29. schôdza

29.2.2012 - 29.2.2012
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 14:53 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:53

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Pán predseda, keďže sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, sme v treťom čítaní, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 14:53 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14:53

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predseda. Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, na dnešné rokovanie schôdze Národnej rady predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblasti obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Navrhovaná právna úprava rešpektuje skutočnosť, že národná bezpečnosť zostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu. Je však potrebné zohľadniť, že postupné vytváranie európskeho trhu s obrannými zariadeniami je nevyhnutné z hľadiska posilňovania európskej priemyselnej a technologickej základne a obrany a z hľadiska rozvoja vojenských spôsobilostí potrebných na realizáciu európskej bezpečnosti a obrannej politiky.
Transpozíciou právnej úpravy sa prispieva aj k rozvoju diverzifikácie európskej dodávateľskej základne v oblasti obrany, najmä presadzovaním účasti malých a stredných podnikov a netradičných dodávateľov v európskej technologickej a priemyselnej základni a obrany, posilňovaním priemyselnej spolupráce a podporovaním hospodárnych a pohotových dodávateľov na nižšej úrovni.
V súvislosti s navrhovanom právnou úpravou boli predefinované výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré predstavujú konečné penzum dovolených exempcií z postupov zadávania zákaziek.
Právna úprava prináša dve nové legálne definície zákaziek - civilná zákazka a zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti.
Nosná časť navrhovanej právnej úpravy je obsiahnutá v novej piatej časti návrhu zákona. Keďže pri zákazkách v oblasti obrany a bezpečnosti existuje reálny predpoklad vzniku alebo postupovania utajovanej skutočnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže určiť požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočnosti, ktoré uchádzač alebo záujemca je povinný zabezpečiť.
Ďalším z prostriedkov ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky je inštitút "Bezpečnosť dodávok". Právna úprava pravidiel a postupov pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti novokoncipuje aj oblasť subdodávok. Systémom opatrení verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zadávaní zákazky vytvoriť priestor pre hospodársku súťaž aj v oblasti obrany a bezpečnosti.
Transpozičná lehota na prebratie smernice do národnej legislatívy uplynula 21. augusta 2011. Slovenskej republike bolo podľa čl. 258 zmluvy o fungovaní Európskej únie doručené formálne oznámenie Európskej komisie týkajúce sa porušenia č. 2011/1133 z dôvodu nesplnenia povinnosti vykonať opatrenia za účelom transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblasti obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES.
Poprosím o prerokovanie návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.2.2012 o 14:53 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:58

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní podáva teda túto spoločnú správu.
Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 29. februára 2012 č. 845 pridelila tento predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval dnes, neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o návrhu rokoval takisto dnes, uznesením č. 332 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu o návrhu rokoval dnes a svojím uznesením č. 244 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu rokoval dnes, neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. (Ruch v sále.) Neruším Vás? Dobre.
V časti IV. z uznesení výborov Národnej rady pod bodom 3 tejto správy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.2.2012 o 14:58 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:58

Alojz Přidal
Skontrolovaný text
... vyplývajú pozmeňujúce návrhy. Tých pozmeňujúcich návrhov sú 4, sú v časti IV. s tým, že gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch spoločne a o všetkých s odporúčaním schváliť. Takisto gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rady Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Prosím, pán predseda Národnej rady, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 14:58 hod.

Mgr.

