Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

23.10.2018 o 19:01 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

23.10.2018 19:01 - 19:07 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dámy a páni, na začiatok možno iba drobné upresnenie. Ja som sa prihlásil nie za klub MOST - HÍD, ale ako poslanec Národnej rady, ale hádam to nič nemení na situácii. (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No to mení niečo na situácii, lebo máte viacej času, keď ste prihlásený za klub.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Čas, ja rozumiem. Ale ja, samozrejme, hovorím to aj preto, že ja nevyčerpám ten čas, pretože moje vystúpenie nebude dlhé.
Takže dovoľte, aby som povedal na úvod, že vlastne ja som využil možnosť prihlásiť sa do rozpravy, aby som v rámci druhého čítania predložil pozmeňovací návrh, ktorý tvorí súčasť vlastne troch pozmeňujúcich návrhov, dva z nich mi prešli na ústavnoprávnom výbore, tretí sa ešte legislatívne dopracúval, tak preto ho predkladám aj teraz, a preto som sa aj prihlásil vlastne do rozpravy v tejto súvislosti.
Na úvod by som vlastne iba chcel ozrejmiť, prečo predkladám tento pozmeňujúci návrh. V podstate on vychádza z mojej praxi poznania činnosti a rozhodujúcej praxe Ústavného súdu a reflektuje na jeden jav, ktorý sa tam objavoval pomerne často a ktorý spôsoboval isté problémy nielen v spoločnosti, ktorá čakala na právoplatné a účinné rozhodnutia Ústavného súdu, ale často, samozrejme, aj právnickej obce. Ten problém, ktorý, ktorého sa dotýka môj pozmeňujúci návrh, ten súvisí s tým, čo máme v právnom poriadku, a to je možnosť, aby ktorýkoľvek zo sudcov, či už v pléne, pokiaľ súd rozhoduje v pléne, alebo v senáte, mal možnosť v prípade svojho nesúhlasu predložiť to svoje tzv. votum separatum, čiže odlišné právne stanovisko, v ktorom buď vyjadrí nesúhlas so samotným rozhodnutím, zdôvodní, prečo vyjadruje svoj nesúhlas, alebo napríklad má odlišné stanovisko k odôvodneniu samotného rozhodnutia. Čiže vytvára táto možnosť, ktorú máme a ktorú veľmi oceňujeme v našom právnom poriadku, vytvára vlastne, by som povedal, takú širokú databázu názorov jednotlivých sudcov, ktorí neuspeli trebárs pri hlasovaní, boli prehlasovaní, ale pokladajú za potrebné, aby isté právne názory a argumenty predložili aj formou tohto osobitného hlasovania. Vecne vlastne narážam na to, že tá prax nám ukázala, že vzhľadom na to, že právny poriadok vyžaduje, aby, ako som už spomínal, platnosť a účinnosť rozhodnutia bola, vlastne sa nadobudla buď doručením obidvom stranám v spore, alebo v prípade osobitne dôležitých rozhodnutí Ústavného súdu, ako je napríklad posudzovanie ústavnosti zákona, prípadne medzinárodnej zmluvy alebo ústavnosti referenda a mnohých ďalších otázok, okamihom publikovania v Zbierke zákonov. Len tieto skutočnosti narážajú alebo narážali na ten problém, že sudca niekedy ohlásil svoje votum separatum po rozhodnutí pléna, ale niekedy mu pomerne dlho trvalo, nechcem povedať, či úmyselne, žiaľ, niekedy to vypadá, že úmyselne, pokiaľ dodal to svoje zdôvodnenie odlišného stanoviska. Ale problém bol v tom, že či už to bol nález alebo či to bolo uznesenie, nemohlo byť publikované, pokiaľ ten sudca alebo sudcovia nedodali text svojho odlišného stanoviska.
