Ustanovujúca schôdza NR SR

23.3.2016 - 23.3.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.3.2016 o 10:56 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:56

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení hostia, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že v návrhu na voľbu Richarda Rašiho za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 126 poslancov, proti 11 poslancov, zdržalo sa 13 poslancov.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Richard Raši. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

23.3.2016 o 10:56 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:56

Mária Janíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Martina Poliačika za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií hlasovalo za 122 poslancov, proti 12, zdržalo sa 16.
Podľa § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolený Martin Poliačik. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svojho člena Máriu Janíkovú oboznámiť o výsledku hlasovania Národnú radu Slovenskej republiky.
Skryt prepis

23.3.2016 o 10:56 hod.

PhDr.

Mária Janíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:11

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne.
Ctené dámy, kolegyne, vážení páni kolegovia, vážené predsedníctvo, ďakujem pekne za dôveru. Schôdza mandátového a imunitného výboru sa uskutoční ihneď. Je to v ústavnoprávnom výbore, čiže je to po mojej ľavej ruke a po vašej pravej ruke, hneď za lietacími dverami. Takže poprosím všetkých členov mandátového a imunitného výboru, aby prišli ihneď na zasadanie schôdze.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2016 o 11:11 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:41

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, dovoľte mi, aby som predniesol v rámci uvedeného bodu programu dva materiály, ktoré boli spomenuté, a teda správu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný a zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Prejdem teda k správe mandátového a imunitného výboru o overení platnosti voľby poslancov.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán po parlamentných voľbách konaných 5. marca 2016 doručila predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 7. marca 2016 zápisnicu o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky overuje platnosť voľby poslancov do Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložili poslanci mandátovému a imunitnému výboru osvedčenia o svojom zvolení za poslanca vydané Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky tieto osvedčenia preskúmal a správu o ich preskúmaní a návrh na rozhodnutie o overení platnosti volieb predkladá Národnej rade Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na svojej ustanovujúcej schôdzi 23. marca 2016 ma ako predsedu výboru poveril, aby som vás oboznámil s výsledkami rokovania výboru a predložil návrh výboru na rozhodnutie o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných 5. marca 2016.
Mandátový a imunitný výbor sa na svojej ustanovujúcej schôdzi oboznámil so zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ako aj s jej prílohami. Výbor zároveň preskúmal osvedčenia o zvolení za poslanca a konštatoval, že všetci poslanci boli platne zvolení.
Okrem preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca bolo povinnosťou mandátového a imunitného výboru zistiť, či všetci novozvolení poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky zložili podľa čl. 75 Ústavy Slovenskej republiky predpísaný sľub poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe vykonaného sľubu na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a preverenia podpisov, ktorými poslanci potvrdili zloženie sľubu, je možné konštatovať, že všetci poslanci prítomní na ustanovujúcej schôdzi zložili ústavou predpísaný sľub poslanca bez výhrad.
Mandátový a imunitný výbor súčasne konštatuje, že sľub poslanca bez výhrad zložili aj náhradníci na zaniknutý mandát poslanca a na neuplatňovaný mandát poslancov. Náhradníci na neuplatňovaný mandát budú vykonávať mandát poslanca, ktorý trvá počas výkonu funkcie člena vlády Slovenskej republiky, na ktorého neuplatňovaný mandát poslanca nastúpili.
Mandátový a imunitný výbor podľa dokladov, ktoré predložili poslanci v súvislosti s ujatím sa funkcie verejného funkcionára ku dňu zloženia sľubu poslanca Národnej rady, konštatuje, že žiaden z nich nevykonáva funkciu nezlučiteľnú podľa čl. 77 Ústavy Slovenskej republiky.
So skutočnosťami, či poslanci nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s postavením verejného funkcionára podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z., sa Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky osobitne nezaoberal. Týmito skutočnosťami sa bude v súlade s citovaným ústavným zákonom zaoberať podľa § 57 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií v rámci svojej pôsobnosti.
Na základe uvedených skutočností a uznesení, ktoré mandátový a imunitný výbor na dnešnej schôdzi v týchto súvislostiach prijal, navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky schválila uznesenia v tomto znení:
Dovoľte mi prečítať vám návrh na uznesenie, o ktorom budeme po ukončení tohto bodu rokovať.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 23. marca 2016 k správe Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016.
Národná rada Slovenskej republiky na základe Správy Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o overení platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených vo voľbách 5. marca 2016 a návrhu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 76 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 8 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov overuje platnosť voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zvolených do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách konaných 5. marca 2016.
Bratislava marec 2016.
Ďakujem pekne. Čiže toto by bol prvý bod, je to správa mandátového a imunitného výboru aj s návrhom uznesenia, o ktorom budeme hlasovať.
A teraz, vážený pán predseda, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vás oboznámil s informáciou mandátového a imunitného výboru o nastúpení náhradníkov na neuplatňovaný a zaniknutý mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Poprosím vás opäť o chvíľu trpezlivosti, tento návrh vrátane uznesenia som povinný celý prečítať.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky túto informáciu:
Na základe výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 5. marca 2016 bolo zvolených 150 poslancov, ktorým Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán 11. marca 2016 vydala osvedčenia o zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolení poslanci zložili 24. marca 2016 ústavou predpísaný sľub poslanca, čím začali vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Medzi týmito poslancami sú i členovia vlády Slovenskej republiky vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky a štátni tajomníci jednotlivých ministerstiev vymenovaní vládou Slovenskej republiky v období rokov 2012 – 2016.
Podľa čl. 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky mandát poslanca, ktorý bol vymenovaný za člena vlády Slovenskej republiky, nezaniká, iba sa počas výkonu tejto funkcie neuplatňuje.
Podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. Z., ak bol do funkcie štátneho tajomníka vymenovaný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Podľa čl. 81a mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky zaniká vzdaním sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa uprázdni počas volebného obdobia mandát poslanca, nastupuje náhradník tej istej politickej strany alebo koalície podľa poradia, v akom bol uvedený na kandidátnej listine. Ak však boli na hlasovacom lístku uplatnené prednostné hlasy, nastupuje z kandidátov, ktorí získali aspoň 3 % prednostných hlasov, ten kandidát, ktorý dostal najvyšší počet prednostných hlasov.
Vzhľadom na skutočnosť, že novozvolení poslanci za stranu SMER – sociálna demokracia Robert Fico, Robert Kaliňák, Miroslav Lajčák, Peter Kažimír, Marek Maďarič, Ján Počiatek, Ľubomír Jahnátek, Ján Richter, Peter Žiga a Ľubomír Vážny sú členovia vlády Slovenskej republiky, ich mandát poslanca podľa citovaného článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Novozvolený poslanec za SMER – sociálna demokracia Igor Federič je vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a poslanci za stranu SMER – sociálna demokracia Viktor Stromček, Marián Saloň, Monika Jankovská, Vojtech Ferencz, Branislav Ondruš, Erik Tomáš, Denisa Saková a poslanci za stranu MOST – HÍD Ivan Švejna, Árpád Érsek a poslanec za Slovenskú národnú stranu Rudolf Urbanovič sú štátnymi tajomníkmi, rovnako aj ich mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje.
Túto skutočnosť zobral predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini na vedomie a rozhodnutím č. 5 z 23. marca 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 takto:
za SMER – sociálna demokracia
– namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje 23. marca 2016 náhradník Jozef Buček, narodený 6. mája 1960, bytom Košice,
– namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje náhradník Emil Ďurovčík, narodený 3. augusta 1957, bytom Sliepkovce,
– namiesto poslanca Miroslava Lajčáka nastupuje dnes náhradník Pavol Goga, narodený 24. júna 1963, bytom Topoľčany,
– namiesto poslanca Petra Kažimíra nastupuje dnes náhradník Ján Kvorka, narodený 28. januára 1955, bytom Blatnica,
– namiesto poslanca Mareka Maďariča nastupuje náhradníčka Mária Janíková, narodená 18. novembra 1970, bytom Partizánske,
– namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje dnes náhradník Peter Šuca, narodený 8. septembra 1968, bytom Nová Lesná,
– namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje pán poslanec Michal Bagačka, narodený 15. mája 1963, bytom Hnúšťa,
– namiesto poslanca Viktora Stromčeka nastupuje 23. marca 2016 náhradník Augustín Hambálek, narodený 16. júla 1957, bytom Trnava,
– namiesto poslanca Igora Federiča nastupuje náhradník Peter Náhlik, narodený 18. augusta 1981, bytom Trnava,
– namiesto poslanca Mariána Saloňa nastupuje náhradníčka Oľga Nachtmannová, narodená 14. júla 1963, bytom Bratislava,
– namiesto poslankyne Moniky Jankovskej nastupuje náhradník Marián Kéry, narodený 6. februára 1978, bytom Červený Hrádok,
– namiesto poslanca Vojtecha Ferencza nastupuje náhradník Mikuláš Krajkovič, narodený 13. apríla 1968, bytom Vápeník,
– namiesto poslanca Branislava Ondruša nastupuje náhradník Milan Panáček, narodený 23. júla 1977, bytom Dohňany,
– namiesto poslanca Erika Tomáša nastupuje náhradník Vladimír Baláž, narodený 14. augusta 1958, bytom Banská Bystrica,
– namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje náhradník Jozef Ježík, narodený 21. júna 1967, bytom Zvolen,
– namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje náhradník Martin Nemky, narodený 10. marca 1980, bytom Nitra,
– namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje náhradník Milan Mojš, narodený 11. novembra 1956, bytom Likavka,
– namiesto poslanca Ľubomíra Jahnátka nastupuje náhradník Ladislav Andreánsky, narodený 31. októbra 1963, bytom Liptovský Hrádok,
za Slovenskú národnú stranu
– namiesto poslanca Rudolfa Urbanoviča nastupuje náhradník Tibor Jančula, narodený 16. júna 1969, bytom Bernolákovo,
za stranu MOST – HÍD
– namiesto poslanca Ivana Švejnu nastupuje náhradník Gabriel Csicsai, narodený 21. decembra 1968, bytom Dunajská Streda,
– a namiesto poslanca Árpáda Érseka nastupuje náhradníčka Edita Pfundtner, narodená 30. januára 1973, bytom Bratislava.
Pred vydaním predmetného rozhodnutia sa predseda Národnej rady Peter Pellegrini musel vysporiadať s vyhlásením Rastislava Chovanca, narodeného 21. marca 1979, bytom Bratislava, a Borisa Suska, narodeného 26. mája 1970, bytom Ivanka pri Dunaji, ktorým sa uvedení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vzdali práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca, pretože boli vymenovaní do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Uvedené vyhlásenia zobral predseda Národnej rady Slovenskej republiky na vedomie rozhodnutiami č. 3 a č. 4 z 23. marca 2016.
V súvislosti s rozhodnutiami poslanca Andreja Medveckého zo dňa 11. marca 2016 a Richarda Sulíka zo dňa 14. marca 2016 vzdať sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 7 z 23. marca 2016 nastúpenie náhradníkov takto:
na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 takto:
– namiesto poslanca Andreja Medveckého nastupuje za Ľudovú stranu Naše Slovensko náhradník Milan Mazurek, narodený 24. januára 1994, bytom Spišská Belá,
– namiesto poslanca Richarda Sulíka nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradníčka Jana Cigániková, narodená 15. septembra 1983, bytom Bratislava.
Súčasne predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini rozhodnutím č. 6 a 8 z 23. marca 2016 požiadal Mandátový a imunitný výbor Národnej rady, aby preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podal Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky spolu so svojím návrhom.
Na zabezpečenie požiadaviek vyplývajúcich z citovaných predpisov a rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky vykonal mandátový a imunitný výbor tieto úkony: Oboznámil sa s predmetnými rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a so Zápisnicou Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných 5. marca 2016 vrátane jej príloh. Podľa prílohy č. 1 uvedenej zápisnice nastupujú za poslancov, ktorých mandát sa neuplatňuje, náhradníci za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uvedení v citovanom rozhodnutí predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať toto uznesenie.
A ešte vás poprosím o chvíľu trpezlivosti, prečítam celé uznesenie, o ktorom budeme po mojom vystúpení hlasovať.
Národná rada Slovenskej republiky, VII. volebné obdobie.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 23. marca 2016 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a) sa neuplatňujú mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia Roberta Fica, Roberta Kaliňáka, Miroslava Lajčáka, Petra Kažimíra, Mareka Maďariča, Jána Počiatka, Ľubomíra Jahnátka, Jána Richtera, Petra Žigu a Ľubomíra Vážneho, keďže sú členovia vlády Slovenskej republiky, a poslanca za stranu SMER – sociálna demokracia Igora Federiča, ktorý je vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky. Mandát poslancov podľa citovaného článku 77 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezaniká, iba sa neuplatňuje;
b) sa neuplatňujú mandáty poslancov za SMER – sociálna demokracia Viktora Stromčeka, Mariána Saloňa, Moniky Jankovskej, Vojtecha Ferencza, Branislava Ondruša, Erika Tomáša, Denisy Sakovej a poslancov za stranu MOST – HÍD Ivana Švejnu, Árpáda Érseka a poslancov za Slovenskú národnú stranu Rudolfa Urbanoviča, ktorí sú štátnymi tajomníkmi. Ich mandát poslanca podľa č. 5 ods. 8 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. nezaniká, iba sa neuplatňuje.
2. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 5 z 23. marca 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členovia vlády Slovenskej republiky, 23. marcom 2016 podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
za stranu SMER – sociálna demokracia
– namiesto poslanca Roberta Fica nastupuje náhradník Jozef Buček,
– namiesto poslanca Roberta Kaliňáka nastupuje náhradník Emil Ďurovčík,
– namiesto poslanca Miroslava Lajčáka nastupuje náhradník Pavol Goga,
– namiesto poslanca Petra Kažimíra nastupuje náhradník Ján Kvorka,
– namiesto poslanca Mareka Maďariča nastupuje náhradníčka Mária Janíková,
– namiesto poslanca Petra Žigu nastupuje náhradník Peter Šuca,
– namiesto poslanca Jána Richtera nastupuje náhradník Michal Bagačka,
– namiesto poslanca Viktora Stromčeka nastupuje náhradník Augustín Hambálek,
– namiesto poslanca Igora Federiča nastupuje náhradník Peter Náhlik,
– namiesto poslanca Mariána Saloňa nastupuje náhradníčka Oľga Nachtmannová,
– namiesto poslankyne Moniky Jankovskej nastupuje náhradník Marián Kéry,
– namiesto poslanca Vojtecha Ferencza nastupuje náhradník Mikuláš Krajkovič,
– namiesto poslanca Branislava Ondruša nastupuje náhradník Milan Panáček,
– namiesto poslanca Erika Tomáša nastupuje náhradník Vladimír Baláž,
– namiesto poslankyne Denisy Sakovej nastupuje náhradník Jozef Ježík,
– namiesto poslanca Jána Počiatka nastupuje náhradník Martin Nemky,
– namiesto poslanca Ľubomíra Vážneho nastupuje náhradník Milan Mojš,
– namiesto poslanca Ľubomíra Jahnátka nastupuje náhradník Ladislav Andreánsky.
Všetci títo náhradníci nastupujú dnes.
Za Slovenskú národnú stranu
– namiesto poslanca Rudolfa Urbanoviča nastupuje náhradník Tibor Jančula,
za stranu MOST – HÍD
– namiesto poslanca Ivana Švejnu nastupuje náhradník Gabriel Csicsai,
– a namiesto poslanca Arpáda Érseka nastupuje náhradníčka Edita Pfundtner.
3. Vzdanie sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
a) Richarda Sulíka, ktorý 14. marca 2016 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, teda 14. marca 2016;
b) Andreja Medveckého, ktorý 11. marca 2016 doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o tom, že sa vzdáva mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Medveckého zaniká dňom doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu, teda 11. marca 2016.
4. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona č 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 7 z 23. marca 2016 vyhlásil nastúpenie náhradníkov na uvedené zaniknuté mandáty poslancov 23. marcom 2016 podľa poradia uvedeného v Zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016
a) namiesto poslanca Andreja Medveckého nastupuje za Ľudovú stranu Naše Slovensko náhradník Milan Mazurek;
b) namiesto poslanca Richarda Sulíka nastupuje za stranu Sloboda a Solidarita náhradníčka Jana Cigániková.
V Bratislave marec 2016.
Vážený pán predseda, ctené kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne za pozornosť a prosím, pán predseda, otvorte rozpravu k obom materiálom tohto bodu programu.
Skryt prepis

23.3.2016 o 11:41 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:05

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás oboznámil s obsahom zápisnice o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a osobne si prevzali páni poslanci a pani poslankyne 146 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 146 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 146 odovzdaných hlasovacích lístkov boli všetky platné.
Zo 146 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu pána Andreja Danka za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 112 poslancov (potlesk), proti hlasovalo 26 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov.
Podľa článku 89 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 14 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Andrej Danko. (Potlesk.)
Overovatelia ma zároveň poverili, aby som oznámil výsledok tajného hlasovania.
Skryt prepis

23.3.2016 o 13:05 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:16

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády, vážený pán minister, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť z tohto miesta pozmeňujúci návrh k bodu, ktorý teraz prejednávame, a síce určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky. V zmysle § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za poslanecký klub Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko navrhujeme určenie počtu podpredsedov Národnej rady na troch.
Dovoľte mi k tomuto nášmu návrhu predniesť krátke odôvodnenie. V predvolebnom čase zaznievalo nielen z úst predstaviteľov našej strany, ale aj od predstaviteľov vtedy vládnych, vládnej strany, dnes koaličnej strany, aj ostatných koaličných strán, aj niektorých opozičných strán zaznievali vyjadrenia o potrebe zoštíhlenia štátu. O potrebe vybudovania efektívneho štátu, ktorý bude menej míňať na seba a viac bude investovať do občanov, viac sa bude zaoberať problémami ľudí. Sme presvedčení, že je to myšlienka, ktorá nás všetkých, ako povedal novozvolený pán predseda Národnej rady, ktorá nás všetkých naozaj spája, ktorá nás spája, a preto som si dovolil sem dnes vystúpiť a poprosím vás o podporu tohto návrhu. Sme presvedčení, že traja podpredsedovia Národnej rady budú nielen signálom nás všetkých nových poslancov alebo niektorých staronových, ale poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v novom, siedmom volebnom období, signálom voči ľuďom, že to s tou prácou myslíme vážne, ale budú zároveň aj lepšie odrážať pomery v súčasnom parlamente, pomery medzi mandátmi opozície a koalície. Tento návrh prednášam bez akéhokoľvek politického pozadia ako možno prvý, ktorý by mal nadviazať na vystúpenie pána predsedu Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.3.2016 o 13:16 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:19

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, veľmi zaujímavý návrh ste predložili, lenže v spoločnosti platí to, že nemôžete jedno tvrdiť, keď sa veci dohodujú, a druhé tvrdiť, keď sa veci konajú. Včera predsa na politickom grémiu ste s týmto súhlasili, takže asi to nie je váš program, asi vás to napadlo len cez noc. Ja by som sa takýmito nápadmi cez noc asi nezaoberal. Mohli by ste si to trošku premyslieť, keď budete druhýkrát niečo predkladať. A keď už chcete šetriť, tak mali by ste začať asi od seba, je veľa vecí na banskobystrickom úrade aj tu vo vašom klube, kde by som vám povedal, ako by ste mohli šetriť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2016 o 13:19 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:21

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Čo sa týka tej spomínanej dohody, viete veľmi dobre, že my sme namietali, že počet podpredsedov Národnej rady štyri je zbytočne veľký a že je to vec, s ktorou nesúhlasíme. Bolo mi povedané, že predtým na nejakom inom mieste bolo dohodnuté to, že nebudeme meniť tento počet. Ja nevidím dôvod, prečo by sme takúto vec nemohli spraviť, ktorá by bola v prospech všetkých. Viete veľmi dobre, že naša strana nemá absolútne žiadny záujem o miesto podpredsedu Národnej rady, preto to riešime ako apolitickú otázku, ako otázku, ktorá by mala byť v prospech všetkých a s ktorou by v podstate žiadna strana, ktorá hovorí o zoštíhľovaní štátu, nemala mať prečo problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2016 o 13:21 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:21

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ja mám návrh, pretože sa obávam, že môžu byť potom spochybnené voľby podpredsedov Národnej rady. Podľa volebného poriadku, ktorý sme schválili, tak návrhy na podpredsedov môžu dávať buď poslanecké kluby, alebo poslanci. Aby nemohol nikto spochybniť možnosť, že potom voľbu pána podpredsedu Hrnčiara, tak by ho asi mali buď navrhnúť poslanci, alebo iný poslanecký klub. Keďže poslanecký klub SIET-e nevznikol, tak sa obávam, že ten návrh musí byť potom podaný buď ešte raz, aby následne niekto nemohol spochybniť jeho voľbu za podpredsedu. To sa potom, samozrejme, že týka aj ďalších návrhov, ktoré sú. A taký je volebný poriadok, upozorňujem vás na čl. 7 ods. 1, ktorý výslovne uvádza oprávnené subjekty na podávanie návrhov na volené funkcie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2016 o 13:21 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:23

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, samozrejme, že pán poslanec Procházka má právo ako každý poslanec navrhnúť aj podpredsedov Národnej rady, ale my máme uvedené v tlači 8 a v ďalších tlačiach tiež, že navrhovateľom je SIEŤ, čiže buď je potrebné tú tlač opraviť, buď ústne, alebo nejakým iným spôsobom, ale navrhovateľ je tam uvedený nie poslanec, ale poslanecký klub, ktorý teda zrejme neexistuje, čiže aby nebolo možné spochybniť (ruch v sále); ja by som bol rád, keby tu mohol byť trošku kľud. Aby nebolo možné spochybniť voľbu pána podpredsedu, tak si myslím, že je potrebné zosúladiť tú návrhovú dispozíciu s volebným poriadkom.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23.3.2016 o 13:23 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video