4. schôdza

17.5.2016 - 25.5.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2016 o 13:07 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:07

Daniel Lipšic
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ja mám procedurálny návrh, aby sme dnes o 17. nehlasovali, koná sa pohreb nášho bývalého poslanca, myslím, že taký bol zvyk, že sa vtedy nehlasovalo. A po druhé, nie sme v plnom počte, samozrejme, budeme až o 11. zajtra, keď nastúpi náhradník, takže by som považoval za veľmi nevhodné, keby sa o 17. dnes hlasovalo, a odporúčam, aby sme nehlasovali.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2016 o 13:07 hod.

JUDr. LL.M.

Daniel Lipšic

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:08

Miroslav Beblavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dovoľte mi navrhnúť zaradenie bodu Petícia občanov Slovenskej republiky podaná Národnej rade Slovenskej republiky 14. decembra 2015 s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti funkcionárov vo verejnej správe a vylúčenie schránkových firiem z obchodovania so štátom.
V zdôvodnení mi dovoľte uviesť, že viac ako 100-tisíc občanov podpísalo túto petíciu, čím splnili podmienku danú rokovacím poriadkom, aby o nej rokovalo plénum Národnej rady. Táto petícia bola doručená Národnej rade, ako sa tu píše, už 14. decembra, to znamená pred 6 mesiacmi, mala byť teda aj neodkladne predložená na rokovaní Národnej rady, čo sa nestalo, hoci Národná rada ešte rokovala v čase, keď to bolo možné, stará Národná rada. Pri novej Národnej rade sa dalo rešpektovať to, že či už úvodná schôdza, alebo schôdza o Programovom vyhlásení vlády nie sú vhodné na to, aby sa na nej prerokovali akékoľvek iné body, ale teraz je už prvá riadna schôdza, dokonca tu nie sú ani žiadne vládne návrhy zákonov, preto prerokovanie tejto petície podpísanej viac ako 100-tisíc občanmi je nevyhnutné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2016 o 13:08 hod.

doc. Ing. PhD.

Miroslav Beblavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:09

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Ja nie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2016 o 13:09 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:09

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovolím si navrhnúť zaradenie prvého bodu programu, alebo bod programu, ktorý by mal byť na prvom mieste v znení: žiadam informáciu ministra vnútra Slovenskej republiky o odporúčaní prístupu vládnych poslancov k tejto schôdzi.
Ako sme sa včera mali možnosť dozvedieť, zasadala Koaličná rada a ústami pána ministra vnútra bolo dohodnuté nejaké odporúčanie vládnych poslancov pre postup na tejto schôdzi. Ak ten postup má znamenať, že všetky opozičné návrhy zákonov, ktoré sú na tejto schôdzi, nemajú byť prijaté alebo má byť nejaký špeciálny režim, rád by som prijal uznesenie tejto Národnej rady a možno aj ušetril čas.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 13:09 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:13

Richard Raši
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zvolávam výbor, mandátový a imunitný výbor kvôli tragickej udalosti, ktorá sa udiala, na zajtra 18. mája o 8.45 v priestoroch výboru. Ďakujem veľmi pekne. Mandátový a imunitný výbor zajtra 8.45 ráno. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.5.2016 o 13:13 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:14

Jozef Makúch
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám v zmysle zákona č. 566/1992 o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložil Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015. Súčasťou tohto materiálu je aj správa nezávislého audítora a účtovná závierka Národnej banky k 31. decembru 2015.
Rok 2015 priniesol pre banku nové úlohy v menovopolitickej oblasti, najmä v oblasti výkonu dohľadu nad finančným trhom. V súvislosti s Jednotným mechanizmom dohľadu sa Národná banka Slovenska zapojila do spoločných dohľadov nad bankami v eurosystéme a úzko spolupracuje s Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami v rámci Bankovej únie.
Súčasne od 1. januára 2015 vykonáva ochranu finančného spotrebiteľa. Tieto nové činnosti si vyžadovali personálne posilnenie banky v minulom roku.
Národná banka Slovenska za rok 2015 dosiahla hrubý zisk 145 mil. eur pred vytvorením všeobecnej rezervy na riziká. Za rok 2014 bol tento zisk 322 mil. eur. Banková rada sa rozhodla zvýšiť k 31. 12. 2015 všeobecnú rezervu na finančné riziká na 660 mil. eur. Zvýšenie o 140 mil. eur sa premietlo na zníženie zisku banky v roku 2015. Táto rezerva sa tvorí za účelom eliminovať neistotu na finančných trhoch a zabezpečiť sa voči kurzovému, úverovému, úrokovému riziku a riziku súvisiacemu so zmenami cien zlata. Výška rezervy sa každý rok prehodnocuje.
Po prevode do všeobecnej rezervy bol výsledkom hospodárenia za rok 2015 čistý zisk 4,6 mil. eur. Minulý rok to bolo 102 mil.
Podľa platnej legislatívy sa vytvorený zisk používa na úhradu straty z minulých rokov, prípadne na prídely do Rezervného fondu a ďalších fondov, ktoré sa vytvárajú zo zisku. Banka nemôže odvádzať prípadné voľné zdroje pri rozdeľovaní zisku do štátneho rozpočtu.
V súlade so zákonom Banková rada dňa 8. marca 2016 rozhodla, že zisk za rok 2015 sa použije na zníženie strát z minulých rokov. Kumulovaná strata z minulých rokov predstavuje 4 810 mil. eur. Tvorí najväčší podiel na zápornom vlastnom imaní, ktoré je k 31. 12. v objeme 3 358 mil. eur.
Rozhodujúci vplyv na priaznivý výsledok Národnej banky Slovenska mal čistý zisk z finančných činností, to bolo 66 mil. eur, hlavným zdrojom výnosov Národnej banky boli výnosy z dlhopisov vo výške 160 mil. eur, z toho čistý výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu predstavoval 105 mil. eur a čistý úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky bol 55 mil. eur.
V zmysle zákona o dani z príjmov z roku 2015 Národná banka Slovenska ako jediná centrálna banka v eurosystéme odviedla do štátneho rozpočtu zrážkovú daň 2,2 mil. eur z príjmov plynúcich z dlhopisov emitovaných na území Slovenskej republiky.
V súlade s rozhodnutím Rady guvernérov a za účelom podpory oživenia ekonomiky realizovala banka vo významnej miere nákupy cenných papierov pre menovopolitické účely v rámci programov Európskej centrálnej banky. V roku 2015 sa tieto portfóliá zvýšili o 5 mld. eur. Čisté náklady na emisiu obeživa v roku 2015 dosiahli 7 mil. eur, banka realizovala tlač 45,8 mil. kusov bankoviek v nominálnej hodnote 10 eur. Ďalej sa vyrazilo viac ako 43 mil. kusov obehových mincí, jednocentových, dvojcentových a dvojeurových, 2 mil. kusov pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá a 5 kusov zberateľských mincí v počte 31-tisíc kusov.
Správne a prevádzkové náklady a výnosy súvisia s činnosťou organizačných útvarov banky pri zabezpečovaní hlavného cieľa a úloh, ktoré vyplývajú zo zákona o Národnej banke Slovenska.
Čisté prevádzkové náklady boli v roku 2015 čerpané v sume 55 mil. eur, v roku 2014 to bolo 59 mil. Prevádzkové činnosti banky v roku 2015 boli ovplyvnené najmä novými aktivitami a úlohami v súvislosti s prevzatím kompetencií ochrany finančného spotrebiteľa a úlohami, ktoré vyplývajú z Jednotného mechanizmu dohľadu eurosystému a zo zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu. Tieto skutočnosti mali dopad na navýšenie počtu zamestnancov banky. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2015 bol 1 046, to predstavuje oproti roku 2014 nárast v priemere o 38 zamestnancov. Vo fyzických osobách banka zamestnávala 1 053 zamestnancov.
V štruktúre prevádzkových nákladov sú najvýznamnejšími položkami náklady za zamestnancov, to je 41 %, zákonné sociálne poistenie 15 %, odpisy 12 %, náklady na technickú podporu informačných systémov 7 % a náklady na opravy a udržiavanie - podiel 4 %. V prevádzkovej oblasti banka dôsledne sleduje hospodárnosť vynakladania prostriedkov na svoju činnosť a využíva prísne vnútorné procesy riadenia, kontroly a obstarávania služieb a dodávok.
Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vám navrhnúť na základe predloženého materiálu, môjho stručného zhodnotenia výsledkov Národnej banky Slovenska za rok 2015 a priloženej správy nezávislého audítora, aby Národná rada Slovenskej republiky zobrala na vedomie výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 tak, ako sú obsiahnuté v predloženom materiáli.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.5.2016 o 13:14 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Makúch

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:21

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 (tlač 23).
Správu rozhodnutím č. 15 z 30. marca 2016 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 13. mája 2016. Správa bola predložená v zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 17 zo dňa 16. mája 2016. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2015 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 20 zo dňa 16. mája 2016. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma taktiež poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.5.2016 o 13:21 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:23

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, vážený pán guvernér, v podstate moje vystúpenie bude relatívne dosť krátke, ale skôr bude formou otázky.
Keď som si preštudoval Správu o hospodárení Národnej banky Slovenska, zistil som, že rezervy na súdne spory boli rozpustené, dokonca dnes ostáva asi 8-tisíc euro na súdne spory. Pokiaľ by sme si pozreli na ústrednú evidenciu teda sporov, ktoré má aj Národná banka, ktorá vedie ministerstvo financií, podľa zákona 514/2003 Z. z. sú tam niekoľko miliónové spory.
Moja otázka je len jednoduchá, či Ernst & Young ako audítorská firma, ktorá auditovala túto správu, má vedomosti o tom, o týchto sporoch, a teda že či odsúhlasila s tým, že teda neni nutné vytvárať rezervy na tieto sporné záležitosti alebo spory, ktoré má Národná banka. Alebo jednoducho teda Ernst & Young ako audítorská firma nemala tieto informácie, a tým pádom neprikladala tomu dôraz na to, aby jednoducho vytvárala alebo aby boli vytvorené na tieto spory, budúce spory vytvorené dostatočné rezervy, ktoré ak budú niektoré v nejakej veľmi vysokej výške, tak tá výška v podstate je na úrovni cirka príjmu Národnej banky Slovenska, čo je asi na úrovni 55 mil. eur. Čiže ak by to bolo, tak potom predpokladám, že v tých dátach by sa museli objaviť potom iné náležitosti, ktoré by museli kryť budúce riziká vyplývajúce z týchto súdnych sporov. Znovu len opakujem, pre mňa len veľmi jednoduchá otázka: mal Ernst & Young alebo nemal k dispozícii tieto súdne spory? A ak mal, či odsúhlasia teda to, že teda na tieto spory nie je nutné vytvárať rezervy.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2016 o 13:23 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:26

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážení prítomní, vážený pán guvernér, tiež len krátko a v podstate to budú otázky. Ja už som sa pána guvernéra pýtal väčšinu otázok, ktoré som sa chcel opýtať, včera na výbore.
Predsa len jedna otázka ostala vo vzduchu, a to je otázka, ktorá sa týka nákupu cenných papierov, ktoré Národná banka drží na účely menovej politiky v rámci programov CBPP1, CBPP3, SNP a PSPP. Pýtal som sa, cenné papiere ktorých krajín Národná banka drží, či to je tajná informácia.
Možno by som ju troška rozšíril, či Národná banka nekupuje cenné papiere krajín, ktoré nie sú považované za bezpečné z hľadiska investícií.
A potom dnes ráno som dostal tip na ďalšiu otázku, tak ju tlmočím. Ten dôvod, že som sa ho neopýtal včera, je ten, že som ten tip dostal až dnes. Je to otázka, ktorá sa týka prideľovania grantov, ktorého systém bol v minulosti kritizovaný mimovládnou organizáciou Transparency International, tak sa chcem opýtam, či od tých čias sa niečo zmenilo v tomto systéme.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.5.2016 o 13:26 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:27

Peter Štarchoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som reagoval na pána poslanca Jurzycu predovšetkým v tom, že sa jedná nielen o nákup cenných papierov, ale aj rozširovanie zbierkového fondu Národnej banky Slovenska. Plus sa môžeme pýtať aj detailnejšie, aká je štruktúra poskytovania jednotlivých darov, pretože Národná banka Slovenska naozaj z hľadiska financovania, alebo teda prispievania na rôzne projekty, myslím si, že je veľmi aktívna, o čom svedčí množstvo darovacích zmlúv.
Možno by bolo za zváženie porozmýšľať aj nad prehľadom alebo doplnením danej správy. Som si vedomý, že metodika je striktne daná, ale možná do budúcich období rozšíriť danú správu v kontexte spoločenskej zodpovednosti a predovšetkým, ak hovoríme aj o rozširovaní zbierkového fondu, o poskytovanie darov, za ktoré zodpovedá v tomto prípade NBS-ka. 
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.5.2016 o 13:27 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video