Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.9.2019 o 11:47 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 11:47 - 11:49 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja troška tiež musím reagovať na to, čo povedal pán kolega Farkašovský, ale iba hlavne na jednu časť, ktorá ma troška zarazila, a to je tá časť, kde pán kolega vlastne vyjadril takú otázku, že či politik a prečo by politik mal znášať vyššiu mieru kritiky.
Nuž, musím vám povedať to, že politici ako verejní činitelia musia znášať vyššiu mieru kritiky, je známa pomerne dlho. A, samozrejme, ono to má aj svoje dôvody. A ešte by som ešte si dovolil pripomenúť, že nielen verejní činitelia, ale dokonca verejne známe osoby. Judikatúra slovenského Ústavného súdu alebo Európskeho súdu pre ľudské práva je v tejto oblasti pomerne, pomerne veľmi široká.
Nuž a odpoveď, prečo musia znášať vyššiu mieru kritiky, je zrejmá. Sú to osoby, ktoré na rozdiel od bežného občana tvoria verejnú politiku, ovplyvňujú život v spoločnosti v oveľa väčšej miere, ako to môže robiť bežný občan. Nuž a preto musia niesť aj väčšiu mieru zodpovednosti.
Samozrejme, keď hovoríme o novinároch, ja sa tej problematike nechcem osobitne dotýkať, ale musím iba povedať, že je našou povinnosťou a musí byť povinnosťou asi aj novinárov, aj rozlišovať medzi kritikou a klamstvom. Čo je hranica, ktorá možno mohla byť úplne jasná a zrejmá, ale niekedy sa zdá, ako keby sa tá hranica zlievala. A potom, samozrejme, je namieste, aby aj politik, pokiaľ sa jedná o klamstvo, sa mohol brániť. Pokiaľ sa jedná o kritiku, tak ja myslím, že je to namieste z tých dôvodov, ktoré som uviedol.
Čiže je veľkým rozdiel medzi konštatovaním faktov, ktoré nie sú pravdivé, a medzi vyslovovaním subjektívneho kritického názoru. Kde je to podľa mňa absolútne v pohode, ale konštatovanie klamlivých faktov by sa nemalo uskutočňovať a nemalo byť tolerované.
Takže politici, či chceme, či nechceme, nie sú z tohto pohľadu na rovnakej pozícii ako bežní občania a musia, pretože vstúpili do toho verejného prie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 14:37 - 14:40 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže, kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o tom, ako sa prerokoval, aké sú výsledky prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada svojím uznesením č. 1875 z 18. júna 2019 pridelila tento vládny návrh zákona nasledujúcim výborom: samozrejme bol to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, bol to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Národná rada zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a taktiež určila lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona. Musím konštatovať, že poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona prijali výbory Národnej rady nasledujúce stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť tento návrh zákona s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi prijal Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a to svojím uznesením č. 465 zo dňa 5. septembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 677 z 9. septembra. Tretí výbor, výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Takže gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, teda gestorského výboru, hlasovať takto: o bodoch 1 až 28 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru tieto body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov, odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená gestorským výborom uznesením, a to č. 473 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma tento výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o tomto vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Toľko z mojej strany, pán predsedajúci. Ďakujem, skončil som a otvorte, prosím, rozpravu v rámci druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2019 14:08 - 14:10 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi teda, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v tomto prípade vystúpil ako spravodajca určený alebo poverený predsedom výboru k tomuto návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Je mojou povinnosťou konštatovať, že tento návrh spĺňa všetky náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku, ale aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo samotného znenia diskutovaného legislatívneho návrhu, ale aj z toho, čo povedal pán minister, pán predkladateľ, je zrejmé, že jedná sa o legislatívu, ktorá predstavuje vlastne transpozíciu a harmonizáciu práva Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mám ako určený spravodajca v § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam preto, aby Národná rada Slovenskej republiky sa po rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady tiež navrhujem, aby tento návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor zároveň navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Rovnako odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Toľko teda na úvod.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 12:42 - 12:43 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, zrejme iba časový limit vám neumožnil prečítať všetky ďalšie skutkové podstaty z Trestného zákona, to by asi trvalo troška dlhšie, ale pre objektivitu treba povedať jednu vec, ktorú som myslel, že spomeniete, ale nespomeniete, keď už si beriete Trestný zákon, a to je definícia prechovávania drog pre vlastnú potrebu, § 135 Trestného zákona. A tam sa hovorí, a to by ste mali povedať, pretože potom by tá vaša teória o jednom džointe asi padla. Tam sa hovorí, že, tam sa; dopustíte sa prechovávania tohoto trestného činu psychotropnej alebo omamnej látky, ak budete ju mať v množstve, ktorá zodpovedá najviac trojnásobku jednorazovej dávky na použitie pre osobnú potrebu. Trojnásobku, nie jeden džoint!
