Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 15:08 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 15:08 - 15:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Asi mám potrebu vstúpiť aj ja vo faktickej do tejto diskusie. Pán kolega Dostál, mýlite si veci, musím to povedať nahlas. A na potvrdenie svojho presvedčenia o tom, že sa dopúšťate omylu, si dovolím prečítať § 2 toho zákona 181, ktorý hovorí a definuje, čo je to volebná kampaň. Lebo volebná kampaň je akákoľvek činnosť strany, hnutia alebo jej kandidátov, plus tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Úhrada. Čiže to je volebná kampaň. Ale sloboda prejavu s úhradou nemá nič spoločné. Volebná kampaň a sloboda prejavu sú dve úplne odlišné veci. A akože útočiť na ten návrh z pohľadu, že ohrozuje slobodu prejavu, je, prepáčte, ale z môjho pohľadu právny nezmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:13 - 10:15 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Bolo tých faktických viac ale zrazu sa stratili. (Smiech.) Nevadí. Ja pokladám za potrebné sa minimálne v krátkej reakcii venovať tomuto návrhu, pretože ako už kolega Štarchoň spomínal, ja som pred nejakým časom snažil sa predložiť podobný návrh. Chcem povedať len toľko, že samozrejme, pán kolega už v svojom vystúpení tie výhody tohto návrhu zmieňoval, ale možno jednu treba aj osobitne zvýrazniť a to je tá, že vlastne tento návrh, pokiaľ bude prijatý, tak on vlastne veľmi uľahčí prácu poslancom. Všetci, ktorí pracujeme v legislatíve a ktorí píšeme návrhy zákonov a ktorí čítame návrhy zákonov, ktoré predkladáte ako kolegovia a kolegyne, tak vieme, že mať konsolidované znenie je fantastická výhoda. Človek keď pozrie do textu a vidí tú zmenu a vidí aj to, čo sa mení, čo je veľmi dôležité, pretože ten text, ktorý sa nahrádza, ten sa v konsolidovanom znení obyčajne prečiarkne, ale ostáva tam a porovnáva sa s tým novým textom, ktorý sa navrhuje, často veľmi ľahko dokáže dokonca odhaliť aj chyby toho predloženého návrhu. Tá chyba sa oveľa ľahšie vidí, keď je to to takto urobené v tom konsolidovanom znení ako keď si iba prečítate, že v § 12 v treťom odseku písm. b) sa slová "a, b, c" nahrádzajú slovami, čo ja viem "c, d, f". Čiže, to konsolidované znenie má strašne veľa výhod pre nás ako poslancov. Samozrejme má veľa výhod aj pre, pre verejnosť, pokiaľ tá verejnosť má záujem si, si pozerať tie predkladané návrhy. Čiže ten návrh je ozaj veľmi, veľmi pozitívny z tohto pohľadu a prispieva k transparentnosti, ale hlavne ku kvalite legislatívy.
Možno iba jedna veľmi krátka poznámka. Bolo tu už spomínané, že vlastne v legislatívnych pravidlách vlády už sú jednotlivé rezorty zaviazané, aby predkladali do legislatívneho procesu konsolidované znenie. Žiaľ, nerobí sa to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2019 16:13 - 16:15 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vítam vás aj ja, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda, aby som vystúpil ako určený spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol teda určený výborom ako spravodajca k tomuto návrhu zákona, a teda predkladám aj informáciu k jeho obsahu. Návrh, musím konštatovať, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia zákona, ako aj z úvodného slova, ktoré predniesol pán minister, je zrejmé, aký cieľ sleduje a hlavne aký očakávaný prínos by sa mal dosiahnuť po jeho prijatí. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa práve z toho § 73 zákona o rokovacom poriadku vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky tiež navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, pričom zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:25 - 10:26 hod.

