15. schôdza

6.4.2017 - 7.4.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:04 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3:59

Miroslav Číž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Naopak, vážený pán poslanec, ja by som len toľko povedal, že naozaj bolo odvážne prísť s vecnou, zmysluplnou analýzou stavu ministerstva, čo je normálnym štandardom, ktorý v normálnej krajine býva pri hodnotení ministra pri snahe o jeho odvolanie samozrejmosťou. Toto poslucháči v tejto sále nepotrebujú. Potrebujú úplne farizejsky vyčitovať všelijaké listy, čo ktosi napísal, a podobne, s tým, že pripomenúť týmto ľuďom aspoň elementárnu vec, že, keďže aktívni sú predovšetkým poslanci zo SaS-u, tak vládli dva roky aj pán Mihál, aj iní páni, ako zásadne profesionálne pristúpili k výkonu svojej funkcie a veci skončili po dvoch rokoch tak, že sme dostali 43 %, až sme sa zľakli tej zodpovednosti.
Čiže pán, páni kolegovia zo SaS-u, skutočne občania tejto krajiny na vaše vládnutie spomínajú veľmi radi, možno aj tých 20-tisíc invalidov, ktorých ste vyradili zo zoznamu invalidov s odrezanými nohami a podobne. A k takémuto sa ale my neznížime, len vo faktickej poznámke, pán poslanec, vám to pripomeniem, že ak je toto spôsob, ktorý chcete ponúknuť, za tie tri roky vládnuť, čo tu rozprávate, to nesmierne táranie, farizejstvo, nekorektnosť, nevedecký postup. Takto keby ste rozprávali v akomkoľvek odbornom prostredí, tak jednoducho nefunguje nič, rozbijete každý kolektív. A dobré je, ešte prípadne tým ľuďom by ste mohli zároveň niektorí páni poslanci porozprávať, ako teda s tých daní vykĺznuť a neplatiť dane, a počas výkonu poslaneckej funkcie, to je ono a to je prístup a takto by ste vy spravovali krajinu za tie tri roky. Držím vám palce, ale to je tiež farizejské.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 3:59 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:01

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Muňko, ja som bol pripravený na ťažkú kanonádu zo strany koalície, vedel som, že sú tu vážne typy: pán Tomáš, pán Blaha, pán Číž, samozrejme, stálica, pán Jarjabek, a na toto všetko sme boli pripravení. Ale že vytiahnete takto ťažký kaliber o štvrtej v noci a takto podlo sa nás tu budete snažiť uspať (smiech v sále), tak to naozaj je pravda, že to preklápa túto schôdzu na vašu stranu, lebo vám to takmer vyšlo, nebyť pár kolegov a kolegýň, ktoré prišli to tu, dokonca možnože sa vám to aj podarilo pri niektorých vašich kolegoch, ale nevyšlo vám to, žijeme a odvolávame ďalej. (Reakcie z pléna.) Že to bolo super? Som normálne sa sústredil na to, aby to bolo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:01 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:02

Natália Blahová

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:04

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Páni poslanci, pani poslankyne, ja som sa snažil to, čo rezort sociálnych vecí za posledné obdobie spravil. Nemá význam tu, čo bolo na jednej alebo na druhej strane, od štvrtej poobede vyťahovať veci, nakoniec občania Slovenskej republiky si spravia s tomu, k tomu svoj vlastný názor. Snažil som sa povedať jednotlivé veci, poctivo som si to pripravil, to, čo som tu povedal.
Pokiaľ sa týka Čistého dňa, mám, či to je Čistý deň alebo ostatné zariadenia, svoj názor na to, je jednoducho z jedného dňa zavrieť, a čo bude ďalej s týma deťma, čo bude s týma rodičma, ktorí sú radi, že tie decká sa tam dostali proste a že sú a pod akou-takou kontrolou. Ak si myslíte, že to je riešenie, držím vám palce, keď raz budete vládnuť a budete sa správať hlavne k tým deťom, ktoré sú či už v sociálnych domovoch, alebo aj v týchto jednotlivých zariadeniach.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:04 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 4:05

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som len krátkym vstupom, lebo som chcela doplniť vyjadrenia pánov kolegov, ktorí boli v rozprave predo mnou, chcela som zareagovať na pána Kéryho, ktorý nás už po tretíkrát chcel presvedčiť o tom, že akreditačná komisia je akýsi štartovač vyšetrovania.
Vôbec nie, chcela by som vysvetliť, možno je pán Kéry niekde v budove a počúva, že akreditačná komisia je poradný orgán ministra práce, ktorý mu navrhuje, či má zariadeniu dať akreditáciu, predĺžiť akreditáciu alebo zrušiť akreditáciu. On neštartuje šetrenie, on jednoducho dáva výnos, ktorým ministrovi čosi odporúča. To, to, ten výrok, samozrejme, je odporúčaním, pretože zodpovedný v plnej miere je za to minister, ale jedine akreditačná komisia môže ministrovi a ministerstvu odporučiť, čo má so zariadením vykonať. Nijaký iný orgán na to neexistuje. A šetrenie sa robí predtým, než začne akreditačná komisia rozhodovať, nie potom, keď akreditačná komisia rozhodne. Akreditačná komisia rozhoduje na základe vykonaného šetrenia.
Ďalej opäť k pánovi Kérymu, niekoľkokrát spomínal pána Kulifaja a akéhosi, akési jeho vyjadrenie, ktoré ja teda neviem uchopiť. Pán Peter Kulifaj, Mgr., je predseda Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a mal sa vraj vyjadriť tak, že chce, aby zariadeniu Čistý deň bola ponechaná akreditácia. Takéto vyjadrenie som ja teda nevidela. Ale videla som vyjadrenie komory, Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, pod ktorým je podpísaný práve pán Kulifaj a to, toto vyjadrenie sa volá Vyslovenie podpory dôvodom abdikácie členov Akreditačnej komisie ministerstva práce pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Táto podpora alebo toto vyslovenie podpory deklarovali v Bratislave 3. marca 2017.
"Slovenská komora pracovníkov a asistentov sociálnej práce (ďalej aj komora) vyjadruje podporu dôvodom, ktoré uviedli abdikujúci členovia Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti s rozhodnutím rezortu neodobrať akreditáciu na výkon opatrení resocializačnému zariadeniu Čistý deň.
Ako profesijná organizácia, ktorá zastupuje sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, pokladáme za dôležité, aby výkon všetkých opatrení v sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bol v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentami, v tomto prípade zvlášť Dohovorom o právach dieťaťa a v oblasti výkonu sociálnej práce taktiež v súlade s Etickým kódexom sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce.
V súlade so zákonom je dôležité, aby v rámci vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany bolo zakázané používať všetky formy telesných trestov na dieťati a iné hrubé alebo ponižujúce formy zaobchádzania a formy trestania dieťaťa, ktoré mu spôsobujú alebo môžu spôsobiť fyzickú ujmu alebo psychickú ujmu. Pre akékoľvek násilie, ponižujúce zaobchádzanie či, naopak, intímny vzťah medzi pracovníkom a klientom je bezpochyby za hranicou profesionálneho vzťahu pracovníka a jeho klienta. Je to zlyhanie, ktoré pokiaľ napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, by malo byť dôkladne vyšetrené a pri potvrdení adekvátne sankcionované kompetentnými orgánmi. V prípade, že právne predpisy nedokážu plnohodnotne pokryť etický rozmer vykonaného nemorálneho činu, navrhujeme pri posudzovaní oprávnenosti subjektov pôsobiť v tejto oblasti nevyhnutne zohľadniť aj dodržiavanie štandardov kvality výkonu daného opatrenia sociálnoprávnej ochrany, ako aj etického kódexu, ktorý by bol záväzný pre všetky akreditované subjekty. V súvislosti s tzv. kauzou Čistý deň sa otvára aj deficit zákonného stanovenia kvalifikačných predpokladov na výkon tzv. pracovnej terapie pre účely výkonu opatrení, predmetom diskusie by mala byť aj požiadavka povinného psychologického vyšetrenia pre všetkých pracovníkov zariadení, v ktorých sa vykonávajú opatrenia, čiže detské domovy, resocializačné strediská, krízové strediská, aby sa preventívne eliminovalo nebezpečenstvo zneužívania moci.
Rovnako treba klásť väčší dôraz na spoluprácu úradov práce prostredníctvom sociálnych kurátorov a akreditovaných subjektov, ktorá vytvára predpoklad toho, že tieto organizácie nebudú svetom vo svete bez akejkoľvek vonkajšej kontroly. Už v súčasnosti je legislatívne určená povinnosť úradu aktívne udržiavať kontakt so zariadeniami a klientmi, ktorí sú v nich umiestnení. Žiaľ, známa skutočnosť enormnej preťaženosti pracovníkov týchto úradov spôsobuje, že nemôžu túto svoju povinnosť splniť v miere, v ktorej by to bolo potrebné. Napriek tomu sa domnievame, že práve táto spolupráca je dôležitým prvkom prevencie pred porušovaním práv klientov.
Navrhujeme tiež zapracovanie systémových mien v oblasti kontroly akreditovaných subjektov, a to prostredníctvom legislatívneho ukotvenia povinnosti zriaďovať nezávislú odbornú komisiu na posúdenie korektného - tak etického, ako aj odborného výkonu sociálnej práce, využívaných techník, metód a postupov.
Rovnako chceme poukázať na potrebu ochranu maloletých klientov aj v nasledujúcich oblastiach. Pri závažnom podozrení násilia ponižujúceho zaobchádzania či intímneho vzťahu medzi pracovníkmi a klientmi je odborne neprípustné, aby potenciálne obete ostali u potenciálneho násilníka a v tomto prostredí vypovedali. V prípade závažného podozrenia násilia, ponižujúceho zaobchádzania či intímneho vzťahu medzi pracovníkmi a klientmi zabezpečiť okamžitú ochranu detí odporúčanú zainteresovanými odborníkmi a ich odporúčanie brať záväzne, nakoľko zákonný zástupca nemusí mať dostatok informácií, aby vedel posúdiť najlepší záujem dieťaťa. Pri udeľovaní akreditácie zvažovať riziká umiestnenia dospelých a maloletých klientov v jednom resocializačnom zariadení."
A doplňujúce informácie:
"Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce bola zriadená zo zákona o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ustanovujúcom sneme Komory v Bratislave dňa 18. 9. 2015. K základným úlohám komory okrem iného patrí ochrana statusu profesie sociálneho pracovníka, asistenta sociálnej práce, ochrana práv a záujmov jej členov, poskytovanie bezplatného poradenstva pre členov komory v súvislosti s výkonom sociálnej práce, sprostredkovanie právneho zastupovania členov komory v konaní pred súdmi Slovenskej republiky vo veciach a v súvislostiach s výkonom sociálnej práce a vydávanie stanovísk k výkonu sociálnej práce a iné."
Takže ešte stále tu nie je pán poslanec Kéry, ale chcem teda týmto spôsobom odkázať, že ak ho niekto brífoval k tejto schôdzi, urobil to veľmi zle, pretože keď sa, keď sa snaží vyjadriť, vždycky je to že zrkadlovo úplne, úplne iné, než, než kde stojí skutočnosť, a po tejto schôdzi, resp. už v tejto chvíli si dovoľujem povedať, že zajtrajšie ráno nebude pre túto vládu naozaj ničím pekné, nech hlasovanie dopadne akokoľvek. Na tejto schôdzi odzneli také závažné informácie, že ak sa s nimi vláda nevysporiada, tak sa s vládou vysporiada ľud.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.4.2017 o 4:05 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:14

Jozef Mihál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Chcem sa spýtať vážených kolegýň a kolegov zo strany SMER - sociálna demokracia, či im toto nestačilo, či ešte naďalej chcú zostávať v zákopoch a brániť hrdinsky, vlastným telom svojho ministra. Či im nestačilo to, že, to zistenie, že pán Tománek je duševne chorý, má na to papiere, má úradne priznaný invalidný dôchodok, či im nestačilo to, že všetci členovia akreditačnej komisie hlasovali za odporúčanie odobrať akreditáciu, na čele s šéfkou akreditačnej komisie JUDr. Nadeždou Šebovou, šéfkou sekcie sociálnej a rodinnej politiky na ministerstve práce? To vám stále nestačí? Ešte aké chcete počuť argumenty? Chápete, pod čo sa vy podpisujete?
Tu sa udialo nejaké obrovské svinstvo, my nevieme povedať aké. Ale všetko nasvedčuje tomu, že sa tu kryje jedno obrovské svinstvo, a vy tomu nevedomky, možno v dobrej vôli niektorí sa snažíte tomu ministrovi pomôcť, ale to nie je správne. Skúste sa naozaj objektívne zamyslieť nad tým, o čom je táto rozprava, čo všetko ste sa tu dozvedeli. Nestačí vám to stále? Akreditačná komisia, Komora sociálnych pracovníkov, duševne chorý riaditeľ Čistého dňa.
Čo ešte chcete počuť?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:14 hod.

RNDr.

Jozef Mihál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:16

Martin Klus
Skontrolovaný text
Dobré ráno a ďakujem pekne za slovo. A, Natálka, chcem sa ti poďakovať aj v mene poslucháčov Katedry sociálnej práce, ktorí sa tu osobitne boli pozrieť dnes na tvoje úvodné vystúpenie. Určite, ak vydržali až do tohto času sledovať, čo sa tu dnes deje, tak musia byť hrdí na to, že sú aj v tejto sále poslanci, ktorí hája aj ich stavovskú česť, a ja som hrdý na to, že tu máme takú poslankyňu, ako si ty.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:16 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:16

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, Natália, že si prečítala list Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, z ktorého som aj ja vo svojom príspevku citovala, ale následne som potom teda poslancovi Kérymu išla ukázať, že pod týmto listom je podpísaný Mgr. Peter Kulifaj a je z 3. marca 2017, a teda že nemá asi najčerstvejšie aktuálne informácie, že mu ich nedali celkom správne. Ale ešte teda si, okrem toho si nepovedala to, že nielenže si pán Kéry myslí, že akreditačná komisia len zahlasovala za naštartovanie procesu kontroly, ale naozaj je pravdou, že na tom prvom sedení prítomní členovia akreditačnej komisie všetci hlasovali za odporučenie ministrovi odobrať akreditáciu Čistému dňu.
Tak, prosím vás pekne, dve psychologičky, zamestnankyne ústredia, komora, celá Slovenská komora sociálnych pracovníkov, akreditačná komisia a aj dvaja nakoniec, ktorí abdikovali. Takže toto ešte stále nestačí?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:16 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4:18

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja ďakujem obom váženým kolegom za, za ich faktické poznámky. Obzvlášť by som sa chcela pristaviť pri tom, že v Národnej rade boli sociálni pracovníci, ešte, ešte aj sú aj v tejto chvíli, i keď milá návšteva odišla, ale ja som, ja som sociálny pracovník a tým, že mám mandát poslanca, som ním neprestala byť.
Preto chcem z tohto miesta pozdraviť naozaj všetkých sociálnych pracovníkov, ktorí sa buď na toto povolanie pripravujú, alebo v tomto ťažkom povolaní pracujú. Chcela by som im odkázať, nech to neberú ako útok na ich profesiu, to, čo sa deje, je to očisťovanie tohto segmentu od ľudí, ktorí, naozaj ktorí ich stavovskú česť nezušľachťujú. My potrebujeme, aby sociálnu prácu robili ľudia so srdcom a, samozrejme, aby boli aj za to patrične odmenení. Preto by som bola, preto by som rada im poďakovala za všetko, čo pre ľudí v ťažkých situáciách urobili, lebo sú to sociálni pracovníci, ktorí sa potýkajú s tými najťažšími životnými osudmi medzi nami, takže týmto im chcem poďakovať a vyjadriť im veľkú podporu v tom, čo robia. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 4:18 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 4:19

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, priznám sa, týmto mojím vystúpením porušujem sľub, ktorý som dala sama sebe, a to hovoriť o resocializáciI až potom, ako sa skončí poslanecký prieskum sociálneho výboru v resocializačných strediskách. Hoci s ním v týchto dňoch finišujeme, ešte stále nie je definitívne ukončený. Ak sa niekomu zdá, že naše skúmania trvajú dlho, dovolím si pripomenúť, že máme 20 akreditovaných resocializačných stredísk, ktoré majú neraz viac miest výkonu. Preto sme dokopy navštívili takmer tri desiatky zariadení naprieč celým Slovenskom. Absolvovali sme to počas prestávok rokovaní parlamentu. Momentálne ešte čakáme odpovede na otázky, ktoré vyplynuli počas niekoľkých mesiacov práce, a zaslali sme ich kompetentným inštitúciám, ministerstvu práce, ústrediu práce, vyšším územným celkom, NKÚ, Národnému inšpektorátu práce a podobne.
Preto mi je ľúto, že stále nemôžem povedať všetko, čo v tejto téme považujem za dôležité. Nechcem totiž ohroziť výsledky prieskumu, ktorý má pomôcť pri práci s ľuďmi, najmä maloletými, ktorí bojujú so závislosťami. Nakoľko však lajtmotívom dnešného odvolávania pán ministra Richtera sú práve udalosti súvisiace s resocializačným strediskom Čistý deň, musím aspoň čiastočne porušiť svoje predsavzatie a venovať resocializačným strediskám niekoľko slov.
Hneď v ich úvode chcem povedať, že budem hlasovať proti odvolaniu ministra. A to nie kvôli tomu, že by som chcela kryť údajné násilnosti, nemravnosti alebo iné obludnosti páchané na maloletých. Pravdupovediac, dosť sa ma dotklo takéto zjednodušenie, ktoré ústami niekoľkých politikov a médií hodilo do jedného špinavého koša všetkých tých, ktorí okamžite nechceli odvolávať ministra a likvidovať Čistý deň. Čo je však horšie, nedotklo sa len politikov, ktorí s niečím takým musia rátať, ale aj ľudí, ktorí reálne pomáhajú tým, ktorí sa snažia zvíťaziť nad svojimi démonmi a vrátiť sa do normálneho života. Počas návštev resocializačných stredísk mnohí z nich hovorili o tom, že sa kvôli navodenej atmosfére honu na čarodejnice cítia byť vo svojej práci ohrození, ponížení, znevážení a uvažujú, či má vôbec zmysel v nej ďalej pokračovať. Takýchto prípadov špecialistov, ktorí skutočne uvažujú o ukončení svojej doterajšej práce, sme stretli pomerne dosť na to, aby som pripomenula jeden dôležitý fakt.
Podľa Igora Škodáčka, bývalého prednostu Kliniky detskej psychiatrie, máme asi 1,4 mil. detí a dospievajúcich, no detských psychológov a psychiatrov je na celom Slovensku okolo 40. V roku 2015 sa úrady práce venovali takmer 346 tisícom detí. Z tohto počtu boli v danom roku vykonané opatrenia sociálnej kurately zhruba u 15 tisícov. Pripadá na nich 108 kurátorov a, pripomínam opäť, 40 detských psychológov a psychiatrov, ktorí sa ohrozeným deťom môžu venovať. Strata každého z nich môže byť vážnym problémom a na to by mal myslieť každý z nás.
Aby som sa však vrátila k tomu, prečo nebudem hlasovať za odvolanie ministra. V prípade Čistého dňa na to podľa doteraz dostupných informácií zatiaľ nevidím dôvod. Rozlúsknuť všetko to, čo sa tam dialo a deje, by dalo zabrať aj detektívom typu Hercule Poirot či Scherlock Holmes. Jedno vyjadrenie strieda druhé, väčšina rodičov deklaruje podporu vedeniu Čistý deň, klientky menia výpovede, ale rozhodnutia súdov, výsledky skúmania policajtov či Generálnej prokuratúry zatiaľ nepriniesli verdikty, na základe ktorých by bolo preukázané páchanie trestných činov, ktoré boli stredisku vyčítané. Myslím si, že by sme ich mali akceptovať a ctiť prezumpciu neviny.
Túto vládnu koalíciu som podporila aj kvôli tomu, že chce realizovať rozsiahle zmeny v zákone o sociálnych službách a pri výkone sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Mnohé z nich sa chystali ešte pred medializáciou kauzy Čistého dňa. Sama onedlho po ukončení po prieskumu predložím niekoľko návrhov na zlepšenie sociálnoprávnej ochrany detí. Napríklad v prípade umiestnenia detí do resocializačných stredísk na základe výkonu rozhodnutia súdov potrebujeme odstrániť priestor na možnú korupciu. Takisto aj na zneužívanie strachu a nevedomosti rodičov, ktorí si nevedia poradiť so svojimi deťmi a sú náchylní k radikálnym riešeniam, ktoré môžu napáchať vážne školy, nehovoriac o efektívnom prepojení sociálnych a zdravotných služieb, ktoré je v prípade resocializačných stredísk nevyhnutné.
Netajila som sa tým, že mne ako človeku z terénu, ktorý sa roky venuje sociálnej práci a vyučuje ju aj na univerzite, veľmi vadili medializované informácie o Čistom dni. Uznávam, že je právom opozície kritizovať a poukazovať na problémy. Podľa môjho presvedčenia mladým ľuďom, ktorých sa týkali, len ublížili. Pripúšťam však, že možno aj kvôli tomu sa otvorila debata na túto tému a na povrch vyplávalo viacero nových problémov. Tie môžu byť riešené aj v rámci chystaných zmien v sociálnoprávnej ochrane a v sociálnej kuratele. Preto nechajme ministra a jeho podriadených pracovať a všetky informácie, ktoré sa nám podarilo v posledných mesiacoch v súvislosti s resocializačnými strediskami získať, overujme, preverujme a spracúvajme do návrhov zmien v chystaných zákonoch. Myslím si, že hlavne kvôli tomu tu sme.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

7.4.2017 o 4:19 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video