Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 10:22 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:22 - 10:25 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pardon. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani podpredsedníčka, pán predseda vlády, pani ministerka, kolegyňa a kolegovia, a dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu výborov, túto spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona. Národná rada svojim uznesením č. 1664 z 26. marca 2019 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, jednak výboru, samozrejme, Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov a ktorým bol zákon, návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko: odporúčanie pre návrh na Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesení výborov uvedených v bode 3 tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady uvedené v spoločnej správe hlasovať takto:
- o bodoch spoločnej správy 1, 2 a 3 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh vlády schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom pod číslom 412 dňa 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzke Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona prekladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Toľko teda na úvod.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 13:13 - 13:14 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem; čo je tiež teda účasť laického prvku, ale spôsob vytvárania toho laického prvku je zaujímavý, totižto lebo my sme si zvykli, že po zavedení vlastne demokracie všetci máme iba práva a nemáme povinnosti. Povinnosť byť súčasťou laického prvku je občianska povinnosť v mnohých krajinách. Zvažoval by som možno aj túto cestu, pretože my vlastne nemáme žiadne povinnosti. A ja viem, aký je problém s laickými sudcami, ale dala by sa možno nájsť cesta, ako to zatraktívniť, ako to viac priblížiť občanom a ako odstrániť ten problém s nezáujmom. Asi nie tá cesta predlžovania tej, tej sadzby, pri ktorej vlastne začínajú pracovať, asi nie je najsprávnejšia. Ja podporím tú novelu. Ja chápem, že teraz je problém baviť sa o tých troch bodoch, ale možno by stálo za to ich vyňať a nechať ich na neskoršie riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.5.2019 13:12 - 13:13 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za, za opravu. Ja iba veľmi krátko chcem veľmi podporiť to, čo povedala pani kolegyňa Žitňanská, pretože tiež si myslím, že vlastne presúvanie toho problému tým spôsobom, že vlastne sa iba predĺži výška trestnej sadzby, pri ktorej sa bude uplatňovať ten laický prvok, že vlastne to nie je správna cesta.
Samozrejme, tých dôvodov je na to strašne veľa, ale možno iba doplním pani kolegyňu v tom, že tá účasť toho laického prvku, čo pán minister určite vie, samozrejme, predstavuje v demokratickom štáte pomerne veľmi významnú kontrolu súdnej moci, ktorá, jeden z prvkov kontroly súdnej moci, ktorých by sme sa nemali zbavovať vo všetkej úcte, samozrejme, k sudcom a súdom. Teda cesta predlžovania, predlžovania alebo zvyšovania tej sadzby asi nie je tá správna. Ja iba možno veľmi krátko upozorním na inú možnosť. Viem, že, samozrejme, my sme v kontinentálnom právnom systéme a že ten anglosaský je typický pre... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

26.3.2019 16:42 - 16:44 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Vážený pán predseda, dámy a páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona. Tento návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu a predovšetkým z toho, čo povedal pán podpredseda vlády ako jeho predkladateľ, je zjavný účel tejto navrhovanej právnej úpravy. Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú práve z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zároveň navrhujem, aby Národná rada, teda aby tento návrh zákona prerokovali vo výboroch, a to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ďalej Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a taktiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory Národnej rady prerokovali tento návrh zákona do 3. mája 2019 a gestorský výbor aby prerokoval tento návrh do 7. mája 2019.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 11:36 - 11:37 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja iba v krátkej reakcii na to, ako uviedol a ako sa vyjadril v návrhu zákona jeho predkladateľ, poviem, že áno, sám mám osobnú skúsenosť aj zo Slovenska, aj zo zahraničia, že v podstate treba povedať, že ani na Slovensku sa už nie vo všetkých zariadeniach tento zákaz realizuje a uplatňuje. Bol som aj vlastne teraz cez prázdniny na lyžovačke a v zariadení, kde sme boli ubytovaní, bol, bolo viacero psov, ktoré tam mali prístup, tam boli so svojimi majiteľmi. V zahraničí, samozrejme, je to tzv. pet friendly hotel, hotely alebo, alebo reštauračné zariadenia už dlhodobo fungujú, čiže mám pocit, že skutočne aj na Slovensku by sme mohli pohnúť týmto smerom, aj keď zase na druhej strane chápem, že môžu byť ako to predkladateľ spomínal, aj, aj opačné názory.
Čo mi ale, hoci troška predbehnem, len chcem na to upozorniť v rámci prvého čítania, možno by som nemal hovoriť, ale keď som si prečítal ten návrh, tak čo mi tam chýbalo, je vlastne isté spresnenie toho, ako sa to zviera, teda ten pes môže dostať, za akých konkrétnych podmienok, pretože tam predkladatelia hovoria iba o vstupe so psom, ale ja by som teda - a to je tiež moja skúsenosť - sa prikláňam k tomu, aby sa to precizovalo, asi by tam mala byť vôdzka alebo niečo, aby ten pes predsa len nemohol úplne voľne pobehovať, pretože to by mohlo spôsobiť isté problémy, psy sa chovajú rôzne za rôznych situácii a ten majiteľ by ho mal kontrolovať, čiže mám pocit, že to znenie, ako sa navrhuje, je pomerne voľné a asi by som odporúčal rozmýšľať, ak teda návrh prejde do druhého čítania, spresniť ten pohyb toho psa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 10:18 - 10:19 hod.

Peter Kresák
Ďakujem pekne. Ja iba chcem teda ubezpečiť všetkých poslancov, ale zároveň aj občanov Slovenskej republiky, že tie zmeny, ktoré sa navrhujú, skutočne smerujú k posilneniu ich vlastníckych práv a k ich ochrane. Čiže tá individuálna povinnosť ústredného orgánu štátnej správy, či ministerstva v tomto prípade skúmať tieto veci je tam nová a slúži iba kvôli tomu, aby to konanie bolo spravodlivé a aby bolo prínosom pre celú spoločnosť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 10:15 - 10:16 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa pokúsim veľmi stručne iba reagovať na to, tie veci, ktoré uviedol pán kolega poslanec Fecko. Písmeno "j", gramatika, chyba, pisárska chyba. Môže sa stať, dá sa odstrániť, nie je problém. Ďakujem pekne za upozornenie.
Troška za závažnejšie pokladám, za závažnejšiu alebo treba sa vyjadriť k tej poznámke ohľadne toho verejného záujmu, ktorý sa tam dostal v prípade oprávnenia ministerstva začať konanie z vlastného podnetu. No práve preto je tam ten verejný záujem, aby tam niečo muselo byť, na základe čoho to ministerstvo začne.
Všeobecne treba povedať najprv jednu vec, že verejný záujem sa nedá definovať v zákone, podobne ako sa v zákone nedá definovať iný termín, ktorý je napríklad primeraná hodnota. Verejný záujem sa musí zisťovať v každom jednotlivom konkrétnom prípade, a práve obmedzenie ministerstva na verejný záujem slúži a smeruje k tomu, aby sa práve posilnila ochrana vlastníctva. To je naším spoločným cieľom. A samozrejme, my tak môžeme urobiť, keď stanovíme isté limity, ktoré sú legislatívne priechodné a patria a platia pre všetky prípady. A to je práve ten verejný záujem. Takže, takže samozrejme, zdôvodňovať verejný záujem sa bude musieť v každom jednotlivom prípade, ale už to nebude svojvoľné rozhodovanie. Bude tam limit toho verejného záujmu, čo je veľmi, veľmi dôležité a ja s tým samozrejme a naprosto súhlasím.
Čo sa týka tej poslednej poznámky, ktorá hovorila o vypustení počtu vyhotovení, tak to je, samozrejme, niečo, tých päť paré bolo často zbytočných, bolo to byrokratické. Takže vypúšťa sa a v prípade potreby sa bude požadovať možno, možno viac kópií, ale zbytočne vopred sa päť kópií nebude vyžadovať, čo je tiež iba zjednodušenie celého postupu. Takže toľko zatiaľ z mojej strany.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.12.2018 10:05 - 10:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som využil túto príležitosť a vystúpil v rámci druhého čítania ešte s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa dotýka teda návrhu poslancov Petra Antala, Petra Kresáka a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 o geologických prácach.
Dôvodom predkladania tohto pozmeňujúceho návrhu je vlastne iba snaha po konzultáciách s ministerstvom, ale aj dotknutými subjektami prispieť k čo najvyššej kvalite a technicky vlastne zdokonaliť predložený legislatívny návrh. Predložený pozmeňujúci návrh pozostáva zo štyroch bodov. Dovolím si teraz tieto jednotlivé body uviesť.
Bod č.1. V čl. I, bod 1 § 23 ods. 1 prvej vete sa za slová „prieskumného územia" vkladajú slová „a konanie o predĺžení platnosti prieskumného územia".
Odôvodňujem tento návrh snahou, aby sa úpravou odstránil nedostatok spočívajúci v absencii stanovenia momentu začatia konania o predĺžení platnosti prieskumného územia. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa tak vlastne stane.
Bod č. 2. V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 23 sa ods. 11 dopĺňa písm. h), ktoré znie:
„h) určenie prieskumného územia by bolo v rozpore s verejným záujmom.".".
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustenie navrhovaného § 23 ods. 1 písm. h)... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Poprosím vás, pán predkladateľ, preruším, poprosím, zastavte časomieru pánovi poslancovi. Pán poslanec, v zmysle rokovacieho poriadku sa v čase, ktorý sa vám započítava v ústnej rozprave, to je čas vymedzený na odôvodnenie, potom sa časomiera zastaví a vy čítate technickú časť toho poslaneckého návrhu. Mne teraz ide len o to, aby ste to stihli predniesť.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, uvedomujem si, viem o tom, o čom hovoríte, keďže je to krátky pozmeňujúci návrh...

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Dobre. Ja len aby, aby vy ste nemali potom nejaký problém. Dobre, nech sa páči.

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za upozornenie. Ešte raz sa vrátim k odôvodneniu.
Navrhuje sa vypustenie textu § 21 ods. 1 písm. h), podľa ktorého má dôjsť k zamietnutiu návrhu na určenie prieskumného územia z dôvodu, že sa nepreukáže možnosť budúceho využitia výhradného ložiska. Účelom prieskumného územia je totiž umožniť v prípade ložiskového geologického prieskumu zistenie a overenie existencie výhradného ložiska.
Bod č. 3 pozmeňujúceho návrhu. V čl. I, bode 5 § 45f vrátane nadpisu sa slová „1. decembra 2018" nahrádzajú slovami „1. januára 2019" a slová „30. novembra" sa nahrádzajú slovami „31. decembra".
Jedná sa, odôvodnenie, úprava prechodného ustanovenia súvisí s navrhovaným posunom účinnosti zákona na neskorší termín.
Posledný bod č. 4. predloženého pozmeňujúceho návrhu. V čl. II sa slová „1. decembra 2018" nahrádzajú slovami „1. januára 2019".
Odôvodnenie. S ohľadom na priebeh legislatívneho procesu sa navrhuje týmto zachovanie primeranej legisvakačnej doby a dodržanie ústavných lehôt, preto sa účinnosť posúva na neskorší termín.
To je všetko, pani predsedajúca, ďakujem pekne a skončil som.
Skryt prepis
 

3.12.2018 10:01 - 10:02 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobré ráno, prajem, dámy a páni. Takže dovoľte mi, aby som v rámci druhého čítania veľmi stručne zopakoval, čo je cieľom predloženého návrhu zákona. Ide, ako ste už mali možnosť počuť, predovšetkým o posilnenie postavenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s agendou, ktorú má na starosti, a to je agenda prieskumných území, najmä z pohľadu možnosti rozšírenia, rozšírenia možností pre ministerstvo zamietnuť návrh na určenie prieskumného územia z dôvodov objektívnej nemožnosti využívať ložisko vyhradeného nerastu a z dôvodu rozporu s verejným záujmom. Cieľom predloženého návrhu zákona je taktiež určenie povinnosti ministerstva ako správneho orgánu, ktoré koná vo veci núteného obmedzenia vlastníckeho práva, dôkladne sa v konaniach podľa § 29 ods. 4 a 5 geologického zákona zaoberať sa otázkou prevažujúceho verejného záujmu, nakoľko doterajšia úprava takúto povinnosť ministerstvu výslovne neukladá.
Navrhovaná právna úprava tak bude mať vplyv na kvalitu rozhodovacej činnosti ministerstva a súčasne aj na zlepšenie postavenia vlastníka záujmovej nehnuteľnosti.
Ešte možno v rámci tohto vystúpenia mi dovoľte konštatovať, že predloženým návrhom zákona sa zaoberala aj vláda Slovenskej republiky, ktorá svojím uznesením s ním vyslovila súhlas. Toľko na úvod.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 19:28 - 19:31 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Musím sa ospravedlniť za toto meškanie. Ja som tu za dvermi riešil nejaké právne veci. Úplne mi ušlo, že už sme pri tomto návrhu. Takže dovoľte mi, vážené kolegyne, kolegyne, kolegovia, aby som vystúpil ako určený spravodajca k predloženému návrhu, návrhu zákona.
Chcem vás informovať, že tento návrh zákona bol prerokovaný vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada svojím uznesením č. 1335 z 12. septembra roku 2018 pridelila tento vládny návrh zákona, ktorým sa teda mení a dopĺňa zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa ešte aj menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, čo je teda tlač 1063, na prerokovanie jednak ústavnoprávnemu výboru, ktorý je určený zároveň aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Tiež vás musím informovať, že poslanci, ktorí nie sú členmi tohto výboru, ktorému bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny návrh, ústavnoprávny výbor tento vládny návrh prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavného výboru vyplýva celkovo 8 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých návrhoch spoločne s odporúčaním tieto návrhy schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade schváliť tento vládny návrh zákona aj ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1063a) bola schválená ústavnoprávnym výborom č. 460 zo dňa 16. októbra 2018. Týmto svojím uznesením ma zároveň ústavnoprávny výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a aby som predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Toľko z mojej strany.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis