51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2019 o 15:44 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:44

Péter Vörös
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. septembra 2019 č. 2054 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 752 z 8. októbra 2018 (pozn. red: správne „2019“), Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 493 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 193 z 15. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež v uznesení č. 266 z 15. októbra 2019 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16 spoločne s odporúčaním ich neschváliť a o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1, 4, 6, 8, 10 až 14, 17 až 19 hlasovať spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na vzdelávanie, vedu, mládež a šport na gestorskom výbore z 15. októbra 2019 (č. 270). Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2019 o 15:44 hod.

Mgr.

Péter Vörös

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:49

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predložil na rokovanie Národnej rady návrh zákona, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z., ktorú, ktorý predkladám spolu s kolegyňou Irén Sárközy.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnom poplatku za rozvoj, sa predkladá na základe našej iniciatívy, nakoľko miestny poplatok za rozvoj bol zavedený od 2016. roku ako fakultatívny a bol schválený ako poslanecký návrh.
Návrh zákona reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a na podnety miest a obcí Slovenska. Niektoré ustanovenia zákona aj z dôvodu nejednotnej aplikácie v súčasnosti pripúšťajú rozdielny výklad. S cieľom zabezpečenia nápravy vyššie uvedených nedostatkov sa v predloženom materiáli navrhujú viaceré úpravy týkajúce sa miestneho poplatku za rozvoj. Navrhuje sa spresniť predmet poplatku za rozvoj, a to aj vzhľadom na požiadan..., požívanie jednotlivých, používanie jednotlivých pojmov v iných právnych predpisoch.
Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže sa navrhuje odstrániť plnenie už existujúcej oznamovacej povinnosti poplatníkov. Dôjde k transformácii tohto ustanovenia tak, že sa určuje postup a náležitosti oznámených údajov využitím kompetencie obce vyplývajúcej z Daňového poriadku za účelom zaslania individuálnej výzvy poplatníkovi na oznámenie výmery podlahovej plochy. V prílohe zákona sa ustanovuje štruktúra údajov o výmere podlahovej plochy v členení podľa účelu využitia stavby.
Z dôvodu jednoznačnosti sa rozširuje a spresňuje aj základ poplatku za rozvoj a zároveň sa zavádza, čo sa nebude do základu poplatku započítavať. Doplňujú sa ustanovenia pri správe poplatku za rozvoj, vlastná definícia miestnosti, ako aj podlahovej plochy. Návrh zákona reaguje aj na nejasnosti pri výpočte poplatku najmä v prípadoch, že po vydaní stavebného povolenia došlo k ďalšej zmene stavby pred dokončením. Z dôvodu transparentnosti sa navrhuje, aby správcovia poplatku, teda obce a mestá za rozvoj určili všeobecne záväzným nariadením spôsob zverejňovania informácií jednak o výnose poplatku za rozvoj, ako aj o jeho použití.
Znenie návrhu zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona má pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Navrhuje sa, aby zákon s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a primeranú legisvakanciu nadobudol účinnosť 15. novembra.
Chcem poprosiť kolegyne a kolegov, aby, o podporu tohto návrhu zákona a zároveň sa aj hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.10.2019 o 15:49 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:52

Stanislav Kmec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. (tlač 1639), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2055 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 745 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 492 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 258 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výbor Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 266 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom priadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2019 o 15:52 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:55

Peter Antal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo. Budem rýchly. V podstate idem len predložiť krátky pozmeňujúci návrh, návrh.
Pozmeňovací návrh. Navrhujeme z časových dôvodov upraviť lehotu na započítanie podlahovej plochy odstránenej stavby do základu poplatku za rozvoj v prípade vydania stavebného povolenia najneskôr do štyroch rokov. V návrhu zákona, ktorý sme predložili, je do dvoch rokoch, avšak z časového hľadiska, najmä v mestách, ako je Bratislava, by to mohol byť čiastočne problém, preto sa navrhuje až 4 roky a zároveň dopĺňame do návrhu ako použitie poplatku aj opatrenie na zadržiavanie vody v územiach na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky, čo v podstate reflektuje na zodpovednejší prístup samospráv k stavu životného prostredia a predstavuje pozitívne motivujúci nástroj na vytváranie podmienok pre opatrenia smerujúce k zlepšeniu nepriaznivých dôsledkov. Takže ak dovolíte, teraz by som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Irén Sárközy na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016.
V poslaneckom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
K čl. I
1. V čl. I sa v bode 2 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „štyroch“.
2. V čl. I sa za bod 26 vkladá nový bod 27, ktorý znie:
27. § 11 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) opatrenia na zadržiavanie vody v území a na zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na jej nepriaznivé dôsledky.“
Doterajšie body je potrebné primerane prečíslovať.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.10.2019 o 15:55 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:58

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Dobrý deň. Kolegovia a kolegyne, mám tu česť v druhom čítaní vám predložiť zákon.
Návrh zákona si kladie za cieľ odstrániť znevýhodnenia nastávajúce v aplikačnej prac..., praxi, s ktorými sa na dennej báze stretávajú fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne rodičia týchto osôb, najmä fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím trpiace autizmom a Aspergerovým syndrómom.
Viac poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2019 o 15:58 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:59

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2084 z 25. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu v IV. časti tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 208 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.10.2019 o 15:59 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:01

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak, milí kolegovia, máme pred sebou návrh zákona, ktorý sa snaží o to, aby ľudia, ktorí trpia, ľudia, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie, ľudia s autizmom a ľudia s Aspergerovým syndrómom mali dostupnejšie kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia.
V aplikačnej praxi sa často stáva, že v jednom okrese týmto ľuďom schvália kompenzačný príspevok, v inom okrese to vyhodnotia pri tej istej diagnóze, že nie je potrebné schváliť tento príspevok, a tí ľudia doslova živoria.
Ak sa vám narodí dieťa, alebo máte príbuzného, ktorý má ťažkú diagnózu, a teda spadá do, do kategórie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je jednoduché vyžiť zo dňa na deň a už vôbec nie je jednoduché zvládnuť toho človeka. Minimálne, čo môžme urobiť v prospech týchto ľudí, je priznať im kompenzačné príspevky. Tie sa nepohybujú v nejakých vysokých eurách, ale, ale sú to peniaze, ktoré pomôžu dôstojne prežiť tej konkrétnej rodine.
Návrh zákona teda upravuje niekoľko okruhov, ktoré možno vymedziť nasledovne.
Navrhuje sa zmeniť percentuálna miera funkčnej poruchy pri zdravotnom postihnutí, poruchách psychického vývoja detí, pervazívnych vývinových poruchách, napr. autizmus. Častokrát práve naša posudková činnosť nestojí na medzinárodnej klasifikácii chorôb a práve autizmus alebo Aspergerov syndróm sa preto aj percentuálne veľmi nízko ohodnocuje ako keby to nebola chronická choroba, ako keby to nebola komplexná choroba. Práve preto mením percentuálnu mieru funkčnej poruchy, a teda naozaj sa rozlišuje, aké, aké jednotlivé stupne tohto autizmu možno zaradiť konkrétnemu človeku.
Taktiež navrhujem doplniť Aspergerov syndróm ako komplexnú poruchu. Častokrát sa stáva, že autizmus uznajú ako komplexnú poruchu pri tých, schvaľovaní tých jednotlivých kompenzačných príspevkoch, ale Aspergerov syndróm nie. Ten patrí do okruhu porúch autistického spektra a tiež ju považujeme, tiež ju zaraďujeme teda medzi komplexnú poruchu, a preto nie je možné povedať, že pri autizme, áno, spĺňa táto diagnóza nárok na príspevok kompenzačný, ale Aspergerov syndróm už nespĺňa, preto je to tam.
Ďalej navrhujem k duševným poruchám a k poruchám správania uviesť okrem autizmu aj Aspergerov syndróm presne z uvedených dôvodov. Ide o komplexnú poruchu, a teda preto sa zaraďuje medzi PAS, a preto musí byť, musí byť zaradená medzi duševné choroby a poruchy správania.
Vzhľadom na charakteristické rysy pervazívnych vývinových porúch, typické pre autizmus sa navrhuje zaradiť pervazívne vývinové poruchy, napríklad autizmus alebo Aspergerov syndróm medzi chronické stavy, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia. Čo sa stáva v aplikačnej praxi? Mnohokrát posudkári neberú, že práve Aspergerov syndróm alebo autizmus je komplexná porucha, a preto nepriznávajú tento nárok na nadmerné opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, a preto ja zaraďujem, aby, aby toto uznávali medzi poruchy, a individuálne už vyhodnotia, že či ten človek má alebo nemá teda nárok na to, ale nech je to v tých, v tej skupine porúch, kde vzniká nárok na opotrebovanie šatstva, lebo ak to tam nebude, tak samozrejme ich vždy proste nechajú tak, že nemajú na to nárok.
Navrhuje sa explicitne uviesť autizmus a Aspergerov syndróm medzi zdravotné postihnutie na účely priznávania parkovacieho preukazu. Áno, opäť je to tak, že môžu a nemusia. Ak to nemáte zaradené explicitne medzi zdravotné postihnutia, ktorým sa priznáva parkovací preukaz, tak samozrejme zase úrad, čo úrad, okres, to okres si to vyhodnocuje rôzne. Bol popísaný príbeh matky, ktorá má autistu a ktorá popisovala len cestu do školy, čo jej to dieťa v tom aute robilo, ako kopalo, a pritom nejde o dieťa s nízko funkčným autizmom, ale vysoko funkčným autizmom. Ona nikdy nevie, či havaruje, ona potrebuje mať zabezpečené, aby ten parkovací preukaz preto, aby mohla sa postaviť aj tam, kde je voľné miesto. Jednoducho preto to tam dávam. Tie, tie výhovorky zo strany aj ministerstva, že je to duplicitné a že je to, a proste ja nerozumiem tomu, ako keby sme nechceli prísť na dostupnosť kompenzácií pre, pre toto zdravotné postihnutie. Veď, veď to sú reálne problémy tých ľudí. Reálne problémy tých ľudí.
Taktiež navrhujem precizovať preukazovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, tzv. príspevok na benzín, ktoré fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím využíva na vzdelávacie aktivity v prípade, ak má uznaný individuálny študijný plán rozhodnutím riaditeľa. To znamená, existuje postup, racionálny postup v školstve, kde riaditeľ má tú právomoc, kde povie, že to a to dieťa je teda na individuálnom študijnom pláne, a naozaj nemusí prísť do školy dvakrát týždenne, utorok a štvrtok, aby úrad práce schválil nárok na príspevok na benzín, ak tí rodičia to nevedia preukázať, že chodí v utorok a v štvrtok do školy, tak ten príspevok na benzín tej matke neschvália, neschvália. A viete, kedy si to dieťa, to nahradí? Vtedy, keď nemá záchvat, vtedy, keď je na to spôsobilé, tak si celý ten rozsah hodín doplní. Napríklad na ten druhý týždeň, tretí, kedy je schopné to dieťa fungovať. Preto je to komplexná porucha. Preto ju zaraďujeme medzi, medzi chronické stavy.
Ďalší, ďalšiu vec, ktorý, ktorú teda riešim, je, že navrhujem priznať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaní šatstva, bielizne. V podstate ide o existujúci príspevok, tzv. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, ktorý nechcú autistom priznávať, a teda nechcú priznávať ani ľuďom, častokrát aj ľuďom, ktorí sú v zariadeniach sociálnych služieb, a ja hovorím to, že ak má niekto nadmerné, nadmerné výdavky na hygienu, ošatenie alebo aj ďalšie náležitosti, tak je jedno, či ho opatrujete doma alebo v zariadení, veď ak má mimoriadne výdavky, tak niekto ide za diagnózou, za tým človekom, ktorý to potrebuje. Načo máme kompenzácie, ak robíme rozdiel medzi ľuďmi?! Toto chcem zrovnoprávniť, nie dávať duplicitne, ako hovorí pán minister.
Pán minister hovorí o tom, že vraj idem dávať duplicitne nejaký osobitný peňažný príspevok na opotrebovanie šatstva. Nie, to je ten istý, len chcem, aby ho rovnako priznali aj človeku, ktorý je v zariadení sociálnych služieb. Nič viac, nijaký nový príspevok, nič viac! Veď ja tomu rozumiem, robím to 20 rokov!
Taktiež navrhujem zjednotiť výšku mesačného peňažného príspevku na opatrovanie pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na skutočnosť, či sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím postihuje ambulantná sociálna služba. Tiež som bola prekvapená tým, ako, ako vystúpil človek z ministerstva a povedal, že teda je to nespravodlivé voči rodičom, ktorí do ambulantnej sociálnej služby nedávajú svoje dieťa, lebo rovnaký príspevok dostávajú ako tí, ktorí ho tam dávajú.
Ale filozofia je iná vo svete. Ak chceme, aby sme sa tých ľudí nezbavovali, čo potrebujeme urobiť? Potrebujeme, aby ostal v domácom prostredí, ale tá rodina sa zblázni, ak ho nedáme do ambulantnej služby. A my keď ho dáme do ambulantnej služby, čo urobí štát?! Skráti im príspevok! A tá rodina s tým skrátením príspevkom čo si povie? Už sa to nedá vydržať! Ja proste keď mám niekde človeka nad štyri hodiny a môžem sa zamestnať, tak oni mi zoberú príspevok, tak buď ja sa zbláznim, alebo toho človeka posunie neskôr kde? Do pobytovej služby. Takto máme nastavený zle filozofický systém starostlivosti ľudí v domácom prostredí! Ja to preto robím, ja to preto robím. Chcem poukázať aj na ďalšiu vec, uznesenie vlády Českej republiky z roku 2016 sa zaoberalo koncepciou, rovnakou koncepciou, ktorú dostal ako minister, tak aj premiér tejto krajiny, koncepciou pomoci populácii s autizmom a ich rodinám. Taká podobná koncepcia bola predložená vláde Českej republike. A ako si s tým počít..., počínala vláda Českej republiky? Prijala uznesenie o podnetu k riešeniu situácie života osôb s poruchou autistického spektra a ich rodín. Zobrala ju na vedomie, to znamená, rovnakú koncepciu ako my máme na Slovensku, zobrala na vedomie, sú tam nejaké odporúčania a podľa toho aké tam boli odporúčania povedali, ministerstvo práve, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva. Takto sa v uznesení vlády Českej republiky, Česká republika stala jednou z krajín, kde začala riešiť Aspergerov syndróm a poruchy autistického spektra. Áno, je to začiatok, je to začiatok. Napríklad v rámci zdravotného poistenia schválili abaterapiu, ktorá je podporná komunikácia, aby tie deti vôbec začali rozprávať, aby im rodičia rozumeli. Áno, sú to malé kroky, ale veľmi potrebné. A my im neschvaľujeme ani kompenzácie, lebo sú duplicitné, alebo ja neviem, proste aké absurdné dôvody si hľadáme na to, aby ten človek vôbec dostal nárok na kompenzačný príspevok!
Len pre vašu informáciu, počet osôb s poruchou autistického spektra, teda v tejto koncepcii sa udáva v Slovenskej republike 34 560 ľudí. Všetci počujete, že pribúda prípadov, kde sa rodičia detí s autizmom alebo Aspergerovým syndrómom domáhajú vzdelávaniam, domáhajú sa sociálnych služieb ambulantných, pretože nevládzu. My máme počet aktuálne voľných miest na trvalé a časovo obmedzené umiestnenie dospelej osoby, teda k 31. augustu to bolo, 2018, šesť, šesť. A ľudí máme 34-tisíc!
Chcem poukázať aj na chartu práv osôb s autizmom. Už v roku ’92 zasadala v Haagu konferencia, ktorá sa zaoberala touto problematikou, a stanovila si 19 práv pre tieto osoby, ktoré ja zohľadňujem aj v tých kompenzačných príspevkoch, aby sme naozaj vyrovnávali to, čo máme v zákone, vychádzam z toho, čo máme, čo môžme podporiť, čo môžme vylepšiť, a je to právo na dostupnú, objektívnu a správnu diagnózu a vyšetrenie. Preto hovorím o miere funkčnej poruchy, preto navyšujem stupne. Prečo? Pretože ide o podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb o závažný, o závažný chronický stav, ktorý sa nevylieči! Autizmus nevyliečite.
Ďalej je to právo na, na využívanie, vybavenie a pomoci a podpory rôznych služieb tak, aby mohli žiť plne produktívny život dôstojným a nezávislým spôsobom. Preto tá ambulantná forma sa nebude krátiť, aby sa nezbláznili všetci, aby mali dostupné služby. Je to v zákone, áno, je to, je, je. Celkovo pohľad na opatrovanie v Slovenskej republike musíme zmeniť! Musíme nastaviť nový systém. Ale vychádzam z toho, čo je. Nehľadáme problém tam, kde nie je, hľadáme, hľadajme tam, kde je, a pomenujme si ho a poďme ho riešiť.
Ďalej je to právo na dostupnú prepravu a voľnosť pohybu. No fajn, veď keď to dieťa nemôže jeden týždeň ísť do školy, ale druhý týždeň si ten rozsah hodín musí teda doplniť, tak prečo neuznávame príspevok na benzín, prečo?! Len pre vašu informáciu, v roku 2018 priemerný mesačný počet poberateľov klesol o 3 541 ľudí. Áno, financie, sa tešíme, že sa nám zvyšujú proste financie do, do kompenzácií, ale za akú cenu? Nepriznávajú sa tým ľuďom alebo sa odoberajú tie kompenzačné príspevky. Áno, na jednej strane ich zvýšime na druhej strane práve tie veci, ktoré predkladám majú zabezpečiť istotu tomu človeku, že dostane ten kompenzačný príspevok.
Takže naozaj ako, keď to neschválite, mne neublížite, ublížite ľuďom, ktorí to potrebujú, a preto naozaj ja vás chcem poprosiť, vyzvať, ak, ak teda veríte, že, že tí ľudia naozaj trpia, aby ste podporili túto novelu, robím ju naozaj preto, že viem, že tí ľudia trpia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.10.2019 o 16:01 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ľudia trpiaci poruchou autistického spektra vidia, počujú a cítia úplne ináč, ako cítime my. Autisti majú pretrvávajúce problémy v sociálnej komunikácii, v sociálnej..., v interakciách, používajú opakujúce sa vzorce do takej miery, že to oslabuje jeho každodenné fungovanie.
Poruchy autistického centra patria, centra patria medzi chronické ochorenia, ako si hovorila, takže toto ochorenie je celoživotné. Pre mnohých rodičov je diagnostika extrémne stresujúca a terapie sú veľmi náročné a veľmi drahé a vyžaduje to mnoho financií. Kvalitná terapia vyžaduje týždenne 20 až viac hodín intenzívnej práce pod dohľadom certifikovaných odborníkov. Na Slovensku nepredstavujú vôbec lacnú záležitosť a, žiaľbohu, tieto terapie zdravotná poisťovňa vôbec neprepláca.
Práve rodičia sa dva roky na nás obracali a práve kolegyňa Soňa Gaborčáková sa ich ujala a pracuje s nimi 20 rok..., 2 roky a v svojej práci takisto, 20-ročnej práci sa stretáva s Aspergerovým syndrómom a s autizmom. Takže vie, čo to obnáša, a vie, čo títo ľudia práve potrebujú. Rodičia sa obracali na nás aj preto, aby sme im pomohli naštartovať zmeny v legislatíve, a tak prispeli k rozvoju, k interakciám pre ľudí s autizmom a s Aspergerovým syndrómom, preto je... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2019 o 16:17 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:19

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem za toto vystúpenie mojej poslaneckej kolegyni, bolo zo srdca, bolo to dostatočne, myslím, že nielen cítiť, ale aj počuť.
Pôvodne som chcel k tomu povedať to, že aj ja mám osobné skúsenosti aj ako učiteľ z práce s deťmi, hlavne s deťmi, najmä s týmito deťmi, a podeliť sa s vami o tieto skúsenosti, ale urobím to trošku inak, skôr pôjdem možno aj tou v tých šľapajach, ktoré tu ona naznačila, skúsim to cez tie emócie. Pretože naozaj z tohto miesta chcem požiadať o podporu tohto návrhu všetkých tých, ktorí sa, ktorí si myslia, že nie je to potrebné, to urobiť. Ak sa považujeme za civilizovanú spoločnosť, ak sa považujeme za tak vyspelú spoločnosť, ktorá vníma potreby tých najslabších, tí, ktorí sú odkázaní na tú pomocnú ruku, tak žiadne výhovorky nemôžu byť, nemôžu byť! Jednoducho kto chce, hľadá riešenia, kto nechce, hľadá dôvody, prečo určité riešenia nepodporiť. Čiže je to na našej osobnej momentálne zodpovednosti, nehľadajte za tým žiadnu politiku, vážení. Ak toto nedokážeme podporiť a nevedieme, nevieme vyjsť v ústrety ľudí, ktorí padajú na ústa, ktorí strácajú jednoducho dych, ktorí už jednoducho často nevládzu, odporúčam každému, aby našiel vo svojom okolí týchto ľudí, ono ich pribúda a budú, bude ich pribúdať, pretože neriešenie problému ho vždy znásobuje a vidíme ho potom častejšie okolo seba.
Preto buďme civilizovanou spoločnosťou a pomôžme týmto ľuďom, najmä tým deťom, ktorí to potrebujú, pretože toto je to, prečo máme byť v politike, aby sme robili a prijímali riešenia, ktoré ľuďom pomáhajú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2019 o 16:19 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:22

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť ako spravodajkyňa o podporu o tohto návrhu. To, že je to v druhom čítaní, nie je náhoda a nie je náhoda, že bol podporený v prvom čítaní. Bol podporený vo všetkých výboroch, takže mali by sme mu dať určite šancu, je veľmi dobrý a je veľmi potrebný a bola by som veľmi rada, aby ste to rozhodnutie z výborov nezmenili z nejakých nezmyselných dôvodov, a myslím si, že z každej strany tu niekoho máme, aby ste naozaj tento odkaz dali vo svojich kluboch.
A aj z tohto dôvodu by som chcela požiadať posunúť hlasovanie na zajtra na 11.00 hod.
Ďakujem za podporu ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.10.2019 o 16:22 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video