej.
Skryt prepis

29.2.2012 o 11:22 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:22

Martin Fedor
Skontrolovaný text
Zvolávam výbor pre obranu a bezpečnosť ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 11:22 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:22

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zvolávam zasadnutie výboru pre financie a rozpočet ihneď.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 11:22 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:22

Stanislav Janiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som chcel poprosiť pána predsedu Procházku, aby zvolal výbor ihneď, aby sme my v obedňajšej prestávke mohli ako gestori prerokovať všetky pripomienky, ktoré vzniknú k týmto dvom návrhom zákonov, aby sme o 14.00 hod. mohli predložiť spoločnú správu výborov. Ja zvolávam môj výbor na 13.00 hod., páni kolegovia, dúfam, že do 13.00 hod. by ste mohli prerokovať vaše návrhy zákonov s tým, že my by sme o 13.00 hod. zasadli, prerokovali v druhom čítaní a potom aj ako gestorský výbor. Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 11:22 hod.

Ing.

Stanislav Janiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:22

Radoslav Procházka
Skontrolovaný text
Ústavnoprávny výbor o 11.30 hodine, ďakujem.
Skryt prepis

29.2.2012 o 11:22 hod.

doc. JUDr. PhD. J.S.D.

Radoslav Procházka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:41

Pavol Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, ja len na upresnenie. Vzhľadom na to, že sme dnes niekoľkokrát sedeli ako predsedovia poslaneckých klubov a snažili sme sa nájsť riešenie, a keďže vidím, že pravdepodobne ešte stále neexistuje zhoda na riešení situácii vo finančnej správe, bol by som rád, keby sme sa najprv dohodli na spôsobe hlasovania, aby sme mali možnosť sa pripraviť na podávanie pozmeňujúcich návrhov, pretože pravdepodobne nie je v koalícii vôľa na to, aby sa reálne riešila situácia vo finančnej správe.
Takže navrhujem, aby sme asi hlasovali po tomto návrhu, ktorý prednesie pán podpredseda vlády a potom aby sme rokovali o návrhu zákona, ktorý je ďalším bodom programu, aby sme sa mohli pripraviť na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 14:41 hod.

Mgr.

Pavol Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:43

Ján Figeľ
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ctené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
Účelom predkladaného návrhu je zaviesť inovatívne opatrenia a nové nástroje, ktoré umožnia efektívnejšie a transparentné dočerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Blížiaci sa záver programového obdobia 2007 - 2013 a z toho vyplývajúce možnosti plus záväzky Slovenskej republiky v oblasti implementácie finančných prostriedkov z fondov EÚ predstavujú hlavné dôvody zavádzania týchto inštitútov, ktoré zároveň docielia nielen urýchlené dočerpanie, ale aj znížia administratívnu záťaž spojenú so schvaľovaním predložených žiadostí o pomoc a podporu. Podčiarkujem aj toto, pretože v niektorých diskusiách som počul o potrebe ďalších ľudí. Nie, to, čo je navrhované, odbremení doterajšiu administratívu.
Návrh bol schválený vo vláde 1. februára. Chcem povedať na margo aj rokovaní aj vo výbore, resp. vo výboroch, že pozmeňovacie návrhy, ktoré dávajú do súladu tento návrh s tým, čo medzitým bolo prijaté vo forme poslaneckej iniciatívy. A takisto prechodné ustanovenia, ktoré stanovujú účinnosť navrhovanej novely na 1. apríl 2012, sú plne v súlade so samotným návrhom. A teda ako navrhovateľ, resp. predkladateľ súhlasím s týmito návrhmi, ktoré sú uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady.
Vážený pán predseda, týmto žiadam o podporu a schválenie predloženého návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.2.2012 o 14:43 hod.

Ing.

Ján Figeľ

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:45

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, prvý podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výboru k predmetnému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a tým i neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. februára pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky rokoval o návrhu zákona dnes. Uznesením č. 366 odporučil Národnej rady Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu rokoval tiež dnes. Uznesením č. 331 odporučil Národnej rade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.2.2012 o 14:45 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:45

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
... Slovenskej republiky tento zákon schváliť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu uznesením č. 243 odporučil predmetný návrh zákona schváliť.
V časti IV. spoločnej správy sú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Je ich osem. Majú charakter technicko-legislatívnych úprav, resp. zmien účinnosti a gestorský výbor doporučuje o týchto návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Takisto gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. schváliť v znení schváleného, teda schválených pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú v spoločnej správe.
Prosím, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 14:45 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:53

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Preto môžme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, sú to body 1 až 8. A navrhujeme hlasovať spoločne, s odporučením teda gestorského výboru, schváliť.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 14:53 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video