Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

6.9.2017 o 11:51 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 6.9.2017 11:51 - 12:01 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy a páni, ja, samozrejme, naprosto musím súhlasiť s tým, čo povedal môj predrečník, že prerokúvame návrh zákona, alebo teda novely zákona, ktorý je pomerne veľmi komplikovaný technicky, a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa prihlásil do rozpravy.
Hlavným dôvodom totižto môjho prihlásenia je tiež predloženie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu v mene skupiny poslancov. Chcem iba objasniť hneď teraz, že predložený pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh je návrhom, ktorý vlastne sa rodil aj na základe diskusie medzi samotným predkladateľom, teda medzi pánom podpredsedom vlády, medzi ministerstvom spravodlivosti a, samozrejme, medzi poslancami, a on vlastne tento predložený pozmeňujúci návrh, ktorý, predpokladám, že máte k dispozícii, pretože bol zverejnený na portáli, ako sa patrí, jeho hlavnou ambíciou je vlastne prispieť, samozrejme, k zjednodušenej alebo k jednoduchšej komunikácii v rámci tohto pomerne komplikovaného a zložitého systému.
Ak by som to mal veľmi zjednodušiť, predtým ako prednesiem samotný text pozmeňujúceho návrhu, rád by som iba konštatoval, že vlastne on má také tri ambície.
1. On sa snaží zjednodušiť iné doručovanie než do elektronickej schránky pre ústredné orgány štátnej správy v situácii, keď je to účelnejšie a potrebné, trebárs pri komunikácii napríklad s Národnou bankou Slovenska.
2. Druhým takým cieľom je umožniť komunikáciu medzi jednotlivými ministerstvami, zjednodušiť ju pomocou dohôd, ktoré budú možné uzatvárať.
3. A tým tretím cieľom je tiež napomôcť vlastne identifikácii verejného záujmu pri rozhodovaní stavebných úradov v súvislosti s presieťovávaním a vlastne Slovenskej republiky.
Takže dovoľte, aby som teda formálne vás oboznámil s obsahom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu skupiny poslancov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I sa za bod 23 vkladá nový bod 24, ktorý znie:
24. V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak nejde o elektronické podanie, aj iným dohodnutým spôsobom. Dohoda podľa druhej vety môže upraviť, kedy je doručenie inak, než do elektronickej schránky, považované za doručenie do vlastných rúk a ústredný orgán štátnej správy je oprávnený uzatvoriť dohodu podľa druhej vety aj v mene ostatných orgánov verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým vykonáva ústrednú štátnu správu.“
Ostatné novelizačné body sa v nadväznosti na túto zmenu prečíslujú.
Iba si dovolím upozorniť, že v texte, ktorý som prečítal, som doplnil slovo „vety“, ktorá vypadla v návrhu, ktorý máte k dispozícii. Takže to znenie bude tak, ako som ho prečítal, navrhované. Samozrejme, k odôvodneniu iba veľmi stručne budem konštatovať, že táto úprava má za cieľ vypustenie nadbytočnej požiadavky na doručovanie písomností do elektronickej schránky orgánu verejnej moci, pričom toto doručovanie je zabezpečené prostredníctvom dohody aj iným spôsobom. Potvrdzuje sa prax a odstraňujú sa pochybnosti o tom, že písomnosti doručované prostredníctvom dohody budú považované na základe dohody za doručené do vlastných rúk, pričom je na dohode určenie ďalších podrobností (napr. verifikáciu doručenia). Toľko stručne z odôvodnenia bodu 1.
Teraz bod 2:
„2. V čl. III bod 6 sa poznámka pod čiarou k odkazu 7i) vypúšťa.“
Odôvodnenie: Jedná sa o legislatívnotechnickú úpravu v nadväznosti na zmeny navrhované v spoločnej správe výborov.
3. Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, rímska pätorka teda, ktorý znie:
Čl. V
Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších zákonov - nebudem teraz čítať všetky tie zákony, pretože je ich pomerne veľa - sa dopĺňa takto:
„§ 38 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
(5) Na účely zabezpečenia efektívnejšieho výkonu jednotlivých činností môžu ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uzavrieť písomnú dohodu o spolupráci, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah vykonávanej spolupráce.“
Účinok čl. 5 sa navrhuje 1. januára 2018, čo sa primerane premietne do ustanovenia o účinnosti zákona.
Ostatné novelizačné články sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Z odôvodnenia. Alebo k odôvodneniu: Navrhuje sa touto zmenou umožniť práve ministerstvám a ústredným orgánom štátnej správy využívať kapacity jedného z nich najmä v oblasti informačných technológií, ale aj ďalších rôznych obslužných činností, ktoré sú spoločné pre všetky orgány. Toľko zasa k odôvodneniu k tomuto bodu.
Teraz bod 4:
4. Doterajší text čl. VIII sa označuje ako bod, v texte čl. VIII sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 4, ktoré znejú, teraz citácia bod č. 2.:
2. V § 66 ods. 2 sa na konci vety pripája táto veta:
„Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.“
3. V § 66 sa za ods. 5 vkladajú nové ods. 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Na účely odseku 1 sa verejný záujem posudzuje najmä podľa toho, či
a) sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením,
b) sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky,
c) prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná verejná telefónna služba vrátane plnenia povinností podľa § 41,
d) je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba. e) sieť je alebo má byť prepojená podľa § 27, alebo
f) sieť je alebo má byť súčasťou siete novej generácie a napĺňať ciele národnej stratégie schválenej vládou.
(7) Ak ide o verejné siete novej generácie a ich vedenia, ktoré sú umiestnené pod zemským povrchom a ktoré sú alebo majú byť využívané podnikom, ktorý má pridelené frekvencie individuálnym povolením, poskytuje sieť na celom území Slovenskej republiky alebo napĺňa ciele národnej stratégie schválenej vládou a zároveň je prepojený s iným podnikom podľa § 27 a plní povinnosti podľa § 41, úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti, ktoré sa posudzujú na účely ods. 1.“
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.
4. V § 66 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
K tomuto, ako som spomínal, v podstate sledujú sa dve veci. Demonštratívny výpočet oblasti okruhov, ktoré je možné na účely zákona identifikovať ako verejný záujem, pričom, samozrejme, je potrebné povedať, že nedochádza k zužovaniu oblasti, a je potrebné tiež potvrdiť, že stavebný úrad v každom konkrétnom prípade musí skúmať, či sa jedná o verejný záujem, alebo nie, čiže toto ustanovenie iba predstavuje určitý návod pre posudzovanie a konanie stavebného úradu.
Toľko stručne z odôvodnenia, nečítal som ho celé, ale myslím, že to tu ani nie je teraz v tomto momente nutné. Toľko teda pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Ďakujem pekne za slovo, skončil som, pán predseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2017 13:01 - 13:03 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja vo svojej krátkej faktickej chcem iba povedať, že, samozrejme, je to otázka, ktorou sa ja profesionálne zaoberám už desiatky rokov, a troška som vždy prekvapený, ja rozumiem politickému cvičeniu, že niekto si rozhodne, že bude každého polroka predkladať návrh novely ústavy a návrh novely ústavy k takejto citlivej téme.
Tu to ale pokladám skutočne za nezodpovedné a za strašne riskantné. Je jasné, že tento návrh neprejde, ale keby prešiel, tak tie dôsledky sú nevypočítateľné. Ale čo ja pokladám za neúctu k tej priamej demokracii, je práve ten pokus predložiť iba parciálne, parciálne, veľmi ľúbivé na prvý pohľad riešenie, ktoré ale v dnešnom ústavnom stave je skutočne nezodpovedné. Nemôžme hovoriť o nejakej výchove občanov k demokracii tým, že im predhodíme vlastne zníženie kvóra za situácie, keď sami nevieme ani odborníci nevedia, aké sú vlastne účinky samotného referenda, ak by bolo platné.
Čiže predložiť takýto návrh bez toho, aby sa o tom minimálne polroka diskutovali medzi odborníkmi, nie medzi politikmi, ale medzi odborníkmi, je skutočne nezodpovedné a nemôže to viesť k výsledku. Ak to prinesie politické body, možno, ale každý rozumný občan pochopí, že ten problém v referende je úplne inde, ako je samotné kvórum.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2017 17:23 - 17:25 hod.

Peter Kresák
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.5.2017 17:19 - 17:19 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa za zlé tlačítko. Nie, ako, kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel vyjadriť pár slovami k predloženému návrhu, ale hlavne reagovať na, na predrečníčku spolupredkladateľku. Osobne budem hovoriť za seba ako vysokoškolského pedagóga, ktorý strávil na právnickej fakulte veľa rokov. A ja musím povedať, že mne sa predložený návrh minimálne v častiach, ktoré sa dotýkajú možnosti udeľovať ten titul LL.M na právnických fakultách, že sa mi ten návrh veľmi pozdáva, pretože on samozrejme rieši viacero vecí. Nie je to len otázka akejsi titulománie a vlastne získavania nových titulov pre istých absolventov, ale vnímam to aj ako vec, ktorá umožní lepšiu konkurencieschopnosť, a ako aj vec, ktorá môže aj finančne pomôcť fakultám. Neni, neni to žiadnym tajomstvom, že či už právnické školy, ale myslím, že to sa týka aj manažmentu aj iných fakúlt, organizujú štúdium pre zahraničných študentov, robia to v cudzom jazyku a robí sa to za úhradu a pri dnešných finančných pomeroch, ktoré sú na vysokých školách, tak tie financie samozrejme pomáhajú jednotlivým fakultám aj, aj prežiť.
Druhý faktor, ktorý je celkom zaujímavý, a ten nebol, myslím, že zmienený, to je aj ten demografický vývoj. My to vidíme napríklad aj na právnickej fakulte, kde tento rok opäť vlastne neboli prijímacie pohovory, pretože pre vlastne nedostatočný záujem sa prijali všetci uchádzači. Podobná situácia je, mám pocit, aj na iných fakultách. Čiže pokiaľ by sme dokázali poskytnúť zahraničným uchádzačom o štúdium v cudzom jazyku, samozrejme, aj adekvátne tituly, dá sa očakávať, že by ten záujem trebárs zo strany cudzincov bol tiež väčší. Čiže v tejto, v tejto veci myslím si, že je ten návrh veľmi racionálny a dokonca by som povedal, že môže byť aj potrebný. Samozrejme, neviem posúdiť, či ten rozsah tých troch titulov stačí, či iné fakulty verejných vysokých škôl by nechceli, aby sa zákonodarca zaoberal aj prípadne ich možnosťami poskytovať takýto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2017 12:07 - 12:07 hod.

Peter Kresák
Ďakujem pekne, pán predseda. Po dohovore s predkladateľom navrhujem, aby sme o tomto návrhu hlasovali o sedemnástej hodine. Ja budem potom predkladať, samozrejme, jednotlivé body na hlasovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2017 11:56 - 12:05 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady. Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, dámy a páni, dovoľte, aby som využil možnosť vystúpiť takto ústnym prihlásením, pretože by som chcel predložiť jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh už bol zverejnený, takže je k dispozícii, ale napriek tomu mám povinnosť, samozrejme, ho tu prečítať. Dovoľte mi ale najprv povedať pár slov k jeho odôvodneniu, celého jeho obsahu.
