10. schôdza

11.10.2016 - 27.10.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.10.2016 o 15:25 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:25

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Skôr než uvediem; ďakujem. Skôr než uvediem tento posledný svoj bod, tak chcem v podstate poďakovať všetkým vám členom Národnej rady, lebo toto je v podstate posledný bod môjho 16-bodového maratónu, ktorý mal pre mňa oveľa lepší priebeh, než som pôvodne očakával aj z časového hľadiska, ale aj z obsahového hľadiska. Takže ďakujem za veľmi koncepčnú a myslím si, že úplne konsenzuálnu z pohľadu dôležitosti týchto bodov, za obsah debaty, ktorý bol korektný napriek tomu, že tie témy, s ktorými som tu za vami musel prísť, sú v mnohých bodoch kontraverzné a vnímam ich kontraverznosť. Takže ďakujem.
Cieľom predkladaného protokolu je prerozdeliť podiely členských krajín v upísanom základnom imaní Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (MBHS) po vystúpení Maďarska a Kubánskej republiky z tejto banky. Maďarsko vystúpilo z banky ešte v roku 1992 a Kubánska republika v roku 2013, obidve krajiny však dodnes figurujú ako podielnici. Pri zmene štruktúr odpísaného základného imania je potrebná zmena zakladajúcich dokumentov banky a súhlas všetkých členských krajín, toto je vlastne kľúčový dôvod, pre ktorý tu som.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.10.2016 o 15:25 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:34

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mne, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 253 z 26. septembra 2016 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 85 z 11. októbra 2016. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem. Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.10.2016 o 15:34 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:37

Ivan Šramko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže, vážený pán podpredseda, vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, dovoľte mi, aby som stručne uviedol správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti, ktorú sme vydali v auguste roku 2016.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti každoročne do 31. augusta posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti za predchádzajúci rok. Okrem hodnotenia najdôležitejšieho pravidla – ústavného limitu na dlh – prináša pohľad na zákonom stanovené povinnosti najmä v oblasti poskytovania a zverejňovania údajov, dlhu samospráv a financovania ich kompetencií.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pozitívne hodnotí vývoj dlhu v hodnotenom období. Podobne ako v roku 2014, aj v roku 2015 pokračoval pokles pomerov hrubého dlhu verejnej správy k hrubému domácemu produktu. Dlh na konci roku 2015 dosiahol 52,9 % hrubého domáceho produktu, čím klesol do prvého sankčného pásma ústavného zákona. Pokles dlhov bol v oboch rokoch spôsobený jednorazovými a dočasnými opatreniami, naopak, samotné saldo prispievalo k jeho nárastu.
Z jednorazových opatrení najmä ide o príjmy z privatizácie, príjmy zo súkromných dôchodkových fondov, dividendy zo štátnych podnikov nad rámec bežného zisku a využívanie hotovostnej rezervy štátu. K udržateľnému poklesu dlhu by malo prísť od roku 2017 v dôsledku zvýšenia tempa rastu ekonomiky a plánovaného zníženia deficitu.
Z pohľadu čistého bohatstva Slovenska nedošlo k zlepšeniu. Vláda každoročne predstavovala opatrenia na zníženie dlhu v súlade so zákonom. Predstavené opatrenia neviedli k jeho poklesu mimo sankčných pásiem ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma negatívne, že výška dlhu sa neznižuje dostatočne rýchlo na to, aby do roku 2019 klesol pod úroveň sankčných pásiem. K nevyužitiu možností konsolidácie a zníženiu úrovne dlhu mimo sankčných pásiem prispieva aj nízka záväznosť trojročného rozpočtu. Nedostatkom sú aj chýbajúce záväzné výdavkové limity a používanie upravených daňových prognóz.
Dôležitým operatívnym a zároveň podcyklickým nástrojom riadenia rozpočtu sú výdavkové limity. V čase silného ekonomického rastu vedú k rýchlejšiemu znižovaniu deficitu rozpočtu a, naopak, v čase ekonomického spomalenia alebo recesie vytvárajú priestor pre fiškálnu expanziu. Ich zavedenie, aj keď bez konkrétneho termínu, predpokladá aj ústavný zákon. Záväzkové limity, záväzné výdavkové limity v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa zatiaľ nezaviedli napriek tomu, že ich zavedenie predpokladá uvedený zákon.
V prípade pravidiel týkajúcich sa samospráv sa sledujú tri oblasti. Za prvé, či štát finančne kryl straty samospráv, za druhé, či došlo k presunutiu nových úloh a kompetencií na samosprávy bez finančného krytia, a za tretie, výška dlhu samospráv.
Rada konštatuje, že štát finančne nekryl straty samospráv. Na druhej strane štát pokračoval v zlepšovaní hospodárenia vybraných samospráv poskytovaním úverov za veľmi výhodných podmienok. V roku 2015 a ´16 boli poskytnuté úvery mestám Martin a Prievidza. Pri hodnotení dostatočného finančného krytia nových úloh samospráv rada vychádza z podkladov získaných od ministerstva financií a predstaviteľov samospráv. Objektívne hodnotenie vplyvu presunutých kompetencií na rozpočty samospráv nie je v súčasnosti možné kvôli chýbajúcej porovnávacej základni. Z tohto dôvodu by bolo potrebné uskutočniť audit, ktorý by zhodnotil aktuálny stav kompetencií samospráv a ich finančné krytie zo strany štátu.
Samosprávy s vysokým dlhom budú po kontrole údajov zo strany ministerstva financií čeliť prvýkrát pokute. Kým všetky vyššie územné celky mali dlh pod stanoveným limitom, v súčasnosti sa overuje dlh 140 obcí, ktoré prekročili limit.
V rozpočte verejnej správy na roky 2016 – 2018, ako aj v súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2014 došlo k zlepšeniu zdrojov zverejňovaných údajov. Z hľadiska transparentnosti by bolo vhodné predkladať daňové a odvodové príjmy, ktoré boli schválené výborom pre daňové prognózy, ako to odporúča rada a medzinárodné inštitúcie.
V rozpočte verejnej správy na roky 2016 – 2018 možno pozitívne vnímať rozšírenie okruhu implicitných a podmienených záväzkov, ako aj skutočnosť, že ministerstvo financií zverejnilo rozpočet do troch týždňov od jeho schválenia v Národnej rade Slovenskej republiky. Naďalej pretrváva problém s porovnateľnosťou rozpočtových a skutočných údajov, k zlepšeniu došlo v prípade rozpočtov samospráv, do ktorých boli zapracované odhady z minulých v minulosti nerozpočtovaných položiek. Podstatné zlepšenie môže nastať v prípade, že sa naplní zámer rozpočtovať všetky príjmy a výdavky aj v rozpočtových a príspevkových organizáciách štátu.
Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2014 obsahuje rozšírené informácie o čistom bohatstve za oblasť podnikov štátnej správy. Do výpočtu čistého bohatstva boli zahrnuté aj dlhodobé rezervy na zamestnanecké pôžitky a podmienené záväzky niektorých štátnych podnikov. Keďže dlhodobé rezervy, podobne ako implicitné záväzky predstavujú odhady budúcich výdavkov, je potrebné zabezpečiť, aby odhady jednotlivých zložiek čistého bohatstva boli vzájomne konzistentné.
Z pohľadu ďalšej analýzy vplyvov opatrení vlády na čisté bohatstvo je potrebné vytvoriť technické predpoklady pre zber údajov a v spolupráci s rozpočtovou radou definovať metodiku previazania zmeny čistého bohatstva so saldom rozpočtu. Súčasný legislatívny rámec schvaľovania rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky nie je z pohľadu predmetu a obsahu schvaľovaných dokumentov vyhovujúci. Schvaľovanie hotovostného štátneho rozpočtu na najbližší rok je historicky dané a už nepostačuje na zachytenie kľúčových sledovaných parametrov verejných financií a všetkých zmien vo verejných financiách v súlade s európskych štandardmi definovaný metodikou ESA 2010.
Na záver, rada pozitívne vníma zámer rozpočtovať všetky príjmy a výdavky, ktoré by mali zásadne zvýšiť transparentnosť a kvalitu monitorovania priebežného vývoja rozpočtu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.10.2016 o 15:37 hod.

Ivan Šramko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:44

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2015.
Správu pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 237 zo dňa 5. septembra 2016 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 10. októbra 2016. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu a prijal k nej uznesenie č. 48 zo dňa 5. septembra 2016. Uvedený výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2015 zobrať na vedomie.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 50 zo dňa 5. septembra 2016. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril taktiež predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.10.2016 o 15:44 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:46

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda, vážení prítomní, krátko budem hovoriť, nebudem hovoriť o tej správe, už sa o nej aj verejne hovorilo a predpokladám, že ešte aj na pôde parlamentu sa bude spomínať pri prerokúvaní rozpočtu a možno aj ďalších materiálov.
Chcem ale povedať, že za časť svojej existencie podľa môjho názoru si Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dokázala vybojovať miesto v hlavách aj v svedomí ľudí, ktorí to myslia podľa mňa seriózne so Slovenskom. A chcem upozorniť najmä na tri aspekty alebo uhly pohľadu v tejto súvislosti.
Jednak mám ten pocit, že rada sa na rozdiel od mnohých iných nezávislých orgánov nenechala obsadiť politicky, a teda krátkodobými záujmami, a to je ťažké, uznávam, že je to ťažké, ale tu sa to akosi podľa mňa podarilo.
Druhá vec, čo sa jej darí na rozdiel od mnohých, nehovorím že všetkých, ale mnohých nezávislých orgánov štátnej správy, je vysoká transparentnosť. Keď sa pozeráte na jej web, tak tam vidíte jednoducho vysvetlené tie odkazy, ktoré rada chce dávať a ony sú často veľmi zložité, nie je to tiež jednoduché takto tie odkazy dostávať k verejnosti.
A tretí taký aspekt je vysoká odbornosť. Ja si ani nepamätám, kedy boli nejaké výstupy odborne spochybnené, odborne diskutované boli, ale nepamätám si na nejakú prehru v odbornej diskusii.
Takže opakujem, o správe ešte hovoriť budeme a už sa niečo aj o nej publikovalo, ale tak ako kritizujeme, aj dnes sme tu kritizovali niektoré iné orgány, tzv. nezávislé, z toho, že si nerobia dobre svoju robotu, tak keď má poslanec pocit, že v tomto prípade je to naopak, tak si myslím, že je správne ho vyjadriť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.10.2016 o 15:46 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:49

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán kolega, ja by som sa tiež chcel k tomu pripojiť vlastne v podobnom duchu a chcel by som oceniť práve to, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť naozaj tvorí alebo robí taký objektívny protipól tejto vláde a naozaj, tak ako aj kolega hovoril, že komunikuje transparentne a výstižne a, aj by som povedal, tak jednoducho a stručne vie podať práve ten objektívny protipól k tomu, vyjadreniam pána ministra. A myslím, že toto je tu veľmi potrebné a vytvára takú tú kredibilnú organizáciu, ktorá bude vedieť podať aj taký iný pohľad a ja v tom vidím práve ten objektívny pohľad.
Takže ďakujem a oceňujem vašu prácu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.10.2016 o 15:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo.
Škoda, že pán minister financií odišiel, pretože ako pri predchádzajúcich svojich materiáloch hovoril, bol až prekvapený z tej predvianočnej atmosféry, tak príchodom tejto správy sa tá predvianočná atmosféra skončila. Pre mňa osobne je táto správa dôkazom toho, že keď už nemáme vládu pre rozpočtovú zodpovednosť, tak máme aspoň Radu pre rozpočtovú zodpovednosť. A vďaka za ňu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.10.2016 o 15:50 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:52

Gábor Gál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nebudem zdržovať veľmi rokovanie Národnej rady. Tento návrh už tu je neviem koľkýkrát, oproti prvému čítaniu sa nič nezmenilo. Stále trváme na tomto návrhu zákona, ako je navrhnuté.
Viem, že sú tu iniciatívy, aby sa znížila tá hranica na 0,3 gramu etanolu na kilogram hmotnosti a zároveň, aby tento limit alkoholu v krvi bol povolený pre všetkých účastníkov cestnej premávky, takže aj pre motoristov, vodičov motorových vozidiel.
Ja si myslím, že prvý krok by sme mali spraviť to, čo sme navrhli, nakoľko pre všetkých účastníkov cestnej premávky, pre vodičov motorových vozidiel povoliť určitú toleranciu, nateraz nepoviem, že nepovažujem za správne riešenie, lebo toto nemáme prediskutované. O cyklistoch sme sa tu už bavili iks rokov, máme na to vypracovanú odbornú štúdiu, ktorú dal vypracovať pán podpredseda Národnej rady Andrej Hrnčiar, to je veľmi ucelená správa, ale nemáme túto vec predebatovanú, čo sa týka vodičov motorových vozidiel. Čiže ja by som považoval za správne, že pome najprv schváliť tento návrh zákona, ako sa nám to v praxi zavedie, ako to bude a otvorme aj túto debatu. Otvorme aj debatu, čo sa týka limitu, nejakého limitu pre vodičov motorových vozidiel. Ja sa, ako nemám proti tomu nič, aby sme túto tému otvorili, ale aby sme nešli schvaľovať niečo, čo nemáme z odbornej stránky prerokované.
Čiže, vážení páni, vážení poslanci, ide o to, aby sme pre cyklistov v intraviláne, v zastavanej časti územia obce a na cestičkách pre cyklistov povolili mať vôľu požiť alkohol do miery 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.10.2016 o 15:52 hod.

Mgr.

Gábor Gál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:01

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Toto ani nie je na nejaký dlhší, dlhšiu reč, ja by som len od predkladateľa potreboval tú jeho predstavu, že teda ako sa má ten zákon používať. Lebo podľa mňa to je veľmi dôležité. Populisticky sa zapáčiť cyklistom je jednoduché, ale ako bude ten zákon vyzerať v praxi?
Ja vidím dva modely. Viem si predstaviť ako Bratislavčan tú natešenú partiu kamarátov, ako vyrážajú na bratislavskú hrádzu, tam konečne nebudú musieť trpieť s nejakým džúsom alebo Pepsi Colou alebo nejakým nedajboh nealkoholickým pivom, ale konečne si dajú poriadnu dvanástku. Potom prídu k okraju tej hrádze, zosadnú z bicyklov a cez Petržalku budú tlačiť tie bicykle až do svojich domovov. To je model číslo jedna.
Model číslo dva. Vidím aj život na vidieku. Ako si vidiecky človek v penzijnom veku rozradostene kúpi pivo, vyrazí do blízkeho lesíka, tam slávnostne pivo otvorí, natešene ho vypije, pobicykluje sa po lesíku, vráti sa na okraj lesíka a dotlačí bicykel do svojho rodného domčeka.
Takže, prosím vás, povedzte mi ten tretí model.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.10.2016 o 16:01 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:03

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Príjemný dobrý deň prajem. Ja len veľmi stručne. Chcel som zareagovať už pri predkladaní návrhu zákona, čo teda rokovací poriadok neumožňuje, ďakujem za upozornenie. Ja len faktickou poznámkou, takže radšej som sa pre istotu prihlásil do rozpravy.
Stretol som sa s viacerými ohlasmi, keď tento návrh zákona prechádzal prvým čítaním, zo strany verejnosti. Sú takí, ktorí hovoria o tom, že slovenský národ je nevyspytateľný a v momente, keď pôjdeme nad čokoľvek nad nula percent; promile, tak to bude problém. Ja osobne si myslím, že aj tento národ už predsa len dospieva a aj v tomto smere sa dokážeme správať omnoho zodpovednejšie a návrh, ktorý predložili páni poslanci, považujem za pomerne rozumný začiatok, ako vôbec začať serióznu diskusiu na túto tému.
Skutočne mal som možnosť počuť viaceré zaujímavé historky, ktoré súvisia s predloženým návrhom zákona. Hovorilo sa napríklad o tom, že na východe republiky jeden pán v súvislosti s jeho záľubou bicyklovať a popritom popíjať, dostal veľmi prísny trest, keďže sa mu to stalo trikrát po sebe a máme tu zákon trikrát a dosť, čo tiež asi nie je zrovna najlepší spôsob, ako ukončiť svoju životnú dráhu, keďže sa jednalo o pána v dôchodkovom veku. Takisto som zachytil rôzne historky z vínnych ciest, ktoré hovoria o tom, že možnosť presúvať sa na bicykli, napríklad v tokajskej oblasti, je viac ako vítaná práve pri takýchto podujatiach. Nie som si istý, či dosiahnu len túto hranicu promile, ktorá je navrhnutá, ale každopádne je to dobrý začiatok. No a nakoniec boli to zaujímavé historky, ktoré súviseli práve s tým, že prečo nie aj motoristi, keď už takéto niečo chcete povoliť cyklistom, čo vy poslanci všetci chodíte len na bicykloch a podobne.
No každopádne realita je taká, že na bicykli, keď aj máte isté promile a do niekoho nabúrate, nemá to fatálne dôsledky. V prípade auta, ja stále hovorím, že keď doňho sadáme, začíname používať akúsi formu zbrane, táto zbraň môže byť veľmi nebezpečná, obzvlášť keď tú kontrolu vozidla nemáme pod kontrolou. Takže toto je pre mňa najsilnejší argument, prečo momentálne nie ešte motorové vozidlá, ale ako bolo naznačené, budem veľmi rád, keď sa táto diskusia otvorí do budúcnosti, a ak sa ukážu cyklisti ako dostatočne zodpovední, môžme sa celkom pokojne rozprávať o tej hranici, ktorá je momentálne navrhnutá.
Takže som rád, že táto diskusia tu na pôde Národnej rady prebieha, prebiehala v prvom čítaní a prebieha aj teraz v druhom čítaní. A ako som naznačil niekoľkokrát, verím, že toto je len začiatok diskusie na túto tému, pretože z okolitých krajín skúsenosti hovoria, že podobné návrhy zákonov skôr verejnosti prospeli, ako by jej ublížili. Takže takto sa zachováme pri hlasovaní a myslím, že väčšina nášho poslaneckého klubu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.10.2016 o 16:03 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video