46. schôdza

18.6.2019 - 28.6.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.6.2019 o 10:27 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:27

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda, za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vláda Slovenskej republiky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti ochrany detí pred násilím. Táto spolupráca podporuje možnosti využívania vlastných kompetencií každého subjektu v prospech spoločného cieľa, a to, aby každé dieťa, ktoré je ohrozené násilím alebo sa stalo obeťou násilia, dostalo adekvátnu pomoc.
Prípad úmrtia maloletej Lucky v plnom rozsahu poukázal na potrebu prepájania jednotlivých subjektov, ktoré vstupujú do oblasti starostlivosti o dieťa. V uvedenom prípade boli informácie o celkovom kontexte situácie dieťaťa fragmentované, chýbal celkový obraz rizík. Naopak, v prípade nedávnej krízovej situácie súvisiacej so šírením syfilisu na východnom Slovensku, sa ukázalo, že koordinácia subjektov je efektívny nástroj na výmenu relevantných informácií v súvislosti s ochranou detí pred násilím.
Predložený návrh zákona zakotvuje v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre koordináciu štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím a koordináciou plnenia úloh v tejto oblasti. Navrhovanou právnou úpravou sa nezavádza koordinácia ochrany detí pred násilím ako úplné nóvum. Naopak, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už v súčasnosti vykonáva túto činnosť prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, a to na základe Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím, schválenou vládou v roku 2014 a aktualizovanou v roku 2017.
Predmetná novela má za cieľ ukotviť túto činnosť aj v zákonnej podobe a to tým, že: po prvé, posilniť právnu istotu pri spolupráci subjektov ochrany detí pred násilím, a po druhé, zlepšiť prístup ku kvalitným službám pomoci pre deti ohrozené násilím vykonávaným v rámci celého územia Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

20.6.2019 o 10:27 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:30

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Béla Bugár, vážený pán minister, vážení kolegovia a kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1517. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1608 z 3. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 10:30 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:32

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ja len krátko k tomuto návrhu zákona, lebo som sa nemohla dostať k vyhodnoteniu pripomienok. Tak ja by som sa, pán minister, chcela opýtať, ako ste sa vysporiadali s pripomienkami Generálnej prokuratúry, ktorá hovorí, že ústavné postavenie prokuratúry ako orgánu nedovoľuje, aby jednotlivé orgány prokuratúry boli koordinované výkonnou mocou, súčasťou ktorej ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nepochybne je. V opačnom prípade prichádza do úvahy aj koordinácia súdov, ktoré taktiež nemalou mierou participujú pri ochrane detí pred násilím. Vypustenie orgánov prokuratúry z koordinácie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ale neznamená, že prokuratúry nemôžu rozpracovávať úlohy.
Čo sa týka ministerstva školstva, oni vlastne hovoria, že sú ústredným orgánom štátnej správy pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké, jazykové. Preto nie je možné, aby ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny koordinovalo školy a školské zariadenia. A ministerstvo zdravotníctva, "žiadame z návrhu zákona vypustiť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako subjekty, ktorých postupy koordinuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny".
Keďže vnímam tento návrh zákona ako niečo, čo teda mali ste asi taký cieľ, aby to ministerstvo mohlo rýchlejšie konať v tých jednotlivých prípadoch a žiadali alebo teda vypracovali ste návrh zákona, aby teda ste mali ako keby navrch, ale pripomienky ukázali, že aj tieto ministerstvá to zrejme chápali inak. Tak ako ste sa s tým vysporiadali?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 10:32 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:34

Ján Richter
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa, Generálna prokuratúra bola vyňatá z toho návrhu zákona, ale sme sa dohodli na inej forme spolupráce. Možno uzavrieme nejaké memorandum, na základe ktorého bude môcť prokuratúra, lebo to sa nejedná len o Generálnu prokuratúru, tu sa jedná až po systémy na úroveň okresu spolupracovať. S ostatnými rezortami sme sa dohodli, to, čo je v návrhu zákona, je bez pripomienok jednotlivých rezortov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2019 o 10:34 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:35

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom navrhovanej novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku je zvýšenie vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia na dvojnásobok jeho súčasnej úrovne. Maximálna suma vianočného príspevku vrátane jednorazového zvýšenia pre dôchodky, to znamená úhrny súm dôchodkov nepresahujúce sumu životného minima, v tom čase 210 eur, tak bude maximálne na výške 200 eur. To znamená, v porovnaní s týmto rokom je to navýšenie presne o 100 percent. Naďalej pritom platí, že stúpajúcou výškou dôchodku úhrn súm dôchodkov sa bude výška vianočného príspevku lineárne znižovať.
Okrem zdvojnásobenia sumy vianočného príspevku sa navrhuje aj rozšírenie okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok z pôvodnej sumy 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65. To znamená, že v roku 2019 bude horná hranica na nárok na vianočný príspevok v sume 658,5 eura. Vianočný príspevok v maximálnej sume tých 200 eur sa vyplatí za rok 2019 odhadom 128 200 osobám. Celkový počet dotknutých osôb sa odhaduje na rok 2019 na úrovni 1,3 milióna osôb. To znamená, 1,3 milióna dôchodcov by malo obdŕžať tento príspevok. V porovnaní s uplynulým rokom sa predpokladá zvýšenie počtu poberateľov vianočného príspevku v dôsledku zvýšenia hranice nároku na vianočný príspevok zo sumy 572,4 eura na 658,5 eura približne o 72-tisíc.
Súčasťou spoločnej správy výborov je aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zvyšuje ročný limit na poskytovanie dotácií na podporu rekondičných aktivít, ktorých vyplácanie je v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, a to z doterajších 597 490 eur na 697 490 eur. Zvýšenie limitu sa navrhuje ešte v tomto kalendárnom roku. Vzhľadom na to, že tento druh dotácie sa poskytuje poberateľom dôchodku spolu so zvýšením vianočného príspevku, by tak mohol byť efektívnejšie naplnený zámer zlepšiť finančnú situáciu dôchodcov, ktorý je spoločný pre obe opatrenia. Uvedený zámer, samozrejmá vec, v plnej miere podporujem.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2019 o 10:35 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:38

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní vianočného príspevku.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1757 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci z 18. júna 2019 č. 167. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.6.2019 o 10:38 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:40

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

62.
Ďakujem za slovo. Trikrát a dosť, tak už asi nevystúpim (vyslovené s pobavením), pán minister, pri ďalších, lebo už vyzerám trápne asi, že sa hlásim k týmto iba ja. Ale teda ja som tu prišla preto, aby som pracovala a naozaj slúžila sociálnej oblasti, a preto si dovolím opäť vystúpiť k vianočnému aj teda príspevku.
Ja som v podstate v prvom čítaní povedala tú zásluhovosť a teda tú solidaritu, že ma mrzí práve na tom vianočnom príspevku tento aspekt, že stráca sa, stráca sa nejaký taký zmysel toho poisteneckého systému. Jednou z vlastností dobrého dôchodkového systému je taká konštrukcia dávkovej politiky, v ktorej sa oplatí odvádzať poistné na dôchodkové poistenie tak chudobným, ako aj bohatším poistencom. To vyžaduje zakomponovať do dôchodkových dávok kombináciu zásluhovosti a solidarity, ktorá je výsledkom istého spoločenského konsenzu. Rada by som upozornila na to, že každé opatrenie, ktorým sa upravujú dôchodkové príjmy mimosystémovými nástrojmi, môže, a spravidla sa to aj stáva, narušiť pomery solidarity a zásluhovosti až tak, že sa uprednostňujú záujmy poistencov, ktorí odvádzajú poistné kratšiu dobu a z nízkych, nižších vymeriavacích základov, pred poistencami, ktorí platili poistné pravidelne a dlhšiu dobu.
Navrhovaná konštrukcia vianočného príspevku je teda typickou ukážkou, ako trestať poistencov, ktorí do fondu starobného poistenia prispievali viac a dlhšiu dobu teda, a prispievali preto, aby bola finančná udržateľnosť dôchodkového systému. Ak by títo ľudia obchádzali odvody, tak by v podstate sme nemali možnosť vyplácať ľuďom dôchodkovú dávku. Preto ja poviem, že pri tom vianočnom príspevku možno vyčítam skôr, že sa vytráca v tomto vašom nástroji zásluhovosť v dôchodkovom systéme a do budúcnosti sa ozaj bude každý, každý zamestnanec, zamestnávateľ snažiť práve túto odvodovú povinnosť nejakým spôsobom obchádzať, aby teda, aby teda vlastne viac ušetril peňazí pre seba, pretože ak povie, že on dlhé roky prispieva a v konečnom dôsledku napríklad ten vianočný príspevok nedostane, tak si povie, že ten poistný model nie je preňho to pravé orechové. A teda obávam sa toho, že práve v budúcnosti ľudia, práve tí s nízkymi príjmami budú mať ešte oveľa nižšie dôchodky, ako ich majú teraz. Čiže veľmi buďme opatrení, opatrní s tým, ako, akými nástrojmi zasahujeme do dôchodkového systému nášho štátu.
Vládne dokumenty zdôrazňujú, že účelom novely zákona 592-ky je rozšíriť okruh poberateľov dôchodkových dávok, ktorým vznikne nárok na vianočný príspevok, a razantne zvýšiť sumu vianočného príspevku. Ja osobne nič proti tomu nemám. Ide len o to, aby sa nestalo, že nepracovanie začne mať pozitívny účinok na dôchodkové príjmy. A to sa práve začína diať.
Napríklad máme dve ženy, ktorým vznikol nárok na starobný dôchodok v tomto roku. Prvá bola poistená 30 rokov a poistné platila z minimálnej mzdy. Jej dôchodok spolu so zvýšením na minimálny starobný dôchodok je 278,09 eur a vznikne jej nárok na vianočný príspevok v sume 175,20 eur. Druhá žena, ktorá získala 20 rokov dôchodkového poistenia výlučne na základe náhradných dôb, to znamená len starostlivosťou o maloleté deti, nárok na starobný dôchodok bude k decembru 2019 v sume 80,3 eur a vianočný príspevok jej bude patriť v sume 200 eur. Z hľadiska poskytovania vianočného príspevku sa teda pracovať ľuďom neoplatí. Rozdiel 47,04 eur za tridsaťročnú platenú účasť na dôchodkovom poistení voči dvadsaťročnej neplatenej účasti je možno naozaj taká, taká diera, ktorá, cez tú dieru sa môže urobiť naozaj obrovská jama, z ktorej sa Slovensko nevyhrabe tak skoro.
Iste, môže zaznieť aj námietka, že vianočný príspevok je štátna sociálna dávka, ale ani štátne sociálne dávky by sa nemali poskytovať bez ohľadu na nejaký možno etický aspekt dávky, v mene ktorého sa usilovní ľudia v podstate trestajú nedostupnosťou určitých sociálnych benefitov. A v tomto prípade je to práve vianočný príspevok.
Ja teda navrhujem iný prístup k poskytovaniu vianočného príspevku, ktorý vlastne budem čítať v pozmeňujúcom návrhu. Ale ide vlastne o to, že vianočný príspevok je istá štátna sociálna dávka. Ale ide aj o to, že nesie so sebou istú pozornosť štátu k dôchodcom počas vianočného obdobia. Aspoň tak to teda deklarujeme. Lebo ak budeme hovoriť o trinástom dôchodku, tam, tam by sme museli ako zvážiť iné indikátory. Ale keď naozaj pointa je, že majú vyšší, teda vyššie náklady v čase Vianoc, tak z tejto pozornosti by nemal byť teda vylúčený žiaden dôchodca a nijaký poberateľ podľa mňa dôchodkovej dávky, lebo všetci majú zvýšené výdavky na Vianoce, a keď naozaj chceme aj trošku na jednej strane povedať, že ten sociálny benefit cez ten vianočný príspevok majú dostávať ľudia, ktorí do poistného systému prispievali, tak mali by to byť všetci poistenci.
Teda pozmeňujúci návrh, ktorý budem predkladať, bude poskytovať vianočný príspevok v sume 30 eur a všetkým poberateľom dôchodkových dávok a po b, zvýšenie sumy o 80 eur, ak dôchodková dávka je najviac v sume 65 % priemernej mzdy zistenej Štatistickým úradom za rok, ktorý predchádza roku výplaty vianočného príspevku, a doba poistenia a doba poistenia nebola získaná výlučne náhradnými dobami.
Dopady na štátny rozpočet. Tak podľa zverejnených východísk kvantifikácie dopadov vládneho návrhu na štátny rozpočet platí pre rok 2000 odhad, ktorý ste urobili. Nezabezpečenú sumu 895 eur 37 centov, ktorý, ktoré by prinášal môj pozmeňovák, by sa mohol vykryť z úspor na sociálnych dávkach, kde z doterajšieho vývoja výdavkov očakávame úsporu cca 60 miliónov eur. A ak by sme chceli chudobnejším dôchodcom ozaj pomôcť systémovo, tak ja by som navrhovala, aby sme zvážili mechanizmus zavedením tzv. osobitnej štátnej dávky príspevok na bývanie, kde by si mohli chudobní dôchodcovia platiť nájomné práve z tejto dávky, lebo dnes to nemôže urobiť dôchodca, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi, hoci má nízky príjem. Ak by sme chceli robiť veci koncepčne, tak pri vianočnom príspevku by sme dávali plošne. Chudobnejším by som navrhla teda naozaj urobiť z príspevku na bývanie osobitnú štátnu dávku. A ja, taká moja srdcová záležitosť je teda naozaj, aby samosprávy zabezpečovali obed bez úhrady práve dôchodcom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, a to či už starobní alebo invalidní. Takže ak by som ja mala tú moc, tak by som to teda riešila vo vzťahu k dôchodcom takto.
Ja teraz už len prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. l bod 1 znie:
1. V § 1 ods. 1 sa za slovom „dávku“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok.“.
2. V čl. l sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
2. V § 1 ods. 2 sa za slovom „dávku“ čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak suma dôchodku splatná v decembri kalendárneho roka nepresiahne sumu určenú podľa odseku 1“.
3. V § 1 ods. 5 sa slová „sumu určenú podľa odseku 1“ v celom texte nahrádzajú slovami „65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. l v bode 2 v § 1 odsek 8 znie:
"(8) Suma vianočného príspevku je
a) 110 eur, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka je najviac 65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok a poistenec podľa osobitného predpisu 11) získal v rozhodujúcom období na zistenie počtu rokov dôchodkového poistenia najmenej dva roky poistenia, počas ktorých zaplatil poistné,
b) 30 eur, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov splatných v decembri kalendárneho roka je viac ako 65 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa vypláca vianočný príspevok."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie: § 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4. V čl. I bod 3 znie:
V § 1 sa vypúšťa odsek 9. Doterajšie odseky 10 a 12 sa označujú ako odseky 9 a 11.
5. V čl. I sa vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 1 ods. 10 v úvodnej vete sa za slová v ods. 1, 2, 5 nahrádzajú slovami odseku 5.
Ďakujem, skončila som.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 10:40 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne, pretože aj na výbore, aj v tom prvom čítaní tu bola relatívne veľká podpora tomuto návrhu zákona.
Pani poslankyňa, budem reagovať hlavne na vás, na ten návrh. V dôchodkových dávkach je celkom prirodzene zakomponovaná otázka aj zásluhovosti, aj solidarity. Je tam snaha o istý vyvážený, vyvážený pomer. Vianočný príspevok, a vy ste to sama povedala, je štátna sociálna dávka. Áno, je postavená hlavne na báze solidarity, aby riešila nižšie príjmových dôchodcov. Takto je postavená, napríklad aj, aj minimálny dôchodok, tiež sme ho postavili nie na základe zásluhovosti. Mali sme záujem ľuďom, ktorí boli 30 rokov poistení, ale mali príjem veľmi nízky, to znamená, nedosiahli nárok na dôchodok, zaviesť novú dávku, ktorá sa volá minimálny dôchodok, len na báze solidarity. Práve u týchto oblastí a u týchto kategórií ľudí to má svoju logiku a význam. Preto, a tu vás chcem podporiť, navrhujeme pre budúce obdobie 13. dôchodok, ktorý by riešil kompletne všetky kategórie dôchodcov.
Možno treba postaviť otázku k tým 30 eurám, ktoré ste zadefinovala. Čo znamená 30 eur pre dôchodcov, ktorí majú podpriemerný dôchodok, niekde na úrovni pod tých 450, možno 300, a čo znamená pre dôchodcu, ktorý poberá 1500 eur dôchodok? Je to diametrálne odlišné, a preto som toho názoru, že je potrebné pre tento rok zachovať solidárnu dávku, ktorá je v podobe tej štátnej sociálnej dávky.
Pre vás ešte informácia, osobitnú štátnu sociálnu dávku na bývanie dnes pripravujeme v pôsobnosti ministerstva práce, to znamená áno, tá bude v značnej miere riešiť aj to, čo ste naznačila vy.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2019 o 10:53 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:02

Ľuboš Martinák
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pri včerajšom hlasovaní č. 33 ma zariadenie vykázalo, že som hlasoval za, chcel som hlasovať proti. Žiadam dať do záznamu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2019 o 11:02 hod.

Ing.

Ľuboš Martinák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:02

Béla Bugár
Skontrolovaný text
Pán poslanec Jarjabek.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2019 o 11:02 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video