V podstate snažil; alebo teda pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám, vlastne vznikol taktiež na pôde ministerstva spravodlivosti v rámci rokovania s niektorými zúčastnenými subjektmi, ako je napríklad advokátska komora. Jeho obsahom, tohto pozmeňujúceho návrhu, je vlastne precizovanie pôvodne navrhovaného ustanovenia § 82l ods. 3 a zároveň v tomto návrhu sa dopĺňajú osobitné ustanovenia o elektronickom výkone verejnej moci na súdoch a taktiež aj právna úprava vydávania ďalších rovnopisov súdnych rozhodnutí, ako aj doručovania príloh podaní v elektronickej podobe a taktiež aj procedúra vyznačovania právoplatnosti a vykonateľnosti v elektronickej podobe.
Treba povedať, že v týchto prípadoch vlastne pôjde o osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k zákonu o eGovernmente, ktorého použitie sa čiastočne vylučuje. V súvislosti s tým sa v návrhu aj precizuje úprava súdneho poplatku spojeného, alebo ktorý je spojený s porušením povinnosti robiť podania v elektronickej podobe do elektronickej schránky súdu vrátane presnejšieho vymedzenia poplatníka, samotného poplatníka. Taktiež v tomto pozmeňujúcom návrhu navrhujem predĺžiť prechodné obdobie z výnimky povinnej elektronickej komunikácie pre samotných advokátov, ktorí sú fyzickými osobami, ktoré je navrhované v § 101cd zákona o súdoch, a to o 6 mesiacov do 1. júla 2018.
Toľko k odôvodneniu tohto pozmeňujúceho návrhu a teraz mi dovoľte prečítať jeho samotné znenie. Tento pozmeňujúci návrh pozostáva zo štyroch bodov.
1. V čl. II bod 1 znie:
"1. V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu. Nad textom poznámka pod čiarou 1aa)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
"1aa) § 82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..." a odkaz na tento zákon, ktorý sa prerokúva, neviem ešte, aké bude mať číslo.
2. V čl. II bod 3 sa slová "Za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe alebo podania vyhotoveného inak ako prostredníctvom na to určených elektronických formulárov, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie a jeho prílohy v elektronickej podobe prostredníctvom na to určených formulárov" nahrádzajú slovami "Za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu," nad slovom súdu poznámka pod čiarou 1aa), text pokračuje "a za spracovanie podania a jeho v príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu." Opäť nad slovom súdu poznámka pod čiarou 1aa).
3. bod môjho pozmeňujúceho návrhu: V čl. V bod 19 znie:
"19. § 82l sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
"(3) Orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom;" poznámka pod čiarou nad slovom majiteľ 42g), to neplatí, text pokračuje teda, "to neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a na predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby podľa predchádzajúcej vety povinné podanie urobiť prostredníctvom takéhoto formulára. Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania.
(4) Ak osobitný predpis, poznámka pod čiarou 42h), neustanovuje inak, prílohy podaní vyhotovené v listinnej podobe možno súdu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickému podaniu, ktoré je autorizované účastníkom konania, stranou v konaní alebo ich zástupcom; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 42g), o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Súd si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.
(5) Ak o to účastník konania alebo strana v konaní prípadne ich právny zástupca požiada, súd mu vydá ďalší rovnopis svojho rozhodnutia v elektronickej podobe prevodom z listinnej podoby alebo ďalší rovnopis rozhodnutia v listinnej podobe prevodom z elektronickej podoby; ustanovenia osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 42g), o zaručenej konverzii sa nepoužijú. Ak sa ďalší rovnopis rozhodnutia súdu vydáva v elektronickej podobe prevodom z listinnej podoby, rovnopis rozhodnutia súdu sa autorizuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou súdu, ku ktorej sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka.
(6) Elektronický úradný dokument, ktorým súd vyznačuje právoplatnosť alebo vykonateľnosť rozhodnutia súdu sa autorizuje kvalifikovanou elektronickou pečaťou súdu a musí jednoznačne identifikovať rozhodnutie súdu, ktorého právoplatnosť alebo vykonateľnosť sa vyžaduje; ustanovenia osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 42g), o vyznačovaní právoplatnosti a vykonateľnosti sa nepoužijú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 42h znie:
"42h) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z."
4. V čl. V bod 22 sa slová "1. januára 2018" nahrádzajú slovami "1. júla 2018".
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2017 10:47 - 10:49 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani ministerka, dámy a páni, dovoľte, aby som vás ako poverený spravodajca informoval o prerokovaní návrhu uvedeného zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada svojím uznesením č. 525 zo dňa 23. marca 2017 pridelila tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a to aj ako gestorskému výboru zároveň. Určila tiež lehoty na prerokovanie tohto návrhu v tomto výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi ústavnoprávneho výboru, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúča ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplynulo 23 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o týchto návrhoch v tomto momente spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu, to je tlač 442a, bola schválená uznesením národného výboru č. 208 dňa 9. mája 2017. Týmto uznesením ma zároveň ústavnoprávny výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona v tomto výbore a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, ukončil som svoje vystúpenie. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 4:26 - 4:28 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, priznám sa, ja som ani, už ani nečakal, že v takúto skorú rannú hodinu budem mať možnosť počuť, ja to poviem za seba, veľmi triezvy názor, ktorý absolútne koleduje s mojím pohľadom na túto problematiku. Na rozdiel od vás som právnik, nie som odborník v sociálnej oblasti, ale aj keď sa ma médiá snažili, čo mi tiež veľmi vadilo, v ostatné dni dotlačiť k čierno-bielemu videniu tohto problému, vždy som sa snažil odpovedať z môjho pohľadu právnika.
A ten môj pohľad hovorí, že nedajú sa vidieť veci čierno-biele a že sám som zmätený z tých protichodných vyhlásení, ktoré som počúval za ostatné mesiace, musím povedať. Takže oceňujem vaše stanovisko, absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali, a priznám sa, potešilo ma aj to, že vy ako odborníčka ste vlastne vyslovili tie moje vnútorné pochybnosti. Pretože aj dnes vlastne celú túto noc sme počúvali strašne veľa vyjadrení, ktoré podľa môjho názoru boli buď osobnými urážkami, boli možno iba myšlienkami, ktoré hádzali otvorené otázky, ale na základe tohto sa nedá skutočne konať tak, ako sa to dnes navrhuje.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.4.2017 11:38 - 11:42 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nebudem dlho hovoriť, ale predsa len v takých troch bodoch by som sa rád vyjadril k obsahu tejto diskusie.
Po prvé. Pokladám za potrebné povedať, že nemôžem súhlasiť s názormi, ktoré prezentovali niektorí kolegovia v diskusii a ktorými obviňovali Národnú radu z toho, že návrh uznesenia je vlastne akési podkladanie sa Ústavnému súdu a že vlastne celá tá konštrukcia stojí a padá iba na Ústavnom súde. Padli aj slová, že je to alibizmus Národnej rady alebo že dokonca sme pontskí piláti, ktorí si umývajú ruky. Nemôžem s tým súhlasiť a musím iba upozorniť na ustanovenie, ktoré možno viacerým alebo niektorým ušlo. To ustanovenie vlastne novely ústavy hovorí o tom, že uznesenie, o ktorom budeme hlasovať, po tom, ako bude prijaté, ak teda bude prijaté, je všeobecne záväzné a publikuje sa rovnako ako zákon. To znamená – a opakujem to stále –, ak prijmeme toto uznesenie a bude publikované v Zbierke zákonov, v ten istý deň sa stane platným a účinným a v ten istý deň sme týmto uznesením zrušili amnestie. Zrušili amnestie. Že Národná rada preukázala rešpekt voči právnemu štátu aj v tom, že povedala, že nie, nebudem ja jediná rozhodovať, ale v takej závažnej veci nehám preskúmanie tohto rozhodnutia aj Ústavným súdom, nepokladám za slabosť, skôr to pokladám za prejav zrelosti Národnej rady a podriadenie sa princípom právneho štátu.
