9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

14.12.2010 o 18:44 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:44

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda, budem veľmi stručný.
Ide o návrh zákona, ktorý umožňuje vedenie agendy archívov elektronickou formou, čo znamená, že budú vedené listinne, ale aj elektronicky.
Návrh novely obsahuje len nevyhnutné definície a povinnosti, podrobnosti o elektronických systémoch, ktoré budú slúžiť na správu elektronickej registratúry, bude upravovať výnos ministerstva vnútra.
Takže, pán predsedajúci, poprosím pani poslankyne, pánov poslancov o podporu návrhu novely zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.12.2010 o 18:44 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:45

Alexander Slafkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 152). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu.
Uvedený vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 zákona o rokovacom poriadku, t. j. v lehote 15 dní pred schôdzou, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na dnešné rokovanie Národnej rady.
Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v zákone o rokovacom poriadku, ako aj v ostatných legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Problematika vládneho návrhu je upravená v práve Európskych spoločenstiev.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysel § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 28. októbra 2010 č. 145 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.12.2010 o 18:45 hod.

MUDr.

Alexander Slafkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:48

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, milé pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona o kritickej infraštruktúre vychádza zo smernice Európskej rady o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu, ktorú je potrebné prebrať do nášho právneho poriadku.
Na území členských štátov Európskej únie sa nachádza určitý počet kritických infraštruktúr, ktorých narušenie alebo zničenie by malo závažné cezhraničné dôsledky. Tieto objekty osobitného významu z hľadiska zachovania ekonomickej a sociálnej funkcie spoločnosti a štátu, a tým aj kvality ich života obyvateľov vyžadujú zabezpečenie zvýšenej ochrany najmä pred hrozbou terorizmu, ale aj pred hrozbou spôsobenou zlyhaním ľudského faktora, technológie a prírodnou katastrofou. Preto s ohľadom na spomenutý právny akt Európskej únie účelom návrhu zákona je predovšetkým ustanoviť sektory kritickej infraštruktúry, upraviť postup príslušných orgánov štátnej správy pri identifikácii jednotlivých prvkov európskej a národnej kritickej infraštruktúry, ktoré sa budú zaraďovať do týchto sektorov, a národnostne vymedziť úlohy vlastníkom a iným prevádzkovateľom pri ochrane tejto relevantnej infraštruktúry.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolím si vás požiadať o posunutie návrhu nového zákona do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.12.2010 o 18:48 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:49

Alexander Slafkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážený pán podpredseda, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o kritickej infraštruktúre (tlač 153). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam spravodajskú informáciu k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, t. j. 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a zaradil ho v súlade s rokovacím poriadkom na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia vládneho návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 28. októbra 2010 č. 146 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.12.2010 o 18:49 hod.

MUDr.

Alexander Slafkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:52

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, milé pani poslankyne, páni poslanci, ide o stručnú novelu zákona o vojnových hroboch, ktorej účelom je zabezpečiť zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na vojnové hroby.
Tiež sa ustanovujú podrobnejšie podmienky poskytovania finančného príspevku zo štátneho rozpočtu, kde sa umožňuje, aby boli poskytované nielen obciam a mestám, ale aj občianskym združeniam, ktoré vyvíjajú činnosť na úseku vojnových hrobov.
Takisto navrhovaná úprava vytvára predpoklady na urýchlené odstránenie následkov na vojnovom hrobe spôsobených mimoriadnou udalosťou alebo protiprávnym konaním a obsahuje niektoré ďalšie právne inštitúty na jej zdokonalenie.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu vládneho návrhu novely zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.12.2010 o 18:52 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:53

Andrej Ďurkovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené dámy, páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (tlač 179).
Uvedený vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky zákona o rokovacom poriadku.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh a podľa § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady.
Konštatujem, že uvedený vládny návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskych spoločenstiev.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.12.2010 o 18:53 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:57

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, znovu veľmi stručne.
Cieľom predloženého návrhu zmluvy je zahrnúť do platnej zmluvy chýbajúci inštitút cezhraničného prenasledovania, ako aj doplnenie zmluvy o nové formy spolupráce v boji proti trestnej činnosti a aktualizáciu orgánov príslušných na jej vykonávanie. V pôvodnej zmluve sa zároveň vykonali úpravy súvisiace s výsledkami trojročnej praxe vykonávania zmluvy. Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.12.2010 o 18:57 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:57

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, pre krátkosť času dovoľte mi predložiť správu pod parlamentnou tlačou 160a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave (tlač 160).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave (tlač 160), podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 159 z 8. novembra 2010 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave (tlač 160), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave (tlač 160), v určenej lehote a odporučili Národnej rade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.12.2010 o 18:57 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 19:01

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Nie je to problém. Takže odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky 1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave, 2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh uznesenia. Prečítam aj návrh? (Reakcia predsedajúceho schôdze.)
Návrh uznesenia k návrhu Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave: „Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach podpísaná 23. marca 2004 vo Varšave, B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.“
Ďakujem veľmi pekne. Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

14.12.2010 o 19:01 hod.

Ing.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:01

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v roku 2007 bol na úrovni Stálej slovensko-českej hraničnej komisie vypracovaný vecný návrh textu na zmenu a doplnenie platnej zmluvy v súvislosti s pripravovanou zmenou charakteru štátnej hranice na hraničných vodných tokoch z pohyblivého na nepohyblivý.
Okrem tejto zásadnej zmeny je predmetom úpravy aj spôsob vyznačovania priebehu štátnej hranice a vyhotovenie hraničných dokumentov v súvislosti s preskúšaním štátnej hranice, a to zameraním polohy koryta hraničných vodných tokov a objektov na nich.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a schválenie predloženej zmluvy. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.12.2010 o 19:01 hod.

JUDr.

Daniel Lipšic

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video