51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 18:19 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:19

Árpád Érsek

Uvádzajúci uvádza bod 18:22

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony. Návrh zákona bol prerokovaný v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky a Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a ustanovujú aj nové podmienky pre udelenie oprávnenia na vykonávanie skúšok na získanie a predlženie platnosti preukazu inštruktora autoškoly. Predkladaný návrh zákona tiež reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly a s požiadavkami na technickú základňu autoškoly.
V súlade s uznesením vlády č. 228/2018 návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa predkladaným návrhom zákona zrušuje miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja pri vydávaní inštruktorského preukazu. Na základe uznesenia vlády 469/2018 sa predkladaným návrhom tiež vykonáva transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, smernica 2006/126/ES vo vodičských preukazoch. Predkladaným návrhom zákona sa preto novelizuje aj zákon č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, ktoré vykonávajú autoškoly.
V nadväznosti na navrhované zmeny v zákone o autoškolách sa mení aj zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení a autoškôl a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vážení páni poslanci, panie poslankyne, to je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 18:22 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:25

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona predkladá spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2026 z 13. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 731 z 8. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 391 z 10. októbra 2019. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 16 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať osobitne o bode 1 s odporúčaním neschváliť a o bodoch 2 až 16 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 405 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

15.10.2019 o 18:25 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:29

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené poslankyne, ale len poslanci, dôvody na vypracovanie návrhu zákona sú nasledovné: zabezpečiť implementáciu európskeho nariadenia 2018/858, ktorým sa zároveň zrušuje európska smernica 2007/46, zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice 96/53, keďže táto bola zmenená jedným európskym rozhodnutím a jedným európskym nariadením, zosúladiť niektoré ustanovenia zákona č. 106/2018 Z. z. s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, najmä s rozsudkom Súdneho dvora, štvrtá komora, z 24. januára 2019 vo veci C-326/17 týkajúcej sa preregistrácie vozidiel, riešiť problematiku podmienok prevádzky vozidiel v cestnej premávke v súlade s požiadavkami novej legislatívy Európskej únie s prihliadnutím na poznatky a skúsenosti nadobudnuté v procese aplikácie a súčasného platného zákona o prevádzke vozidiel.
Návrh zákona obsahuje tiež sprievodné novely článku II a článku až IV, a to zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 361/2014 Z. z. o dani motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona počíta aj s novelizáciou siedmich vykonávacích vyhlášok. Návrhy týchto vykonávacích predpisov sú priložené spolu s návrhom zákona. Návrh zákona bol prerokovaný v ústavnoprávnom výbore, výbore pre financie a rozpočet a pre hospodárske záležitosti.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 18:29 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:31

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, pán minister, podávam informáciu o prerokovaní predmetného vládneho zákona, tlač 1589, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila tento zákon prerokovať Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti dňa, na 92. schôdzi dňa 15. októbra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť, ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny. Predsedníčka výboru ma určila za spoločného spravodajcu, ktorý, predkladám predmetnú informáciu, budem navrhovať ďalší postup v zmysle rokovacieho poriadku.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

15.10.2019 o 18:31 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:31

Milan Mojš
Skontrolovaný text
Budeme hlasovať zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

15.10.2019 o 18:31 hod.

Ing.

Milan Mojš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:51

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, dovoľte mi predniesť návrh zákona. Je to iniciatívny materiál a základným cieľom tohto materiálu je teda precizovať definíciu základného pojmu "európske referenčné ceny lieku", referencovať na jednotkové množstvo lieku a tým pádom dopad by to malo mať na rozpočet vlastne pozitívny, znížili by sa teda ceny liekov. A vlastne dôvodom predloženia návrhu do legislatívneho procesu je udržanie stability systému verejného zdravotného poistenia a šetrenia verejných zdrojov. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 18:51 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:52

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výborom, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z.
Spoločná správa obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 5 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 182 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.10.2019 o 18:52 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:54

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, cieľom návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona 139 o omamných a psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o dve omamné látky prvej skupiny a tri omamné (pozn. red.: správne má byť – "psychotropné") látky prvej skupiny na základe rozhodnutia prijatého na 62. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN.
A na návrh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky návrh zákona taktiež obsahuje a dopĺňa ďalších desať nových látok, ktoré sa navrhuje zaradiť do prvej skupiny psychotropných látok. Veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 18:54 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:55

Igor Janckulík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (tlač 1608), schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje šesť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 6 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 181 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o tomto zákone zajtra o 11.00 hodine. Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

15.10.2019 o 18:55 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video