Alojz Přidal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:02

Jozef Kollár

Vystúpenie v rozprave 15:02

Jozef Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. § 10 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov Monitorovacieho výboru do 9. marca 2012. Členstvo v Monitorovacom výbore nie je viazané na trvanie mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky."
„(11) Činnosť Monitorovacieho výboru podľa § 4a sa ukončí schválením Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky Národnou radou Slovenskej republiky, ktorá bude ustanovená po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012.“
3. Doterajší článok II sa označuje ako článok III s tým, že článok II nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Odôvodnenie: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky sa v súčasnosti nachádza v stave krízy, kedy si neplní svoje zákonom stanovené úlohy, v dôsledku zlyhania vedenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky pri implementácii nového informačného systému.
Slovenskej republike hrozia vážne hospodárske škody z dôvodu ohrozenia plynulosti výberu daní a poplatkov. Vznik ďalších škôd hrozí v prípade, ak si daňové subjekty uplatnia náhradu škody voči štátu v dôsledku omeškania štátu s plnením si svojich záväzkov v zákonom stanovených lehotách. Pretrvávajúci krízový stav výrazným spôsobom poškodzuje podnikateľské prostredie Slovenskej republiky a ohrozuje jej dôveryhodnosť v zahraničí.
Navrhuje sa preto zmena zákona č. 333/2011 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanoví osobitný orgán kontroly plnenia zákonných úloh (spomínaný Monitorovací výbor) vykonávaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Úlohou Monitorovacieho výboru by malo byť vykonávanie dohľadu a kontroly nad Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky pri plnení úloh spojených s riešením krízového stavu v tejto inštitúcii na časovo obmedzené obdobie, to znamená do schválenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky ustanovenej po voľbách uskutočnených 10. marca 2012.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 15:02 hod.

Ing. PhD.

Jozef Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:08

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená pani ministerka, už vzhľadom k avizovaným problémom, ktoré myslím si, že veľmi sú jasné a pre každého podľa mňa súdneho človeka veľmi, veľmi ohromujúce, aký je stav momentálne na Finančnej správe Slovenskej republiky.
Tento katastrofálny stav na finančnej správe ma podmieňuje k tomu, aby som podal pozmeňujúci návrh, priamu novelu zákona o verejnom obstarávaní a v závere zhodnotím, alebo v závere odôvodním, prečo teda tak činím. Myslím, že pre každého je jasné, že tento stav, ktorý je pretrvávajúci na finančnej správe, aj podľa včerajšieho prieskumu, poslaneckého prieskumu, jasné, že takýto stav nemôže naďalej pretrvávať a preto mám snahu priamou novelou tohto zákona upraviť niektoré, niektoré opatrenia, ktoré môžu napomôcť tomuto riešeniu a jednoducho nebudú sankcionovať podnikateľskú časť na území Slovenska.
Takže pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku a v znení neskorších predpisov podávam pozmeňujúci návrh.
1. Za Čl. I sa dopĺňa nový Čl. II, ktorý znie:
„Čl. II. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa mení takto:
1. § 165a znie:
„(1) Podľa § 13 ods. 5 druhej a tretej vety postupuje správca daň, ktorým je colný úrad pri správe daní podľa osobitného predpisu (odkaz na poznámku 33) od 1. januára 2013 a podľa § 14, § 32, § 33 ods. 1 a 3 a § 56 sa postupuje od 1. januára 2013.
(2) Ak sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty po 1. apríli 2012, povinnosť doručovania podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 mu vznikne od 1. januára 2013. Ak daňový poradca, advokát alebo zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a tento zástupca nie je daňovým poradcom alebo advokátom, začali pri správe daní daňový subjekt zastupovať po 1. apríli 2012, povinnosť doručovania, doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa § 14 vznikne od 1. januára 2013."
2. Čl. II sa označuje ako Čl. III, ktorý znie: „Tento zákon nadobúda účinnosť 31. marca 2012."
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov návrhu zákona.
A teraz odôvodnenie: Vzhľadom k obrovským problémom, ktoré vznikli zavedením informačného systému, nového informačného systému KONS na finančnej správe a s tým súvisiace elektronické doručovanie daňových priznaní, je nutné presunúť tento termín povinného elektronického doručovania daňových priznaní až na termín 1. januára 2013.
Po prvé chcem povedať, nie je to dogma, že, že teda 1. 1. 2013, ak sa tento systém dokáže absorbovať alebo dokáže zabezpečiť rýchlejšie odovzdávanie pre podnikateľské subjekty, môže byť tento termín skrátený. Ale jednoducho v dnešnom stave, tak ako sa nachádza finančná správa, bohužiaľ, v tomto katastrofálnom stave, nie je možné sankcionovať podnikateľov, ktorí majú záujem takéto elektronické podávanie dávať, jednoducho tým, že daňová správa už aj v minulosti mala problém s prijímaním takýchto elektronických podaní. A dnes my sme povedali v zákone, že musí byť povinne, musí povinne podnikateľský subjekt od 1. 4. podávať elektronické doručovanie daňových priznaní.
To znamená, ale druhá vec a už som tu počul také poloklamstvá, pololože. Jednoducho štát príde o niečo, ak daňové subjekty to nebudú podávať elektronickou formou. Jednoducho nikto nebráni žiadnemu podnikateľskému subjektovi doručovať tieto daňové priznania elektronickou formou. Ale znovu opakujem. Ak je niečo nefunkčné, nemôžem niečo zabezpečiť a nútiť a sankcionovať podnikateľskú časť, teda celý podnikateľský sektor za to, alebo preto, že jednoducho niekto tu nezabezpečil efektívny fungujúci informačný systém, ktorý mimochodom kolabuje, ktorý dnes niekto sa snaží v dnešnej chvíli, teda možno začiatkom tohto roku, niekto chce naštartovať niečo, čo malo byť funkčné, asi pred polrokom otestované a na čo mali byť jednoducho zabezpečené systémové kroky, ktoré, bohužiaľ, kolabujú. A myslím si, že najlepšie si je vypočuť ľudí priamo z daňovej správy alebo z finančnej správy. Myslím, že my sme to absolvovali a ten jasný dôkaz alebo jasným dôkazom je to, čo aj ľudia priamo na týchto daňových alebo na tejto finančnej správe jasným spôsobom povedali. Čiže znovu opakujem. Nepodsúvajme tu nejaké pololože. Jednoducho ten, ktorý môže podať elektronické podanie, a jednoducho dá, dá sa teda, alebo že bude tá šanca, aby finančná správa akceptovala takéto riešenie, bude mať tú možnosť. Nič mu v tom nebráni. Ale jednoducho v dnešnom stave sa to nedá. A ak si niekto myslí, že potrestám niečo, za to, že som sprznil tento systém alebo nezabezpečil fungovanie tohto systému, ktorý mimochodom je srdcom a finančným tokom v rámci celého Slovenska, tak je na podľa mňa na veľkom omyle.
Ďakujem pekne za pozornosť a za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 15:08 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:16

