49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2019 o 14:01 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:01

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona v čl. I reaguje na požiadavky z aplikačnej praxe týkajúceho sa spresnenia a doplnenia základných pojmov, ktoré v súčasnom znení nereflektujú legislatívny vývoj v oblasti energetiky a reálny vývoj podnikania v energetike. Ide napríklad o spresnenie nasledovných pojmov: definícia konečného spotrebiteľa, koncového spotrebiteľa v domácnosti a elektro-energetického podniku, respektíve plynárenského podniku.
Vzhľadom na rozširujúcu sa elektromobilitu návrh zákona uvádza do praxe osobitné ustanovenia pre nabíjacie stanice na nabíjanie elektrických vozidiel, nakoľko táto problematika nebola v oblasti daní doposiaľ upravená. Osobitné ustanovenie definuje základné pojmy ako napríklad nabíjacia stanica, nabíjací bod, elektrické vozidlo, stanovuje sa základ dane na výpočet dane a sadzbu dane, určuje moment vzniku daňových povinností, zdaňovacie obdobie a osobu povinnú zaplatiť túto daň.
Návrh zákona tiež zavádza oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia pri technicky odôvodnených stratách, napríklad v dôsledku jeho zničenia pri skladovaní alebo preprave pri požiari alebo prírodnej katastrofe. Technicky odôvodnené straty, pri ktorých sa nebude uplatňovať oslobodenie od dane, musia byť uznávané správcom dane.
V čl. II sa spresňuje predmet dane z minerálneho oleja, upravujú sa podmienky na uplatnenie zníženej sadzby dane na motorový benzín z dôvodu nedostupnosti biopalív druhej generácie, takzvané pokročilé biopalivá. Neprijatím navrhovanej úpravy by nemohla byť uplatnená zvýhodnená sadzba dane na benzín z dôvodu neprimiešania stanoveného objemu biozložky druhej generácie, musela by sa uplatniť základná sadzba dane, čo by malo za následok zvýšenia ceny jedného litra benzínu o 0,033 eura. Návrh zákona tiež umožní užívateľskému podniku zákonným spôsobom zneškodniť znehodnotený daňovo zvýhodnený minerálny olej. Novela zákona vyvoláva potrebu úpravy informačného systému finančnej správy výdavkami vo výške cca 135-tisíc eur.
Dovoľujem si požiadať o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2019 o 14:01 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:04

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomu návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 14:04 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:04

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Novelou zákona o DPH sa preberá Smernica Rady Európy 2018/1910, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o harmonizáciu a zjednodušenie určitých pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi EÚ.
Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde k spresneniu a zjednodušeniu pravidiel upravujúce cezhraničné obchodovanie s tovarom medzi podnikmi v rámci Európskej únie. Napríklad zavádzajú sa spoločné pravidlá pre cezhraničné obchodovanie s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy, určuje sa miesto dodania tovaru s prepravou, tzv. reťazových transakcií v rámci Európskej únie a doplňuje sa, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru pridelené iným členským štátom, ako je členský štát, začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.
Zákonom č. 369/2018 sa s účinnosťou od 1. januára 2020 do zákona o DPH doplnilo oslobodenie od dane pre transakcie týkajúce sa surovej ropy a minerálnych olejov v colných skladoch, osobitných skladoch a daňových skladoch obchodovaných najmä na medzinárodných burzách. Táto právna úprava sa dopĺňa o podrobné pravidlá týkajúce sa povinnosti podnikateľov, ktorí budú prevádzkovať uvedené sklady, a podnikateľov, ktorí budú obchodovať s uvedenými komoditami. Pravidlá sú nastavené tak, aby sa zabránilo prípadnému zneužívaniu oslobodenia od dane. Zaťaženie týchto transakcií daňou z pridanej hodnoty predstavovalo významnú prekážku rozvoja tohto typu obchodovania na Slovensku. Predpokladá sa, že úprava zatraktívni Slovenskú republiku u zahraničných obchodníkov a zvýši jej konkurencieschopnosť voči iným členským štátom Európskej únie.
Novela zákona o DPH je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazuje potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane, napríklad s cieľom zabrániť zneužívaniu uplatňovania odpočtu dane, ktoré pozitívne ovplyvnia zlepšovanie výberu DPH a znižovanie daňovej medzery. Novela zákona vyvolá potrebu úpravy informačných systémov Finančnej správy s výdavkami vo výške cca 1,5 mil. eur.
Dovoľujem si požiadať o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

11.9.2019 o 14:04 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:08

Peter Kresák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi teda, aby som v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v tomto prípade vystúpil ako spravodajca určený alebo poverený predsedom výboru k tomuto návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Je mojou povinnosťou konštatovať, že tento návrh spĺňa všetky náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku, ale aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo samotného znenia diskutovaného legislatívneho návrhu, ale aj z toho, čo povedal pán minister, pán predkladateľ, je zrejmé, že jedná sa o legislatívu, ktorá predstavuje vlastne transpozíciu a harmonizáciu práva Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mám ako určený spravodajca v § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam preto, aby Národná rada Slovenskej republiky sa po rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady tiež navrhujem, aby tento návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor zároveň navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Rovnako odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Toľko teda na úvod.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 14:08 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:11

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Hlavným cieľom nového daňového poriadku je zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov a zefektívnenie výberu daní. Navrhuje sa registrácia z úradnej moci. Daňové subjekty nebudú musieť žiadať o registráciu správcu dane. Ruší sa nahlasovanie zmien údajov správcovi dane, napríklad zmena sídla, zmena priezviska, ak si túto povinnosť už raz splnili daňové subjekty voči inej inštitúcii a tá ich nahlásila Finančnej správe. Ruší sa oznamovacia povinnosť daňových subjektoch o číslach zriadených bankových účtov. Tieto informácie poskytujú správcovi dane banky. Doručovanie plných mocí sa upravuje tak, aby nová plná moc nahradila predchádzajúcu, a to v rozsahu, v akom sa prekrývajú. Zavádza sa zverejňovanie zoznamu daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov spolu s ich daňovým identifikačným číslom na webstránke Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky. Pri odklade platenia dane alebo platenie dane – splátka sa skracuje lehota, v ktorej nemôže byť tento inštitút povolený, a to z piatich rokov na dva roky.
Predkladaným návrhom zákona sa tiež zavádza daňová exekúcia zadržaním vodičského preukazu. Je súčasťou nášho právneho systému od roku 2009. Využívajú ju exekútori pri vymáhaní výživného. Tu chcem povedať, že je možná len voči fyzickým osobám, nie však profesionálnym vodičom. Čiže netýka sa to vodičov kamiónov, vodičov MHD, sanitiek, taxikárov, vodičov diaľkového autobusu a podobne. Pred zadržaním vodičského preukazu správca dane zašle daňovému dlžníkovi výzvu na zaplatenie nedoplatku. Exekúcia začne vydaním rozhodnutia o začatí daňovej exekúcie. Daňovému subjektu sa zašle daňová exekučná výzva, v ktorej bude okrem iného uvedené upozornenie, že ak nebude nedoplatok uhradený, správca dane začne exekúciu zadržaním vodičského preukazu a následne sa zašle daňový exekučný príkaz orgánu Policajného zboru, ktorý zabezpečí zadržanie vodičského preukazu. Tu chcem povedať, že tých krokov dovtedy, kým nastane ten stav – zadržanie vodičského preukazu, ten vinník má právo teda niekoľkokrát napraviť tento stav. Čiže nie je to tak, že hneď ako takáto exekúcia alebo nejaký exekučný titul nastane, tak hneď mu odoberú tento vodičský preukaz. Čiže takto to nie je.
V zákone o miestnych daniach sa zjednodušuje procesný postup. V prípade, keď daňový subjekt podá čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti po tom, ako mu bola daň vyrubená, správca dane vydá nové rozhodnutie o vyrubení dane, ktorým sa zruší pôvodné rozhodnutie.
V zákone o daňových poradcoch sa zjednodušuje zápis nových poradcov do zoznamu. Zavádza sa platenie členských poplatkov aj poradcami, ktorí majú pozastavenú činnosť. V zákone o používaní RP sa navrhuje predlženie lehoty na odoslanie údajov systému e-kasa v off-line režime zo 48 na 96 hodín. S cieľom zjednodušenia ukončenia používania RP bude môcť toto ukončenie vykonať aj samotný podnikateľ alebo ním poverená osoba a nebude potrebné zapojenie servisných organizácií.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver mi dovoľte, požiadať vás o podporu a prijatie navrhovaného zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.9.2019 o 14:11 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:15

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 14:15 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:16

Ladislav Kamenický

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:19

Eduard Adamčík

Uvádzajúci uvádza bod 14:20

Ladislav Kamenický

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:23

Igor Federič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1873 z 18. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80 o Exportno-importnej banke, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Zahraničnému výboru Národnej rady. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu vládneho zákona.
K návrhu zákona ale zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Bol to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 466 z 5. septembra. A po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť – Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 149 z 3. septembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 678 zo dňa 9. septembra.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 474 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma zároveň výbor Národnej rady poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu vládneho zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2019 o 14:23 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video