Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.3.2017 o 10:22 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2017 10:22 - 10:24 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Takže aj v tomto prípade, vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás informoval o prerokúvaní tohto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Aj v tomto prípade Národná rada svojím uznesením zo dňa 7. februára 2017 pridelila tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský pritom určila opäť ústavnoprávny výbor a zároveň určila aj lehoty na prerokúvanie tohto návrhu zákona.
Návrh zákona prerokovali obidva výbory, ktorým bol pridelený a odporúčajú aj tento návrh schváliť. Z uznesení uvedených výborov vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 3 s odporúčaním schváliť a spoločne o bodoch 2 a 4 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade, aby prerokovaný návrh zákona schválila ako celok. Stalo sa tak, vlastne spoločná správa výborov o prerokúvaní tohto návrhu zákona, čo je tlač 354a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru dňa 21. marca 2017.
Týmto uznesením ma taktiež výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokúvania výborov, vo výboroch a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Toľko teda na úvod.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2017 10:19 - 10:21 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte teda, aby som vás informoval o prerokúvaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada sa svojím uznesením dňa 7. februára 2017 rozhodla, že pridelí návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre národné, pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor bol určený ústavnoprávny výbor, pričom zároveň Národná rada určila aj lehoty na prerokovanie tohto návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona prerokovali oba výbory, ktorým bol pridelený a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uznesení uvedených výborov vyplýva celkovo päť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 4 s odporúčaním schváliť a spoločne o bodoch 2, 3 a 5 s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 353a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 21. marca 2017.
Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2017 15:42 - 15:48 hod.

Peter Kresák
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2017 9:08 - 9:08 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja tiež iba veľmi krátko, ale mám potrebu vyjadriť to, že aj keď sme svedkami často v tomto parlamente v diskusii, ktorá, diskusie, ktorá nie je hodna možno Národnej rady Slovenskej republiky, žiaľ, aj včera to asi tak troška bolo, sme svedkami aj toho, že dialóg medzi opozíciou a vlastne koalíciou môže byť konštruktívny a môže byť vedený v prospech veci.
Návrh pána kolegu Beblavého, ktorý vlastne, ktorý si osvojila aj predkladateľka, tak má svoje ratio. Samozrejme, koalícia ho schválila, nebola to politická otázka. Oceňujem ten prístup a som veľmi rád, že v Národnej rade dochádza aj teda vlastne k symbióze, keď sa jedná o vec a v prospech Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.2.2017 9:03 - 9:05 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne a kolegovia, dámy a páni, dovoľte, aby som vás teda informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada práve včera rozhodla, že prerokuje tento vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, a pritom pridelila tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určila Národná rada ústavnoprávny výbor, pričom tá lehota bola stanovená ako ihneď.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi týchto výborov, ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru k návrhu zákona žiadne stanovisko. Návrh zákona teda prerokovali oba výbory, ktorým bol pridelený, a odporúčali, prijali uznesenie s odporúčaním schváliť tento návrh zákona.
Ako už povedala aj predkladateľka, z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplynuli, vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o oboch návrhoch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade aj schváliť návrh zákona ako celok v znení dvoch uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu, to je tá tlač 429a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 157 dnes, teda 10. februára 2017. Týmto uznesením ma tiež výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady vás informoval o výsledku rokovania výborov.
To je z mojej strany zatiaľ všetko, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 11:25 - 11:26 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež mi dovoľte veľmi stručne reagovať na to, čo predniesol pán kolega Beblavý.
Ja, samozrejme, si myslím, že tá otázka je dôležitá, že je závažná, ale troška ma mrzí, že mám pocit, že z čiste právneho problému sa robí troška problém politický alebo otázka politická. Ja som totižto presvedčený, že pán kolega Beblavý a všetci ďalší, ktorí sa, ktorí majú záujem o obsah týchto zmlúv, a preto som aj mal veľmi taký rezervovaný postoj voči nejakému povinnému zverejňovaniu, práve v zmysle zákona 211 môžu konať, a už bolo spomínané, že konajú, ale spomínal sa krok, krok A, to znamená oslovenie prípadne Národnej diaľničnej spoločnosti, aby sprístupnila, pretože niečo je zverejnené, povedal aj pán podpredseda Bugár, tie zmluvy. No a, samozrejme, tam je zákonný postup, ale však keď odmietne ten povinný subjekt v zmysle 211 sprístupniť nejakú informáciu, tak potom očakávam bežne, že sa urobí ten druhý právny krok, a tým právnym krokom je podanie na krajský súd, ktorý má rozhodnúť, či ten orgán, tá NDS-ka v tomto prípade konala v súlade alebo nie v súlade so zákonom. Čiže to je právna otázka, ktorá sa veľmi jednoznačne právne rieši už v mnohých ďalších podobných prípadoch, tak nerozumiem, prečo sa tu bavíme politicky o veci, ktorá je právna.