Po druhé. Pár slov mi dovoľte povedať iba k jednej skutočnosti, ktorá mi troška v tej diskusii chýbala. Ja rozumiem, že sa hovorí predovšetkým o tej amnestii, ktorá možno priamo súvisela, alebo teda priamo súvisela s konkrétnym človekom, možno nepriamo súvisela aj s osudom ďalšieho konkrétneho človeka. Mrzí ma, že sa možno troška menej hovorilo o tom, o tom zneužití moci formou inej amnestie, ktorá nemala konkrétnu obeť, ale ktorej obeťou sme boli všetci my občania Slovenskej republiky. Mám na mysli zmarené referendum. Nezabúdajme, prosím, na to. V tomto prípade dostali občania Slovenskej republiky jednoznačnú facku od vládnej moci v tom, že vládna moc v čase, keď zmarila referendum, vedela, že koná v rozpore s ústavným poriadkom. A keď sa takéto niečo potom neskôr amnestuje, tak to je skutočný škandál, s ktorým nemôžeme súhlasiť, aj keď pri tom neni jedna konkrétna obeť. To je moja druhá poznámka.
Tretia poznámka je skôr možno taká praktická. Ja som sa už vyjadril v svojej faktickej poznámke na vystúpenie pani kolegynke, kolegyne Cigánikovej, ale musím to povedať aj z tohto miesta. Ako som už povedal, vzhľadom na znenie novoprijatého § 152f Ústavy Slovenskej republiky my nemôžeme, nemôžeme hlasovať o návrhu, ktorým by sa návrh uznesenia dopĺňal o ďalšie milosti, pretože nemáme také zmocnenie. Čiže upozorňujem na to, že nemôžme hlasovať o tomto návrhu. Hlasovať o návrhu kolegu Dostála, myslím si, že je možné, pretože my môžeme ísť pod rámec, ale nemôžme ísť nad ústavný limit. Iba toľko.
Ďakujem pekne ináč za rozpravu a chcem len z tohto miesta na záver vysloviť presvedčenie, že Národná rada uznesenie, toto uznesenie prijme absolútnou väčšinou hlasov. Samozrejme, nepočítam hlasy tých, ktorí sa nehlásia k demokratickému a právnemu štátu a ktorí to aj verejne deklarovali, ale nech to vidia všetci občania. Ja som rád, že to zaznelo, každá politická skupina si píše svoju históriu sama.
Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2017 11:07 - 11:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nemám, nemám vo zvyku reagovať na túto časť politického spektra, ale, ale musím. Lebo musím povedať nahlas – a bol som pri tých rokovaniach –, že pán Kotleba zavádza a klame. Ale ja to chápem. Ako je to súčasť politickej prezentácie. Ale takýmto spôsobom? No, každý máme svoje metódy.
Bol som na všetkých rokovaniach, ktoré sa týkali zbližovania názorov koalície a opozície. Nikdy, ale nikdy nepadol argument voči milostiam tak, ako teraz ho prezentoval pán Kolteba. Nikdy nikto nepovedal, že za tými milosťami sú nejaké osoby, ktoré treba chrániť. Je to nehorázne zavádzanie. Mali sme inú diskusiu o iných vážnych právnych argumentoch, ktoré hovorili o tom, čo sa dá a čo sa nedá z hľadiska práva. Nikdy sa ale nehovorilo o tom, že by niekto z koalície alebo z opozície chcel chrániť akýchsi mecenášov. Prezentovanie takýchto neprávd pokladám skutočne za veľmi nebezpečné. Ale zvykajme si, lebo však máme tu týchto pánov, tak nás budú alebo verejnú mienku budú masírovať.
A ešte raz, asi bude chyba byť ticho. Bude treba reagovať na každé zavádzanie, ktoré odznieva z úst týchto kolegov.
Ďakujem.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pčolinský.
Skryt prepis