9. schôdza

30.11.2010 - 15.12.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

15.12.2010 o 9:33 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:33

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád, teda, reagoval na vystúpenie pani poslankyne Tkáčovej. Z jej argumentmi sa do značnej miery stotožňujem. To, čo ste povedali, to by som povedal možno aj ja, keby som sedel na vašom mieste, keby sa tá situácia otočila. Máme priestor prakticky vyše mesiac na to, aby sme diskutovali, aby sme diskutovali v snemovni, aby sme diskutovali vo výboroch. Oceňujem, že ste navrhli aj to, aby sa týmto zákonom zaoberal hospodársky výbor, pretože naozaj ide o zmenu, ktorá zasiahne podnikateľskú sféru, preto by k tomu poslanci v hospodárskom výbore mali mať možnosť zaujať stanovisko a diskutovať. Ja poviem úprimne, aj na samotnom ministerstve v týchto dňoch diskutujeme do akej miery, naozaj, musíme zapracovať príslušné smernice, kedy, v akom rozsahu, akým spôsobom, čiže tú diskusiu skutočne vnímam ako otvorenú a predpokladám, že dôjde k zmenám počas rokovania výborov, a že v druhom čítaní z toho vyplynú určité pozmeňovacie návrhy.
Tak isto ako ste vy konkrétne namietli na pojmológiu, myslím, že s vami bez problémov môžem súhlasiť, áno, za určitých okolností aj otec dieťaťa môže byť na materskej dovolenke, čiže aj túto technickú zmenu určite treba urobiť. Takže, ďakujem za váš konštruktívny príspevok.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.12.2010 o 9:33 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:34

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Je tu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.12.2010 o 9:34 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:38

Pavol Hrušovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pán predseda. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za navrhovateľov krátko odôvodnil návrh zákona, ktorý predkladám spolu s kolegom Procházkom a pánom poslancom Abrhanom. Návrh zákona vychádza z potreby upraviť podmienky výkonu niektorých povolaní, ktorých výkon je spojený so špecifickými potrebami zachovávať vernosť a lojalitu voči Slovenskej republike, oboznamovať sa so skutočnosťami, s ktorými osobitný zákon viaže podmienku mlčanlivosti, previerku bezúhonnosti a mohol by som tak pokračovať vo výpočte ďalších podmienok, ktoré sa viažu na občanov Slovenskej republiky vykonávať niektoré druhy špecifických povolaní. Takýmito povolaniami sú predovšetkým ozbrojené bezpečnostné zbory ako i povolanie prokurátora. Keďže spomínaná novela zákona o štátnom občianstve novo umožní nadobúdať popri štátnom občianstve Slovenskej republiky aj cudzie štátne občianstvo, stáva sa potrebným prehodnotiť aj podmienky výkonu týchto povolaní.
Panie poslankyne, páni poslanci, nechcem dlho zdôvodňovať návrh novely tohto zákona, preto, lebo všetci cítime, z akých dôvodov vlastne vzišla táto pohnútka predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky návrh noviel zákonov, ktoré viažu istú povinnosť na výkon niektorých povolaní v Slovenskej republike. Návrh zákona je kompatibilný s právom Európskej únie. Návrh zákona, ktorý predkladáme je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Preto by som vás chcel poprosiť, aby ste podporili prerokovať návrh zákona v druhom čítaní, v rámci ktorého sú predkladatelia ochotní počúvať niektoré pripomienky, výhrady, resp. zmeny a zapracovať ich do návrhu zákona tak, aby vyhovoval ešte lepšie a aby bol naozaj použiteľný aj v rámci celej Európskej únie. Ďakujem pekne, pán predseda.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.12.2010 o 9:38 hod.

JUDr.

Pavol Hrušovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:38

Július Stanko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, pán podpredseda, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Radoslava Procházku, Pavla Hrušovského a Pavla Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Vychádzajúc z oprávnení spravodajcu odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 čl. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 2. novembra 2010 č. 148 a podľa rokovacieho poriadku navrhujem, aby sa zákon, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre obranu a bezpečnosť. A za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 27. januára 2011 a gestorský výbor do 31. januára 2011.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.12.2010 o 9:38 hod.