Peter Kresák
dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko teda na úvod ďakujem pani predsedajúca skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:22 - 10:25 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pardon. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka, pán predseda vlády, pani ministerka, kolegyňa a kolegovia a dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona. Národná rada svojim uznesením č. 1664 z 26. marca 2019 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Jednak výboru samozrejme Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov a ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko. Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov uvedených v bode 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode 4 spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1, 2 a 3 hlasovať spoločne, s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh vlády schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom pod číslom 412 dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona prekladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 13:13 - 13:14 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem; čo je tiež teda účasť laického prvku, ale spôsob vytvárania toho laického prvku je zaujímavý, totižto lebo my sme si zvykli, že po zavedení vlastne demokracie všetci máme iba práva a nemáme povinnosti. Povinnosť byť súčasťou laického prvku je občianska povinnosť v mnohých krajinách. Zvažoval by som možno aj túto cestu, pretože my vlastne nemáme žiadne povinnosti. A ja viem, aký je problém s laickými sudcami, ale dala by sa možno nájsť cesta, ako to zatraktívniť, ako to viac priblížiť občanom a ako odstrániť ten problém s nezáujmom. Asi nie tá cesta predlžovania tej, tej sadzby, pri ktorej vlastne začínajú pracovať, asi nie je najsprávnejšia. Ja podporím tú novelu. Ja chápem, že teraz je problém baviť sa o tých troch bodoch, ale možno by stálo za to ich vyňať a nechať ich na neskoršie riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 13:12 - 13:13 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za, za opravu. Ja iba veľmi krátko chcem veľmi podporiť to, čo povedala pani kolegyňa Žitňanská, pretože tiež si myslím, že vlastne presúvanie toho problému tým spôsobom, že vlastne sa iba predĺži výška trestnej sadzby, pri ktorej sa bude uplatňovať ten laický prvok, že vlastne to nie je správna cesta.
Samozrejme, tých dôvodov je na to strašne veľa, ale možno iba doplním pani kolegyňu v tom, že tá účasť toho laického prvku, čo pán minister určite vie, samozrejme, predstavuje v demokratickom štáte pomerne veľmi významnú kontrolu súdnej moci, ktorá, jeden z prvkov kontroly súdnej moci, ktorých by sme sa nemali zbavovať vo všetkej úcte, samozrejme, k sudcom a súdom. Teda cesta predlžovania, predlžovania alebo zvyšovania tej sadzby asi nie je tá správna. Ja iba možno veľmi krátko upozorním na inú možnosť. Viem, že, samozrejme, my sme v kontinentálnom právnom systéme a že ten anglosaský je typický pre... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

26.3.2019 16:42 - 16:44 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Vážený pán predseda, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona. Tento návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu a predovšetkým z toho, čo povedal pán podpredseda vlády ako jeho predkladateľ, je zjavný účel tejto navrhovanej právnej úpravy. Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú práve z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zároveň navrhujem, aby Národná rada, teda aby tento návrh zákona prerokovali vo výboroch, a to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ďalej Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a taktiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory Národnej rady prerokovali tento návrh zákona do 3. mája 2019 a gestorský výbor aby prerokoval tento návrh do 7. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 11:36 - 11:37 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja iba v krátkej reakcii na to, ako uviedol a ako sa vyjadril v návrhu zákona jeho predkladateľ, poviem, že áno, sám mám osobnú skúsenosť aj zo Slovenska, aj zo zahraničia, že v podstate treba povedať, že ani na Slovensku sa už nie vo všetkých zariadeniach tento zákaz realizuje a uplatňuje. Bol som aj vlastne teraz cez prázdniny na lyžovačke a v zariadení, kde sme boli ubytovaní, bol, bolo viacero psov, ktoré tam mali prístup, tam boli so svojimi majiteľmi. V zahraničí, samozrejme, je to tzv. pet friendly hotel, hotely alebo, alebo reštauračné zariadenia už dlhodobo fungujú, čiže mám pocit, že skutočne aj na Slovensku by sme mohli pohnúť týmto smerom, aj keď zase na druhej strane chápem, že môžu byť ako to predkladateľ spomínal, aj, aj opačné názory.
Čo mi ale, hoci troška predbehnem, len chcem na to upozorniť v rámci prvého čítania, možno by som nemal hovoriť, ale keď som si prečítal ten návrh, tak čo mi tam chýbalo, je vlastne isté spresnenie toho, ako sa to zviera, teda ten pes môže dostať, za akých konkrétnych podmienok, pretože tam predkladatelia hovoria iba o vstupe so psom, ale ja by som teda - a to je tiež moja skúsenosť - sa prikláňam k tomu, aby sa to precizovalo, asi by tam mala byť vôdzka alebo niečo, aby ten pes predsa len nemohol úplne voľne pobehovať, pretože to by mohlo spôsobiť isté problémy, psy sa chovajú rôzne za rôznych situácii a ten majiteľ by ho mal kontrolovať, čiže mám pocit, že to znenie, ako sa navrhuje, je pomerne voľné a asi by som odporúčal rozmýšľať, ak teda návrh prejde do druhého čítania, spresniť ten pohyb toho psa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 10:18 - 10:19 hod.

Peter Kresák
Ďakujem pekne. Ja iba chcem teda ubezpečiť všetkých poslancov, ale zároveň aj občanov Slovenskej republiky, že tie zmeny, ktoré sa navrhujú, skutočne smerujú k posilneniu ich vlastníckych práv a k ich ochrane. Čiže tá individuálna povinnosť ústredného orgánu štátnej správy, či ministerstva v tomto prípade skúmať tieto veci je tam nová a slúži iba kvôli tomu, aby to konanie bolo spravodlivé a aby bolo prínosom pre celú spoločnosť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis