Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30.11.2017 o 16:16 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2017 16:16 - 16:18 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Takže na úvod dovoľte, aby som podľa § 73 ods. zákona o rokovacom poriadku v prvom čítaní vystúpil ako spoločný spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnej stránke, po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhoval, aby tento návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali tento návrh zákona do 26. januára 2018 a gestorský výbor do 29. januára 2018.
Zo znenia návrhu zákona, ako aj z úvodného slova zástupcu predkladateľov je zrejmý účel tejto navrhovanej úpravy. Ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a zmienených lehôt na prerokovanie zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2017 14:37 - 14:39 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja iba musím reagovať, pretože ja som zvyknutý na príspevky od kolegu Dostála, ktoré zvyčajne počúvam veľmi pozorne a ktoré sa dotýkajú vecnej problematiky, ktorá sa prerokúva. Ale teraz som, priznám sa, troška bol zmätený, pretože vlastne ten príspevok bol o niečom úplne inom podľa môjho názoru.
Pán kolega Dostál, tento zákon, o ktorom teraz momentálne hovoríme, neviem, či ste mali prichystané nejaké vystúpenie k inej veci, ale táto novela zákona o tlmočníkoch, znalcoch a prekladateľoch je technickou novelou, ktorá rieši technické veci, ktorá nerieši ani nemôže riešiť veci, ktoré ste vy spomínali. Ja súhlasím s problémami, ktoré ste pomenovali, a súhlasím s tým, že ich treba riešiť, ale, samozrejme, ako právnik musím povedať, že tie sa nedajú riešiť v tomto zákone. Alebo, ak by ste chceli ich riešiť, tak by ste potom možno sa mohli vyjadriť k novonavrhnutej štvrtej časti tohto zákona, ktorá rieši správne delikty a spôsob, ako je oprávnené ministerstvo ich riešiť, ak teda kritizujeme znalcov. Ale, samozrejme, syndróm týranej ženy alebo domáce násilie v tomto zákone, samozrejme, ani nie je spomenuté, čiže o tom sa vôbec nedá hovoriť.
A práve preto ja sa možno vrátim iba v tej reakcii na tie veci, ktoré si myslím, že sú veľmi pozitívne. Myslím si, že je veľmi pozitívne, že sa vlastne sprísňuje tá kontrola znaleckej činnosti práve v tej štvrtej časti, a myslím si, že je tiež veľmi pozitívne, že sa napríklad odstraňujú tie nedostatky toho zákona, ktoré tam boli a ktoré spôsobili nejasné formulácie. Mám na mysli najmä otázku vysokoškolského vzdelania, ktorá spôsobila problém, pretože nebola úplne jednotná tá formulácia s vysokoškolským zákonom a vznikali problémy, či môže niekto byť, sa pokúsiť dosiahnuť znaleckú činnosť aj po ukončení bakalárskeho, aj magisterského štúdia. Táto nepresnosť sa napríklad tiež odstraňuje v tejto novele.
Čiže bavme sa aj na tomto mieste o vecných otázkach alebo o filozofických, pretože sme pri prvom čítaní, ale nehovorme o veciach, kto... (Ukončenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2017 17:44 - 17:46 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Musím povedať, že ja som veľmi zvažoval, keď som si čítal návrh, pozvánku, návrh programu tejto schôdze, že sa možno prihlásim s vlastným vystúpením v rozprave z jednoduchého dôvodu, že, samozrejme, problém s výškou odmeny už bol definovaný a ten máme všetci, ktorí sme podporili program tejto schôdze, k tomu sa nebudem vyjadrovať.