Súd je jediný oprávnený, krajský súd povedať, či trebárs tá NDS, NDS-ka v tomto prípade koná v súlade alebo nekoná v súlade so zákonom. Takže ja veľmi nevidím priestor na to, aby sme tu politicky zaväzovali ministerku, aby niečo robila, to, čo má urobiť súd.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9.2.2017 11:15 - 11:16 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teda, vážené dámy a páni, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som ako určený spravodajca podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní.
Návrh zákona sa prerokúva v skrátenom legislatívnom procese a tento proces bol schválený uznesením Národnej rady zo dňa 9. februára 2017. Návrh zákona po formálnej stránke, formálnoprávnej stránke spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o rokovacom poriadku a rovnako aj legislatívne pravidlá tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor bol pritom určený práve ústavnoprávny výbor. Zo znenia vládneho návrhu, ako aj z úvodného slova pani podpredsedníčky vlády je zrejmý účel navrhovanej úpravy, a preto neni asi potrebné, aby som na tomto mieste zopakoval alebo opakoval to, čo už bolo povedané.
Ako spravodajca, ktorý bol určený navrhnutým gestorským výborom preto odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje aj v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného a prečítaného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona ihneď.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, všeobecnú rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2017 9:08 - 9:09 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja iba teda v priamej reakcii na pána kolegu Dostála chcem povedať, že práve otázky, ktoré on ako člen ústavnoprávneho výboru položil, boli zodpovedané a boli vlastne súčasťou vystúpenia pani ministerky na výbore. Čiže keby sa dalo stíhať, tak by ste mali tie odpovede. Ale na druhej strane chcem pozitívne oceniť, že ste tie otázky položili, pretože je dobre, keď pani ministerka na ne zodpovie aj v pléne, aby vlastne celé plénum dostalo túto informáciu, ktorá je určite dôležitá a ktorá, samozrejme, zodpovie na to, čo spôsobilo ten problém.
Takže vypočujeme si to znova.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2017 9:03 - 9:04 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi teda, aby som ako poverený spravodajca informoval o rokovaní nášho výboru. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 435 z 8. februára 2017 pridelil tento návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora na prerokovanie, teda tlač č. 428, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor prerokoval tento návrh dnes, teda na svojej 33. schôdzi, dnes 9. februára 2017 a svojím uznesením č. 149 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2017 15:37 - 15:39 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež by som teda rád zopár poznámkami reagoval na to, čo povedala pani ministerka, pani vicepremiérka na podporu našej kandidátky.
Ale začnem niečím iným. V súvislosti s úvodom jej vystúpenia, kde poukázala na isté fakty z minulosti, asi by sme si mali stále všetci opakovať to staré známe príslovie a tú veľkú pravdu, že národ, ktorý nemá pamäť, nemá budúcnosť. Chceme mať budúcnosť a preto majme, prosím, pamäť, aj keď tí, ktorí si to pamätajú na vlastnej koži, vymierajú. Tá pamäť je strašne dôležitá.
Druhá vec, ktorá vlastne odznela aj ústami pani ministerky a na ktorú poukazovali aj ďalší predrečníci, je, že tá kritika ako keby kritika, že mali malý počet vystúpení zástupcov koalície.
Ale, dámy a páni, predsa vieme všetci, že odborná diskusia na isté témy sa deje vo výboroch. Každý z nás mal možnosť prísť do výboru, kde boli prítomní kandidáti a kde sa dala viesť skutočne odborná diskusia a kde sa dali zhodnotiť tie kvality jednotlivých kandidátov. My tu v pléne môžeme viesť politickú diskusiu, môžeme vyslovovať svoje politické názory na kandidátov, kandidáty alebo kandidátky teda, zrejme sedia na balkóne, ale nemajú šancu reagovať. Nepokladám to za veľmi fér a preto ani nepokladám za príliš podstatné merať kvalitu kandidátov počtom vystúpení v pléne v prospech jedného z tých kandidátov.
Ale ak sa vrátim konkrétne k vystúpeniu pani ministerky a musím upozorniť plénum a veľmi oceniť, že pani ministerka práve sa zmienila o tých praktických skúsenostiach pani profesorky Patakyovej. Ako to, ako keby zazlievanie, ktoré nestojí na žiadnych pevných nohách, to, že nemá prax, že pochádza z akademického prostredia, to absolútne opomína tú dôležitú alebo tie dôležité skutočnosti, že pani profesorka Patakyová dlhé roky prakticky viedla ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis