53.schôdza

16.6.2015 - 3.7.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 10:52 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:08

Viliam Čislák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Ctené panie poslankyne, ctení páni poslanci, pán poslanec Poliačik, čo sa týka samotného zákona, sa vyjadril, že v septembri ešte bude pokračovať debata ohľadom tých omamných a psychotropných látok, súhlasím, to je jedna vec.
Druhá vec je, chcel by som sa dotknúť toho pozmeňovacieho návrhu, ktorý tu teraz zaznel. Čo je veľmi dôležité povedať, je to, že samotný termín zavádzania e-Healthu na Slovensku celoplošne sa nemení, teda ten termín 1. 1. 2017 platí. A platí aj termín konečný, kedy bude výmena elektronických kartičiek zrealizovaná, do 31. 12. 2016. Čo sa týka samotnej zmeny alebo pozmeňovacieho návrhu, podstata je v tom, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na to, aby boli zavedené elektronické preukazy poistencov, realizuje to Národné centrum zdravotníckych informácií a v súčasnosti máme určité pochybnosti, že by sme tento termín nestihli. Preto mám za to, aby sme zrealizovali samotné verejné obstarávanie v čase, keď to, poviem jednoducho, budem mať pod kontrolou a nebudú hroziť, hroziť námietky, že by sme tento celý proces nestihli. Takže týka sa to iba samotného vydávania elektronických preukazov poistenca, netýka sa to zavedenia e-Healthu ako takého, tento termín nie je v žiadnom prípade, v žiadnom prípade nie je ohrozený, to je, to je to najdôležitejšie.
A v samotnom závere pán poslanec ešte vravel ešte určité podrobnosti, ktoré súvisia s doručením preukazov, a tie sú v podstate štandardné, kedy sa môžu doručiť do poisťovne viacerými spôsobmi.
Takže ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 10:08 hod.

MUDr. MPH

Viliam Čislák

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Juraj Draxler
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

36.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa zároveň menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona novelizuje školský zákon, zákon o štátnej správe v školstve a zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch a bol vypracovaný na základe podnetov z aplikačnej praxe, zároveň bol predstavený na okrúhlych stoloch so zástupcami zriaďovateľov, odborových organizácií, stavovských organizácií, ako aj iných dotknutých subjektov.
Návrh novely školského zákona upravuje najmä nasledovné oblasti:
Umožňuje sa využiť vzdelávacie štandardy ako učebné osnovy, navrhuje sa zmena konania zápisu detí do prvého ročníka základnej školy, a to kvôli lepšiemu posudzovaniu školskej spôsobilosti, ukladá sa povinnosť príslušnému zastupiteľskému úradu oznámiť ministerstvu školstva vznik zahraničnej školy na území Slovenskej republiky, a to z dôvodu evidencie takýchto škôl, umožňuje sa spájanie viacerých ročníkov tried prvého stupňa základnej školy, zamedzuje sa žiakovi, ktorý je prijatý do učebného odboru strednej odbornej školy, prestup na študijný odbor strednej odbornej školy, umožňuje sa spájanie žiakov viacerých ročníkov v praktickej škole do jednej triedy a navrhuje sa predĺženie prechodného obdobia postupného znižovania počtov žiakov v osemročných gymnáziách do školského roku 2018/2019.
Ďalej návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v čl. 2 upravuje najmä nasledovné oblasti:
Nastavuje sa proces výberového konania na riaditeľa školy alebo školského zariadenia s právom veta zriaďovateľa, ktorý zároveň musí odôvodniť nesúhlas s navrhnutým kandidátom a musí sa uskutočniť povinné ďalšie výberové konanie. Pri tomto bode chcem povedať, že v prípade, že dôjde cez poslanecký návrh k zavedeniu ďalšej poistky pre zriaďovateľov v podobe trojpätinovej blokácie voľby riaditeľa zastupiteľstvom, s takýmto návrhom sa stotožňujem, podporujem ho, je to významné vyrovnanie poistiek v tomto systéme. Chcem len upozorniť, že trojpätinová väčšina v zastupiteľstve je úroveň, na ktorej sa rozhoduje zároveň napríklad o zrušení školy, takže naozaj ide o veľmi silnú blokáciu, a ešte raz, beriem to tak, že je to naozaj poistka, ktorá zavádza rovnováhu do tohto systému.
Ďalej definujú sa skutočnosti, ktoré sa na účely kontrolnej činnosti štátnej školskej inšpekcie považujú za závažné nedostatky, a zavádza sa centrálny register škôl, školských zariadení, alokovaných pracovísk a zriaďovateľov a zároveň sa ustanovujú sankcie za nespracovanie požadovaných údajov, nedodanie požadovaných údajov a nedodržanie určených termínov.
A nakoniec návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch upravuje najmä nasledovné oblasti: povinnú účasť pedagogického zamestnanca na výkone funkcie predsedu alebo člena skúšobnej komisie, umožnenie výnimky z kvalifikačných predpokladov v prípadoch, ak škola alebo školské zariadenie postupuje podľa medzinárodného vzdelávacieho programu schváleného ministerstvom, vykonanie doplňujúceho pedagogického štúdia je platné pre rovnakú kategóriu bez rozdielu stupňa vzdelania a rozšírenie počtu hodín vyučovania profesijných predmetov zo 7 na 10 hodín týždenne bez absolvovania doplňujúceho pedagogického štúdia odborníkmi z praxe, čím sa umožňuje lepší, lepší vstup odborníkov z praxe na školskú pôdu.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem za vašu pozornosť a dovoľujem si vás týmto požiadať o prerokovanie a schválenie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem, skončil som.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.6.2015 o 10:11 hod.

Juraj Draxler

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:16

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 13. mája 2015 č. 1725 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (tlač 1498), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
K vládnemu návrhu zákona (tlač 1498) zaujali výbory nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor v uznesení č. 611 z 9. júna 2015 a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 189 z 11. júna 2015. Oba výbory zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorých je celkovo 21 a sú uvedené v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať o návrhoch uvedených pod bodom 1 až 21 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade vládny návrh zákona (tlač 1498) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Predmetná spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 16. júna 2015 pod č. 192. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru, a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2015 o 10:16 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:20

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, vážený pán minister, nakoľko som vystúpil k tomuto zákonu v prvom čítaní, nemienim sa opakovať, preto mi dovoľte, aby som prečítal naše pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú tohto zákona, návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa... - prvý pozmeňovací návrh - k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1498) podávam nasledujúce pozmeňovacie návrhy:
1. § 29. ods. 1 nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.
Odôvodnenie:
Zámerom predkladaného návrhu je odloženie účinnosti ustanovenia zákona upravujúce minimálne počty žiakov v triede základnej školy, a to v nadväznosti na novelizačný bod č. 13 prerokúvanej vládnej novely zákona o výchove a vzdelávaní. Vládny návrh v dôvodovej správe k novelizačnému bodu č. 13 uvádza, že navrhované ustanovenie zosúlaďuje dikciu s § 30 ods. 2 zákona a umožní spájanie žiakov viacerých ročníkov do jednej triedy na prvom stupni základnej školy. Ide o odstránenie problému v málotriednych základných školách, aby týmto školám nehrozil ich zánik z dôvodu výraznejšieho poklesu žiakov na prvom stupni. Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy je možné do jednej triedy spojiť žiakov viac ako dvoch ročníkov. Máme za to, že prerokúvaný vládny návrh zákona novelizačným bodom č. 13 rieši problém málotriednych základných škôl, a z tohto dôvodu sa stanovenie minimálneho počtu žiakov v triede základnej školy, ktoré má nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2015, sa javí ako nadbytočné. Napriek uvedenému za účelom získania reálnych relevantných informácií o počte žiakov v základných školách, ako aj vo vzťahu k úprave obsiahnutej v novelizačnom bode č. 13 vládneho návrhu zákona a jej dopadu v aplikačnej praxi navrhujeme zatiaľ len posunutie účinnosti § 29 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prvý pozmeňovací návrh.
V druhom pozmeňovacom návrhu mi dovoľte prečítať k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1498), podávam nasledujúci pozmeňovací návrh:
Čl. 1
1. V § 11 ods. 2 sa v prvej vete za slová „Pedagogická dokumentácia" vkladajú slová „a vnútorná pedagogická dokumentácia" a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a vnútorná pedagogická dokumentácia sa vedie v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie".
2. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Pedagogickú dokumentáciu tvoria
a) štátny vzdelávací program,
b) výchovné štandardy,
c) triedna kniha,
d) triedny výkaz,
e) katalógový list dieťaťa,
f) katalógový list žiaka,
g) osobný spis dieťaťa,
h) osobný spis žiaka,
i) protokol o maturitnej skúške,
j) protokol o záverečnej skúške,
k) protokol o absolutóriu,
l) protokoly o komisionálnych skúškach,
m) protokol o štátnej jazykovej skúške."
3. V § 11 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Vnútornú pedagogickú dokumentáciu tvoria:
a) školský vzdelávací program,
b) výchovný program,
c) denný záznam školského zariadenia,
d) rozvrh hodín,
e) školský poriadok školy,
f) školský poriadok školského zariadenia,
g) plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
h) plán práce školy,
i) plán práce školského zariadenia,
j) denník výchovnej skupiny,
k) tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov."
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.
4. V § 11 ods. 5 sa v prvej vete slová "písm. a) až f)" nahrádzajú slovami "a) a b)", v druhej vete sa slová ,,Pedagogickú dokumentáciu" nahrádzajú slovami "Učebné plány, výchovné plány, učebné osnovy a výchovné osnovy", vypúšťajú sa slová uvedené v odseku 3 písm. a) až d)".
5. V § 11 odsek 6 znie:
"(6) Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 3 písm. c) až m) a vnútorná pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v odseku 4 písm. c) a d) sa vedie na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.
V školách a v školských zariadeniach podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny, sa pedagogická dokumentácia podľa odseku 3 písm. c) až m) vedie na dvojjazyčných tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, a vnútorná pedagogická dokumentácia podľa odseku 4 písm. c) a d) sa vedie na tlačivách schválených a zverejnených ministerstvom školstva v jazyku príslušnej národnostnej menšiny."
Odôvodnenie:
Navrhujú sa zmeny za účelom zefektívnenia práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny a ktorí v súčasnosti vedú pedagogickú dokumentáciu dvojjazyčne, t. j. aj v štátnom jazyku a v jazyku národnostnej menšiny. Diferencuje sa pôvodná pedagogická dokumentácia na
1. pedagogickú dokumentáciu, ktorú bude tvoriť štátny vzdelávací program, výchovné štandardy, triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list dieťaťa, katalógový list žiaka, osobný spis dieťaťa, osobný spis žiaka, protokol o maturitnej skúške, protokol o záverečnej skúške, protokol o absolutóriu, protokoly o komisionálnych skúškach, protokol o štátnej jazykovej skúške a
2. na vnútornú pedagogickú dokumentáciu, ktorú bude tvoriť:
a) školský vzdelávací program, výchovný program, denný záznam školského zariadenia, rozvrh hodín, školský poriadok školy, školský poriadok školského zariadenia, plán výchovno-vzdelávacích činností, plán práce školy, plán práce školského zariadenia, denník výchovnej skupiny a tematické výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučujúcich predmetov.
Podstata zefektívnenia práce pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, bude spočívať najmä v tom, že na rozdiel od súčasného stavu, keď sú títo zamestnanci povinní viesť celú pedagogickú dokumentáciu dvojjazyčne, predkladaný pozmeňujúci návrh zákona umožňuje vedenie vnútornej pedagogickej dokumentácie len v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v danej škole alebo školskom zariadení. Nakoľko vnútorná pedagogická dokumentácia slúži najmä na interné účely konkrétnej školy a školského zariadenia, jej dvojjazyčné vedenie v súčasnosti nadbytočným spôsobom zaťažuje prácu pedagogických zamestnancov, ktorí by svoj daný čas mohli účelnejšie využiť na prácu s deťmi a žiakmi daného zariadenia.
Keďže niektoré dokumenty pedagogickej dokumentácie alebo vnútornej pedagogickej dokumentácie sa vedú na tlačivách podľa vzorov schválených a zverejnených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"), ministerstvo školstva ukladá povinnosť schváliť a zverejniť dvojjazyčné vzory tlačív pre vedenie takejto pedagogickej dokumentácie v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, a povinnosť schváliť aj zverejniť vzory tlačív v jazyku príslušnej národnostnej menšiny na vedenie takejto vnútornej pedagogickej dokumentácie v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.
ČI. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 184/1999 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 35/2011 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 3 sa za slová "národnostnej menšiny" vkladá čiarka a slová "ak osobitný predpis neustanoví inak" a sa vypúšťa posledná veta.
Odôvodnenie:
Aby bolo možné viesť vnútornú pedagogickú dokumentáciu v jazyku národnostnej menšiny, je nevyhnutné zabezpečiť súlad so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý v súčasnosti explicitne ustanovuje povinnosť dvojjazyčného vedenia pedagogickej dokumentácie v školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 10:20 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:31

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi povedať niekoľko myšlienok k predkladanému návrhu školského zákona. Poviem svoj názor z pohľadu príslušníka maďarskej národnosti, pretože národnostné školstvo so svojimi špecifikami si zaslúži pozornosť aj pri tejto novelizácii. Po prerokovaní predloženého vládneho návrhu školského zákona v prvom čítaní predstavitelia strany MOST - HÍD iniciovali konzultáciu s organizáciami a odbornými združeniami maďarských pedagógov, kde sme ich informovali o plánovaných zmenách, ako aj o tom, ktoré dlho očakávané zákonné úpravy chýbajú v predkladanej novele.
Pán minister, pedagogické organizácie a odborníci zo školstva vám vyčítajú, že pri vypracovaní pedagogických programov a rôznych legislatívnych iniciatív s nimi plánované zmeny nekonzultujete. To isté sa stalo aj v tomto prípade. Ako som sa dozvedel od predstaviteľov Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, vôbec nemali žiadne informácie o predkladanom návrhu zákona, ktorý tu dnes máme na stole. Dokonca v posledných rokoch od nastúpenia súčasnej vlády s nimi málokto z ministerstva a Štátneho pedagogického ústavu konzultoval akékoľvek záležitosti týkajúce sa škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
A teraz niekoľko slov o nedostatkoch predkladanej novely z hľadiska národnostného školstva. Ešte v čase, keď bol šéfom rezortu školstva pán Čaplovič, konkrétne v decembri v roku 2013, sa pred budovou Národnej rady konala spoločná demonštrácia maďarských organizácií vrátane politického zastúpenia ohľadne zavedenia minimálneho počtu žiakov na základných školách. V dôsledku zmeny zákona, ktorá vstúpi do účinnosti práve teraz v septembri roku 2015, budú totiž ohrozené tzv. málotriedne školy na vidieku. Asi nemusím pripomínať, že najviac sa toto rozhodnutie dotkne národnostne zmiešaného územia a predovšetkým národnostných škôl, v ktorých sa z roka na rok znižuje počet žiakov v dôsledku asimilácie, nepriaznivého demografického vývoja a odlivu ľudí do zahraničia pre nedostatok pracovných miest. Ale spomínané opatrenia sa netýkajú iba výlučne týchto škôl. Podobne sa to citlivo dotkne aj slovenského regionálneho školstva.
Tento problém si všíma aj predkladateľ zákona, pretože zavádza možnosť zlúčenia viacerých ročníkov na prvom stupni základnej školy, predpokladajúc, že sa tým celá záležitosť ohľadne minimálneho počtu žiakov nevyrieši. Toto opatrenie je však len akýmsi hasením požiaru. Možno tým niektoré školy získajú čas, ale problém ako taký sa nevyrieši. Spomínané opatrenie totiž neráta s tým, ako bude možné v 21. storočí pri súčasnom rozsahu učiva zabezpečiť vyučovanie viacerých ročníkov naraz, keď na to momentálne neexistuje učebný plán, technická podpora, keď na to neexistuje ani pedagogická metodika. Čo si myslíte, koľko rodičov bude súhlasiť s tým, aby ich deti chodili do takejto integrovanej triedy za súčasných podmienok?
Vážený pán minister, vzhľadom k tomu, že máte bohaté skúsenosti s fungovaním školských systémov v západných krajinách, dlhé roky ste študovali v zahraničí, sa určite zhodneme na tom, že záujmom nás všetkých je, aby náš vzdelávací systém neživoril, ale aby sme mali kvalitné školy, zdatných pedagógov a vyučovaní systém. Taký vyučovací systém, ktorý reálne pripraví naše deti na život a uplatnenie sa tak u nás doma, ako aj v zahraničí. Pán minister, vy ste pragmatický človek. Chápem vaše predstavy o tom, že je potrebné racionalizovať školský systém, pretože súčasné financovanie je dlhodobo neudržateľné. Ale nemyslíte si, že prišívate kabát ku gombíku? Prioritou by predsa logicky mala byť príprava komplexnej novely zákona o financovaní regionálneho školstva vrátane učebných plánov pre zlúčené ročníky. Ide o proces, ktorý je nevyhnutné dôsledne pripraviť. Totiž právna úprava, ktorú dnes máme na stole, nerieši situáciu komplexne a už vôbec nie systémovo. Čiastkové riešenia nie sú riešením, pretože naliehavé problémy to neodstráni, iba viac zakonzervuje. Už spomínaný problém málotriedok je jeden z týchto naliehavých problémov. Preto chcem podporiť návrh môjho kolegu Arpáda Érseka ohľadne zrušenia platnosti ustanovenia o minimálnom počte žiakov.
Zákon nerieši ani ďalšiu otázku, ktorú už dlhodobo žiadajú predstavitelia Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a ďalších združení, a to je zabezpečenie prekladu štátneho vzdelávacieho programu, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov do jazykov národnostných menšín. Tieto dokumenty majú dotknuté školy k dispozícii výlučne v štátnom jazyku, čo znamená veľkú administratívnu záťaž pre učiteľov, pretože pri vyučovaní či príprave na samotný vyučovací proces musia vychádzať práve z týchto dokumentov. Zladiť terminológiu je mimoriadne časovo aj odborne náročné.
Preto mi, pán minister, dovoľte predložiť pozmeňujúci návrh k prerokovanému zákonu.
V § 6 sa dopĺňa o nový bod č. 7 v nasledovnom znení:
"7. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečuje preklad štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacích štandardov a rámcových učebných plánov do vyučovacích jazykov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín."
Odôvodnenie:
Predstavitelia národnostných škôl už dlhodobo žiadajú ministerstvo školstva o zabezpečenie prekladu relevantných pedagogických dokumentov do ich vyučovacieho jazyka, nakoľko pri vyučovaní musia vychádzať práve z týchto dokumentov. Predkladaný pozmeňujúci návrh by znamenal významné uľahčenie pedagogickej práce a výrazne by sa tým znížilo administratívne zaťaženie učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
Pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 10:31 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Musím povedať, že kolegove Vörösove prirovnanie o prišívaní kabáta ku gombíku sa mi veľmi páčilo a vcelku trefne vystihuje ten problém, ktorý existuje, a to sa týka a o tom budem aj hovoriť vo svojom vystúpení, spájania všetkých tried alebo možností spojiť všetky triedy na prvom stupni v málotriednych školách. Ako ten problém, neklamme sa, je problém finančný a ja si myslím, že finančné riešenia sú podstatne lepšie, dať tam peniaze v tomto prípade, pretože áno, problém málotriednych škôl nie je len problém menšiny maďarskej alebo inej, málotriedne školy na zmiešanom území je problém aj pre slovenské málotriedne školy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 10:38 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