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, vážené dámy, vážení páni, musím povedať, že minister Mikloš profesionálne úplne zlyhal. Svojou nekompetentnosťou uvrhol daňovú správu do doby kamennej. Koncepcia UNITAS bola vytvorená za našej vlády a súčasťou tohto obrovského projektu zjednocovania výberu daní, ciel a odvodov a nespochybniteľne veľmi dôležitého projektu bolo aj nasadanie nového informačného systému finančnej správy, po starom daňových úradov.
Za našej vlády bola vyobstaraná dodávka uceleného, komplexného, presne špecifikovaného a robustného informačného systému na platforme SAP-u od dodávateľa IBM. Súčasťou tejto zmluvy boli zároveň jednoznačné záruky za dodané služby, ako aj presný harmonogram implementácie a testovania tohto nového systému. Ministerstvo financií pod vedením Mikloša výrazným a zásadným spôsobom zmenilo podstatu pôvodnej zmluvy s IBM. Ministerstvo financií podpísalo dva dodatky, a to najmä dodatok č. 2, ktorý je najzávažnejší. To je aj dodatok, ktorý sa stal základom sporu medzi Mikulčíkom, priateľom pána Mikloša a zároveň jeho nominantom na post šéfa daňového riaditeľstva a pani Červenákovou, blízkou spolupracovníčkou a tiež blízkou rodinnou priateľkou pána Mikloša, ktorú nominoval na post vedúcej služobného úradu. V médiách sa pani Červenáková opakovane vyjadrila, že ona sama odišla z ministerstva financií práve preto, že bola nútená podpísať zo strany ministerstva dodatok č. 2 a nebola ochotná ho podpísať preto, lebo obsahoval klauzuly, ktoré boli pre ňu už neznesiteľný a príliš veľký problém. Naopak, minister Mikloš tvrdí, že ju vyhodil, aj keď nikdy presne nepovedal prečo, ibaže stratila jeho dôveru. Zaujímavé. Takže dodatok č. 2 nakoniec podpísal Mikulčík osobne na základe Miklošovho splnomocnenia, teda zjavne s plným súhlasom pána Mikloša.
Čo teda priniesol tento slávny a kľúčový dodatok č. 2? Po prvé. Úplne zásadne odklonil koncepciu od riešenia pôvodne postaveného na SAP platforme k nejakému nešpecifikovanému mačkopsu, ktorý obsahuje aj v úvodzovkách zázračný IS KONS, ktorý sa v súčasnosti pokúša Miklošov manažment na finančnej správe nasadiť do ostrej prevádzky a absolútne sa mu to nedarí. Ešte závažnejší je fakt, že tento IS KONS nie je dodávaný ako ucelený a presne definovaný systém, ale má to byť výsledok akejsi činnosti množiny špecialistov, za ktorých činnosť nikto nenesie zodpovednosť a nikto nenesie ani záruky za kvalitu ich práce. Čiže ministerstvo financií podpísalo dodatok, ktorým sa vzdalo záruk kvality a IBM nenesie žiadnu zodpovednosť za vykonané práce. Keby niekto chcel to spochybniť, dodatok č. 2 príloha 5 čl. 3.
Ďalej sa ukázalo, že všetci títo špecialisti takzvaní, sú z firmy BankProSoft a DIMANO, ktorí sú subdodávateľmi firmy IBM. Tento fakt bol nespochybniteľne preukázaný opakovane na výboroch, ako aj prieskumoch. Bol potvrdený samotnými členmi manažmentu finančnej správy, ako aj priamo pracovníkmi finančnej správy. Všetky tieto firmy média uvádzajú ako firmy blízke priateľovi Ivana Mikloša pánovi Mikulčíkovi. Takže firmy blízke Mikulčíkovi, zavesené pod IBM, dodávajú špecialistov, ktorí na kolene programujú nejaký systém IS KONS, a pritom je to hlavný informačný systém finančnej správy, po starom daňových úradov. Nikto nikdy nevidel presnú špecifikáciu tohto systému. Čiže takýmto trápnym a úplne neprofesionálnym spôsobom tu nejaké malé firmy, doslova a dopísmena, lepia ťažiskový informačný systém štátu. Takýmto primitívnym spôsobom teda vzniká samotný systém a následne prichádza fáza jeho nasadenia. Tak toto je už úplne žalostné, čo sa udialo. Neprebehlo vôbec žiadne testovanie v reálnej prevádzke a žiadne zaškoľovanie pracovníkov. Absolútna nehoráznosť. Pri nasadzovaní takýchto systémov by samotné testovanie bol veľký projekt a adekvátne zaškolenie všetkých pracovníkov by trvalo minimálne niekoľko týždňov, ak nie mesiacov. Ale Miklošov „dream team" tieto pre nich úplne nepodstatné časti jednoducho vynechal. Takže nahodili neotestovaný, nedoladený a surový produkt do živej prevádzky a katastrofa bola na svete. Je úplne zrejmé, že to nemohlo vôbec ináč dopadnúť, ako tak že nič poriadne nefunguje a pracovníci na daňových úradoch pracujú ako v dobe kamennej, manuálne. O tom, ako to vyzerá, by sa dalo kvetnato rozprávať hodiny, ale nechcem tu s tým zdržovať a keby niekto mal záujem, tak mu to rád odprezentujem... (Prerušenie vystúpenia pokrikmi z balkóna.)
Skryt prepis

Vystúpenie

29.2.2012 o 15:16 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:39

Ján Počiatek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem opäť za slovo. Takže budem pokračovať tam, kde som skončil. Čiže popis tej katastrofy, o tom by som tu mohol rozprávať naozaj dlhé hodiny a škoda, že ste nemali možnosť vidieť to, čo videli členovia finančného výboru počas prieskumu na konkrétnych daňových úradoch, kde vyhasli už aj posledné nádeje manažmentu finančnej správy kamuflovať a zatĺkať a nehovoriť úplne celú pravdu o tom, v akom stave sa tento informačný systém v skutočnosti nachádza. Ale veľmi milé pracovníčky a pracovníci finančnej správy veľmi ochotne sa podelili s nami o svoje skúsenosti s týmto famóznym systémom, ktorý svetový krízový manažment Ivana Mikloša nasadil do živej prevádzky na finančnej správe.
Len uvediem také príklady, že prečo to voláme doba kamenná. Pretože ten manuálny režim, v ktorom fungovali, bol častokrát na to až žalostný pohľad, keď sa snažili vypisovať si na papieriky nejaké čísla, ktorými si neboli až tak úplne na 100 % isté, pretože ten systém im len niečo čiastkovo ukazoval. Potom sa snažili z nejakých iných systémov si vytlačiť nejaké daňové priznania. Komické bolo napríklad, že sa im to tlačilo jeden riadok na jednu A4, kde si museli rukou napísať, ktorý riadok daňového priznania si vlastne vytlačila, aby vedela to správne číslo doplniť do ručne vyrobenej papierovej excelovskej tabuľky, kde si dopísala teda ďalšiu sadu čísiel. Potom to celé na kalkulačke zrátala, aby si to overila, musela ísť MHD si pozrieť spis na úplne iný úrad, kde sa dočítala zase ďalšie číslo a po tejto, veľmi sofistikovanej automatickej kompletizácii rukou vyrobenej tabuľky sa rozhodla, vzhľadom na svoju skúsenosť, že či teda vrátku napríklad DPH vráti, alebo nevráti. A takto by som mohol pokračovať hodiny. Došlo to až do takých absurdít, že ten krízový manažment bol schopný nás presviedčať, keď sme videli na vlastné oči, že niečo funguje, že to vlastne funguje. Dokonca, presviedčali aj tie pracovníčky, že oni to zle chápu, že ten systém vlastne funguje aj keď im to nič neukazuje a tak ďalej a tak ďalej.
No ale to, že ten stav je havarijný, je absolútne nespochybniteľné, že fungujú, nie že v neoptimálnom režime, ale že v katastrofálnom režime funguje, je tiež úplne neodškriepiteľné a jasné a dá sa to kedykoľvek zverifikovať. No napriek tomu, Mikloš sa tvári, že on za to nie je vôbec zodpovedný. A že v podstate len zlyhal manažment, preto odvolal, viac-menej aj tak len nastrčenú bábku, bývalého šéfa finančnej správy Krnáča a druhá výhovorka je, že dodávateľ starého systému predsa neposkytol súčinnosť, takže preto sa to všetko stalo.
Pravda je však úplne iná. A Mikloš ako obvykle hrubo zavádza. Už v auguste 2011 vedeli presne, čo od tohto starého dodávateľa chcú, aby im poskytol teda dostatočnú súčinnosť v tej integrácii. Od septembra, čiže v auguste 2011 už vedeli, čo presne potrebujú, a od septembra uzavreli päť rôznych dodatkov s touto firmou a tie boli tiež o súčinnosti pri prechode nový systém. Čiže ak v auguste vedeli, čo od nich chcú, keby neboli babráci, tak by to vyriešili už vtedy. Buď by to zazmluvnili, alebo