MVDr.

Július Stanko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:40

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, chcem povedať v mene nášho klubu teda, klub strany MOST - HÍD, že samozrejme podporíme tento návrh do druhého čítania, ale s tým vedomím, že v druhom čítaní budeme mať pozmeňujúce návrhy. Nemyslíme si to totiž, že znakom nelojality voči štátu je, ak niekto má aj druhé štátne občianstvo, veľmi veľa Slovákov, ktorí pracujú v hociktorom štáte, už má druhé štátne občianstvo a som presvedčený, že sú lojálni voči Slovenskej republike. To je jedna pripomienka.
Druhá pripomienka, súhlasíme s tým, že kto má druhé štátne občianstvo, nemal by sedieť na takých postoch, kde poprípade má prístup k tajným alebo prísne tajným informáciám, to sa týka samozrejme aj SIS, to sa týka polície a to sa týka aj rôznych iných zborov, ale nemôžme súhlasiť s tým, že kto je policajt, tak automaticky nemôže mať druhé štátne občianstvo. Takže, to asi bude v druhom čítaní obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, ale do druhého čítania tento návrh podporíme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.12.2010 o 9:40 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:42

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Bol by som rád pri takýchto argumentoch, keby mi niekto vysvetlil, ako to bude napríklad teoreticky, keď bude vyhlásená mobilizácia v jednom alebo druhom štáte. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2010 o 9:42 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:45

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň, dámy a páni, vážený pán predseda, dovoľte, aby som vás v krátkosti oboznámil s malou novelou návrhu, ktorú predkladáme spolu s kolegom Mamojkom. Navrhujeme Národnej rade Slovenskej republiky prijať v riadnom schvaľovacom režime malú novelizáciu zákona č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky. Novelizáciou odstraňujeme na základe skúseností s uplatňovaním zákona v praxi niektoré problémy, ktoré sme nepredvídali pri prijímaní zákona č. 522/2008 Z. z.. V prvom rade ide o rozšírenie okruhu osôb, ktorým je možné udeliť medailu prezidenta republiky aj občanom iných štátov, teda cudzincom, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj nášho hospodárstva, vedy, kultúry, umenia, športu a iných oblastí. V súčasnosti je jedinou možnosťou oceniť prínos cudzinca udelením štátneho vyznamenania Radu bieleho dvojkríža a praktická skúsenosť opodstatňuje v novele obsiahnutý zámer disponovať aj alternatívnou možnosťou oceniť ich prínos medailou prezidenta Slovenskej republiky. Rovnako na základe konkrétnych skúseností, najmä v súvislosti s obetavými zásahmi napr. záchranárov počas kritických povodní, ale aj iných podobných hraničných situácií, ktoré si vyžadovali mimoriadnu obetavosť a vysokú mieru osobného rizika pri záchrane životov alebo veľkých materiálnych hodnôt, navrhujeme rozšíriť okruh aktivít, ktoré sú akceptované ako zdôvodnenie návrhu na udelenie medaily prezidenta republiky práve o tieto obetavé zásahy.
Dámy a páni, medaila prezidenta Slovenskej republiky je morálnym ocenením osobného prínosu konkrétneho jednotlivca alebo kolektívu osôb a sme presvedčení, že prijatím navrhovanej novelizácie umožníme jej udeľovanie tým, ktorí si ju plne zaslúžia a verím, že k návrhu vyjadríte podporu, event. ho v druhom čítaní nejakým spôsobom vylepšíme. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

15.12.2010 o 9:45 hod.

Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:45

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Mojmíra Mamojku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v zákone o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy, o súlade návrhu s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti s právom Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že po rozprave odporučí uvedený návrh prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 10. novembra 2010 č. 164 a v zmysle zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 27. januára 2011 a gestorský výbor do 31. januára 2011.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.12.2010 o 9:45 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:48

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vcelku v krátkosti. Tento návrh zákona, ktorý predkladáme, je pomerne stručný a dôvod jeho predloženia je to, že v minulosti bol novelizovaný vysokoškolský zákon, ktorý zaviedol niektoré veci, podľa môjho presvedčenia veci, ktoré neboli v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, a keďže takáto novela bola prijatá, inicioval som podanie na Ústavný súd a podanie skupiny poslancov bolo na Ústavnom súde prerokované 26. mája t. r., kde Ústavný súd rozhodol, že príslušné paragrafy, a to § 55 v ods. 7, tretia a štvrtá veta a § 89 ods. 5 a prakticky celý ods. 5, nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Na základe toho je prirodzené, že je povinnosťou, v tomto prípade ministerstva, príslušného, urobiť isté kroky, aby tieto paragrafy zo zákona vypadli. Ja som toto urobil a poviem aj prečo. Je niekoľko dôvodov, jeden je celkom prirodzený, že keď som túto vec inicioval a som bol v podstate za celým tým podaním Ústavnému súdu, tak rád by som to dotiahol do konca, ale sú ďalšie dva dôvody. Po prvé, právna čistota zákona, pretože, ak nemá byť v konsolidovanom znení takýto zákon a má byť čitateľný, tak je potrebné, aby tam boli len tie veci, ktoré tam sú skutočne účinné. A druhá vec je, hlavne s tým § 89 súvisia veci, ktoré treba dať do poriadku a na to sa vzťahujú, alebo nadväzujú niektoré ďalšie lehoty.
O čo išlo v tomto konkrétnom paragrafe? Išlo o to, že sa zaviedli dve kategórie externých študentov. Vedľa seba sedeli študenti, externí, jedni, ktorí platili a druhí, ktorí neplatili. To bolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Keďže toto je v zmysle rozhodnutia pléna Ústavného súdu neplatné, tak, samozrejme, treba vyriešiť otázku ako ďalej s platením externých študentov. A rád by som povedal, že pokiaľ nebude ďalšie doplnenie, tak to bude znamenať, že externí študenti môžu v tejto chvíli platiť, a to neriadene, nekontrolovane. To si myslím, že nie je dobrý vzťah a aby sa to riešilo, poviem aj prečo a ako. Ide o to, že vysoká škola v zmysle vysokoškolského zákona je povinná v termíne, v istom termíne zverejniť podmienky na prijímanie, medzi tie podmienky, samozrejme, patrí aj to, že sa vyberajú poplatky a aké poplatky a tie termíny bežia. Čiže, tento zákon tu otvorený je dobrý aj preto, že v rámci rozpravy a druhého čítania ministerstvo školstva má priestor na to, aby tento problém vyriešilo. Ja som naňho upozornil aj minule v interpelácii pána ministra, že jednoducho to treba urýchlene riešiť. Keby sa podával dnes zákon, ako vládny, ktorý by toto podal, tak už by sa tie príslušné termíny nestihli. Toľko na vysvetlenie. Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.12.2010 o 9:48 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:53

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslancov pána Fronca, Hrušovského a Abrhana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Konám tak ako určený spravodajca Výborom Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Dovoľte mi podať spravodajskú informáciu k tomuto návrhu. Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady v zákonnej lehote pred schôdzou. Predseda Národnej rady navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie. Konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj podľa legislatívnych pravidiel a môžeme ho prerokovať. Učinil tak rozhodnutím č. 169.
Dovoľte mi, aby som ako spravodajca výboru odporúčal Národnej rade, aby sa po rozprave o návrhu zákona uzniesla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V prípade, ak sa Národná rada rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s návrhom predsedu Národnej rady, odporúčam prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje pán predseda a ja teda to odporúčam tiež, určiť výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní do 27. januára 2011 a v gestorskom výbore do 31. januára 2011.
Pán predsedajúci, ďakujem. Skončil som spravodajskú informáciu a odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.12.2010 o 9:53 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video