20. schôdza

7.9.2017 - 7.9.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 15:09 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 15:09

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, odvolaním ministra školstva Petra Plavčana nastavil predseda vlády Robert Fico nové štandardy politickej kultúry a stanovil explicitné dôvody, pre ktoré prikročí k personálnym zmenám vo vedení rezortov svojej vlády. V tejto súvislosti uviedol, že dôvodom na odvolanie ministra je to, že vláda odmieta tolerovať netransparentné a korupčné správanie. Že vláda si nemôže dovoliť hazardovanie s dôverou verejnosti. Že zotrvávanie ministra vo funkcii je ohrozením dôveryhodnosti vlády. Že minister nemôže zotrvať vo vedení rezortu, ak tiene podozrení zotrvávajú.
Vítame aktuálne zmeny v nastavení štandardov politickej kultúry úradujúcej vlády a očakávame, že v zmysle formulovaných podmienok bude premiér pristupovať rovnako striktne ku všetkým členom vládneho kabinetu. Zároveň však s poľutovaním konštatujeme, že vyššie uvedené dôvody, ktoré predseda vlády stanovil pre odvolanie, spĺňa rovnakou, ba i vyššou mierou člen vlády Slovenskej republiky poverený riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prvá podmienka – netransparentné a korupčné správanie. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter bol informovaný o tom, že v rámci jeho rezortu bol opakovane porušovaný platný právny poriadok Slovenskej republiky a Dohovor o právach dieťaťa. Niekoľko rokov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zhromažďovali podnety o závažnom porušovaní práv dieťaťa v zariadení Čistý deň. Ani na základe mnohých podnetov, ktoré pochádzali od klientov, rodičov klientov a kurátorov maloletých detí, ministerstvo nevykonalo žiadnu intervenciu, ktorou by ochránilo maloleté deti zverené do starostlivosti štátu.
Nekonanie ministerstva pri prvých podnetoch spôsobilo, že situácia sa vyvinula do hrozivých rozmerov, kedy prebiehajú trestné stíhania vo veci sexuálneho zneužívania, ohrozovania mravnej výchovy mládeže a trestné stíhanie vo veci zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Ani výsledky kontrol neviedli kompetentných do činnosti, ktorá by smerovala k ochrane maloletých detí. Ministerstvo a ústredie sa, naopak, snažilo spolupracovať s vedením zariadenia na tom, aby prečiny zanedbania a profesionálne zlyhania boli bagatelizované.
Na posudzovanie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately zriaďuje ministerstvo odborný orgán, akreditačnú komisiu. Počas existencie akreditačnej komisie sa doposiaľ nestalo, že by minister nerešpektoval jej uznesenie. Avšak v tomto prípade sa minister Richter z nepochopiteľných dôvodov rozhodol odporúčanie odbornej komisie ignorovať a akreditáciu zariadeniu nezrušil, hoci išlo o závažné mnohopočetné a opakované porušenia zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o nedodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa, ktorým je Slovensko viazané.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter vo svojom odôvodnení o nezrušení akreditácie zariadeniu neprezieravo odôvodnil svoj krok ďalšími zisteniami kontroly ministerstva práce, ktoré obsahujú ďalšie závažné porušenia zákonov a zmluvných podmienok zo strany zariadenia. K takémuto postupu sa uchýlil napriek svojej plnej informovanosti o tom, akého stupňa závažnosti sú spomínané porušenia zákonov, zmlúv a medzinárodných dohovorov. Konal tak s plným vedomím, preto je zrejmé, že mal osobný alebo politický záujem na tom, aby zariadenie nebolo zrušené. Konal tak napriek tomu, že pokračujúcou činnosťou zariadenia preukázateľne prichádzalo k ďalšiemu závažnému poškodzovaniu klientov zariadenia, teda maloletých detí, ktoré si následky nekonania štátnych orgánov budú niesť celým svojím životom ako traumatické udalosti, ktoré ich môžu navždy negatívne ovplyvniť v ďalšom vývoji.
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky konštatovala, že rozhodnutie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v rozpore s platným právnym poriadkom. Generálna prokuratúra uvádza, že ministerstvo pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ako na zásadné prihliadlo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie vecí boli skutkovo aj právne irelevantné, pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo. Z uvedeného vyplýva, že ministerstvo práce pod vedením Jána Richtera konalo jednoznačne netransparentne a v rozpore s platnými zákonmi, preto minister Richter spĺňa prvú z premiérových podmienok pre odvolanie.
Druhou podmienkou bolo hazardovanie s dôverou verejnosti. Konanie ministra Richtera na čele rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je z vyššie uvedených dôvodov bez pochýb hazardovaním s dôverou verejnosti. Počas jeho pôsobenia preukázal, že je nad jeho schopnosti viesť ministerstvo tak, aby plnilo zákonom stanovené povinnosti. Medzi jedny z najdôležitejších patrí chrániť práva detí a právom chránené záujmy maloletých. V tejto úlohe rezort pod jeho vedením fatálne zlyhal. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter je politický zodpovedný za skutočnosť, že v našom štáte sú závažným spôsobom opakovane a systematicky ohrozované práva a právom chránené záujmy maloletých detí. Je ohrozovaný ich život, zdravie a zdravý psychický, fyzický i sociálny vývin.
Minister Ján Richter svojím konaním a nekonaním spôsobil, že platné zákony Slovenskej republiky neboli rešpektované, že systematické porušovania zákonov neboli žiadnym spôsobom sankcionované, že nebola vyvodená žiadna zodpovednosť voči jednotlivcom, orgánom štátnej a verejnej správy, ktoré sú zjavne zodpovedné za úmyselné porušovanie zákonov a zanedbanie svojich povinností. Naopak, minister práce Ján Richter sa aktívne spolupodieľal na porušovaní platných zákonov a garantoval nedotknuteľnosť tým, ktorí sa takýchto činov dopúšťali. Tým sa stal osobne a politicky zodpovedný za bezprecedentný morálny rozvrat v rezorte, ktorý bol poverený riadiť.
Porušovanie základných práv a slobôd týkajúce sa tých najbezbrannejších obyvateľov krajiny – maloletých detí – je tragickým prehreškom voči ľudskosti, ľudským právam, platným zákonom a medzinárodným dohovorom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Stratil tým dôveru občanov, ktorí sú v ťažkých životných situáciách odkázaní na pomoc štátu a majú zveriť svoje deti pod gesciu tohto ministerstva. Pokiaľ bude na čele rezortu minister Richter, verejnosť nemôže mať dôveru v to, že deti zverené do starostlivosti štátnych orgánov budú v bezpečí. Ohrozené sú všetky deti, ktoré sa dostanú do kontaktu so sociálnou sférou tohto štátu, pretože ministerstvo pod vedením ministra Richtera nie je schopné garantovať ich bezpečie. Tým je splnená ďalšia z podmienok odvolania ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, teda hazardovanie s dôverou verejnosti.
Treťou podmienkou bolo ohrozenie dôveryhodnosti vlády. Z vyššie uvedeného vyplýva, že ďalšie pôsobenie Jána Richtera ako člena vlády Slovenskej republiky ohrozuje dôveryhodnosť vlády ako celku, pretože spochybňuje jej kredibilitu, spochybňuje jej deklarácie týkajúce sa boja proti netransparentnosti, korupcii a klientelizmu. Minister Ján Richter urobil z kauzy Čistý deň kauzu politickú. S plným vedomím odmietol rešpektovať odborníkov v akreditačnej komisii, odmietol rešpektovať výsledky kontroly ústredia práce aj kontrolné nálezy svojho vlastného ministerstva. Zakročil hrubým politickým rozhodnutím, ktoré nemalo oporu v zákonoch, v Ústave Slovenskej republiky ani v medzinárodných dohovoroch. To konštatovala aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Týmto rozhodnutím sa stal politicky aj osobne zodpovedný za ohrozovanie, týranie a sexuálne zneužívanie maloletých detí, ktoré boli zverené štátu.
Zodpovednosť za jeho činy však v plnej miere preberá vláda Slovenskej republiky, ktorá ho do vedenia rezortu nominovala a ktorú svojou činnosťou a nečinnosťou poškodil, čím ohrozil jej dôveryhodnosť. Tým splnil ďalšiu z podmienok formulovaných predsedom vlády. Štvrtou podmienkou bolo, keď tiene podozrení týkajúce sa ministra pretrvávajú. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter nedokázal zdôvodniť odbornej a laickej verejnosti, čo ho viedlo k tomu, že ignoroval podnety na porušovanie ľudských práv, že ignoroval závažné nálezy svojich kontrolných orgánov, že ignoroval odporúčanie svojho poradného orgánu a odbornej komisie, že nerešpektoval platný právny poriadok Slovenskej republiky, že sa aktívne podieľal na tom, že neboli rešpektované medzinárodné dohovory. To na jeho konanie vrhá tieň podozrenia, že jeho iracionálne a nekompetentné kroky boli vedené politickou objednávkou, korupciou alebo klientelizmom. Pretože iným spôsobom sú jednoducho nevysvetliteľné. Tým Ján Richter splnil ďalšiu podmienku stanovenú premiérom Robertom Ficom, a teda v rámci nastolenej novej politickej kultúry by mal byť zo svojej funkcie odvolaný.
Bez ohľadu na to, aké podmienky pre odvolanie členov vládneho kabinetu stanovil premiér, sme presvedčení, že minister Ján Richter nekompetentným riadením ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny permanentne a systematicky poškodzoval najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a vzhľadom na jeho doterajšie pôsobenie toto ohrozenie bude pretrvávať, pokiaľ zo svojej funkcie nebude odvolaný.
Presne rok uplynul od prepuknutia kauzy Čistý deň. Odvtedy sa pre deti umiestnené v zariadení nezmenilo vôbec nič. Nikto ich ako obete žiadnym spôsobom neochránil ani neošetril po tom, čo všetko museli prežiť. Aj v týchto chvíľach sa napriek opakovanému rozhodnutiu akreditačnej komisie stále nachádzajú v starostlivosti Čistého dňa bez ohľadu na to, že komisia potvrdila, že toto prostredie je pre ich život a zdravý vývin nebezpečné. Je teda zrejmé, že minister nie je schopný plniť najzákladnejšiu úlohu, ktorú jeho rezort má, a tou je ochrana detí a zraniteľných skupín obyvateľstva. Po roku politických tančekov, keď sa jeho argumentácia posúvala od bagatelizovania až po zakrývanie závažných a trestuhodných nedostatkov, nevykonal žiadne opatrenie, nedal žiaden pokyn, ktorý by viedol k náprave tohto absurdného, bezprávneho a nebezpečného stavu. Preto politická a osobná zodpovednosť padá plnou mierou na jeho hlavu.
Kauza Čistý deň je len vrchol ľadovca. Problémy, ktoré v tomto zanedbanom rezorte sú, eskalujú už až takýmto tragickým spôsobom. Pod vedením ministra Richtera očakávame ďalšie a ďalšie zlyhania s fatálnymi následkami. Každý zdravý systém sa zo svojich chýb učí, prijíma nové a lepšie pravidlá, venuje pozornosť oblasti, ktorá upadá, podporuje v žiadanej činnosti všetkých, ktorí sú za jeho rast a prosperitu zodpovední a dôkladne kontroluje a po kontrolných nálezoch dozerá na nápravu. Nie však minister Richter. Závažné zlyhania svojho rezortu sa snaží kamuflovať, neprichádzajú žiadne reakcie na pochybenia a zlyhania, legislatíva zostáva viac ako desať rokov v podstate nedotknutá, i keď prax prináša každodenné dôkazy o tom, že zákony v takejto zastaralej podobe už reálnemu životu nestačia. Kontrolné orgány kontrolujú samé seba a ich nálezy putujú do zásuviek, aby neuberali politické body vedeniu rezortu. Toto všetko sa deje bez ohľadu na to, ako veľmi sú takýmto konaním poškodzované práva a záujmy najslabších skupín obyvateľstva.
Ohrozovanie sa totiž netýka iba maloletých, ktorí sú zverení do resocializačných stredísk, ale aj všetkých opustených detí v detských domovoch, všetkých ohrozených rodín a rodín v krízových situáciách, ľudí, ktorí čakajú v tisícových zástupoch na sociálne služby, na ktoré majú zo zákona nárok, a ktorým nemá kto poskytnúť odbornú pomoc a starostlivosť. Počet detí umiestnených v detských domovoch vzrástol, čo je dôsledkom toho, že krízy v rodinách sú neriešené a eskalujú do rozpadu rodín a odobrania detí z rodinného prostredia. Počet profesionálnych rodičov, ktorí majú zabezpečovať starostlivosť o opustené maličké deti, počas ministrovania Jána Richtera klesol na polovicu. Pod jeho vedením teda fatálne zlyhal proces deinštitucionalizácie, ktorým sa tak pýšil. Zamestnanci, ktorí pracujú v tomto rezorte, dobre vedia, že zvnútra celý systém zahníva. Nedostáva sa im dostatočnej pozornosti a odborného vedenia. Sú preťažovaní a nezaplatení. Nezáujem o ich pracovné podmienky a o nich samých spôsobuje, že na snahu o zmenu sami rezignujú.