Na základe poznania teda tejto skutočnosti ja musím povedať, že aj po konzultácii tak s pánom predkladateľom, s ministrom spravodlivosti, ako aj so sudcami Ústavného súdu si dovolím teda predložiť pozmeňovací návrh, ktorý určuje presnú lehotu sudcovi, 30-dňovú lehotu sudcovi, aby, pokiaľ ohlási, že teda bude uplatňovať svoje právo, a pripraví si to tzv. votum separatum, aby tak urobil v lehote 30 dní od vlastne spísania, od vyhotovenia samotného rozhodnutia Ústavného súdu. Očakávam a myslím, že to tak bude, že toto rozhodnutie neobmedzí príliš jednotlivých sudcov k tomu, aby, aby vlastne vypracovali votum separatum, pretože je to pomerne dlhá doba. Na druhej strane je to zasa doba, ktorá zaručí, že, žiaľ, nedôjde k tomu, k čomu dochádzalo niekoľkokrát v minulosti, že vlastne rozhodnutie Ústavného súdu bolo hotové, ale nemohlo byť publikované, nemohlo nadobudnúť platnosť ani účinnosť, nemohlo ísť do Zbierky zákonov, pretože sudca XY svoje ohlásené votum separatum nevyhotovil aj niekoľko mesiacov. Toľko teda k odôvodneniu môjho návrhu.
A teraz, pani predsedajúca, dovoľte, aby som prečítal text môjho pozmeňujúceho návrhu.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh Petra Kresáka k vládnemu návrhu zákona o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene, o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1061).
1. V čl. I § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Sudca Ústavného súdu je povinný svoje odlišné stanovisko písomne vyhotoviť do tridsiatich dní od písomného vyhotovenia rozhodnutia Ústavného súdu, ku ktorému odlišné stanovisko pripojil.“
2. V čl. I sa za § 67 dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
„(3) Ustanovenia ods. 2 o doručovaní, vyhlasovaní a zverejňovaní odlišného stanoviska sudcu Ústavného súdu sa vzťahujú iba na odlišné stanovisko sudcu Ústavného súdu písomne vyhotovené v lehote podľa ods. 1.“
Toľko teda môj pozmeňujúci návrh.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:35 - 18:37 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nie som priateľ pejoratívnych výrazov, preto nebudem ani takéto používať. Mrzí ma, že odzneli v jednotlivých faktických poznámkach. Takisto si myslím, že adresovať výčitky na pána ministra v súvislosti s návrhom, ktorý predložil kolega Madej, tiež neni veľmi seriózne.
Ale chcem reagovať priamo na predrečníčku, alebo teda na rečníčku, na pani Žitňanskú. Musím povedať, že ako človeka, ktorý sa zaoberá výukou ústavného práva špeciálne desiatky rokov, ma veľmi oslovila tá jej myšlienka, o ktorej som ani v prvom momente sám nerozmýšľal, za čo sa hanbím, a to je vlastne tá úloha ústavy ako spoločenskej zmluvy.
Je to vlastne základný zákon tohto štátu a spoločnosti. Je to niečo, na čo by tá spoločnosť mala byť hrdá. A tá spoločnosť, lebo v pléne, to musím tak povedať, neni priestor na odbornú diskusiu, plénum na to nie je, tá spoločnosť si nezaslúži, aby sme my, ktorí nie sme nositelia tej pôvodnej moci, my ju máme iba dočasne v rukách, aby sme my to dočasno zneužívali takýmto spôsobom, že vlastne vstúpime brutálne do základného zákona v priebehu niekoľkých hodín bez možnosti odborne diskutovať. Nepatrí nám to.
A preto môžem iba veľmi pokorne požiadať o to, aby sme rozmýšľali, ako budeme hlasovať v tejto súvislosti. Skutočne padlo veľa dobrých otázok, praktických otázok, na ktoré nemáme odpoveď, najmä s tými dvojičkami. Mohli by sme ešte nastoliť veľa ďalších otázok, na ktoré sa veľmi ťažko hľadajú odpovede.
Možno iba jedna výčitka k Lucii. Ten návrh sa znova zmenil dnes, predsedu a podpredsedu už nebude voliť plénum, ako to bolo ešte včera, ale dnes podľa toho návrhu ho bude voliť plénum Ústavného súdu, čiže nie Národná rada. Ale pravdou je, že vlastne nedá sa odvolať okrem disciplinárneho priestupku ani jeden z nich. Len otázka je filozoficky, či je to správne. Zažili sme to, keď dvanásť rokov riadil ten súd jeden človek ako predseda a jeden človek ako podpredseda. A vieme, že tí majú veľmi silnú moc. A neni správne, aby podľa môjho názoru, aby ju vykonávali celých 12 rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:15 - 18:17 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi krátko, pretože pán kolega Madej vyzval na diskusiu. Ja musím reagovať, že, žiaľ, na tú diskusiu ozaj nie je čas. Pretože diskutovať fakticky iba cez faktickú pripomienku k tejto vážnej téme sa podľa môjho názoru nedá. Preto iba veľmi stručne zopár vecí, ktoré mňa trápia na tom návrhu.
V podstate upozorňujem na to, že, a povedal som to už nahlas, takže nie je to žiadne tajomstvo, že ja mám s tým návrhom problém. Ten návrh vytvára vlastne tri kategórie ústavných sudcov. Ak to prejde, ak sa to realizuje, budeme mať sudcov, ktorí boli zvolení podľa starého, štyroch na Ústavnom súde, budeme mať potom niekoľko, ix sudcov, ktorí budú zvolení deväťdesiatkou, a potom budeme mať tretiu kategóriu, ix sudcov možno, ktorých si vyberie prezident. Nerozumiem, nerozumiem tomuto deleniu.
Ale najvážnejší problém mám s tými dvojičkami aj ja, pretože to je úplná zmena filozofie. Ale nejde len o tú filozofiu, ale ako to bude vyzerať v praxi. Chcel by som teda rád vidieť, že keď sa budú vyhlasovať nejaké dvojičky na jedno miesto, ktorý z tých kandidátov bude ochotný ísť ako dvojička s niekým do súťaže alebo s nejakými ďalšími dvomi, keď bude vidieť, že on tam bude do počtu, pretože vzhľadom na svoju skúsenosť a vzhľadom na svoje kvality nebude asi porovnateľný, a tí kandidáti, či chceme, alebo nechceme, nebudú rovnakí. Takže tam je obrovský problém. Kto to bude určovať, kto s kým? Neviem si to v praxi predstaviť. Naviac aj to opakovanie, neviem dokedy, neviem, či, či po treťom kole sa bude vyberať z nových kandidátov do dvojičiek. Čo sa stane, keď v tom novom kole z nových kandidátov niekto získa 90, zrazu viac ako 76, ako sa bude potom postupovať?
Samozrejme, takisto mám problém aj s tým, že sa vlastne výber predsedu a podpredsedu Ústavného súdu dostáva na Ústavný súd, pretože tá téma bola dlho diskutovaná a mala by sa diskutovať najmä z pohľadu toho, aké bude dlhé funkčné obdobie. Mali sme veľa problémov, aj máme problém s tým. Ja osobne si myslím, že neni správne, a to je, samozrejme, tiež prax z ostatných krajín, keď, keď sa nestriedajú predsedovia a predsedovia. Prečo nejdeme systémom, že sa na isté obdobie vyberie predseda a potom ho nahradí druhý? To je systém, ktorý pozná aj Spolková republika, aj ďalšie krajiny. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2018 15:13 - 15:15 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. No tak obidvaja moji kolegovia práve reagovali presne na vec, na ktorú som chcel aj ja reagovať, preto budem azda stručnejší.
Musím povedať, že ja tiež ako jeden z predkladateľov, ale možno ako každý poslanec bol som oslovený práve Slovenským zväzov včelárov s tou problematikou, ktorú pán kolega Soboňa už, už zmienil.
A preto chcem povedať v priamej reakcii na pani Antošovú, že som veľmi rád, že si osvojila a že predložila vlastne zmenu toho nášho návrhu s tým, aby pokrýval aj možno spracovávania teda medu ako takého.
Nechcem predbiehať, oceňujem aj tie technické sprísnenia, samozrejme, ktoré obsahoval váš pozmeňujúci návrh, pretože tiež sú výsledkom tých diskusií s odborníkmi, ale aj s tými, ktorí poukazovali na možné riziká. Aj kolega Soboňa troška predbehol s tou, s tým cestovným ruchom, ale, ale neodpustím si, lebo má, z toho má, má strach, majú strach tí veľkí producenti, že vlastne objaví sa tu nová komodita na trhu. No zatiaľ to neni možné, pretože aj ten medovec bude pre vlastnú potrebu. Ale aj moja skúsenosť z neďalekého Rakúska, možno máte viacerí, hovorí, že keď človek príde na nejaké, do nejakého rekreačného strediska, že v tom Rakúsku je možné dnes tým, tým malovýrobcom ponúkať v hotelových zariadeniach alebo na lokálnej úrovni aj vlastné produktu. A možno, ak raz sa dostaneme do toho štádia, že sa nám toto osvedčí, urobíme aj krok ďalej a povolíme v tých našich rekreačných zariadeniach a v slovenskom vidieku tým dobrým producentom, aby ponúkali turistom práve aj tieto výrobky, a to skutočne môže posunúť aj turistický ruch.
Takže povedľa pomoci týmto ľuďom, ktorí to produkujú, vlastne aj turizmu to pomôže. Čiže tam je viacero využití. Ale tu bude až ten ďalší krok, ktorý podľa tohto nášho návrhu ešte v súčasnosti nie je možný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 15:40 - 15:42 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Krajniak, ja vždy sa teším, keď idete vystupovať, pretože vaše vystúpenia podľa mojich postrehov majú vždy hlavu a pätu a majú svoju filozofiu. Aj v tomto prípade tá prvá časť, myslím si, že zodpovedala môjmu očakávaniu. Veľmi oceňujem kultivovaný spôsob, ktorým ste začali vystupovať, osobitne to prirovnanie a vôbec ten smeč, ktorý ste dali kolegovi Budajovi s tým Voltairom, veľmi hlboko s tým súhlasím. Sme tu preto, aby sme argumentovali navzájom a má vyhrať ten lepší v argumentácii, ale nesmieme, nesmieme brániť nikomu, aby sa slobodne vyjadroval. Samozrejme nesmieme, musíme brániť tomu, aby tie vyjadrenia mali trestný charakter, nebudem to teraz menovať.
Len troška to posledné, tá druhá časť s tým incestom ma zarazila. To asi nie celkom patrilo, mám taký pocit, do tejto diskusie, pretože kolegyňa Cigániková povedala isté veci. Ja myslím, že je zbytočné v tejto snemovni opakovať, prečo incest je niečo, čo aj v 21. storočí odmieta každá civilizovaná spoločnosť, aké to má dôvody. Čiže vracať sa k tomu dnes, nepokladám za potrebné, ale iba musím povedať, že to prirovnanie som nepokladal za veľmi šťastné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 12:02 - 12:04 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No a ja začnem tým, že, za seba hovoriac, nestiahneme tento návrh, pretože sme presvedčení, že je správny, že je dobrý a že je potrebný. Samozrejme, vy ste vyslovili, pani kolegyňa Zemanová, celý rad otázok, ale ja ako právnik vám a teraz vám budem z fleku odpovedať a neviem, či to stihnem, rád to urobím niekedy aj v súkromí, pokúsim sa teraz aspoň z toho, čo som si stihol poznamenať. Vy namietate slovne spojenie objektívna nemožnosť. No musím povedať, že to je slovné spojenie, ktoré obsahuje dôvodová správa, to neni legislatívny text. Netvrdím, že je najšťastnejšie, ale samozrejme vyložiť ho môžme veľmi jednoducho. Objektívna nemožnosť je nemožnosť, ktorá je spôsobená buď technologickým napríklad výstupom, ktorý sa nedá realizovať, čo je prípad napríklad aj bol aj toho kyanidu, alebo napríklad zákona. Keď zákon neumožňuje niečo vykonať, to je objektívna nemožnosť. A mohli by sme takto ďalej pokračovať, ale ešte raz hovorím, to je vec dôvodovej správy, neni to vec samotného legislatívneho textu.
Otvorili ste otázku verejného záujmu. Musím vám povedať, že, ale vy to iste viete, že tento pojem, slovné spojenie sa používa samozrejme napríklad v ústave aj v množstve iných právnych predpisov, a je daný pomerne jasný výklad toho, čo je to verejný záujem. A tú odpoveď nám dáva viacej rozhodnutí Ústavného súdu, ktoré jednoznačne povedali, že verejný záujme sa musí skúmať v každom jednotlivom prípade, čo znamená aj v prípade aj tohto ustanovenia v geologickom zákone znamená, že ministerstvo životného prostredia bude v každom jednotlivom prípade, pri každom jednotlivom rozhodovaní skúmať verejný záujem a nikdy sa nedá vopred určiť, čo je a čo nie je verejný záujem. Je to strašne dôležité, pretože to vyžaduje práve to vyššie skrutínium skúmania. Ono to súvisí aj s ďalšou problematikou, ktorú ste otvorili, a to je otázka prípadného podozrievania z toho, že by ministerstvo životného prostredia nechcelo konať férovo voči niektorým účastníkom tohto konania. Nuž, musím vám povedať, že ak si pozriete geologický zákon, tak iste vám neuniklo, je tam § 41, ktorý hovorí, že až na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 11:49 - 11:51 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov by som chcel oceniť vystúpenie pána kolegu Senka k tejto problematike, pretože vnímal som to vystúpenie ako vystúpenie, ktoré podporuje predložený návrh. Samozrejme, rozumiem aj snahe, ktorú som čítal alebo ktorú som počul medzi riadkami, o možné vylepšenie. Samozrejme, v druhom čítaní, pokiaľ sa návrh dostane do druhého čítania, verím, že sa dostane, môžme diskutovať o tých možnostiach, ktoré boli spomínané, aj keď si myslím, že ak si podrobnejšie pozrieme ten návrh, a som presvedčený, že pán kolega ho čítal, že vlastne viacero z vecí, ktoré spomínal, spomínal, tam už sú. Najmä chcem teda povedať, že ten verejný záujem tam je zohľadnený, čo je veľmi dôležité, a my vlastne ako predkladatelia, tiež neni to žiadne tajomstvo, sme vychádzali z tej situácie, ktorá vznikla práve v súvislosti aj s tým Podpoľaním.
Proste priznám sa, my sme ako poslanci netušili, že to ministerstvo je v tej situácii, v ktorej sa nachádza legislatívne, a to, že vlastne má povinnosť akceptovať každý návrh, ktorý spĺňa isté podmienky, a má zviazané ruky v skúmaní tých vecí, ktoré sa dotýkajú spoločnosti, ochrany toho verejného záujmu, ale dokonca aj logicky teda určovania možnosti budúceho využívania, čo je tiež dôležité. Takže vlastne po tej medializácii sme sa stretli s ministerstvom a rokovali sme o tých možnostiach a výsledok je ten, ktorý dnes predkladáme. Nemôžeme, ale nechcem ísť do podrobností, ale chcem iba povedať, že máme, sme presvedčení o tom, že sledujeme verejný záujem a že pokiaľ sa nám podarí a Národná rada schváli ten návrh zákona, tak prispejeme ku kvalite rozhodovania ministerstva v tejto veci a k tomu, aby mohol, mohlo ministerstvo chrániť ten verejný záujem, ktorý, samozrejme, chrániť musí.
Takže ďakujem za vystúpenie a poprosím tiež ako predkladateľ, jeden z predkladateľov o... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 16:34 - 16:36 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Takže opätovne ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi teda, aby som vystúpil k vládnemu návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora a aby som vás informoval o prerokovaní tohto návrhu, vládneho návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada svojím uznesením č. 1258 dňa 8. júla 2018 pridelila tento návrh na prerokovanie ústavnoprávneho výboru a tento výbor zároveň určila aj ako gestorský výbor. Dostal, bola mu určená lehota na prerokovanie tohto návrhu zákona.
Musím povedať, že poslanci, ktorí nie sú členmi tohto výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor tento návrh prerokoval a odporúčal ho schváliť so zmenami a doplnkami, ktoré sú uvedené v prílohe uznesenia. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplynulo, a teda vyplýva 8 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor teda odporúča Národnej rade schváliť vládny návrh zákona ako celok, a to v znení už uvedených 8 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní tohto návrhu zákona, čo je tlač 944a, bola schválená uznesením ústavného, ústavnoprávneho výboru č. 429
z 11. septembra 2018.

Týmto uznesením ma zároveň aj výbor poveril, teda spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi informoval o výsledku rokovania výboru a v prípade potreby predkladal v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Toľko teda na úvod.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2018 16:29 - 16:31 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy a páni, vážení prítomní, dovoľte mi teda, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k predloženému vládnemu návrhu zákona.
A musím konštatovať, že tento vládny návrh zákona po formálnoprávnej stránke spĺňa všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby tento gestorský výbor prerokoval tento vládny návrh zákona do 32 dní od prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia vládneho návrhu zákona, ale myslím, že najmä aj z tohto vystúpenia pána ministra je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Ako spravodajca, ktorý bol určený gestorským výborom, odporúčam preto, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam vládny návrh zákona prideliť výboru, ústavnoprávneho výboru teda vrátane určenia ako gestorského výboru a rovnako aj lehoty na prerokovanie tohto vládneho návrhu v gestorskom výbore, tak ako to navrhol predseda Národnej rady.
Toľko na úvod, pán predseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 15:55 - 15:56 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No nechcel som veľmi reagovať, ale musím, pretože, pán kolega Baránik, vám sa znova podarilo naločiť, naložiť každému a musím povedať, že veľmi, veľmi nie po pravde.
Málo, málo ste možno vo verejnom živote, pretože tá diskusia ohľadne Košíc, tá prebiehala vtedy, keď sa Ústavný súd tvoril, a asi ste to veľmi nesledovali. Boli tam rôzne argumenty a padlo rozhodnutie, ktoré padlo z dobrých dôvodov. Ja sám, priznám sa, som kedysi nebol zástanca toho riešenia, ale dnes pri spätnom pohľade musím protestovať voči veciam, ktoré ste povedali na adresu Košíc, na adresu mesta, na adresu fakulty právnickej, ale aj na adresu sudcov, ktorých máte vo zvyku tak rázovo hodnotiť.
Nuž musím vám povedať, že skutočne nepoznáte kvalitu učiteľov košickej právnickej fakulty na rozdiel odo mňa. Trúfam si povedať, že ich poznám. Je to veľmi dobrá právnická fakulta, rovnako ako je dobrý právnický tím, ktorý už pracuje dlhé roky na Ústavnom súde, a to je tím poradcov. A vďaka Ústavnému súdu sú Košice úplne inde dnes ako mesto, v ktorom funguje táto vážna inštitúcia, než ako boli pred rokom 1993. Ale to sú asi veci, ktoré vás netrápia, pretože potrebujete vysloviť súdy. Nemám rád jednostranné súdy a nemám rád súdy, ktoré sú vyslovované človekom, ktorý nepozná tú prax. Musím vám povedať, pán kolega, že skutočne sa pohybujem pomaly 35 rokov v tejto oblasti a poznám kolegov, poznám prostredie, že nikdy by som si nedovolil takto jednostranne im krivdiť, ako ste to urobili teraz.
Možno by som povedal na záver iba jednu vec. Azda mohol by som súhlasiť s vašou kritikou platových pomerov, ale to je, žiaľ, jediné, čo môžem, s čím môžem súhlasiť z toho, čo ste povedali. Je mi to ľúto.
Ďakujem.
Skryt prepis