Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2019 o 10:23 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:23 - 10:24 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja iba na vysvetlenie. Ja som reagoval na to, čo povedal váš nasledovník v rozprave, nie to čo ste hovorili vy, pán kolega. Ale samozrejme, dalo by sa reagovať aj na vaše vyjadrenia, pretože troška, troška tie systémy poznám a mám pocit, že som tam pracoval a žil dlhšie. Ale teraz to vôbec neni podstatné. Z hľadiska tej témy, ktorú ste otvorili, ja mám jediný problém. Ja by som nemal problém so zverejňovaním tvárí sudcov na nejakej brožúrke, toto sú sudcovia toho a toho súdu, ale stop. Ja neviem rozlíšiť hranicu pri vašom návrhu, či to môže skončiť pri tom zverejňovaní v rámci tej informácie alebo či to pôjde do zverejňovaní tvárí pri procesoch. A toho sa ja bojím a to ja pokladám za veľmi nebezpečné. Takže skúste niekedy možno vysvetliť aj občanom, že ako to vy myslíte, kde má byť hranica, kde má byť stopka toho zverejňovania tých tvárí. Pretože tam sa otvára prakticky neobmedzený priestor a, žiaľ, aj priestor pre útoky na sudcov, čo si nemyslím, že je správne, ani potrebné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2019 10:05 - 10:07 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, nemal som v pláne vystúpiť, ale musím niečo povedať, pretože to, čo sme tu toho svedkami v rámci tejto rozpravy, pokladám za niečo, čo skutočne nemá svojím spôsobom obdobu.
V prvom rade chcem povedať, že tu odznievajú argumenty v súvislosti so zverejňovaním tvárí sudcov, ktoré podávajú ľudia, ktorých by som charakterizoval, že to robia s odvahou nič netušiaceho alebo nič nevediaceho. Musím, musím vyjadriť vážne počudovanie, ba až šok nad tým, ako s ľahkosťou sa dáva do súvislosti kvalita súdneho rozhodovania so zobrazovaním tváre sudcov. Tie veci nemajú spoločné absolútne nič. Každý, kto trocha pozná súdny systém, vie, že kvalita súdneho rozhodovania záleží od obsahu rozhodovania, od odôvodnenia rozhodnutí. Vôbec nie či poznám alebo nepoznám tvár sudcu. Práve naopak. Sudcovia sú verejní činitelia sui generis. Sú to verejní činitelia síce takí istí ako poslanci, ale majú podstatný rozdiel v svojich úlohách a v svojej nezávislosti. A ochrana ich tvárí, osobitne v prípade trestných sudcov je, samozrejme, absolútne na mieste. To zverejňovaní tvárí, po ktorom sa tu volá, môže privodiť práve naopak množstvo negatív. Množstvo negatív. Vieme, čo sa robí na sociálnych sieťach s inými verejnými činiteľmi. Chceme, aby sa robilo to isté so sudcami v prípade ich rozhodovania?
Odzneli tu rôzne porovnania s inými systémami. Nuž, tie porovnania sú absolútne nepravdivé. Mohol by som začať hovoriť o svojich skúsenostiach. Padli tu Spojené štáty. Absolútna nepravda. Jurisdikcia jednotlivých krajín USA zveruje riešenie tejto problematiky štátom. Neexistuje jednotná úprava. A mohol by som povedať, že skutočne, áno, O. J. Simpson bol jediný projekt, kde sa začalo priamo počas procesu zverejňovať tváre sudcov, ale tá skúsenosť bola takisto negatívna. A všetci poznáte tie skreslené kartóny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

4.12.2019 13:55 - 14:08 hod.

Peter Kresák
Ďakujem pekne. Ja nemám procedurálny návrh, pán predsedajúci, ja iba mám opravu hlasovania. Takže ja chcem konštatovať, že som vykázaný, akože som nehlasoval pri programe 54. schôdze. Hlasoval som za. Iba toľko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2019 14:08 - 14:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne a kolegovia, asi aj v tomto prípade už nebudem veľmi dlho hovoriť, pretože pomerne dlhá rozprava bola v rámci prvého čítania k predloženému návrhu zákona.
Dovoľte mi iba kvôli historickej genéze pripomenúť, pripomenúť, že jedná sa o návrh zákona, ktorý predkladá skupina poslancov a ktorý má jediný jeden cieľ, a to odstrániť existujúci nedostatok v právnej úprave, to znamená v zákone o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Ten nedostatok spočíva v tom, že ten pôvodný text nepočítal s tým, že osoba, ktorá v minulosti vykonávala funkciu hlavy štátu, teda osoba, ktorú dnes nazývame ako emeritný prezident, sa môže uchádzať v budúcnosti o niektorú z ďalších ústavných funkcií, a vlastne priznávala mu dôchodok od okamihu ukončenia tejto funkcie a priznávala mu ho aj za situácie, keby získal niektorú z ďalších ústavných funkcií, a teda došlo by k istému konfliktu, pretože by poberal neoprávnene - podľa môjho názoru neoprávnene - vlastne z verejných zdrojov finančné prostriedky.
Návrh, ako sa ukázalo aj v rámci rozpravy a v diskusii v druhom čítaní vo výboroch, je vlastne absolútne štandardný, pretože podobnú právnu úpravu pozná aj právo Európskej únie v prípade reprezentantov iných krajín. A ako som ja zvýraznil v rámci prvého čítania, podobnú úpravu pozná aj napríklad samotná Spolková republika Nemecko, ktorá rieši tento problém rovnakým spôsobom, ako navrhujem ja. To znamená, navrhuje sa, aby počas výkonu inej ústavnej funkcie boli pozastavené pôžitky, ktoré v zmysle zákona platia emeritnému prezidentovi, pozastavuje, pozastavujú sa, opakujem, neodnímajú sa. Akonáhle emeritný prezident prestane vykonávať inú funkciu, tak sa mu všetky náležitosti majú vracať.
Takže jedná sa o úpravu, ktorá reaguje iba na možnú situáciu do budúcnosti, ktorá sa týka všetkých potenciálnych hláv štátov, prezidentov teda Slovenskej republiky. Ďakujem pekne.
Toľko na úvod, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 15:08 - 15:10 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, teda aby som predniesol správu výboru Národnej rady Slovenskej republike, republiky o výsledku prerokovania návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevku v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu. Správa má tlač 1754.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu, túto správu k návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1873 z 11. novembra 2019 pridelil tento návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet s tým, že ako gestorský výbor podá tento výbor správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu v samotnom výbore. Výbor prerokoval predmetný návrh na udelenie súhlasu v stanovenom termíne.
Výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 523 z 19. novembra 2019 vyslovil súhlas s návrhom na udelenie tohto súhlasu Národnej rady a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov vysloviť súhlas s navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 533 z 25. novembra 2019 túto správu výboru a zároveň ma v tomto uznesení poveril za spoločného spravodajcu a poveril ma aj predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy. Toľko na úvod.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:29 - 10:30 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani kolegyňa, ja by som chcel oceniť vaše vystúpenie a chcem hlavne oceniť to, že neostali ste iba pri kritike toho pozmeňujúceho návrhu, ale že predkladáte aj pozmeňujúci návrh, ktorý ide priamo opačným smerom, ale ide smerom, s ktorým sa ja vnútorne stotožňujem a ktorý si myslím, že je oprávnený. Žiaľ, ja som už aj pánovi predkladateľovi Kérymu hovoril, že tento pozmeňujúci návrh vážne ohrozuje aj celý, celý pôvodný legislatívny návrh, pretože ja si viem predstaviť jeho podporu, pretože mám pocit, že tá myšlienka, ktorú, ktorú chce dosiahnuť, je opodstatnená. Ale ak by prešiel ten pozmeňovací návrh, ktorý sa dotýka 50 dní, tak ja už som to verejne deklaroval, nebudem môcť podporiť celý tento pozmeňujúci návrh. Tak ja veľmi verím a dúfam, že sa podarí pretlačiť ten váš, že získa podporu, pretože skutočne je demokratický a je vlastne o tých ľudských právach a slobodách. Takže moju podporu určite budete mať a verím, že bude úspešný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 16:08 - 16:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja mám iba jednu takú možno kacírsku otázku na predkladateľov. Ústava v čl. 69, čo určite viete, v druhom odseku hovorí o tom, že obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sú volení na štvorročné volebné obdobie. A v tej časti vášho návrhu, ktorá sa zmieňuje práve o zastupiteľstve a o tom, že vlastne nemôže byť zvolané odo dňa, keď sa konali voľby, lebo po voľbách, tak či v prípade, že tie voľby sú vyhlásené ešte v rámci toho volebného obdobia štvorročného, čo asi obyčajne bývajú, či nemáte pocit, že by toto ustanovenie nejakým spôsobom kolidovalo s tým článkom 69 odsek 2. Preto sa iba skôr pýtam, či by nebolo možné ísť tou druhou cestou, ktorá by legislatívne ošetrila tú situáciu tak, že by sa povedalo, že teda to volebné obdobie končí, končí voľbami, ako je to v prípade Národnej rady, ako ste to zmieňovali.
Samozrejme, v tej druhej časti, kde sa hovorí o tom alebo kde navrhujete tie obmedzenia pre isté úkony primátorov a starostov, tak tam by som nijaký problém nevidel. A rozumiem úplne vecne, k čomu sledujete. Len v tom prípade toho obecného zastupiteľstva a vlastne zákazu, aby pracovalo počas funkčného obdobia, to mám trošku obavu, či by to nenarazilo na tie ústavné mantinely.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:45 - 15:46 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, nebudem, samozrejme, dlho reagovať, pretože ja súhlasím s tými poznámkami, ktoré odzneli od všetkých troch kolegov. Možno akurát by som troška polemizoval s tou zložitosťou, ktorú spomenul kolega Dostál a čiastočne aj kolega Klus, tou zložitosťou toho systému, ktorý som hovoril. Myslím si, že pre bežného občana nie je absolútny problém pochopiť, že či je Jožo moja jednotka, Fero moja dvojka a Hanka moja trojka ako, ale dobre.
A k poslednému kolegovi Laurenčíkovi, má pravdu, áno, koalícia je pri moci, mohla to zmeniť. Ja môžem iba povedať, že som dvíhal svoj hlas proti zmene, ktorá prešla, a že som hovoril takisto nahlas o tej zmene, o ktorej si myslím, že by mala prejsť, no nebol som vyslyšený. Takže vidieť, aj v tej koalícii to niekedy nie je med lízať.
Iba toľko, ďakujem. (Povedané s pobavením.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 15:34 - 15:40 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia, ja som pôvodne nebol prichystaný vystupovať, ale, samozrejme, keď som počul aj predkladateľa, aj ostatných kolegov, tak som si povedal, že asi by bolo dobré, keby som aj ja k tomu niečo povedal.
S čím začnem? No, asi by som mal začať s tým, že, samozrejme, všetci si uvedomujeme, že volebný systém a zásah do volebného systému je vždy mimoriadne dôležitá, vážna otázka. Ale ona je vážna nie podľa môjho názoru z tých, nech mi je prepáčené, ale takých tých politických špekulačných dôvodov, o ktorých hovoril aj kolega Sopko, aspoň tak som to vnímal. Ale pre mňa je zásah do volebného systému v prvom rade dôležitý z pohľadu občana a jeho možností. Už aj preto som troška prekvapený, že pán predkladateľ to povedal sám opakovane, sa nám dostáva na stôl návrh zákona, ktorý tu už bol a ktorý už táto Národná rada odmietla.