46.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcel povedať niekoľko faktických pripomienok, pretože aj návrh zákona je skôr tak štruktúrovaný, že sa dotýka jednotlivých citlivých bodov jednak v školskom zákone, jednak v zákone o pedagogických zamestnancoch, a aj tuná otvorene poviem, nemyslím si, že parlamentná debata z pozície opozície má byť len o kritike. Beriem, že v tomto návrhu zákona sú aj veci, ktoré sú citlivé a ktoré v danom okamihu treba riešiť. I keď tie riešenia sú aj tie, ktoré pochválim, také, že v podstate len problém posúvajú. A sú to dva také veľmi citlivé problémy. Jeden z nich sa týka pedagogických zamestnancov a ich kreditov, pretože dlhodobo všetci vieme, že to bol zákon, ktorý bol prijatý počas prvej vlády Roberta Fica, počas ministrovania pána ministra Mikolaja, a bol to zákon, ktorý bol prijatý zle a robí dlhodobo problémy. Dobre, aspoň čiastočne, tým, že zostáva platnosť tých kreditov, tak istým spôsobom sa tá pedagogická komunita na chvíľu upokojí a povedal by som, že problém v danom okamihu nevybuchne.
Druhý dlhodobý problém, ktorý sa takisto odsúva, lebo to riešenie, ktoré bolo prijaté takisto za prvej vlády Roberta Fica a za ministra Mikolaja, týka sa osemročných gymnázií a stanovenie numerus clausus ako, ktorý som vtedy povedal, že to predsa je nereálne, aby sme len takýmto spôsobom riešili a povedali, že tu v Bratislave tak ako všade inde bude len 5 %. To sa nedá. Pokiaľ viem, tá štatistika hovorí, že v Bratislave tých detí, nechcem robiť celkom nepresné číslo, ale tých detí, ktoré chodia na také gymnáziá je vyše 20 %. A zase takisto ako záujem o také gymnáziá nie je rovnomerne rozvrstvený po celom Slovensku. Iná situácia je celkom prirodzene v Bratislave, čo chápem, pretože v Bratislave povedzme ako v centre sa nachádzajú zo Slovenska ako veľa vzdelaných ľudí, ktorí majú záujem a snažia sa o svoje deti, takýmto spôsobom, aby sa vzdelávali. Čiže to riešenie bolo zlé. Odsúva sa. Chvalabohu! Je to, aspoň z tohto pohľadu dobré, že znova tento problém nevybuchne.
A teraz chcem povedať k veciam, ktoré, s ktorými sa nestotožňujem a ktoré nepokladám za dobré. Jedna vec je naozaj podľa mňa vážna, bola tu už povedaná a hľadali sa a sú aj podané pozmeňujúce návrhy. Ja takisto podám. Týka sa spájania alebo možnosti spojiť všetky triedy na prvom stupni, samozrejme, týka sa to v prvom rade málotriednych škôl, ten problém existuje, tie školy majú finančné problémy, nedokážeme ich dostatočne financovať. Pravdou je aj to, že tie náklady sú neúmerne vysoké pre spoločnosť, lebo minimálne 85 % nákladov, ktoré škola má, sú mzdové náklady. A ani tých 15 % nie je na energie, na ostatné výdavky. To znamená, že keď máte málotriednu školu, dnes môžete spojiť 1. a 3. ročník, 2. a 4., inak nie, no tak musíte mať dvoch pedagógov. Takto, keď pospájate všetkých, tak budete mať jedného pedagóga. Ja tomu rozumiem, prečo to je. To sú finančné dôvody, ale myslím si, že toto by sme nemali pripustiť, pretože to je podľa mňa návrat spôsobu výučby na slovenských obciach a dedinách v 19. storočí. To určite posunie kvalitu vzdelávania smerom dole.
A, prepáčte, ale keď máme na kopu iných vecí, tak na to, aby sme na naše deti nenašli finančné prostriedky v rozpočte a nenavýšili ho, to ako pokladám za neuveriteľné! A myslím si, že finančne to treba riešiť. Naozaj tento problém je v prvom rade taký a toto je riešenie, ktoré ja nepokladám za dobré. Čiže potom prednesiem aj pozmeňujúci návrh.
Asi v rozpore s niektorými kolegami ja pokladám za rozumné, aby minister mohol udeliť výnimku z kvalifikačných predpokladov. Žiaľbohu, ten návrh sa obmedzuje len na tie prípady, keď ide o školu, ktorá je zriadená a v ktorej sa učí podľa medzinárodného programu. Ale na druhej strane si myslím, že je to celkom férové, aby, ak sa udelí výnimka, táto výnimka vždy bola zverejnená aj s odôvodnením. Ja by som vcelku rád bol, keby ste aj dali ešte širší návrh, aby tá výnimka bola aj v širšom rozsahu, nielen pre školy, ktoré učia podľa medzinárodných programov, ale vôbec aby to taká výnimka bola. Ale vždy s tým, že je to na webovej stránke, uverejnenie výnimky, komu bola daná, pre akú kvalifikáciu, zdôvodnenie prečo.
Ja som to už spomínal a veľmi krátko zopakujem, máte veľa prípadov ľudí, ktorí sú vysoko vzdelaní, ktorí majú aj rôzne praktické pedagogické skúsenosti. Vezmite si, ja neviem, človeka, ktorý je profesor alebo docent vysokoškolský, a na staré kolená treba, ide vypomáhať učiť, povedzme kde býva, ešte nejaké hodiny, lebo im chýba, ja neviem, informatika alebo slovenčina. A preňho už ani nejde o tie, koľkokrát o tie financie, ale je to dehonestujúce, aby išiel a bol vedený v kategórii nekvalifikovaných. Profesor, ktorý povedzme vychoval desiatky stredoškolských profesorov slovenčiny, on sám, keď pôjde učiť, bude nekvalifikovaný, a pritom to bol pedagóg. Ja si myslím, že sú, tých prípadov je viac takých. Nechcem to rozoberať kde. Ja stále si myslím, že minister je na to, hej, v podstate máme vládu 16-člennú, je to pár ľudí, takže ako im dať do rúk zodpovednosť. Samozrejme, sledovať, kontrolovať, ale ja som nie za to, aby všetko bolo zviazané, aby mal ruky minister takto pri svojom výkone, to nepokladám za dobré. To sú, to je pár pripomienok, ku ktorým som sa chcel vyjadriť.
Rád by som sa aj vyjadril k pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli prednesené vo výbore, kolegu Petráka, len aj teraz som ešte pozeral do spoločnej správy, ale mám problém s hlasovaním, lebo sú také, za ktoré by som zahlasoval, a sú také, za ktoré by som nezahlasoval. No tak je to tak zmiešané, že sa to dá zle oddeliť ako. Som sa o to pokúšal, ale neviem to oddeliť, čiže ten problém tu mám, poviem otvorene. V zásade po nejakých úpravách, keby sme sa boli dokázali dohodnúť na výbore, by som si vedel predstaviť aj po niektorých zmenách, že by som tento zákon podporil, poviem. V tejto chvíli to, myslím, že urobiť nemôžeme, a nepodporíme, ale vedel by som si predstaviť a v každom prípade nie, ak ešte dôjde k istému pozmeňujúcemu návrhu, to opäť poviem dopredu. Nebudem to rozoberať, lebo ešte nie je predložený, ale k tomu sa vyjadriť dá potom, keď zaznie taký, povedzme si, návrh. Čiže ja by som splnil aj povinnosti, ktoré mám, keď predkladám pozmeňujúce návrhy. Takže predkladám v mene skupiny poslancov pozmeňujúce návrhy.

Prvý pozmeňujúci návrh:

"V článku I sa vypúšťa bod 13." Ide o to, aby nebola rozšírená možnosť pospájať všetky triedy. Čiže de facto navrhujem, aby zostalo pôvodné znenie. To je jednoduchá úprava.
A druhý pozmeňujúci návrh, to je, v čl. III bode 9 sa za poslednou vetou vkladá táto veta:
"Ministerstvo na svojej webovej stránke udelenie výnimky s jej odôvodnením zverejní."

To je o tom, že ak udeliť výnimku, tak aby bola prístupná vedomosť o udelení výnimky, a prečo bola taká výnimka udelená. To je jednoducho o transparentnosti. Poprosím pána spravodajcu, aby sme potom o pozmeňujúcich návrhoch hlasovali osobitne. Odovzdám. (Rečník odovzdal papier s návrhmi navrhovateľovi.)
No a na záver trošku inak. Viete, tu ku kolegom z vládnej koalície, ja často s vami debatujem, s mnohými, a v kuloároch sa na mnohých veciach aj dokážeme dohodnúť. A nie celkom tomu rozumiem, lebo nie všetko je politika a politický zápas. Prečo by nebolo možné, aby sme sa občas dohodli aj tak, že sa to prejaví nielen tu v pléne, ale aj v predlohe príslušnej legislatívnej normy. Ja sa osobne domnievam, že politika a zápasy iste sú jedna vec, ale mali by sme citlivo vážiť, kedy budeme hľadať skôr vecné riešenia v odborných problémoch a kedy budeme politicky zápasiť.
Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 10:40 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. K tomu záveru vášho vystúpenia krátky komentár by som chcel povedať, pretože ja sa domnievam v rámci práce aj školského výboru podľa toho, ako diskutujem s našimi kolegami, že tam dochádza naozaj ku kompromisom a vecnej diskusii vždy. A myslím si, že nachádzame mnohé spoločné riešenia. Dôkazom toho je, že veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré predkladá opozícia aj vaša strana, konkrétne aj vy, prejde v tejto Národnej rade, pretože je to niečo, čo chápeme, že môže byť prínosné. A ja by som vám rovnako aj pripomenul, že dokázali sme spoločne s opozíciou, konkrétne aj s vašou politickou stranou presadiť aj novelu ústavy, napríklad o ochrane rodiny.
Pán poslanec, z tohto pohľadu si myslím, že naozaj sa snažíme primerane pri napĺňaní nášho programového vyhlásenia vlády aj rešpektovať názory, ktoré prichádzajú z opozície. Čiže aj v tomto prípade to takto vnímam, pán poslanec, a som presvedčený, že tento návrh, ktorý je predložený a bol prerokovaný vo výbore školskom, že došiel do takej finálnej podoby, ktorá je akceptovateľná pre celú snemovňu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2015 o 10:50 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:52

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, tiež mám dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Budem rád, ak kolegovia zvážia ich podporu, prípadne ich potom podporia, pretože si myslím, že za obidvoma stojí pomerne silné ratio, a dokonca pre obidva existuje, existujú signály na podporu aj zo strany ministerstva školstva obsahovo, musíme sa zhodnúť iba na forme.
Ten prvý je pozmeňujúci návrh, ktorý som avizoval už na školskom výbore a týka sa automatického ukončovania experimentálnych programov v školstve. Ide o to, aby sa nejakým spôsobom už konečne ustanovil koniec experimentálnym overovaniam, ktorých niekoľko na Slovensku teraz beží. Dôvod, prečo je potrebné takýto koniec ustanoviť, a z úst pána ministra som počul, že s touto tézou súhlasí, je, že v tom už konečne musíme urobiť poriadok, a súhlasím aj s tým, že štát si má zachovať svoju silnú regulačnú funkciu v tomto. A som presvedčený, že tá silná regulačná funkcia by mala spočívať v tom, že štát na začiatku nastavuje podmienky a pravidlá, že štát na začiatku nastavuje kritériá, na základe ktorého bude takéto experimenty overovať. A že štát je ten, ktorý na konci vyhodnocuje aj, že či tie kritériá boli alebo neboli splnené. To si myslím, že je dostatočne silnou regulačnou funkciou na strane štátu a že tá tomu dáva dostatočne veľký priestor na manévrovanie v tom, či experimentálne overovanie na tej škole je v záujme ďalšieho vzdelávania v sieti na škôl na Slovensku, alebo nie.
Čo dnes ale máme, situáciu takú, že školský zákon nie je pôdou, do ktorej tie školy z experimentálneho overovania môžeme potom nasadiť. Že ak aj sa niekde overí, že taký a taký nový prístup vo vzdelávaní sa osvedčil ako efektívny, že deti vykazujú v niektorých parametroch lepšie výsledky, v niektorých rovnaké ako tie ostatné školy, stále to nie je dostatočným argumentom na to, aby takéto školy boli zaraďované. Školy, ktoré sú v experimentálnom overovaní, niektoré už vyše 10-12 rokov, sú iba predlžované stále v štádiu experimentu a príklad šesťročného gymnázia v Martine nám ukázal, že môže prísť zrazu minister s nejakou predstavou a nie je predĺžený ten experiment napriek tomu, že kritériá spĺňal, a takáto škola jednoducho prestane fungovať. Pán župan nesúhlasne kýva hlavou. (Reakcia z pléna.) Obidvaja sme pri tom boli a ja viem, že konkrétne na martinskom gymnáziu nakoniec bola situácia vyriešená tak, že tie deti mohli prejsť na osemročné gymnázium a v zásade doštudovať, ale tá téza, že kritériá, o ktorých na začiatku povedali, že ich budú plniť, splnili, a napriek tomu nemohli pokračovať v tomto systéme výučby, platí. Pán Blanár, na tom sa snáď zhodneme?!
Preto podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Martina Poliačika - Národnej rady Slovenskej republiky - k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 14 odsek 12 sa na konci pripája táto veta:
"Ministerstvo školstva rozhodne o tom, že neschvaľuje výsledky experimentálneho overovania v prípade, ak výsledky experimentálneho overovania nenaplnili predpoklady podľa § 14 odsek 5 písmeno a)."
To znamená, že predpoklady, ktoré určuje zákon, ak sú splnené, tak automaticky škola bude zapísaná do siete škôl. V prípade, že nie sú splnené, tak podľa tej vety, ktorú tam ja dopĺňam, ministerstvo môže rozhodnúť o tom, že škola zapísaná do siete škôl nebude.
Odôvodnenie:
Doplneným ustanovením sa spresňuje rozhodovací proces o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy rozhodne o tom, či schváli alebo neschváli výsledky experimentálneho overovania v súlade s prakticky dosiahnutými výsledkami experimentálneho overovania na základe toho, či tieto výsledky naplnili predpoklady podľa § 14 ods. 5 písm. a) školského zákona, t. j. či výsledky experimentálneho overovania naplnili ciele, predmet a hypotézy overovania vymedzené v návrhu na experimentálne overovanie.
Takže ešte raz to zhrniem, na začiatku toho procesu sa štát a škola zhodne na tom, že ideme niečo skúmať, takéto sú naše hypotézy, takéto sú kritériá overovania a takýmto spôsobom budeme tie kritériá a výsledky merať. Ak to, na čom sa na základe dohody na začiatku dohodnú, bude na konci splnené, škola je automaticky zapísaná do siete škôl. Ak to splnené nebude, tak ministerstvo bude mať právo ju nezapísať. (Ruch v sále. Rečník sa obrátil k predsedajúcemu.)
Mám ešte druhý pozmeňovák, ale kľudne s ním môžem pokračovať poobede... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Ja by som, ja by som odporúčal prerušiť toto vystúpenie.

Poliačik, Martin, poslanec NR SR
O. K.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.6.2015 o 10:52 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:21

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja, prísne vzaté, nerozporujem to, čo ste povedali, ten dress code, ale kvôli spravodlivosti by bolo dobré upozorniť aj vašich poslancov. Jeden tu pobehuje v šále, druhý tu sedí jak z filmu Vrchní prchni, viete, to je kvôli tej korektnosti a spravodlivosti. Ak chceme od niekoho vyžadovať, bolo by dobré, keby aj my sme dodržiavali. Pán Podmanický tu, naozaj jak v nejakej zotavovni ROH čašník keby tam sedel. Tiež to pôsobí na mňa zvláštne. Ja som, čo sa týka obliekania, mimoriadne konzervatívny, dodržiavam to, kravata sa tu už nenosí vôbec, kolegovia z SaS to mali ako na gulášpárty, ale aj vaši, aj vaši poslanci, čiže upozornite si, ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.6.2015 o 11:21 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video