Vďaka ministrovi Richterovi práve stojíme pred fatálnym kolapsom sociálneho systému, ktorého následky budú nedozierne, pokiaľ bude stáť na čele ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nominant, ktorý svojou činnosťou a nečinnosťou priamo ohrozuje obyvateľov tejto krajiny. Preto navrhujeme, aby Národná rada Slovenskej republiky vyslovila nedôveru ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 15:09 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:24

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Podľa § 28 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku o slovo sa hlási pán premiér Slovenskej republiky. Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 15:24 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:32

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, dovoľte mi predtým, ako zaujmem stanovisko vlády Slovenskej republiky, ktorá sa návrhom na vyslovenie nedôvery zaoberala na svojom rokovaní včera, povedal dve alebo tri osobné poznámky, ktoré sa týkajú vystúpenia pani navrhovateľky.
Či viete, alebo neviete, ja som sa v živote pomerne dlhé roky zaoberal trestným právom a napísal som niekoľko prác o trestnom čine znásilnenia. Ja som však nikdy v živote nevidel také znásilnenie slova korupcia ako vo vystúpení pani Blahovej. Vy s tým šermujete jak pán Sulík, keď otváral tým mečom šampanské a si dorezal celú ruku, a bez akéhokoľvek argumentu tu sypete na ministra práce obvinenia z korupcie, pričom ste nepovedali jeden jediný dôkaz, jeden jediný argument. Viete, pre vás je korupcia už aj to, keď dám myši do pasce väčší kus syra, ako sa patrí. Prosím, prestaňte s tým, pretože je to trápne a je to smiešne. Ak niečo máte, tak to povedzte (potlesk), ale nerobte takéto obvinenia.
Vážené dámy a páni, ako som vás informoval, vláda Slovenskej republiky sa zaoberala týmto návrhom na vyslovenie nedôvery v stredu na svojom rokovaní a prijala k tomuto návrhu uznesenie, ktorým vyjadruje nesúhlas s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi práce Jánovi Richterovi. Najmä musím zopakovať, že k téme Čistý deň sa tu už konala schôdza Národnej rady, kde padli všetky argumenty aj neargumenty. Schôdza skončila tak, že nedôvera ministrovi práce nebola vyslovená. Naopak, získal nadpolovičný počet hlasov, čo len potvrdilo, že má plnú dôveru Národnej rady Slovenskej republiky. Odvtedy sa nič nestalo. Práve naopak. Minister urobil množstvo krokov, pokiaľ išlo napríklad o spoluprácu s políciou, rozhodol potom o odňatí akreditácie tomuto zariadeniu. Ale pri vás, pri opozícii to je jedno. Máš čapicu, nemáš čapicu, po papuli musíš dostať. Preto chcem poďakovať pánovi ministrovi za všetky kroky, ktoré v tomto duchu urobil, a z tohto dôvodu musím považovať túto schôdzu za absolútne účelovú a za pokus zneužívať inštitút vyslovovania nedôvery na politické ciele.
Vážené dámy a páni, chcem pripomenúť, že minister práce Ján Richter je najúspešnejší minister, akého sme kedy mali. Zoberme si výsledky, ktoré dosahujeme v oblasti nezamestnanosti, ako aj v ďalších aspektoch, za ktoré tento rezort zodpovedá. Nevidím preto žiadny dôvod, pretože vidím, že pani navrhovateľka nabila poriadne, aby sme boli súčasťou tejto špiny, ktorá sa bude teraz valiť tak na ministra, ako aj na všetkých ostatných. Môžme to urobiť len vo vzťahu, len vo vzťahu k poslancom za stranu SMER –– sociálna demokracia, ak sa pridajú ďalší, budem veľmi rád. Odporúčam vám tejto schôdze sa nezúčastňovať, pretože je to o ničom. Jediným cieľom je robiť zle, obviňovať bez akýchkoľvek dôkazov. My, samozrejme, rešpektujeme právo opozície na to, aby táto schôdza bola. Aj preto bola otvorená, máte právo predniesť svoje návrhy, môžte diskutovať a poslanci za SMER sa určite zúčastnia aj záverečného hlasovania.