Ale zamrzelo ma to z návrhu alebo z textu toho odôvodnenia, že predkladatelia obvinili ministerstvo spravodlivosti z toho, že nekonalo v minulosti a že malo konať. Ako po vojne je každý múdry, každý je generál. Ale toto pokladám za nespravodlivé, pretože, samozrejme, nebudem sa vracať k tomu, čo tu už odznelo, kedy vznikla vyhláška, ktorá upravuje zmluvné tarify pre advokátov a ich odmeny za činnosť a za ktorého ministra vznikla a, samozrejme, doteraz to fungovalo. Ale nemôžme my viniť za ľudské zlyhania právny predpis a takisto ani nie toho, kto je jeho autorom, prípadne kto zaň zodpovedá v súčasnosti. Čiže ja som pokladal tento argument za veľmi populistický a chcel som vysloviť s ním svoj nesúhlas.
Samozrejme, ja som tiež veľmi rád, že odznelo z úst pani ministerky aj to, že upozornila na to, že nedá sa všetko regulovať. Skutočne sa nedá najmä v právnych službách, tu ja som pomerne značne prekvapený z toho, že práve tí, ktorí vlastne sa hlásia k liberalizmu na jednej strane, na druhej strane tuná akosi volajú po presnej regulácii, ktorá nie je možná. Každý, kto pozná právne služby, vie, že neni právna služba jedna ako druhá, že právny poriadok je komplikovaný a že skutočne v jednom prípade tá právna služba môže vyžadovať veľmi veľké nároky, medzinárodnú časť, v druhom prípade tomu tak nemusí byť. Čiže ani tá hodnota sporu nemusí byť vždy relevantná, tak ako pani ministerka zdôraznila.
Čiže chcem povedať, že nezjednodušujme si tento problém, ale hlavne nebuďme populisti. To populistické odsudzovanie odmeny, ktorá je dnes 2,5 %... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 9:10 - 9:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, že pán predkladateľ vystúpil a umožnil mi vlastne aj reagovať. Samozrejme, hyperbolizácia tu bola a zjavná, pretože ja nemôžem základné politické právo predsa len so sankciou porovnávať. Takže ten vek, ako to, to bolo troška zlé.
Ale vy ste ma nepochopili, pán kolega. Ja som hovoril o vyhodnocovaní toho kroku. Ako diskutovalo sa pred novelou Trestného zákona o tejto otázke, ale odvtedy už uplynulo pomerne veľa rokov, od tej novely. A my nevieme, aký to má dopad. A ja som iba na to upozornil, že keď chceme ísť nejakým smerom, musíme mať argumenty, ktoré hovoria o dopade tej novely, ktorú predkladáme. A to mi tam chýba. Ja som nepovedal, že si neviem, že sa neviem stotožniť s vaším návrhom. Ale vždy mám rád, keď mám argumenty prečo, ale nie argument iba, že je to v trestnom, urobme to aj v priestupkovom. To je podľa mňa málo. To mám na mysli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.10.2017 9:07 - 9:08 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som tiež teda zareagoval veľmi stručne na predkladateľa aj na spravodajcu. V podstate dalo by sa na prvý pohľad povedať, že ten návrh je logický a že prečo mu nevyhovieť? Iste, len ten problém je asi troška komplikovanejší. Začnem tým, že skúšali si dať predkladatelia odpoveď aj na otázku, lebo ten argument znie, však v trestnom zákone je, je 15, tu je 14, či naopak teraz, zjednoťme to. Ale prečo by sme to nemali urobiť aj naopak, máme skúsenosť, že či by nebolo lepšie naopak zvýšiť tú hranicu v Trestnom zákone? A nesledovať priestupkovým zákonom Trestný zákon. Tieto otázky sa dotýkajú vlastne celej spoločnosti a preto pri prekladaní návrhov na zmeny by bolo asi dobré najprv vedieť niečo o dopadoch a uplatňovaní toho. Mne ušlo, možno predkladatelia urobili nejakú diskusiu s orgánmi činnými v trestnom konaní, s vyšetrovateľmi, možno majú, ale mne chýbali v návrhu, aj chýbajú mi tie analýzy. Že či je toto ten správny smer. Na prvý pohľad áno, aj mne sa môže zdať, že fajn, znížme, ale vieme, vieme, aký to bude mať dopad? Hovorili sme o tom s niekým odborne? Lebo predložiť ľahko návrh je samozrejme nie problém. Ale meníme zákony a zasahujeme do života spoločnosti, tie dopady by sme mali poznať. Ďakujem, iba toľko.
Skryt prepis
 

12.10.2017 9:21 - 9:24 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani podpredsedníčka vlády, dámy a páni, dovoľte mi teda, aby som vás informoval o prerokúvaní návrhu zákona o obetiach trestných činov v rámci, vo výboroch teda Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 777 zo 6. septembra 2017 pridelila tento návrh zákona na prerokovanie jednak ústavnoprávnemu výboru, a jednak Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský bol určený ústavnoprávny výbor. Národná rada zároveň určila aj termíny na prerokovanie tohto návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh zákona obidva výbory prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Z uznesení výborov, ako už spomínala aj pani predkladateľka, vyplýva 39 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona je tlač 648a, bola schválená uznesením v ústavnoprávnom výbore pod č. 292 dňa 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma zároveň aj výbor poveril, aby som ako spravodajca na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výboroch a Národnej rade Slovenskej republiky predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Toľko na úvod, pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2017 15:12 - 15:14 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Priznám sa, ja som, keď som počúval vystúpenie kolegu Žarnaya, tak som bol pomerne dlho presvedčený, že jeho záver bude negatívny k tomuto návrhu zákona. Pretože argumenty, ktoré odzneli, podľa môjho myslenia smerovali proti tomu, čo sa navrhuje. Na moje veľké prekvapenie, na záver som sa dozvedel, že tento návrh bude podporovať. Ale samozrejme, je to dobré právo každého z nás. Ja iba si dovolím aj v reakcii na to, čo odznelo, iba uviesť niektoré vlastné skúsenosti a niektoré fakty.
Možno by som začal tým, že pár dní pred začatím tohto školského roku, základným školám v Bratislave chýbalo 80 učiteľov a dodám, že ďalších 130 učiteľov chýbalo v stredných a materských školách. Taká je situácia v Bratislavskom kraji. Znamená to, že máme chronický nedostatok učiteľov a som presvedčený a mám informácie, že podobná situácia je aj inde.
Prečo to hovorím? Hovorím to kvôli tomu, že nemôžem súhlasiť s názorom, že hlavným dôvodom, prečo učitelia nadsluhujú, je snaha zlepšiť si svoju finančnú situáciu. Podľa mojich informácií je hlavným motívom zachovanie existencie niektorých škôl. Školy sú žalostne odkázané na dôchodcov v súčasnej situácii, žiaľ. A poviem, že, hovorím to aj na základe vlastnej rodinnej skúsenosti, pretože ja som síce učiteľ na vysokej škole, to je troška iné, ale moja mama bola učiteľkou na základnej škole a na základe opakovaných žiadostí riaditeliek nadsluhovala a učila. Učila predmet, ktorý nebol veľmi lukratívny, ale to je úplne jedno, pretože tá situácia je aj v iných predmetoch. Učila, vtedy učila slovenčinu a ruštinu. O ruštinu nebol záujem po roku 89, čomu rozumiem, ale to neni jediný prípad predmetu, kde proste tí mladí učitelia nemajú záujem. A tá situácia je teda spôsobená... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 6.9.2017 15:34 - 15:36 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Podpredseda Národnej rady, vážené dámy a páni, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte teda, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Treba povedať, že Národná rada svojím uznesením č. 684 zo 4. júna 2017 pridelila návrh, tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru. Zároveň pritom určila aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona v tomto výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol tento návrh pridelený, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh ústavnoprávneho výboru, návrh zákona, pardon, ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Ako už aj uviedla pani predkladateľkyňa, z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplynulo 19 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých hlasovať spoločne s odporúčaním tieto pozmeňujúce návrhy schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade, aby návrh zákona schválila aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu tohto zákona (tlač č. 568a) bola schválená ústavnoprávnym výborom formou uznesenia č. 241 zo 4. septembra 2017. V tomto istom uznesení ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výboru o návrhu tohto zákona a zároveň prípadne predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko na úvod.