nezazmluvnili, alebo by sa rozhodli akokoľvek, ale mohli okamžite ešte minulé leto riešiť, ako sa s tým vysporiadajú. Čo, samozrejme, neurobili, lebo babráci sa tvárili, že všetko je v pohode a nič netreba riešiť. Potom, čo som si pozrel tieto jednotlivé dodatky, tak je jasné, že Miklošove výkriky, že podávanie žaloby sú úplne trápny marketingový úhybný manéver, pretože tam žiadna hmota na nejaké podávanie žalôb nie je, a to preto, že oni totižto s touto firmou ten kľúčový dodatok, ktorý riešil tú finálnu sumu tých požiadaviek na tú asistenciu, ktorú od tejto firmy chceli, nepodpísali. To znamená, že ten dodatok, ináč mimochodom dodatok 221, nebol nikdy podpísaný zo strany finančnej správy, ergo nemajú akú súčinnosť vymáhať.
Vôbec sa nemienim venovať tým argumentom, či starý systém bol dobrý, alebo zlý. Faktom zostáva, že nasadzovanie tohto nového systému bolo absolútne nezvládnuté, a to z viacerých dôvodov. Čiže je úplne jasné, že ide o manažérske zlyhanie, pretože podcenili situáciu minulé leto, neriešili to, čo mali, a teraz sa už len vyhovárajú jednak teda na manažment, ktorý Mikloš sám nominoval, alebo na nejakú firmu, ktorá neposkytla podľa nich súčinnosť, čo nie je pravda. Je taktiež úplne logické, že táto firma nie je povinná im poskytnúť súčinnosť, pokiaľ to nemajú na zmluve a holý fakt je, že na zmluve to nemajú. Je teda jednoznačné, že zlyhal celý Miklošov tým a najmä on sám. Vôbec sa nezaujímal o stav projektu v minulosti a všetkých, čo do tohto megaprojektu nasadil, boli babráci. Začína to Ďurajkom, ktorý bol v skutočnosti hlavný projekt manažér celého projektu UNITAS, Mikulčíkom, Červenákovou, Krnáčom a ďalšími. Čo je žalostné, že ešte pred týždňom aj niečo sa tváril, že viac-menej sa nič nedeje a že to majú úplne pod kontrolou, ale z dvoch výborov a dvoch prieskumov sa zúčastnil iba na neverejnej časti jedného z nich a potom utiekol s trápnou výhovorkou, že má vážnejší dôvod, ktorým bola stranícka tlačovka, čiže už keď bolo jasné, že ten stav je naozaj havarijný a treba ho nejako riešiť, nemal ani toľko chochmesu, aby zostal na výbore a argumentoval, že ako to teda vlastne celé je. Jasný dôkaz, že absolútne zlyhal. Je podľa mňa úplne nekompetentný v projektoch takéhoto rozsahu a významu.
Nakoniec vďaka prieskumom a výborom pod obrovským tlakom muselo ministerstvo financií priznať, že situácia je vážna. Dnes sa opäť tvária, že teda áno, že oni uznávajú, že situácia je vážna. Logicky, čo iné môžu povedať, pretože tam už sa nedá kam uhnúť, lebo je to zjavné. Dokonca teda začali aj niečo riešiť a je to najmä to, že začali lietať nejaké nepodstatné hlavy, aby sa ukázala akože nejaká akčnosť, že niečo sa teda rieši. Nič sa však v zásade nezmenilo a toto je ten hlavný problém. Lebo ľudia, ktorí na projekte páchajú škody, sú tí istí. Vykopli nejakého nepodstatného v tomto celom Krnáča, a to, že tam nie je Mikulčík, alebo či je, alebo nie je, je tiež otázne, ale tiež to na veci nič nemení, pretože celý zvyšok tímu je ten istý. Keď sa pozrieme na to, čo SDKÚ rozpráva o tom, ako je dôležité zlepšovať výber daní, podporovať podnikateľské prostredie a zlepšovať ho, ako treba dôsledne informatizovať a ako je to cesta k modernému a úspešnému Slovensku. Tak tu máte úplne najjasnejší dôkaz ako to teda myslia vážne. Absolútne zbabraný zúfalým spôsobom spackaný projekt, z ktorého dnes naozaj hrozia veľké škody pre krajinu. Nikto dnes nevie presne povedať, kedy tento systém bude v plnej prevádzke. Finančná správa pod obrovským tlakom finančného výboru, ktorý tam bol na prieskume vyprodukovala cez noc akúsi A4 s nejakými miľnikmi, termínmi, do ktorých sa majú jednotlivé moduly spúšťať. Niektoré z nich upozorňujem budú v nábehu až niekedy v júni.
Čiže sa tu bavíme o niekoľkých mesiacoch, a keď zarátame k tomu ešte predchádzajúce mesiace, tak nám vo finále hrozí stav, že niekoľko mesiacov, 4 a viac mesiacov nemala finančná správa plnohodnotný funkčný informačný systém. Fungovali v manuálnom režime, kde nie je vôbec záruka, že všetky aktivity, ktoré vykonali, boli korektne vykonané a je absolútne evidentné, že vznikajú škody, pretože videli sme preukázateľne štósy papierov, ktoré sú po termíne, po lehotách, z čoho môžu plynúť a pravdepodobne budú plynúť sankcie, a o tom, že by sme nejakým spôsobom bojovali proti daňovým únikom s takýmto vetchým, primitívnym systémom, na ktorom dnes fungujú, nemôže byť vôbec ani reči. Navyše a teraz hlavný problém, k čomu tu aj boli tie pozmeňujúce návrhy, je, že nám trvalo dva týždne zobjektivizovať situáciu alebo vážnosť situácie, ktorá na finančnej správe je. Manažment Miklošov je šikovný jedine v jednej veci, a to je zatĺkať a vyhýbať sa priamym odpovediam a dať relevantné presné informácie, takže sme si ich museli poskladať prácne sami, ale podarilo sa nám to.
Čo je však problém, ešte aby som teda tú objektivizáciu informácií. Viete, že bol Najvyšší kontrolný úrad na kontrole a dúfam, že pani Machová si už nájde konečne čas a oboznámi sa s protokolom, pretože to je jediná podmienka, aby sa stal tento dokument verejným. My sme už tie závery počuli, ten protokol sa formálne nezmení, pretože finančná správa nemá možnosť namietať ani meniť jednotlivé ustanovenia, ktoré sú tam napísané. Môže sa s tým len oboznámiť a takto sa stane ten dokument už potom verejným. Takže ak ju náhodou zaujíma a ak to má byť tá krízová manažérka, ktorá toto všetko vyrieši, pýtam sa, prečo už ten dokument neprečítala, odkedy ho má, pretože tam by sa zjavne dozvedela aj veľa objektívnej pravdy o tom, aký je stav, keď už by povedzme nám neverila, ale mohla by veriť vlastným očiam, pretože nie je nič jednoduchšie ako zísť do kancelárie a dozvedieť sa, ako to naozaj na finančnej správe dnes funguje. Čo ale už sa povedať dá, že NKÚ skonštatovalo len to, čo my sme tvrdili a vedeli.
Takže vieme už aj to, čo sme sa už konečne dozvedeli od finančnej správy, že systém už doteraz stál 23,6 milióna eur, čo je plnenie zo zmluvy IBM. Navyše sa dokúpil hardvér, ktorý bol nevyhnutný údajne preto, aby mohli bežať zároveň starý aj nový systém. A to bolo za sumu 5,3 milióna, čiže bavíme sa tu o zábavke za 30 miliónov eur. Nie o nejakom malom systémiku pre Jednotné roľnícke družstvo. No a teraz, čo nás čaká? Problém je v tom, že ten systém naozaj plnohodnotne nefunguje. Existuje nejaký harmonogram nábehu toho systému, ale čo je skôr zbožným želaním tohto súčasného, tzv. krízového manažmentu, ktorému ja neverím. No a, či sa to naozaj stane a nestane, to sa uvidí. Ja osobne som presvedčený o tom, že ten problém len „boptná" ako v sopke, ten hrniec sa tlakuje, pretože množstvo vecí sa zbiera, tlačí pred sebou. Tie papiere, ktoré sme tam videli, ktoré tie kopy papierov, ktoré sú čoraz väčšie a väčšie a už sú skoro také veľké, že tie úradníčky nielen, že nevidia nič v systéme, ale už sa nevidia ani navzájom. Tak hrozí to, že oni, samozrejme, je jasné, že tieto papiere budú musieť jedného dňa nejakým spôsobom doklepkať do toho systému, pretože niekto to tam dostať nejak musí a už len toto doklepkávanie bude trvať rádovo mesiace, a to ja neviem si ani, naozaj netrúfam si odhadnúť, koľko to naozaj bude trvať, ale toto sme do toho ani nezarátali.
Ale ak ten systém nezačne v tých kľúčových moduloch fungovať okamžite správne, tak ten problém sa bude kopiť, kopiť a kopiť a do čoho to vyústi, ja dnes ani neviem povedať. A teraz tu je jadro problému, čo, s čím máme problém. Keby nemal výbor pre financie právomoci, ktoré mal a v rámci prieskumu nebol schopný nahliadnuť do kuchyne tých jednotlivých úradníčok a úradníkov na finančnej správe, nikdy by sme sa tú skutočnú pravdu nedozvedeli, no ale tento výbor za chvíľku končí svoju činnosť a kým bude nový alebo kým bude nová vláda, kým bude nejaký nový tím, máme tu nejaké vákuum a v tomto vákuovom období nebude žiadna autorita, ktorá by mohla pozerať na prsty a dohliadať na to, či sa plní ten harmonogram, či ten systém nabieha, či nevzniká ešte väčšie riziko, čo sa vlastne v skutočnosti deje.
Preto tu prišiel nejaký kompromisný návrh, ktorý predniesol predseda výboru Kollár, ktorý hovorí o zriadení akejsi rady, ktorá bude mať právomoc aspoň monitorovať to, čo sa tam deje a objektivizovať pravdu. To je celý záujem. Nie je v tom žiadna politika, ide len o to, aby sa verejnosť a všetci dozvedeli, aký je skutkový stav, aby sme sa vyhli tomu, že tento tzv. krízový manažment Ivana Mikloša bude zatĺkať a skrývať pravdu pod koberec. Takže na toto to všetko je a neviem si predstaviť, aký problém s týmto vôbec niekto môže mať. Však uvidíme, ako budú poslanci za to hlasovať, ako sa toto vyvinie, pretože sa jedná o úplne apolitickú monitorovaciu činnosť a keby naozaj nebol naštartoval výbor pre financie túto svoju investigatívu, tak by sme sa nikdy tieto dôležité a holé fakty nedozvedeli. Nikdy by sme sa od ministra Mikloša nedozvedeli, že ten stav je naozaj katastrofálny a havarijný, ale dnes to už vieme a treba na to naozaj dozerať. Predpokladám, že minister ako obvykle, keďže je tu prítomný nevystúpi v rozprave, ako je to u neho zvykom, ale až na záver v rozprave, keď nebude možné na neho reagovať. Takže vypočujeme si určite aj túto jeho časť, ale vyzývam ho tým, aby keď chce vystúpiť, aby vystúpil v rozprave. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.2.2012 o 15:39 hod.

Ing.

Ján Počiatek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:54

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ja by som iba, pán kolega, vás poprosil, keby ste mohli uvádzať celé mená, lebo nie je Krnáč ako Krnáč. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.2.2012 o 15:54 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video