Chcem sa osobne obrátiť aj na pána ministra a povedať mu: Pán minister, ty si človek, ktorý toho v živote veľa dokázal. Prosím, selektuj, čo budeš počúvať a čo nebudeš počúvať a na čo budeš odpovedať a na čo nebudeš odpovedať. A selektuj aj ľudí, ktorí sa budú k tebe prihovárať. Ja len dúfam, že keď bude sa k tebe prihovárať pán Kollár, že nebudeš tu sedieť a nebudeš naňho reagovať alebo podobným, ktorí v tomto parlamente šíria rôzne typy morálky.
Dámy a páni, táto schôdza je zneužitím práva, ktoré je garantované v Ústave Slovenskej republiky, a preto opakovane prosím poslancov za SMER, aby sa rozhodli, ale vláda Slovenskej republiky nemá dôvod sa tejto špiny zúčastňovať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 15:32 hod.

JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:37

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 714 z 31. augusta 2017 pridelil predmetný návrh na rokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky do určeného termínu konania schôdze. Určil zároveň, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory v určenom termíne. Uvedené výbory k predmetnému návrhu poslancov neprijať uznesenie z dôvodu, predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný.
Ako gestorský výbor rokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci 7. septembra 2017. Uznesením č. 69 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jánovi Richterovi, poverenému riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Výbor Národnej rady pre sociálne veci zároveň poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 15:37 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:37

Natália Blahová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som len jednou vetou chcela reagovať na predchádzajúce vystúpenie premiéra vlády Roberta Fica. V tejto vážnej situácii bolo toto jeho vystúpenie vrcholne nedôstojné. Tak ako kazil dôstojnosť minulej schôdze o tejto závažnej veci, rovnako kazil dôstojnosť a priebeh tejto schôdze. Toto je naozaj obraz o morálnom rozvrate v tejto spoločnosti. Pretože ak jeden premiér vlády v demokratickej krajine povie na takúto závažnú tému, že diskutujete o ničom, pričom, vážené dámy a páni, budeme hovoriť o právach dieťaťa a o ľudských právach, tak on sám je morálnym úpadkom, ktorý ničí túto krajinu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.9.2017 o 15:37 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:37

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Chcel by som upozorniť pána premiéra, že to, čo vyčíta pani poslankyni Blahovej, to sám on bežne robí a porušuje rovnakým spôsobom. Takže nech sa spamätá, nech nerobí hanbu právnikom, keď sa hrdí tým, že je vyštudovaný právnik.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 15:37 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Nati, ja by som ťa len chcela trochu doplniť. Máš pravdu, že to bolo neúctivé a jednoducho také, ako sme po pravde, povedzme si, čakali. Najprv pán premiér pripomenul svoje právnické začiatky. To asi aby sme ho nebrali dostatočne vážne. Potom teda spomenul, že za korupciu považuješ alebo my opozícia považujeme už aj to, keď do pasce dá väčší kus syra. Tak ja sa stavím, že tento väčší kus syra by obstarávali nejakí Paškovi ľudia alebo by si na neho uplatnil vratku pán Bašternák v miliónoch eur, takže áno. A v tomto prípade verím tomu, že aj toto by bola korupcia.
No a nakoniec to vyzvanie, aby sa, aby ste, aby sa kolegovia jeho z vládnej koalície nezúčastnili tejto schôdze. Ja sa pýtam: Načo? Veď nikdy sa nezúčastňujú ničoho, čo je pre nich kritické, ani dokonca politických relácií, ak dobre viem, nie sú schopní konfrontácie, pán Fico špeciálne, a pritom má sám problém, lebo ani jeho vlastný koaličný partner mu neverí, a preto boli aj niektoré výbory, neboli uznášaniaschopné, pretože ani ľudia z SNS neprišli podporiť svojho vlastného ministra alebo ministra ich vlády. Takže až tak by som neskákala. Na hanbu jediné, čo tu je, ste vy, pán Fico, a vaša vláda.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 15:39 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Blahová, ja by som nebol až taký kritický k pánu premiérovi. Naopak, ja chcem vysoko oceniť ten posun k vyššej kultúrnosti. Ako nebolo to nič moc, ale v porovnaní s tým, čo si dovolil povedať na tej predchádzajúcej schôdzi o vyslovení nedôvery pánovi ministrovi Richterovi, musím to veľmi pozitívne hodnotiť, ako sa nám pán premiér skultúrňuje. Keď bude takto pokračovať ešte, tak časom možno, možno aj tie jeho vystúpenia budú zachovávať aspoň elementárne známky slušnosti pri takýchto príležitostiach. Takže verme, že časom, časom sa naučí spôsobom aj on. Trend je nepochybne pozitívny.
Druhá vec, ktorú by som chcel oceniť, je jeho výzva. Minule, ak sa dobre pamätám, tak vyzýval poslancov vládnej koalície. Teraz svoju výzvu adresoval poslancom svojej vlastnej strany SMER – sociálna demokracia. Asi možno tušil, že jeho výzva by nebola celkom úspešná, takže oceňujem aj to, že sú tu kolegovia poslanci za Slovenskú národnú stranu, prinajmenšom z vládnej koalície, aj niektorí kolegovia z MOST-u – HÍD, tak snáď si uvedomujú, že to, o čom tu ideme rokovať, nie je len tak o ničom, ale že je to dôležitá vec a že má zmysel o tom rokovať, hovoriť a vyvodiť z toho dôsledky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 15:39 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Súhlasím s vami, pani poslankyňa Blahová, úplne a vlastne sa len ukazuje, že čo urobí z človeka, keď je tak dlho v politike a robí stále dokolečka také kompromisy, že je schopný potom cynizmu najhrubšieho zrna. Úplne má vymazanú pamäť vzhľadom na to, že on také to, čo nazval špiny a divadlá, robil na bežiacom páse a ak sa dožije a bude znova v opozícii, bude robiť opäť.
Ďalšia vec je, ako to už bolo aj spomenuté, že evidentne si nemyslíme, že minister Richter je hodný odvolania, nielen my, ale že si to myslia aj jeho koaliční partneri. A veľmi sa čudujem, že tak veľmi jednoznačne vyhlásil ministra Richtera za najlepšieho zo všetkých ministrov. Ja byť ministrom jeho vlády, a teda iným ministrom, tak by som sa urazil, ale to len dosvedčuje, aký zlý vkus má pán premiér.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 15:39 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Blahová, my sme tu, lebo chápeme vaše dôvody na zvolanie tejto schôdze, ale dovolím si vám pripomenúť jednu veľmi zaujímavú skutočnosť. Dnes ráno sa konal Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, v ktorom má opozícia väčšinu. A ten výbor mohol aspoň na tom výbore odhlasovať teda, že je za odvolanie ministra Richtera. Okrem našich dvoch poslancov tam nikto z opozičných poslancov nebol. Nikto. Ani zo SaS-ky, ani z OĽANO, ani z kollárovcov. To znamená, vy dneska o niečom rozprávate, ale keď na výbore ste mali možnosť sa aktívne k tomu postaviť, tak ste tam proste nikto z vás neboli. Keby tam naši dvaja poslanci neboli a vy by ste tam boli, tak tri dni počúvame o tom, ako hlasujeme so SMER-om. Treba si vstúpiť trošku do svedomia, to je prvá vec.
A druhá vec, sme tu aj preto, lebo chceme si vypočuť vaše argumenty a podľa toho sa potom pri hlasovaní rozhodnúť. Ale, pani poslankyňa, ak vy vo vašom klube máte problém s tým, že povedať "Slovensko, Slovenská republika" a budete stále hovoriť "táto krajina, tejto krajiny, túto krajinu", nám sa to nedá počúvať. Ak neviete povedať, že na Slovensku niečo nie je v poriadku, alebo že vám na Slovensku niečo vadí, že niečo nefunguje, tak potom povedzte, že s tým máte problém, lebo ak päťkrát za deň alebo za vaše vystúpenie poviete "táto krajina", tak my tu nemusíme byť.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.9.2017 o 15:39 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video