A ďalej v odseku 2 sa hovorí, prechovávanie týchto omamných látok pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu musí zodpovedať desaťnásobku. Takže ja neviem, odkiaľ stále vy argumentujete s jedným džointom. To po prvé.
A po druhé, keď sa bavíme o tom trestnom, Trestnom zákone, tam je ešte aj jeden ďalší paragraf, ktorý ste nespomínali, a to je 39. To je mimoriadne zníženie trestu. Mimoriadne zníženie trestu. A to je vlastne to, čo umožňuje sudcovi, aby, ak by náhodou došlo k tomu, o čom ste hovorili, využil toto ustanovenie a za jeden džoint neposlal nikoho do väzenia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:29 - 10:30 hod.

Peter Kresák
Ďakujem pekne. Iba tiež pri tom purizme chcem upozorniť, ja som si otvoril stránku Národnej rady a nevidím tam ten pozmeňovací návrh, takže rokovací poriadok skutočne to vyžaduje, aby sme ho mali k dispozícii. Neni tam.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:11 - 10:13 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja možno troška odľahčím, začnem s tým, že keď som počúval, pán kolega, vaše čítanie pozmeňujúceho návrhu a to rýchle hovorenie, tak musím povedať, že vy by ste sa uplatnil ako burzový maklér určite.
Ale teraz troška vážnejšie. Z toho, čo ste povedali, ja musím iba súhlasiť s tým, že opätovne ste upozornili na ten rozdiel medzi politickou kampaňou, volebnou kampaňou a slobodou prejavu a právom na šírenie informácií. To tu skutočne prelínanie sa týchto vecí nie je absolútne na mieste, tých dôvodov je strašne veľa. Možno by som iba upozornil na niektoré. Politická kampaň je, môže byť vnímaná maximálne ako druh politickej reklamy. Lebo čo je obsah politickej kampane? Reklama. A musím povedať, že v zmysle judikatúry my nemáme ešte na to na Slovensku špeciálne rozhodnutia, ale v zmysle, poznajúc americkú alebo anglosaskú judikatúru, tak, samozrejme, reklama neni chránená rovnako ako prejav. To je veľký rozdiel. Reklama v podstate nepodlieha osobitnej ochrane.
Samozrejme, mohol by som hovoriť o obsahu volebnej kampane. Súčasťou volebnej kampane sú aktivity, ktoré nemajú žiaden vecný obsah, ktoré sú organizáciou činnosti bez ohľadu na to akej. Organizovanie trebárs vylepovania plagátov. Organizovanie, nie vylepovanie a nie je to tvorba plagátov. To znamená, že do kampane sa rátajú aktivity, ktoré nemusia mať obsah, čo je tiež veľmi dôležitý rozdiel. Čiže spájať tieto veci a argumentovať tým, že vlastne tým, že sa tretie osoby vlastne dávajú mimo právny poriadok, že tým sa zasahuje do slobody prejavu a práva na šírenie informácií, s tým nemôžem absolútne súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 15:08 - 15:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Asi mám potrebu vstúpiť aj ja vo faktickej do tejto diskusie. Pán kolega Dostál, mýlite si veci, musím to povedať nahlas. A na potvrdenie svojho presvedčenia o tom, že sa dopúšťate omylu, si dovolím prečítať § 2 toho zákona 181, ktorý hovorí a definuje, čo je to volebná kampaň. Lebo volebná kampaň je akákoľvek činnosť strany, hnutia alebo jej kandidátov, plus tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Úhrada. Čiže to je volebná kampaň. Ale sloboda prejavu s úhradou nemá nič spoločné. Volebná kampaň a sloboda prejavu sú dve úplne odlišné veci. A akože útočiť na ten návrh z pohľadu, že ohrozuje slobodu prejavu, je, prepáčte, ale z môjho pohľadu právny nezmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:13 - 10:15 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Bolo tých faktických viac, ale zrazu sa stratili. (Smiech.) Nevadí. Ja pokladám za potrebné sa minimálne v krátkej reakcii venovať tomuto návrhu, pretože ako už kolega Štarchoň spomínal, ja som pred nejakým časom snažil sa predložiť podobný návrh. Chcem povedať len toľko, že samozrejme pán kolega už v svojom vystúpení tie výhody tohto návrhu zmieňoval, ale možno jednu treba aj osobitne zvýrazniť, a to je tá, že vlastne tento návrh, pokiaľ bude prijatý, tak on vlastne veľmi uľahčí prácu poslancom. Všetci, ktorí pracujeme v legislatíve a ktorí píšeme návrhy zákonov a ktorí čítame návrhy zákonov, ktoré predkladáte ako kolegovia a kolegyne, tak vieme, že mať konsolidované znenie je fantastická výhoda. Človek, keď pozrie do textu a vidí tú zmenu a vidí aj to, čo sa mení, čo je veľmi dôležité, pretože ten text, ktorý sa nahrádza, ten sa v konsolidovanom znení obyčajne prečiarkne, ale ostáva tam, a porovnáva sa s tým novým textom, ktorý sa navrhuje, často veľmi ľahko dokáže dokonca odhaliť aj chyby toho predloženého návrhu. Tá chyba sa oveľa ľahšie vidí, keď je to to takto urobené v tom konsolidovanom znení, ako keď si iba prečítate, že v § 12 v treťom odseku písm. b) sa slová "a, b, c" nahrádzajú slovami, čo ja viem, "c, d, f". Čiže to konsolidované znenie má strašne veľa výhod pre nás ako poslancov. Samozrejme, má veľa výhod aj pre, pre verejnosť, pokiaľ tá verejnosť má záujem si, si pozerať tie predkladané návrhy.
Čiže ten návrh je ozaj veľmi, veľmi pozitívny z tohto pohľadu a prispieva k transparentnosti, ale hlavne ku kvalite legislatívy.
Možno iba jedna veľmi krátka poznámka. Bolo tu už spomínané, že vlastne v legislatívnych pravidlách vlády už sú jednotlivé rezorty zaviazané, aby predkladali do legislatívneho procesu konsolidované znenie. Žiaľ, nerobí sa to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.6.2019 16:13 - 16:15 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vítam vás aj ja, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda, aby som vystúpil ako určený spravodajca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol teda určený výborom ako spravodajca k tomuto návrhu zákona, a teda predkladám aj informáciu k jeho obsahu. Návrh, musím konštatovať, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia zákona, ako aj z úvodného slova, ktoré predniesol pán minister, je zrejmé, aký cieľ sleduje a hlavne aký očakávaný prínos by sa mal dosiahnuť po jeho prijatí.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa práve z toho § 73 zákona o rokovacom poriadku vyplývajú, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky tiež navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, pričom zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:22 - 10:25 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pardon. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka, pán predseda vlády, pani ministerka, kolegyňa a kolegovia, a dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona. Národná rada svojim uznesením č. 1664 z 26. marca 2019 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, jednak výboru, samozrejme, Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov a ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko: odporúčanie pre návrh na Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesení výborov uvedených v bode 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
- o bodoch spoločnej správy 1, 2 a 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh vlády schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom pod číslom 412 dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona prekladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Toľko teda na úvod.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis