58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.12.2015 o 15:41 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:28

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spravodajskú informáciu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alojza Hlinu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, teda správny poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1829).
V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som nebol, ale som teraz určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1829). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajúcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016. Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

2.12.2015 o 15:28 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:30

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, ja už som o tomto návrhu hovoril minulý týždeň, keď sme rokovali o novele zákona o tepelnej energetike, ktorej cieľom, tej novely, o ktorej sme rokovali, bolo riešiť špekulatívny spor Bratislavskej teplárenskej a Bratislavského paroplynového cyklu. Spor vyriešili spôsobom, ktorým sme nevyriešili nič, ktorý Ústavný súd zruší a len obohatí bratislavské PPC o ďalšie milióny na vysokých úrokoch z omeškania.
Tento návrh je tu druhýkrát a v princípe navrhuje v takýchto špekulatívnych sporoch výrazne zosekať vysoké úroky z omeškania na štandardnú mieru tak, že sa excesívne úroky zdania sadzbou 99 %. Čiže cieľom zákona je ustanoviť osobitnú sadzbu dane z príjmov, pokiaľ je týmto príjmom príslušenstvo k istine prisúdené rozhodnutím súdu v prípade, že povinným z rozhodnutia súdu je štátny orgán alebo právnická osoba založená alebo zriadená týmto štátnym orgánom. V praxi sa stávajú prípady, kedy súdne konania trvajú aj niekoľko rokov, pričom strana v spore, ktorou je štát, má povinnosť aj súdne brániť svoje práva. Nie však vždy v spore strana reprezentujúca štát je úspešná, niekedy aj z dôvodu veľmi podivuhodných rozhodnutí našich súdov, avšak za roky, počas ktorých spor trval, sa jeho hodnota značne zvýšila o príslušenstvo a práve o príslušenstvo, ktoré je, sú úroky z omeškania výrazne vyššie, ako je, ako je štandard.
Aj spor bratislavského PPC a Bratislavskej teplárenskej, ktorý je v rozsahu 30 mil. eur, príslušenstvo z toho tvorí viac ako dve tretiny, istina je približne asi 8 mil. eur. Ak chceme reálne riešiť ústavne komfortným spôsobom takéto špekulatívne spory, tak tu je príležitosť, nie odložiť vyplatenie celej pohľadávky a ešte ju navýšiť o ďalšie úroky z omeškania, ale riešiť to tak, aby štát v takýchto sporoch, ak niečo bude platiť, platil minimum.
Z toho dôvodu si vás dovoľujem požiadať o podporu návrhu zákona do druhého čítania.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 15:30 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:33

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 15:33 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:35

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, cieľom predloženého návrhu zákona je umožniť osobe, ktorá poberá rodičovský príspevok a spĺňa ďalšie v návrhu konkretizované požiadavky, aby mohla pracovať na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce podľa Zákonníka práce.
Zároveň, pokiaľ na základe tejto dohody zarobí sumu, ktorá neprekročí v návrhu stanovenú hranicu nezdaniteľného minima, táto osoba nie je povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne a takisto nie je povinná podávať daňové priznanie a zo zarobenej sumy platiť daň.
Návrh zákona takto umožní zlepšiť dotknutým osobám, teda najmä mamičkám na materskej rodičovskej dovolenke ich finančnú situáciu, ktorá dnes vo všeobecnosti nie je dobrá. Nabáda ich to na aktivitu, ktorú si, samozrejme, musí každá jedna takáto osoba individuálne zvážiť, berúc do úvahy vlastné možnosti.
Návrh takisto oslobodzuje dotknuté osoby v prípade, že spĺňajú stanovené podmienky od zbytočnej byrokracie, a zbavuje ich povinnosti platiť odvody a dane, inými slovami, pokiaľ neprekročia stanovenú hranicu zárobku, zostáva im celá čiastka, ktorú si zarobia, a môžu si tak vylepšiť svoje sociálne postavenie.
Ďalším pozitívom tohto návrhu je fakt, že zamestnávatelia môžu takto na drobnejšie práce využívať dohody o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti, pričom sú takisto odbremenení od zbytočnej byrokracie. Tento návrh je vlastne v balíčku návrhov, ktoré budem predkladať na podporu mladých rodín s deťmi.
Všetci asi vieme, že najzraniteľnejšou sociálnou skupinou na Slovensku sú mladé rodiny s deťmi a najmä v situácii, kedy vypadne jeden príjem, keď je mamička na rodičovskej dovolenke a keď rodina musí vyžiť z jedného príjmu. Tuná umožňujeme mamičkám na rodičovskej dovolenke, aby si mohla na základe dohody o pracovnej činnosti privyrobiť nezdaniteľné minimum, ktoré by nepodliehalo ani odvodom, aby sme tak zlepšili sociálnu situáciu mnohým rodinám s malými deťmi.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 15:35 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:38

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1830. V menovom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1835 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím vás, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 15:38 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:41

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Je to druhý z návrhu balíčka pre podporu mladých rodín a navrhuje, aby pri uzatváraní nájomných zmlúv na sociálne byty boli uprednostnené rodiny s maloletými deťmi do šesť rokov veku. Dôvodom tejto zmeny je podpora rodín, ktoré práve štartujú, ktoré sú na začiatku kariéry, ich príjmy nie sú vysoké, zároveň sa však starajú aspoň o jedno dieťa vo veku do šesť rokov. Návrh preto upravuje uprednostnenie týchto rodín, pokiaľ spĺňajú v návrhu ustanovené podmienky.
Všetci dobre vieme, že práve otázka bývania pre mladé rodiny je kľúčová, nie je to nejaké magické riešenie, ale je to snaha pri nájomných bytoch uprednostniť práve rodiny s malými deťmi, aby sme tým odbúrali možno jednu, jednu, jednu materiálnu bariéru, ktorá častokrát bráni mladým rodinám mať adekvátnu životnú úroveň a uvažovať o prijatí ďalších detí.
Z tohto dôvodu si vás dovoľujem požiadať o podporu návrhu novely zákona.
Skryt prepis

2.12.2015 o 15:41 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:41

Helena Mezenská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, vážení prítomní kolegovia poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 514 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Lipšica a Igora Matoviča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 21. januára 2016 a v gestorskom výbore do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

2.12.2015 o 15:41 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:44

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca. Cieľom navrhovanej úpravy je podpora mladých rodín s dieťaťom, resp. s deťmi v predškolskom veku, zvýšenie adresnosti daňových úľav na dani z príjmov pri fyzických osobách a výrazné zjednodušovanie poskytovania daňových úľav vo forme nezdaniteľnej časti základu dane ročne na manžela, čiže akoby také spoločné daňové priznanie rodinné.
Súčasná právna úprava umožňuje uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane ročne na manželku alebo manžela až do výšky základu dane daňovníka, t. j. do 34 400 eur. V takom prípade je nezdaniteľná časť základu dane 3 735 eur a postupne klesá až do základu dane daňovníka 49 345 eur, kedy nezdaniteľná časť základu dane na manželku, manžela sa rovná nule. Navyše nezdaniteľná časť základu dane sa znižuje o príjem manželky alebo manžela. Predložený návrh znižuje výšku základu dane, pri ktorej si možno uplatniť maximálnu nezdaniteľnú časť na manžela z 34 000 na 20 000. V takomto prípade zostáva nezdaniteľná časť základu dane na súčasnej úrovni 3 735 a postupne klesá až do základu dane daňovníka na 34 943, kedy nezdaniteľná časť základu dane na manželku, manžela sa rovná nule.
V prípade, že sa manželia starajú o vyživované maloleté dieťa alebo deti v predškolskom veku, resp. od začatia plnenia povinnej školskej dochádzky, potom sa nezdaniteľná časť základu dane navrhuje až vo výške 7 200 eur, avšak je uplatňovaná len do výšky spoločného základu dane manželov 20 000 eur ročne. Tým sa výrazne zvyšuje adresnosť poskytovania takejto daňovej úľavy. Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 7 200 eur je navyše viazané na starostlivosť o vyživované maloleté dieťa v predškolskom veku.
Navrhovanou právnou úpravou sa podporujú mladé rodiny s deťmi. Táto skupina je ekonomicky pomerne zraniteľnou, keďže sa nachádza v takzvanej štartovacej fáze, kedy na jednej strane má pomerne vysoké náklady na založenie rodiny, predovšetkým náklady spojené s bývaním, a na druhej strane častokrát pracuje iba jeden z manželov, zatiaľ čo druhý sa stará o maloleté dieťa alebo nepracuje vôbec, alebo len na čiastočný úväzok.
Je to vlastne tretí návrh v balíčku pre mladé rodiny a dovoľujem si vás požiadať rovnako aj o jeho podporu a postúpenie do druhého čítania. Ďakujem, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 15:44 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:47

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 15:47 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:49

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dôvodom predloženia návrhu zákona je problém, ktorý na Slovensku v posledných rokoch existuje, a to je málo miest v materských školách. Našťastie aspoň v tomto období je taký obmedzený baby boom a je veľký problém v niektorých mestách na Slovensku - nielen v Bratislave, musím povedať - umiestniť dieťa od troch rokov do materskej školy.
Keďže ministerstvo školstva v roku 2012 uviedlo, že viac ako osemtisíc detí nie je možné do materskej školy umiestniť, a tak návrh zákona má ambíciu riešiť alternatívu materským školám a sú detské skupiny, ktoré výrazným spôsobom pomohli v riešení tohto problému v Českej republike, a podľa českej právnej úpravy je koncipovaná aj dnešná, dnešná úprava. Čiže vznik novej služby starostlivosti o dieťa v predškolskom veku má za cieľ rozšíriť ponuku pre rodičov, tzv. detské skupiny. Zriaďovateľom detskej skupiny budú môcť byť zamestnávatelia rodičov malých detí, ktoré budú službu využívať, obce, mestá, občianske združenia a napríklad aj mamičky na materskej dovolenke, ktoré sa chcú popri svojom dieťatku starať aj o ďalšie. Nová služba starostlivosti o dieťa v detskej skupine stanovuje pre poskytovateľa presné podmienky, za akých túto službu bude môcť poskytovať, čo bude zároveň pre rodiča zárukou kvality. Detská skupina nemá byť konkurenciou voči škôlke, ale alternatívou, nakoľko tu nepôjde o klasický vzdelávací proces. Cieľom je umožniť, aby čo najširší okruh rodičov mohol využívať túto službu, navrhuje sa v zákone, aby zriaďovateľ mohol službu poskytovať za odplatu, ktorá neprevýši oprávnené náklady vynaložené na zriadenie a prevádzku zariadenia, to znamená, že nepôjde o činnosť vykonávanú za účelom dosiahnutia zisku.
Mnohým rodičom práve vzhľadom na flexibilnosť služby, ktorú detské skupiny budú ponúkať, umožní lepšie si zosúladiť rodinný a pracovný život, a tak aj rýchlejší návrat na trh práce. Poviem to na príklade, ktorý u nás úplne absentuje, aj keď je dieťa v materskej škole, sú rodičia a aj, aj matky, ktoré majú, ktoré nemajú pravidelný pracovný čas, to znamená, pracujú na zmeny. Napríklad zdravotné sestry v noci. Nemajú kam dať dieťa. V noci žiadna škôlka nie je a je to vážny problém. Dneska zdravotné sestry idú do kvázi štrajku, podávajú výpovede. Toto je jedna z vecí, ktorá by mohla práve takýmto profesiám pomôcť, najmä v prípade, teda vždy v prípade, keď majú malé, malé dieťa.
Prínosom tejto novej služby je aj prevencia sociálnej izolácie rodičov, možnosť pre zamestnávateľov udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Toto opatrenie taktiež prispieva k zníženiu rizika ohrozenia chudobou a nedostatku príjmov v prípade, že rodič zostane dlhší čas mimo trhu práce. Návrh predpokladá aj vznik nových pracovných miest pre osoby, ktoré sa budú v detských skupinách starať o deti. Keďže s takouto úpravou je v Českej republike dobrá skúsenosť, stále pretrváva nedostatok voľných miest v materských školách, chcem vás požiadať, milé kolegyne, vážení kolegovia, o podporu návrhu zákona v rámci tohto balíčka aj tohto návrhu a jeho postúpenie do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.12.2015 o 15:49 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video