Ja veľmi otvorene sa priznám, ja nie som zástanca jednokolového väčšinového volebného systému a, samozrejme, tak ako to fungovalo pred tou ostatnou zmenu, tak v podstate ten dvojkolový systém bol tradičný a využíval sa. Len ten vývoj sa stále posúva a keď sa postavíme na toto miesto a máme vlastne plné ústa rečí o zmenách, o revolúcii a o potrebe demokratizácie, tak potom som prekvapený, že zároveň s týmto sa nám dostáva na stôl vlastne návrat, návrat do systému, ktorý bol predtým. A ja pochádzam z akademického prostredia a troška budem oponovať pánovi kolegovi predkladateľovi, ktorý pred chvíľou sa zmienil o tom, že jeho návrh má podporu akademickej obce alebo akademického prostredia. Nech som opravený, ak sa mýlim.
Nuž, ja musím povedať, že z toho môjho pohľadu a z pohľadu mojich vedomostí a skúseností s volebnými systémami, to tak celkom, celkom nie je. A preto som aj troška sklamaný, že aj predložením takéhoto návrhu zákona sa nerozpútala skutočne taká, by som povedal, vecná diskusia o jednotlivých volebných systémoch. A ja som to už naznačil, myslím, že to bolo vo faktickej pri tom predchádzajúcom návrhu, ktorý dával predkladateľ, a musím to teraz zopakovať a možno to viac zvýrazním, že očakával by som, že sa začneme baviť o systéme, ktorý možno nemusí byť ani jednokolový, ani dvojkolový, ale môže priniesť rovnaký výsledok, ktorý poznáme z iných krajín sveta. Kolega Klus bude určite dobre vedieť, že hovorím o väčšinovom volebnom systéme s alternatívnym hlasovaním.
Samozrejme, nie ste všetci právnici, nie každý sa vyzná vo volebných systémoch, a preto mi dovoľte vám povedať aspoň jednu vec. Tento volebný systém s alternatívnym hlasovaním je vlastne väčšinová volebná technika, ale má jednu obrovskú výhodu oproti tomuto dvojkolovému volebnému systému, že prináša a umožňuje víťazstvo a zisk nadpolovičnej väčšiny hlasov už po získaní prvého kola, teda po absolvovaní prvého kola. Inými slovami, ten výsledok je v podstate identický, akurát sa šetrí druhé kolo.
Naviac, ďalšia významná výhoda tohto volebného systému je to, o čom si ja myslím, že čo je to prioritné. To je to, čo to pozitívne prináša pre občana voliča. A to pozitívne je to, že tento systém dáva občanovi, voličovi toľko hlasov, toľko preferencií, koľko je kandidátov. A jediné, čo sa od neho vyžaduje, je urobiť poradie svojich preferencií. A, samozrejme, potom kto skúma výsledok, je volebná komisia. Tá má možno troška ťažšie, ale vôbec nie neprekonateľné a vôbec nie mimoriadne zložité matematické úkony, ktoré dokáže urobiť hravo a dokáže vyhlásiť výsledky volieb po prvom kole. A zvolený je kandidát buď ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu prvých preferenčných hlasov svojich voličov, alebo ten, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu prvých a prípadne druhých preferenčných hlasov voličov.
Nebudem teraz podrobne zmieňovať tú matematiku, ktorú robí volebná komisia, čo vôbec neni zložité, ale musím povedať, že obrovskou výhodou tohto systému aj zo spoločenského pohľadu je to, že víťazom sa stáva ten najprijateľnejší kandidát. To znamená, že tento systém neselektuje negatívne, ale on umožňuje, aby zvolený s väčšinou hlasov v prvom kole bol ten, ktorý je najprijateľnejší pre väčšinou hlasov voličov. Tento demokratický systém funguje už vo svete vo viacerých krajinách a očakával som a stále očakávam, možno v tom som možno naivný, že aj Slovenská republika a tvorcovia zákonov v Slovenskej republike dokážu prekročiť ten tieň jednokolového a dvojkolového väčšinového systému a pozrieť sa po svete a povedať si, krucinál, poďme nejakou inou, modernejšou cestou.
Viete dobre, že ten dvojkolový systém, a hovorím, ja som, keď porovnám s jednokolovým s relatívnou väčšinou a dvojkolový systém, tak som za dvojkolový. Ale keď si môžem vybrať a mať jednokolový volebný systém, ktorý mi už po prvom hlasovaní nenúti občanov opakovane chodiť voliť, umožní víťaza, ktorý je najprijateľnejší, tak potom nechápem návrat k dvojkolovému volebnému systému. A priznám sa, čakal som, čakal som akúsi odbornú diskusiu k tejto, k tejto problematike pred tým, ako sa dostane na stôl už prichystaný návrh, ktorý naviac nás vracia do niečoho, čo tu bolo predtým. Áno, možno to bolo lepšie, ale neni to tá zásadná zmena, ktorú by som očakával v tej dobe, ktorá sa vlastne spája s istými zmenami, s volaním po pozitívnych zmenách a po istých inováciách.
Ospravedlňujem sa, toľko som chcel povedať k tejto téme, hovorím to ako človek, ktorý sa 30 rokov zaoberá aj volebnými systémami, a som hlboko presvedčený, že to, čo som spomínal, bola, by bolo najlepšie riešenie aj pre Slovenskú republiku v prípade volieb predsedov VÚC, ale aj predsedov, teda starostov a primátorov obcí, čiže v klasických jednomandátových volebných obvodoch.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

22.10.2019 10:10 - 10:25 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať pani poslankyni za jej vystúpenie, pretože mám pocit, že v tomto takom zvláštnom prostredí, ktoré je poznačené akýmisi pretekmi o to, že kto čo najrýchlejšie predloží čo najrevolučnejšie riešenie bez toho, aby sa to dlhšie dalo konzultovať a diskutovať, v tomto prostredí vlastne zafúkal z jej prejavu pre mňa taký svieži vietor, ktorý hovorí o tom, čo si ja absolútne myslím rovnako a s čím sa stotožňujem. A to je vlastne tá myšlienka, že máme v súčasnosti právne prostriedky, ktoré umožňujú riešiť tú situáciu a tie treba využívať. A je to na orgánoch, ktoré pani poslankyňa spomínala, a na tom jednom hlavne orgáne, ktorý spôsobuje svojou činnosťou alebo niekedy nečinnosťou skutočne viac problémov, a to je tá nešťastná Súdna rada.
Ja oceňujem na jej príspevku, že vlastne zvýraznila to, že chápme tú nešťastnú situáciu, v ktorej sa nachádza naša spoločnosť a najmä justícia, ako príležitosť. Ako príležitosť na to, aby sa urobilo niečo, čo by mohlo tej súdnej moci pomôcť, keď si ona nevie sama.
Ale musím povedať, že máme veľa návrhov na stole, o ktorých diskutujeme v rámci predloženej novely zákona, ale jeden návrh mi tam chýba. A ten súvisí práve s tou Súdnou radou a jej činnosťou. Prečo pri tom kriku po transparentnosti a o verejnosti, prečo nikto nenavrhol, aby Súdna rada hlasovala verejne? Predsa vieme už vyše desať rokov, že to tajné hlasovanie Súdnej rady prináša obrovské problémy a obrovský alibizmus. Sú to predsa zástupcovia naši, parlamentu, vlády, prezidenta a nakoniec aj sudcov, ktorí rozhodujú. Takisto ako sme kričali po verejnom hlasovaní poslancov, kričme po zmene zákona o Súdnej rade. Zaveďme verejné hlasovanie, nech vieme ako... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis