58. schôdza

10.11.2015 - 15.12.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2015 o 14:17 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:17

Tomáš Borec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som v prvom čítaní predložil na rokovanie Národnej rady návrh ústavného zákona, ktorým sa mení ústava a tak ďalej, samozrejme, návrh na skrátené konanie k tejto téme, tak ako hovorila kolegyňa...

Pardon, sekundu ešte, takže ešte raz. Čiže dovoľte, aby som uviedol vzhľadom na aktuálne dianie v európskom priestore tento návrh. V tej situácii, ktorú tu dnes máme, tak vláda Slovenskej republiky má za to, že je nevyhnutné prijať potrebné a nevyhnutné opatrenia ako legislatívnej, tak aj nelegislatívnej povahy s cieľom zefektívniť snahy v boji proti terorizmu a poskytnúť tak zvýšenú ochranu obyvateľom Slovenskej republiky, ako aj záujmom Slovenskej republiky.

Úspešnosť boja proti terorizmu je podmienená včasnou identifikáciou podozrivých aktivít a efektívnou a flexibilnou spoluprácou medzi bezpečnostným zložkami v krajine, ako aj medzinárodnou spoluprácou spočívajúcou z veľkej časti v rýchlej výmene spravodajských informácií. Terorizmus úzko súvisí aj s radikalizáciou, pričom najdôležitejším nástrojom boja proti terorizmu a radikalizácii je prevencia a s ňou súvisiace aktivity, do ktorých je potrebné zapojiť široké spektrum spoločnosti a inštitúcií.

Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady z dôvodu možného ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti štátu, rovnako aj z dôvodu ohrozenia bezpečnosti navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu ústavného zákona, návrhu zákona, ktorým sa mení potom aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony.Toľko úvodom. Pani predsedajúca, skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

1.12.2015 o 14:17 hod.

Tomáš Borec

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:20

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1868 z 27. novembra 2015 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1857), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 120. schôdzi dňa 1. decembra 2015, teda dnes, uznesením č. 763 z 1. decembra 2015 odporúča
Ústavnoprávny výbor Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu ústavného zákona.Vážená pani predsedajúca, prosím, aby po vystúpení spravodajkyne k druhému bodu bola otvorená rozprava. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.12.2015 o 14:20 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:21

Anna Vitteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1870 z 27. novembra 2015 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1859), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 120. schôdzi dňa 1. 12. 2015, uznesením č. 764 z 1. 12. 2015 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona. Pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.12.2015 o 14:21 hod.

JUDr.

Anna Vitteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:23

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, strana MOST – HÍD si uvedomuje nestabilitu a vážnosť bezpečnostnej situácie vo svete, v Európe a, samozrejme, z toho vyplývajúce dopady aj pre Slovenskú republiku. Na druhej strane ale sme presvedčení o tom, že keď prijímame opatrenia na zachovanie bezpečnosti krajiny a ľudí, ktorí tu žijú, tak musíme zachovať rovnováhu medzi bezpečnosťou na jednej strane a slobodou a ochranou súkromia jednotlivca na strane druhej, a to tak, aby pri zachovaní bezpečnosti bola sloboda a ochrana súkromia jednotlivca narušená do tej miery, pokiaľ je to nevyhnutné a efektívne pre zachovanie bezpečnosti krajiny a ľudí tu žijúcich, ale nie nad rámec a nie tak, aby tieto oprávnenia mohli byť zneužité. Obávame sa, že spôsob, akým boli tieto návrhy do parlamentu predložené negarantuje to, že dokážeme v dostatočnej miere v skrátenom legislatívnom konaní posúdiť, či tento balans medzi bezpečnosťou na jednej strane a ochranou slobody a súkromia jednotlivca na strane druhej bude naozaj zachovaný a rešpektovaný.

Zároveň nemôžeme nevnímať, že súčasťou toho balíka nie sú len opatrenia, ktoré bezprostredne súvisia so vzniknutou situáciou, ale aj návrhy, ktoré podľa nášho názoru s touto situáciou nemajú nič spoločné. Poviem príklad otázky organizácie Vojenského spravodajstva. Či teraz súvisia bezprostredne s bezpečnostnou situáciou a musíme ich riešiť v skrátenom legislatívnom konaní, to neviem. Domnievam sa, že s ňou nesúvisia nie. Čiže sme presvedčení, že súčasťou toho balíka sú aj návrhy, ktoré nemajú čo robiť v skrátenom konaní a nezodpovedajú odôvodneniu, s ktorým tieto návrhy prišli do parlamentu.

Priznám sa, očakávala by som v tejto situácii, že príde minister vnútra, možno na neverejnom zasadnutí všetkých dotknutých výborov oboznámi poslancov so situáciou na Slovensku, s bezpečnostnou situáciou na Slovensku a povie na to, aby sme sa cítili komfortne a dokázali v novej situácii zabezpečiť bezpečnosť krajiny a všetkých jej občanov, potrebujeme po prvé, po druhé, po tretie, po štvrté, po piate posilniť toto a toto.

A s výhľadom bolo by dobré možno sa venovať ešte ďalším otázkam. Toto sa nestalo a my dnes vlastne čelíme informačnej asymetrii, pretože z úst ministra vnútra, ale aj samotného premiéra sa cez televízne obrazovky valia rôzne informácie, ktoré my nevieme ani verifikovať, ani posúdiť, a potom sa nám aj veľmi ťažko posudzujú tieto návrhy.

Momentálne sme v situácii, že dnes rokujeme o skrátenom konaní a v schválenom programe máme v druhom čítaní, už po rokovaní výborov o týchto návrhoch rokovať v piatok o deviatej doobeda tu v pléne. Vzhľadom na krátkosť času tak si dovolím možno rovno tlmočiť základné pripomienky alebo základné požiadavky strany MOST – HÍD na to, aby mohla uvažovať o týchto návrhoch zákonov, čo je možno aj pre vás, pán minister, relevantné najmä vzhľadom na to, že predkladáte aj novelu ústavy, na čo potrebujete aj hlasy opozície.

Navrhované predĺženie lehoty na zadržanie podozrivých z terorizmu na 96 hodín pre políciu je návrh zmeny ústavy a následne právnych predpisov, ktorému dokážeme rozumieť. Vieme, asi prečo je to navrhnuté. A je možné o tom uvažovať. Čomu nerozumieme ale, je, prečo by súd potreboval následne až 144 hodín na vydanie rozhodnutia o väzbe. Priznám sa, ja sama som mala konzultácie s trestnými sudcami, ktorí rozhodujú o týchto veciach. Rozhodujú o väzbe aj pri obzvlášť závažných zločinoch, a teda informovali ma, že to nepotrebujú, že tých 72 hodín je v zásade postačujúcich. Takže tu budeme žiadať aj vysvetlenie, ale rovno vám hovorím, pán minister, že tomuto nerozumieme a pokiaľ nedostaneme k tomu patričné vysvetlenie, tak si nevieme predstaviť podporu novely ústavy pri tomto, že zostane zachovaná aj táto časť navrhovanej právnej úpravy v ústave ako takej.

Pri ostatných návrhoch podrobnejšie sa vyjadrí kolega Gál, pokiaľ ide o návrhy protiteroristického balíčka, ale v každom prípade aj vzhľadom na spôsob, akým rokujeme o týchto návrhoch, a je to 16 zákonov, ktoré sa navrhujú novelizovať tým jedným návrhom zákona, tak minimálne, čo si myslíme, je, že je dôležitá požiadavka aj vo vzťahu k exekutíve, aby sme zaviedli do právnej úpravy aj zároveň kontrolné oprávnenia pre parlament, resp. povinnosť pre vládu a dotknuté inštitúcie, aby pravidelne informovali o použití týchto právomocí, ktoré sa navrhujú podľa tejto právnej úpravy, aby minimálne aspoň parlament vedel vyhodnocovať a vedel sa zaoberať otázkou toho, či nedochádza k nejakému zneužívaniu týchto zvýšených oprávnení, prípadne či sú efektívne využívané. Myslím si, že je našou povinnosťou sa týmito otázkami pravidelne zaoberať.

A budeme navrhovať, aby táto nová právna úprava vzhľadom na to, ako je prijímaná, bola prijímaná na obmedzený čas, na 18 mesiacov alebo 24 mesiacov, s tým, aby po týchto osemnástich mesiacoch sme vyhodnotili účinnosť tejto novej právnej úpravy, ak ju teda v tejto podobe aj presadíte, a zaoberali sa jej efektívnosťou v každom prípade, aby to muselo byť predmetom rokovania parlamentu.To sú základné postoje strany MOST – HÍD k balíčku, ktorý ste doniesli do parlamentu, pán minister, v každom prípade to východisko pre naše úvahy vychádza z toho, že sme presvedčení o tom, že musí existovať rovnováha medzi bezpečnosťou na jednej strane a slobodou a ochranou súkromia jednotlivca na strane druhej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2015 o 14:23 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:32

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím súhlasiť s kolegyňou Žitňanskou. Už len niekoľko poznámok by som dodal. Slovensko nie je v situácii, keď svoje bezpečnostné orgány pre absenciu účinnej legislatívy má ochromené a keď nemôžu účinne chrániť obyvateľov pred hrozbami terorizmu. Rokovania o týchto zákonoch v skrátenom legislatívnom konaní sú neprimerané. Ja som presvedčený, že toto skrátené legislatívne konanie strana SMER zneužíva na svoju predvolebnú kampaň.

A ako vidno z tých návrhov, o tom budem potom rozprávať v rozprave k samotnému návrhu zákona, bezpečnostné zložky to chcú rýchlo využiť, aby získali viac práv a oprávnení zasahovať do ústavných práv občanov a organizácií.

Zároveň si treba uvedomiť ešte jednu vec, že do týchto noviel, tajné služby, ten, kto si poriadne prečíta, tak zistí, prepašovali, doslova prepašovali to, čo mali pôvodne uvedené v tom novom zákone o spravodajských službách, a s terorizmom to vôbec nesúvisí alebo to súvisí s terorizmom len veľmi okrajovo. A toto pokladám za pokrivenie legislatívneho procesu. To znamená, že deje sa to, na čo strana Sloboda a Solidarita upozorňovala, že pod pláštikom boja proti terorizmu sa idú prijať v skrátenom legislatívnom konaní normy, ktoré budú terorizovať občanov Slovenskej republiky.A na záver ešte osobné zamyslenie. Ja si myslím, že poslanci sú pomerne dosť dobre platení a celý január aj február nebudú chodiť do práce. Ak by bola snaha predkladateľov úprimná, vedeli by sme to prijať aj štandardným režimom. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 14:32 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:35

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som možno pani poslankyni odpovedal vecne, že kvôli čomu tam je šesťdňová lehota na rozhodnutie súdu, pretože v Trestnom poriadku je návrh, aby sťažnosť proti rozhodnutiu nevzatiu do väzby mala odkladný účinok, to znamená, aby mohol v takomto prípade nadriadený súd rozhodnúť o tej šesťdňovej lehote, ak prvostupňový súd nevezme obvinenú osobu do väzby.A vecne to aj chápem, len právne je to problém podľa mojej mienky. Právne je to problém preto, že v tej hypotetickej možnosti, ktorá v reálnom svete podľa mojej mienky neexistuje pri terorizme, by prvostupňový súd, ktorý bude špeciálny súd, nevzal obvineného do väzby. Tak v princípe nie je o čo oprieť jeho obmedzenie osobnej slobody. Práve, naopak, bude tam výrok súdu o prepustení zadržania. Čiže toto ustanovenie podľa mňa je v evidentnom rozpore s čl. 5 ods. 3 príslušného dohovoru. Je to rovnaké alebo podobné, ako keď je oslobodzujúci rozsudok, obvinený je vo väzbe napriek tomu, že je podané odvolanie a rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný musí ísť na slobodu, proste už neexistuje rozhodnutie súdu, ktoré by zdôvodňovalo obmedzenie osobnej slobody. Čiže ja vecne tomuto rozumiem. A ja sa k tomu vyjadrím bližšie potom v mojom vystúpení, len si myslím, že ústavnoprávne berúc do úvahy čl. V ods. 3 príslušného dohovoru, to neprejde. A myslím si, že jediné čo nás zachráni pred konkrétnou sťažnosťou ústavnou alebo na Európsky súd, bude, že nikdy nebude o tom rozhodovať druhostupňový súd, lebo prvostupňový každého vezme do väzby, a preto sa mi zdá byť toto trošku silové riešenie, ale o tom budem hovoriť v rámci rozpravy.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 14:35 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Július Brocka
Skontrolovaný text
Pani kolegyňa, aj ja si myslím, že sú to zbytočné návrhy zákonov aj zbytočná novela ústavy a tiež nie je najmenší dôvod, aby sme o nich rokovali v skrátenom konaní. Tieto návrhy vlády nijako nezvyšujú bezpečnosť našich občanov ani štátu. Je to čistý politický marketing. SMER sa chce viesť na vlne protiteroristických nálad, chce profitovať zo strachu občanov a dokonca si myslím, že sám ho aj šíri.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 14:37 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:37

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Áno, to je možný dôvod, pán poslanec Lipšic, ale potom asi to riešenie musí vyzerať inak, nie takto.A, pán poslanec Brocka, áno, myslím si, že SMER od počiatku migračnej vlny a teraz po týchto teroristických útokoch šíri strach, buduje nepriateľa a robí si na tom kampaň. A to považujem za škodlivé pre Slovensko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 14:37 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:38

Július Brocka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, dámy a páni, skúsim pár slovami rozvinúť to, čo som stihol povedať vo faktickej poznámke. Oni v strane SMER sú tak zaujatí parlamentnými voľbami, že tomu podriadili takmer všetko, dokonca ešte aj rokovanie Národnej rady. Ale správajú sa pri tom dosť chaoticky, najprv zrušili januárovú, februárovú schôdzu Národnej rady, aby sme už do volieb nerokovali s tým, že to netreba, a teraz, keď zrazu vidia, že sú veci, o ktorých by sme mohli rokovať, ale keďže si odsúhlasili, že januárová, februárová schôdza nebude, tak nemajú inú možnosť, len v skrátenom konaní o tom rokovať. Ja si myslím, že to, že rokujeme a že by sme mali rokovať o tom, je nieže správne, je to v súlade s ústavou, kde článok 82 hovorí, že Národná rada. zasadá stále. Nie je to tak? Ale toto rokovanie o týchto bodoch nie je ten prípad.
Ja dokonca súhlasím s pánom ministrom a niekedy aj s predsedom vlády, že bezpečnosť občanov je na prvom mieste, ale práve preto si myslím, že o takýchto vážnych veciach, ktoré sú obsahom návrhov, ktoré predkladá minister spravodlivosti, keď sa idú obmedzovať na jednej strane práva a slobody občanov, na druhej strane posilňovať kompetencie spravodajských služieb, a to výrazne, tak si myslím, by sme mali rokovať v riadnom legislatívnom procese. A to je môj procedurálny návrh, aby sme v druhom, treťom čítaní rokovali o týchto návrhoch na januárovej schôdzi, resp. februárovej schôdzi. Ja viem, že nechcete v strane SMER januárovú schôdzu, veď pred troma týždňami ste nám opozičným poslancom chceli urobiť prázdniny tri mesiace pred voľbami, lebo to do vašich predvolebných scenárov veľmi sa nehodí, keď my tu na pôde parlamentu hovoríme o balení peniazov do alobalu vašim poslancom alebo o kšeftoch generálneho riaditeľa pána Foraia zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o vôbec košickej zdravotníckej mafii. Jednoducho toto vám nehrá do karát, a preto by sa vám hodilo, keby už parlament, špeciálne opozícia nerokovala, no ale na druhej strane zvíťazila túžba populisticky sa viesť teraz na tých antiteroristických náladách. Najprv to bola utečenecká kríza, aj tam sa dobre veziete, teraz sú to teroristické útoky. Ja si myslím, že vy dokonca nieže sa len veziete, ale vy ten strach občanov aj zväčšujete. A preto hovorím, že je to, že to viac súvisí s voľbami do Národnej rady ako so snahou zvyšovať bezpečnosť tejto krajiny.
A je na to viacero dôvodov, prečo by sme mali byť obozretní pred náhlymi legislatívnymi zmenami. A chcem na to upozorniť, najprv použijem citát jeden Roberta Fica: „Úroveň ohrozenia Slovenska je nízka.“ Povedal to po teroristických útokoch v Paríži. A preto ja hovorím, že prípadne prepisovať zákony, napríklad ako ich prijímajú v Belgicku alebo vo Francúzsku, je nie šťastné. Ani to nepovažujem za správne, pretože je tu veľké riziko zneužitia, riziko zneužitia oveľa väčšie ako vo Francúzsku alebo v Belgicku. Oni tam nemajú jednofarebnú vládu, vládu jednej strany. A ešte by som povedal teda, tam ťažko môže vláda paralyzovať politického protivníka, bezdôvodne niekoho obviniť trebárs a dať do väzby.
O to viac to riziko zneužitia je v tom, že táto vláda strany SMER sa zubami-nechtami bráni kontrole, sa bráni tej kontrole, ona sa tej kontroly bojí tak ako sa bojí čert svätenej vody. Veď budeme voliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Aj to s tým súvisí. Prosím vás, pani Laššáková a pán Mamojka kedy boli nezávislí? Aj tam potrebujete mať kontrolu. Riziko zneužitia vidím aj v práve blížiacich sa parlamentných voľbách, na čo všetko môžu byť zneužité bezpečnostné služby, tajné služby. Veď už doteraz ja dokonca keby som to chcel prehnať, tak poviem, oni by nemali mať ani tie kompetencie, ktoré majú teraz. Veď ako kšeftuje sa s informáciami, ako sa zneužívajú funkcie na osobné obohatenie? A my ideme týmto ľuďom ešte posilňovať tie kompetencie.
V strane SMER sa tvária, že zachraňujú Slovensko, predseda vlády niekedy ako keby zachraňoval svet, a pritom si myslím, že najväčším ohrozením Slovenska je SMER, ani nie utečenci, ani nie Islamský štát, myslím tým na Slovensku, ani nie terorizmus. Taká je pravda o Slovensku. Dokonca si myslím, že nič z toho, s čím vláda dnes prichádza do parlamentu, nepotrebujeme. Nebudeme tak ani my ani naši občania nebudú o nič bezpečnejší, existujúca legislatíva nám tu plne postačuje. Šíriť strach potrebujú teroristi a aj Robert Fico. Dneska on ohrozuje našu slobodu. A bolo by našou najväčšou chybou opozície, ak by sme na túto hru pristali, preto si myslím, že by sme mali na jednej strane si zachovať chladnú myseľ a na druhej strane rokovať o týchto návrhoch tak, ako sa patrí, v riadnom legislatívnom procese. Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.12.2015 o 14:38 hod.

Ing.

Július Brocka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Janka Šípošová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja mám na vaše vystúpenie k dvom veciam poznámku.

K tomu, že varujete pred tým zrýchleným konaním a malo by sa rokovať o tom v riadnom legislatívnom procese, ja mám takú poznámku, že práca chvatná je málo platná. Keby tu nič iné nehrozilo, len ten chvat je nebezpečný, ale varovala by som pred ním pred prekotnosťou, keby mi to príliš nepripomínalo skôr cieľavedomý zámer. A toho sa teda bojím ešte viacej. Naozaj hlasovali sme dnes o zákone o protikomunistickom odboji, nevieme sa odhodlať, aby sme uznali chyby, a to chyby totality, a vyjadrili uznanie ich obetiam.A zdá sa mi, že máme nakročené k tomu, aby sme niečo podobné pripravili, v podstate páchali ďalej na ďalších generáciách. To je to riziko vlády jednej strany. Viem, že je to tak. A myslím, že by bolo známkou vysokej múdrosti, keby si to aj tá jedna strana vedela uvedomiť celkom racionálne. Ja sa nechcem ani vyhrážať, ani sa nemám čím vyhrážať, ani nechcem nadávať nikomu a to riziko cítime naozaj, cítia ho ľudia. V nedeľu som náhodou stretla starú pani, ktorú som previedla cez cestu, lebo nevidela, a len za ten krátky čas, kým sme prešli z jedného chodníka na druhý chodník, sa ma opýtala otázkou: „Prosím vás, ja sa tak strašne bojím, nebude vojna?“ Toto vyvolávame alebo vyvolávate tým strašením. Ale, viete, spomína sa migračná kríza, ochrana pred ňou, riziko terorizmu, ochrana pred ním, ale je to presne naopak, keď sa ľudia dostatočne boja, potom pristúpia na všetko a prijmú aj vlastnú šibenicu možno. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2015 o 14:45 hod.

PhDr. CSc.

Janka Šípošová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video