26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.2.2018 o 10:53 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 10:53

Jozef Ježík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 931 z 29. novembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 749a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 334 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2018 o 10:53 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:53

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, áno, predkladám vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže. Tento návrh zákona predkladám z dôvodu potreby úpravy niektorých ustanovení tohto zákona tak, ako ich priniesla prax, najmä pokiaľ ide o kontrolu Zboru väzenskej a justičnej stráže, podávanie sťažností, ako aj niektoré ďalšie otázky.
Cieľom návrhu zákona je doplnenie právnej úpravy, ktorej predmetom je kontrola Zboru väzenskej a justičnej stráže zo strany Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Návrh zákona tak dopĺňa v súčasnosti absentujúcu úpravu kontroly Zboru väzenskej a justičnej stráže najmä vo vzťahu k oprávnenému subjektu, ktorý predmetnú kontrolu vykonáva, pričom týmto je minister spravodlivosti Slovenskej republiky a ním poverené osoby.
Návrh zákona ďalej upravuje niektoré aspekty týkajúce sa podávania a vybavovania sťažností odsúdených a obvinených najmä vo vzťahu k možnosti odstránenia nedostatkov sťažností, čím sa má odstrániť v súčasnosti príliš formalistický prístup v oblasti podávania sťažností.
Návrh zákona taktiež reaguje na požiadavky vyplývajúce z technologického rozvoja, v dôsledku čoho sa upravuje zákaz činnosti lietadla spôsobilého lietať bez pilota, tzv. dronu, bez predchádzajúceho súhlasu generálneho riaditeľa a s tým spojené oprávnenia príslušníka zboru vykonať potrebné úkony na zabránenie takejto činnosti, pokiaľ ju vykonáva bez predmetného súhlasu a mohol by ňou byť zmarený alebo ohrozený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody, detencia alebo bezpečnosť objektov chránených zborov.
Okrem toho reagujeme na niektoré naše praktické skúsenosti v ďalších ustanoveniach zákona.
Predkladaný návrh zákona prešiel štandardným legislatívnym procesom. Pokiaľ ide o spoločnú správu, ktorú schválil ústavnoprávny výbor, tak ako predkladateľ sa stotožňujem so závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy a tým aj s pozmeňovacími návrhmi, ktoré zo spoločnej správy vyplývajú.
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím o prerokovanie návrhu zákona.
Skryt prepis

2.2.2018 o 10:53 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:58

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady. Národná rada uznesením č. 932 z 29. novembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi iných výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Všetky výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť.
Z uznesení výborov vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor takisto odporúča Národnej rade zákon schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 750a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 335 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

2.2.2018 o 10:58 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:01

Lucia Žitňanská

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:03

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku jeho prerokovania. Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s protokolom prerokoval na 62. schôdzi 23. januára 2018. Uznesením č. 333 odporučil Národnej rade vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom (tlač 698a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 336 z 30. januára 2018.
Pán podpredseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2018 o 11:03 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:04

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň prajem všetkým. Pani ministerka, ak dovolíte, ja len dve také jednoduché otázky.
Spomínali ste, že podobný protokol máme podpísaný už s Čiernou Horou, predpokladám, že podobné protokoly budú nasledovať. Takže som sa chcel spýtať, či už je v príprave nejaká ďalšia podobná aktivita, a keď, tak s ktorými krajinami. Obzvlášť ma zaujíma otázka Ukrajiny v tejto súvislosti. A možno taká dodatočná otázka, keď ste spomínali, že to súvisí s naším vstupom do Európskej únie a že máme túto povinnosť upravovať takto vzťahy s tretími krajinami, prečo sa to deje po štrnástich rokoch? Čo tomu doposiaľ bránilo?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2018 o 11:04 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:05

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Veľmi, veľmi krátko sa vyjadrím, pretože som trošičku, poviem to, prepýtaná. Takže, nie, teraz vás neviem informovať, že ktoré ďalšie sú pripravené, a môžem požiadať príslušný odbor, ktorý rokuje o týchto veciach, ako stojíme s tými jednotlivými ďalšími krajinami, ktoré prichádzajú do úvahy. Takže ja to vyžiadam a doručím vám to.
Áno, rozumiem, že je legitímna otázka, prečo to tak dlho trvá. Môže to byť otázka priorít, môže to byť otázka, samozrejme, ako keby dĺžky toho procesu na tej samotnej úradníckej úrovni. Ale ja vám tú podrobnú informáciu, čo sa chystá, doručím.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2018 o 11:05 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:07

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená Národná rada, vážený pán predsedajúci, k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestne premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
Vážený predsedajúci, vážené dámy, páni, na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona nahrádza súčasný zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo sa rozhodlo vypracovať nový zákon najmä z dôvodu prijatia nových predpisov Európskej únie upravujúcich schvaľovanie vozidiel, dohľad nad trhom, zároveň prijatia balíčka opatrení Európskej únie v súvislosti s kontrolami technického stavu vozidiel.
Cieľom návrhu zákona je komplexne riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie a v súčasnosti platného zákona 725/2004 Z. z.
Navrhovaným zákonom sa tak upravuje agenda v súvislosti s cestnými vozidlami, ako schvaľovanie, prevádzka kontroly, prevádzka technického stavu, ale aj doklady vozidiel, technické služby na úseky, prevádzku vozidiel v pôsobnosti orgánov verejnej správy a zodpovednosti za porušenie povinností.
Návrh zákona počíta s vydaním jedenástich vykonávacích vyhlášok, ktoré ustanovia podrobnosti v jednotlivých ucelených oblastiach, ako podrobnosti v schvaľovaní v technických požiadavkách, dokladoch vozidla, prevádzku vozidiel cestnej technickej kontroly, technické služby overovania v technickej kontrole, emisnej kontrole, kontrole originality, montáží plynových zariadení a v odbornom dozore. Návrhy týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona.
Súčasťou predkladaného návrhu sú aj zmeny a doplnenia iných právnych predpisov, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti s týmito úpravami.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

2.2.2018 o 11:07 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:09

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 923 z 29. novembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 309 z 30. januára 2018, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 249 z 29. januára 2018, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 201 z 25. januára 2018, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 142 z 23. januára 2018, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 131 z 25. januára 2018 a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 105 z 23. januára 2018.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: o bodoch 1 až 72 a 74 až 82 spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť, o bode 73 samostatne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 217 z 30. januára 2018.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.2.2018 o 11:09 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:14

Miroslav Ivan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené dámy, vážení páni, k téme zákona o podmienkach prevádzky vozidiel na komunikáciách som už vystupoval niekoľkokrát a bolo to práve preto, že v minulosti sme už tu mali novelu tohto zákona, toho, čo ideme týmto zákonom nahradiť, a riešili sa tam v minulosti dve veci. To bolo zníženie pokút, ktoré sú skutočne drakonické za to, že niekto mešká čo len jeden deň s kontrolou technického stavu alebo s emisnou kontrolou, a taktiež sa tam už v minulosti riešila liberalizácia staníc technickej kontroly.
Mňa len mrzí to, že sa celá táto téma naťahuje tak dlho, pretože sú desaťtisíce motoristov, ktorí nie sú pokutovaní len preto, že systém nestíha, a čakajú, čo sa v pléne schváli. Už dávno mohli mať v zákone schválené zníženie týchto drakonických pokút a tak, aby boli motivovaní, aby svoje auto dali skontrolovať na stanicu technickej kontroly čo najskôr, a nie tak, ako je to dnes. My sme predkladali novelu terajšieho zákona už takmer pred rokom, potom sme tu mali ministerský návrh, ktorý nakoniec pán minister stiahol, lebo prišiel tento nový návrh, a tak sú vlastne motoristi naďalej len držaní ako rukojemníci, čo sa tu v tomto pléne schváli a kedy. To na úvod k tomu, že skutočne náš pohľad je taký, že ak je niečo v existujúcom zákone zlé, poďme to vyriešiť čo najrýchlejšie zmenou malou, zmenou jedného-dvoch paragrafov a bol by problém vyriešený a nie donekonečna len odkladať, odkladať a povedať, budeme to riešiť novým zákonom, počkajte, buďte trpezliví. Musíme si uvedomiť, že tam vonku niekde sú desaťtisíce motoristov, ktorí čakajú, ako celé toto dopadne, a naozaj ten problém mohol byť zo stola preč. Myslím tých s tými pokutami.
Teraz k tomu zákonu, čo tu máme na stole, je obšírny, samozrejme, chápem, že Európska únia od nás chcela riešiť túto problematiku, a chápem ministerstvo dopravy, že takýto zákon bolo treba sem predložiť. Čo nás zarmucuje, je to, že v rámci rokovaní výborov sa nakoniec celá liberalizácia, ktorá tu mala byť, dostala úplne na vedľajšiu koľaj a liberalizácia nakoniec nebude žiadnou liberalizáciou, ale bude len novým chaosom v celom tomto prostredí kontroly technického stavu a emisných kontrol vozidiel.
Ako pán spravodajca čítal, bolo v rámci konania výborov schválených - koľko? - 82 zmien v rámci rokovania výborov v celom tomto legislatívnom procese, 82 zmien tohto zákona. Alebo 84? 82. Pričom najväčšími zmenami, ktoré prešli cez ústavnoprávny výbor, sú zmeny pri udeľovaní licencií na výkon prác staníc technickej kontroly. A nakoniec sa teda dostali do rokovania pléna také zmeny, ktoré podľa nás nemajú s liberalizáciou staníc technickej kontroly nič spoločné. Nielenže nemajú nič spoločné, ale ešte sú aj nemerateľné a myslím si, že sa tu vytvára opäť priestor na korupciu a subjektívne posudzovanie, komu dať licenciu na výkon stanice technickej kontroly a komu nedať.
Ja len malý úryvok tých zmien, ktoré boli schválené výbormi a o ktorých tu dnes nakoniec budeme hlasovať. To sú podmienky, ktoré bude musieť splniť ten, kto chce otvoriť novú stanicu technickej kontroly nad rámec existujúcej siete staníc technickej kontroly, sú napríklad, že "v každom okrese musí byť zabezpečená dostatočná minimálna konkurencia staníc technickej kontroly, a to v každom okrese 2 stacionárne stanice, v každom okrese, ktoré je zároveň krajským mestom, 4 stacionárne stanice s výnimkou krajského mesta Košice, kde môže byť 8 stacionárnych staníc technickej kontroly a s výnimkou hlavného mesta Bratislava, kde môže byť 20 stacionárnych staníc". To najlepšie príde teraz. "Počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice. Alebo potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly sú v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedské okresy. Alebo regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, ktoré vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc."
Ja by som sa chcel skutočne spýtať autora týchto zmien pána poslanca Ježíka, nevidím ho tu, aby mi to naozaj vysvetlil, ako je merateľný fakt, že niekto chce otvoriť novú stanicu technickej kontroly a má preukázať, že počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklad na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky. To je, ako keď by ste si chceli otvoriť na vašej ulici povedzme mäsiarstvo alebo cukráreň a budete musieť dokazovať, že do vašeho obchodíku príde denne 15 ľudí alebo 20, alebo 30 alebo že do vášho obchodu príde minimálne štvrtina tých ľudí, ktorí dnes chodia do susedného mäsiarstva. No tak prepáčte, pán Ježík, ale toto ako takto to predložiť a ešte aj - teraz výtka fakt aj členom ústavnoprávneho výboru, ktorí toto nakoniec odhlasovali a potom aj kolegovci v našom hospodárskom výbore -, no ak už len toto je dôvod, prečo v žiadnom prípade tento zákon nepodporíme, ktorý tu je.
Ale aspoň sa chceme pokúsiť zmeniť niektoré konkrétne časti, ktoré v tom zákone sú a ktoré vyplynuli z pripomienkového konania organizácií, ktoré boli súčasťou celého pripomienkového konania a ktoré som si osvojil.
Najprv prečítam odôvodnenia, sú to tri pozmeňujúce návrhy a nakoniec potom prečítam aj konkrétne paragrafové znenia tých našich návrhov.
Tak napríklad veľmi zjednodušene v tomto zákone je klauzula, že ak vaše vozidlo má haváriu a sú poškodené niektoré dôležité časti, napríklad náprava, brzdy a podobne, tak musíte okrem toho, že idete so svojím vozidlom do certifikovaného servisu, ho aj následne dať skontrolovať na stanicu technickej kontroly. Nuž toto považujeme za naozaj zbytočné byrokratizovanie, zbytočné zvyšovanie nákladov motoristov a nielen aj motoristov, ale aj celej administratívy okolo toho. Jednoducho v súčasnej dobe sú opravy vozidiel vykonávané dopravcami na základe viazanej živnosti. Slovenská republika patrí ku krajinám EÚ, v ktorej nie sú markantné problémy s kvalitou vykonanej opravy po havárii. Napriek tejto skutočnosti zavádza táto novela zákona vyššie nároky na kvalitu opravárenskej činnosti tzv. certifikáciou miesta opravy. Tento inštitút je teda dostatočnou zárukou na zvýšenie kvality vykonanej opravy a následná byrokratická formálna technická kontrola nemá žiaden vplyv na kvalitu opravy. Ako som povedal, je to zbytočný úkon namierený proti vlastníkovi a držiteľovi vozidla, ktorý nepodstatne predraží a predĺži opravu vozidla.
Teraz odôvodnenie pozmeňovacieho návrhu č. 2, a to bola výtka Asociácie staníc technickej kontroly, ktoré - a ja som si túto výtku osvojil - dnes, keď máme všetko zelektronizované, napríklad evidenciu vozidiel a už máme aj elektronické diaľničné známky, už ich nelepíme na sklo, považujem za úplne zbytočné, aby bolo nutné v súčasnosti lepiť nálepky o absolvovaní stanice technickej kontroly a emisnej kontroly. A tohto sa týka naša novela č. 2, kde chceme takúto povinnosť zrušiť, čo by mohlo mať aj ekonomický vplyv, bolo by to efektívne, bolo by to jednoduchšie, znížilo by to byrokraciu na staniciach technickej kontroly a je predpoklad, že by približne medzi 3 a 5 eurami sa znížili náklady na poplatky súvisiace so stanicou, s kontrolou technického stavu a emisií v staniciach technickej kontroly.
Tretí pozmeňovák, ktorý predkladáme, sa týka zmeny cestného zákona č. 135/1961 a týka sa malej úpravy paragrafu, v ktorom hovoríme, že skládky odpadov, ktoré už dnes teda sú definované ako nepovolené v blízkosti križovatiek a v blízkosti iných cestných telies, tak rozširujeme to na okolia priechodov pre chodcov, železničných priecestí a ochranných pásmach týchto cestných komunikácií.
Takže teraz, čo sa týka odôvodnenia, som skončil a prečítam už znenia, paragrafové znenia jednotlivých pozmeňujúcich návrhov.
Pozmeňujúci návrh č. 1. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
Bod 1. V čl. I § 45 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová "a následne bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt."
Bod 2. V čl. I § 47 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová "a následne technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, ak nastali okolnosti podľa ods. 2 písm. c)".
Pán spravodajca, dám vám kópiu, nech sa páči, nech to máte v ruke.
Pozmeňujúci návrh č. 2, to je ten o zrušení povinnej nálepky STK a emisnej kontroly. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
Bod 1. V čl. I § 95 ods. 1 písm. c) a § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová "písm. a) až c)".
Bod 2. V čl. I § 111 ods. 1 sa vypúšťajú písm. b) a c), slovo "sú" sa nahrádza slovom "je" a zrušuje sa označenie písmena a).
Bod 3. V čl. I § 111 ods. 10 sa slová "vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou" sa nahrádzajú slovami "vyznačeným protokolom o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola".
Bod 4. V čl. I § 120 ods. 1 sa vypúšťajú písm. b) a c), slovo "sú" sa nahrádza slovom "je" a zrušuje sa označenie písmena a).
Bod 5. V čl. I § 120 ods. 9 sa slová "vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť B - emisná kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou" sa nahrádzajú slovami "vyznačeným protokolom o kontrole technického stavu časť B - emisná kontrola".
Nech sa páči, pán spravodajca.
A posledný pozmeňujúci návrh č. 3, ktorý sa týka zmeny cestného zákona. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Ivana, Jany Kiššovej a Milana Laurenčíka k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 751).
V čl. II bode 11 § 8 ods. 6 znie: "Skládky materiálov alebo reklamné stavby, ako aj iné zariadenia, ktoré neslúžia na správu pozemných komunikácií ani na riadenie cestnej premávky a prevádzku dopravy, je zakázané umiestňovať v ochranných pásmach pozemných komunikácií, v rozhľadových poliach pozemných komunikácií a na križovatke, priechodoch pre chodcov a železničných priecestiach tak, aby zasahovali do zorného poľa vodičov vozidiel a odpútavali pozornosť vodičov vozidiel od sledovania cestnej premávky."
To je všetko, nech sa páči, pán spravodajca, tu je kópia pozmeňujúceho návrhu č. 3.
Ďakujem pekne za slovo a vidím, že sú faktické, rád odpoviem. Ďakujem.
Skryt prepis

2.2.2018 o 11:14 hod.

Ing.

Miroslav Ivan

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video