58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2015 o 18:45 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 18:29

Jozef Mikuš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 514 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Pavla Abrhana a Mariána Radošovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý máme pod tlačou 1800. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní, pardon, spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona v druhom čítaní prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. A súčasne navrhujem, aby za gestorský výbor bol určený výbor pre hospodárske záležitosti.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.11.2015 o 18:29 hod.

Ing.

Jozef Mikuš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:31

Marián Radošovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len kratučko, ja chcem len povedať zopár vecí. Po prvé, mali sme tu už mimikry, ktoré sa týkali obmedzenia bilbordov, lebo tak ako máme my nie za, za znetvorenú, prepáčte za výraz, zasvinenú krajinu s bilbordami, tak takú nemá nikto. Po druhé, obsah bilbordov nemá kto jaksi strážiť, a keď, tak sú tie povinnosti alebo kompetencie alebo úlohy pre jednotlivé orgány, ktoré v tom majú byť činné, veľmi nejasné. V tomto prípade sa jedná o presne jednu konkrétnu reklamu, ktorá bola produktom známej firmy reklamnej a bola cielená pre jednu z najväčších firiem v strednej Európe pre výrobu alkoholu, ktorá sa týkala vlastne neetického smerovania na mladistvých. Tak poviem, na mladistvých, aby som sa nedopustil chyby. No a, čuduj sa svete, že odrazu sme zistili, že povinnou osobou je Štátna veterinárna a potravinová správa, lebo to je alkohol.
No, zdá sa mi to teda za vlasy pritiahnuté. Na druhú stranu, aké majú oprávnenia a čo všetko môžu, alebo nemôžu? Jednoducho to sú veľmi hlúpe súvislosti, ak sa vlastne takýmto spôsobom štát vyzúva zo zodpovednosti pri výchove a ovplyvňovaní celej generácie. Takže preto aspoň pokus o takéto usmernenie a obmedzenie, aby mladiství vlastne nemali priamy kontakt, keď vyjdú zo škôl, s takouto reklamou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2015 o 18:31 hod.

Ing.

Marián Radošovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:35

Pavol Abrhan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som len chcel teda doplniť pána poslanca, fakt je ten, že Štátna veterinárna a potravinová správa má toto v kompetencii, ale, žiaľ, nekoná, lebo toto bol už druhý príklad, prípad, kedy mohla konať a mohla vydať predbežné opatrenie, mohla zakázať takúto, takúto reklamu, mohla uložiť pokutu. Toto bolo v lete, zatiaľ sa nič nestalo. Predtým sme, som predkladal návrh zákona, kde by bolo zo zákona zakázané umiestňovať takúto reklamu v okolí škôl, školských zariadení, zdravotníckych zariadení, ale, žiaľ, ani tento návrh zákona neprešiel. Preto do tretice ako prichádzame s takýmto návrhom, aby to bolo v kompetencii obcí, aby obec si mohla rozhodnúť o takomto prípadne zákaze alebo obmedzení takejto, takejto reklamy. A uchádzam sa o vašu podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2015 o 18:35 hod.

Ing.

Pavol Abrhan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:38

Pavol Abrhan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Predkladaný návrh zákona má za cieľ zvýšiť transparentnosť pri personálnych otázkach vo vzťahu zamestnávateľ a pedagogický alebo odborný zamestnanec, a to najmä v otázke skončenia pracovného pomeru týchto zamestnancov vo forme výpovede zo strany zamestnávateľa.
V § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa hovorí o rade školy ako o iniciatívnom a poradnom samosprávnom orgáne, ktorého úlohou je zastupovať a reprezentovať žiakov, rodičov a zamestnancov v oblasti vzdelávania a výchovy, ktoré poskytuje každá škola. Zákonodarca ďalej hovorí, že rada školy plní funkciu verejnej kontroly.
Zákonodarca v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 24 týmto návrhom zákona len ďalej napĺňa svoj úmysel verejnej kontroly v školstve a to konkrétne v tomto prípade prostredníctvom rady školy a jej prerokovania niektorých skutočností týkajúcich sa personálnych otázok. Vnímame radu školy ako orgán, ktorý poskytuje jednu zo záruk transparentného školstva. Deliberalizácia skrz diskusiu, ktorú rada školy poskytuje, je pre zákonodarcu vhodným prostriedkom na ochranu zamestnancov, učiteľov a ostatných odborných zamestnancov pred šikanou personálnej politiky niektorých zamestnávateľov, na ktorú čoraz viac poukazuje aplikačná prax.
Zákonodarca si uvedomuje, že personálna politika je vždy citlivá otázka, ako pre zamestnanca, tak aj pre zamestnávateľa. O to viac vnímame túto skutočnosť pri zamestnancoch, ktorých pracovný pomer trvá najmenej 10 rokov a do dosiahnutia dôchodkového veku im zostávajú najviac 3 roky. Preto nemáme v úmysle zabrániť zamestnávateľovi skončiť pracovný pomer formou výpovede absolútne, na druhej strane mu ale ukladáme povinnosť predložiť rade školy na prerokovanie takúto výpoveď z dôvodu potreby zvýšenej ochrany zamestnancov, ktorí odpracovali dostatočne dlhý čas, teda 10 rokov, ako navrhujeme, a do dosiahnutia veku potrebného pre odchod na dôchodok im chýbajú 3 roky, aby tak zabránil prípadnej šikane alebo inej manipulácii zo strany zamestnávateľa.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis

26.11.2015 o 18:38 hod.

Ing.

Pavol Abrhan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:39

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu. Spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že zákon prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorským výborom logicky bude školský výbor. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 21. januára 2016 a v gestorskom výbore do 22. januára 2016.
Môžete otvoriť všeobecnú rozpravu, pán predsedajúci.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2015 o 18:39 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:39

Martin Fronc
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

116.
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že by som to bol vybavil aj faktickou poznámkou, ale keďže ten priestor nie je, vzhľadom na to, že nikto nebol prihlásený do rozpravy, tak takto od tohto pultu.
Viete, to, čo povedal kolega, ja pokladám za vážnu vec aj z toho dôvodu, že ide o istú ochranu ľudí, ktorí naozaj čosi v tom školstve odrobili. A nechcem to tu rozvádzať, ale častokrát sa stretávame s rôznymi excesmi, ktoré sa dejú vo vzťahu k učiteľom. Možnože celkom aj prirodzene, aj pod tlakom toho, že školy sa snažia šetriť peniaze na iné veci, a tak častokrát sa práve ten človek, ktorý má už svoj vek, ocitá v ťažkej situácii. Ja by som očakával, prirodzene, že niečo také bude existovať už dávno vo vyššej kolektívnej zmluve, pretože to by bola v prvom rade záležitosť odborov, ktorí sa majú o tieto veci starať. Ale myslím si, že v tomto prípade je dobré, že takýto pokus robíme, aby sa prijala takáto zmena, ktorá dá istú ochranu práve tým, ktorí sú v tom školstve asi najzraniteľnejší, a to sú ľudia, ktorí odrobili a ktorí sú blízko svojho penzijného veku. Viete, že v takom prípade veľmi ťažko nájde potom ten človek zamestnanie. Takže toľko som chcel doplniť, pretože pán kolega, pán Abrhan to veľmi odborne vysvetlil. Tak myslím, že trošku aj takým ľudovým jazykom a trošku aj, možno aj s tým, aby sme ukázali pánovi podpredsedovi, že aj my máme hlboké sociálne cítenie.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2015 o 18:39 hod.

doc. Mgr. PhD.

Martin Fronc

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:42

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi, kolegovia a kolegyne, uviesť, prečo vlastne predkladám predmetný návrh zákona. Cieľom predloženého návrhu je zmierniť súčasnú úpravu posudzovania a zisťovania príjmu na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa dnes platného a účinného zákona sa za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia nepovažujú podpora alebo príspevok poskytnutý z prostriedkov nadácie a občianskych združení, teda neziskových organizácií a neinvestičných fondov, vrátane nepeňažného plnenia. Takto nastavená právna konštrukcia teda nezahŕňa podporu, príspevky alebo jednorazové dary poskytnuté inými právnickými osobami, čo v praxi znamená, že nezištne a s dobrým úmyslom poskytnutá podpora, príspevok alebo jednorazový dar od inej právnickej osoby sa za príjem považujú, čo pozíciu žiadateľa zhoršuje. V odborných kruhoch sa možno stretnúť s akceptovateľným argumentom, že dary od iných právnických osôb než nadácií a občianskych združení, neziskových organizácií a neinvestičných fondov môžu v niektorých prípadoch maskovať mzdu za čiernu prácu. Preto v snahe eliminovať tento argument sa predkladatelia rozhodli zúžiť okruh poskytnutých darov iba na jednorazové dary.
Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2015 o 18:42 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:44

Ľudovít Kaník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1802. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a aj legislatívnych pravidiel tvorby zákona. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1808 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pán podpredseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2015 o 18:44 hod.

Ing.

Ľudovít Kaník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:45

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ja naozaj len veľmi krátko. Asi si spomínate, že obdobný návrh zákona priniesol do tohto parlamentu pred časom pán poslanec Lipšic. Urobil tak kvôli svojej teda straníckej kolegyni Janke Žitňanskej, ktorá sa tejto téme dlhodobo venuje, a naozaj jej patrí kvôli tomuto úcta. A ten príslušný návrh zákona samozrejme nebol prijatý. Ja sa inou formou pokúšam presadiť niečo veľmi podobné a máme jedinečnú príležitosť napraviť to, čo neprešlo pri tom návrhu zákona pána poslanca Lipšica.
Neviem, či viete, ale po Slovensku behá celkom svižným tempom petícia ťažko zdravotne postihnutých ľudí, ktorí naozaj sa sťažujú na túto skrivodlivosť v zákone. Je to maličkosť, ktorá by im ale spôsobila veľkú úľavu, pretože všetci viete o tom, že existuje množstvo zbierok pre ťažko zdravotne postihnutých občanov, pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Aj od fyzických osôb môžu prijať jednorazový dar a problém je, že keď im takýmto spôsobom chcete pomôcť v dobrej viere, vy im v konečnom dôsledku uškodíte, pretože tým pádom sa im to zarátava do príjmu a majú znižované tie kompenzačné príspevky. A to je nefér, lebo z dlhodobého hľadiska im vlastne uškodíte, aj keď konáte v dobrej viere. A je to veľmi malá úprava zákona, vyžiada si to naozaj že zanedbateľné verejné financie, by som povedala. Tak ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť v mene všetkých ťažko zdravotne postihnutých ľudí, aby ste teda zvážili, či nepodporíte takýto návrh zákona.
Veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2015 o 18:45 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:48

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Opäť vám ďakujem za slovo. Dôvodná správa: cieľom predloženého návrhu je odstrániť drobný nedostatok súčasnej úpravy, podľa ktorej sa výška peňažného príspevku na opatrovanie zníži pomernou časťou za dni, počas ktorých bola fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 30 dní. Takáto úprava je v zásade v poriadku so zreteľom na drvivú väčšinu prípadov. Avšak v praxi sa občas stávajú prípady, keď najmä v prípade ťažko chorých detí je nevyhnutná aj fyzická prítomnosť opatrujúcej osoby v nemocnici, a to počas celého obdobia hospitalizácie. Dôvody môžu byť najrôznejšie, nemocnice spravidla rady umožňujú opatrujúcim osobám takýto pobyt, pretože to vo výraznej miere odbremeňuje už beztak vyťažený zdravotnícky personál. Opatrovatelia túto starostlivosť poskytujú nie s cieľom získania finančných prostriedkov, ale s cieľom uľahčiť hospitalizáciu blízkej osobe, najmä pokiaľ ide o ťažko choré deti.
Z uvedených dôvodov sa predloženým návrhom navrhuje výnimka z tohto pravidla v prípadoch, kedy toto zdravotnícke zariadenie vydalo písomné potvrdenie, že fyzická osoba vykonávala počas celého pobytu v tomto zdravotníckom zariadení opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2015 o 18:48 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video