Pán podpredseda Národnej rady, skončil som, ďakujem, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.9.2017 14:22 - 14:23 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovoľte mi, aby som sa tiež vyjadril k vystúpeniu pani kolegyne poslankyne Jurinovej.
Ako som veľmi rád, že odznelo to, čo odznelo, a veľmi oceňujem ten konštruktívny prístup, ktorý pani poslankyňa zaujala k tomuto dôležitému zákonu. Ja pevne verím, že podobne konštruktívne bude k tomu pristupovať aj celá Národná rada z jednoduchého dôvodu. Tým dôvodom je skutočnosť, že toto nie je zákon, ktorý by bol politickým zákonom. Toto je právny predpis, ktorý sa dotýka každého z nás, ale hlavne každého občana Slovenskej republiky, pretože, žiaľ, žijeme v dobe, keď nevieme, kto z občanov, kto z nás, z našich príbuzných sa môže stať obeťou trestného činu. A skutočne pravdou je, že tá ochrana tých obetí doposiaľ absentovala v takej ucelenej podobe, ako je teraz predkladaná.
Takže, samozrejme, verím, že aj tá diskusia, máte pravdu v tom, že sme v prvom čítaní, treba sa vyjadriť možno politicky k samotnému návrhu. A iste druhé čítanie bude na to, aby sa dosiahli isté zlepšenia, pokiaľ bude dohoda a pokiaľ to budú zlepšenia, ktoré pomôžu tomuto návrhu zákona. Čiže nemá význam teraz hovoriť o jednotlivých ustanoveniach.
Ale každopádne chcem na záver iba vyjadriť, že, presvedčenie, že teda celá Národná rada k tomuto zákonu pristúpi ako k zákonu, ktorý je skutočne v prospech občanov Slovenskej republiky, a chcem veriť, že sa podarí viac ako ústavnú väčšinu pre jeho prijatie.
Ďakujem ešte raz za váš konštruktívny prístup.
Skryt prepis
 

6.9.2017 14:08 - 14:11 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážená pani ministerka, dámy a páni, dovoľte mi, aby som teda podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Návrh zákona, musím skonštatovať, po formálnoprávnej stránke spĺňa náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor bol navrhnutý ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona, ale aj z toho, čo povedala pani predkladateľka, je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Dovoľte mi stručne povedať, že osobne som veľmi rád, že sa nám dostáva tento návrh na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože on skutočne nielen nahrádza zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi, ale privádza, privádza do nášho právneho poriadku celý rad nových a dôležitých práv obetí trestného činu. Ale zároveň ako právnik musím konštatovať, že aj prináša, prináša nové pojmy, čo je tiež veľmi dobré, pretože vlastne už budeme mať definíciu nielen obetí trestného činu, ale aj napríklad zvlášť zraniteľných obetí druhotných alebo opakovaných viktimizácií, prípadne aj trestných činov samotného domáceho násilia.
Ako už pani ministerka spomínala, samotný návrh zákona obsahuje čl. I tohto návrhu, pretože ďalšie články novelizujú ďalšie právne predpisy. A ešte iba zopakujem, že z tohto prvého článku, rímska jedna, je azda najdôležitejší práve jeho druhý oddiel, ktorý definuje celú plejádu nových práv obetí trestného, trestných činov, čo je veľmi dôležité z môjho pohľadu v našom právnom poriadku.
Ako spravodajca navrhnutý gestorským výborom odporúčam preto, aby Národná rada sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam tiež vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenie gestorského výboru a lehoty na prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, predsedajúca skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis