54. schôdza

16.9.2015 - 7.10.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2015 o 13:57 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:54

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

232.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pána podpredsedníčka, dámy a páni, veľmi v krátkosti.
Tento návrh zákona, novela zákona o organizácii Ústavného súdu nadväzuje len na zákon o e-Governmente v tom, že podľa zákona o e-Governmente niektoré druhy podaní voči Ústavnému súdu môžu ísť elektronicky. Navrhujeme, aby elektronicky mohol Ústavný súd komunikovať vo viacerých konaniach, najmä v konaniach podľa tretej časti druhej hlavy 1. až 5. a 7. až 15. oddielu s tým, že v rámci toho by sme chceli rozšíriť, pokiaľ to dovolia technické možnosti, aby sa rozšírila elektronická komunikácia Ústavnému súdu s účastníkmi konania.
Ďakujem veľmi pekne. Prosím o podporu návrhu zákona.

Skryt prepis

Vystúpenie

25.9.2015 o 13:54 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:55

František Petro
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

234.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 10. novembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2015 o 13:55 hod.

Ing.

František Petro

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:57

Igor Choma
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

236.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy a páni, vážení kolegovia, dovoľujem si predložiť tento návrh zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom alebo ktorých cieľmi sú.
Po prvé, ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí nejaký finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. To znamená, je tu naozaj založené na dobrovoľnosti a obec sa sama môže so svojimi poslancami rozhodnúť, či chce, alebo nechce takéto všeobecne záväzné nariadenie si schváliť.
Tento nástroj bude mať, samozrejme, funkciu príjmovú, to znamená, tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj, bude na základe tohto VZN ustanovený a na základe pravidiel ustanovených v tomto VZN aj vyberaný poplatok. Tento poplatok, samozrejme, bude príjmom obce.
Ďalej tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú. To znamená, že tam, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej technickej infraštruktúry, tak bude poplatok slúžiť ako zdroj práve na vybudovanie takejto infraštruktúry. Problém je totižto vždy alebo viac-menej v tom a celá tá filozofia je o tom, že pokiaľ naozaj prichádzajú developeri, pokiaľ prichádzajú investori a budujú či už bytové domy, či už iné stavby, obec sa potom na konci dňa potýka s problémom, že nemá zdroje na to, aby postavila infraštruktúru, chodníky, verejné osvetlenie, niekde dokonca škôlky či základné školy. A práve tento poplatok by mal slúžiť na tieto účely.
No a v každom prípade tento nástroj bude funkčniť alebo bude mať aj istú funkciu svoju protikorupčnú, pretože budú jasne stanovené pravidlá, za ktorých bude treba takýto poplatok zaplatiť.
Dámy a páni, tá filozofia tohto návrhu zákona je úplne zreteľná a ja si vás dovolím podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem veľmi pekne.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.9.2015 o 13:57 hod.

Ing.

Igor Choma

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:59

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

238.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pani kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1686).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
Otváram všeobecnú rozpravu. Nedostala som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán navrhovateľ a ani spravodajca sa nechcú vyjadriť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Keďže už je viac ako 14. hodín, prerušujeme rokovanie dnešného dňa 54. schôdze, prajem vám všetkým pekný víkend. Stretneme sa v utorok o 8.30 hod. a budeme začínať bodmi pod gesciou pána ministra vnútra. (Reakcie z pléna.) Až o štrnástej teda. Tak som mala zlú informáciu. Takže začíname v poradí bodmi, ktoré, áno, ktoré nasledujú po poslednom prerokovanom bode.
Ešte raz, pekný víkend prajem.

(Prerušenie rokovania o 14.02 hodine.)

Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.9.2015 o 13:59 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia
 

8:31

Ľubomír Petrák

8:37

Tibor Glenda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1689). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.

Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

29.9.2015 o 8:37 hod.

Ing.

Tibor Glenda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:40

Pavol Pavlis
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, vážení páni, cieľom predloženého návrhu zákona je predovšetkým ustanovenie mechanizmu, ktorým sa zabezpečí zohľadnenie celej doby výkonu zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, a to zvýšením zákonom ustanovenej základnej sumy osobitného príspevku baníkom za obdobie zamestnania prevyšujúce minimálnu dobu zamestnania potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok. V navrhovanom zvýšení sa výhodnejšie zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu dobu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných zamestnaniach, ako je rubač, lámač, razič alebo hĺbič, v porovnaní s ostatnými zamestnancami v baníctve so stálym pracoviskom v podzemí v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
Zároveň sa navrhuje zavedenie každoročnej valorizácie sumy osobitného príspevku baníkom v závislosti od indexu medziročného nárastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a predpismi Európskej únie.
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, dovolím si vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

29.9.2015 o 8:40 hod.

Ing.

Pavol Pavlis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:42

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, predkladaný návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, a preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1765 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

29.9.2015 o 8:42 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:44

Viliam Jasaň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám síce krátky, no pre mnohých ľudí dôležitý návrh zákona, dôležitý pre tých, ktorí bojovali na Dukle so zbraňou v ruke za našu slobodu, a dôležitý i pre potomkov tých, ktorí v týchto bojoch padli. Títo ľudia si myslia, že ich padlí príbuzní neboli obeťami, ale podľa nich a, samozrejme, aj podľa mňa to boli hrdinovia, pretože ten, kto so zbraňou v ruke bojuje za svoju vlasť, je hrdina, a ten, kto v boji padne, nie je obeť, ale hrdina. Preto navrhujem, aby 6. október bol pamätným dňom, Dňom hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Všetci tí, ktorí tam bojovali, a tí, ktorí tam v bojoch padli, si myslím, si to zaslúžia. Preto si vás dovoľujem požiadať o podporu tohto môjho návrhu zákona. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

29.9.2015 o 8:44 hod.

RSDr.

Viliam Jasaň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

8:45

Štefan Gašparovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokoval výbor pre kultúru a médiá do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Vážená pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

29.9.2015 o 8:45 hod.

Štefan Gašparovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video