51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.10.2019 o 16:47 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:47

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovoľte, vážená pani ministerka, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás oboznámil so spoločnou správou výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1984 z 10. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností Ústavnoprávnemu výboru NR SR, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností výbory prerokovali a odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 720 z 8. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 482 z 10. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 184 z 8. októbra 2019 s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona pod tlačou 1597 v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 25, § 80, § 83, § 84 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.10.2019 o 16:47 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:51

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som chcela sa spýtať touto cestou, lebo nemám ináč možnosť spýtať pani ministerky. Chcela by som zacitovať z dôvodovej správy. "Cirkvám, ktorým v roku 2019 nebol poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu, a cirkvám, ktoré budú registrované po nadobudnutí účinnosti navrhovaného zákona, sa poskytne príspevok na základe ich žiadosti a podľa počtu ich veriacich podľa posledného sčítania obyvateľov." Ja by som sa chcela spýtať, pani ministerka, že sa to týka, nie je mi jasné, aj islamu? Pretože je možné, že po nadobudnutí tohoto zákona, platnosti zákona je možné, že dôjde, môže sa stať, že dôjde k migrácii na Slovensko, a teda chcela by som poprosiť o objasnenie, čo sa týka islamu, či sa to bude týkať, tento zákon aj islamu, pretože tam sa počíta, že pravdepodobne tam bude dostatočný počet toho obyvateľstva, a že vlastne bude ten islam musieť byť zaregistrovaný. Ďakujem vám pekne za odpoveď dopredu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 16:51 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:51

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Samozrejme, odpoviem, nemám s tým žiadny problém. Týka sa to 18 registrovaných cirkví na Slovensku. Nepredpokladám, že by registrovanou cirkvou na Slovensku bol islam. Ak áno, bude sa tým zákon zaoberať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 16:51 hod.

Ľubica Laššáková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:53

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vládny návrh zákona reflektuje zmeny vyplývajúce zo schváleného vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý novým spôsobom ustanovuje alebo upresňuje úlohy na úseku obrany, štátu a ozbrojené sily Slovenskej republiky tieto úlohy plnia, samozrejme, alebo sa na nich podieľajú. Z toho dôvodu je potrebné zosúladiť činnosť vládneho návrhu zákona s účinnosťou schválenej novely zákona o obrane Slovenskej republiky.
Cieľom uvedeného návrhu zákona je aj potreba rozšíriť úsilie a účely vysielania ozbrojených síl Slovenskej republiky v súvislosti s plnením záväzkov medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vládny návrh zákona tak reaguje na aktuálnu potrebu zabezpečiť vysielanie ozbrojených síl mimo územia našej republiky a prehodnotiť súvisiace mechanizmy a inštitúty vysielania mimo územia Slovenskej republiky.
V čl. II a III sa novelizujú zákony súvisiace s úpravou vysielania ozbrojených síl, a to zákona č. 283 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 281 o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. IV sa v zákone 378 o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovujú náhrada cestovných nákladov vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy na cestu na návštevu rodiny, cestu k rodine a preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie vládneho návrhu zákona a postúpenie na ďalšie prerokovanie vo výboroch. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

15.10.2019 o 16:53 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:56

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.10.2019 o 16:56 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:39

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som bývalý vojak. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Na základe upozornenia legislatívneho odboru poprosím, počkáme, pán minister, na návrh zákona 1617, teda tlač 1617, zákona o ozbrojených síl, pretože je chyba. Áno, ide 1617, takže päť minút vás poprosím ešte. Najmä pána poslanca Bašku.
Som u pána ministra slúžil, tak teraz on trošku musí poslúchať.
Takže nech sa páči, nasleduje druhé čítanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.

Vládny návrh zákona má tlač 1617, informácia výborov má tlač 1617a. Prosím ministra obrany pána Petra Gajdoša, aby vládny návrh zákona odôvodnil.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:39 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:39

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/20015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia aj niektoré zákony.
Cieľom predloženého návrhu zákona je úprava systému odmeňovania tak, aby sa v ňom odrážala náročnosť vojenského povolania v nadväznosti na vykonávanú funkciu, aby sa vytvorili predpoklady pre konkurencieschopnosť vojenského povolania na trhu práce, ktorú sme stratili. Systém odmeňovania založený primárne na odmeňovaní podľa vojenskej hodnosti bol v štátnej službe profesionálnych vojakov zavedený v roku 2005. Aplikačná prax postupne ukázala viaceré nedostatky a deformácie tohto systému. A to najmä v tom, že sa odstránili platové rozdiely medzi vojenskými hodnosťami z hľadiska zodpovednosti, náročnosti úloh a kompetencií vyplývajúcich zo zastavanej funkcie a charakteru činnosti na jednotlivých stupňoch velenia a riadenia. Preto je nutné pristúpiť k zmene filozofie systému odmeňovania spočívajúcom v prechode zo systému odmeňovania založenom na rýdzo hodnostnom plate na systém odmeňovania založenom na odmeňovaní za výkon funkcie. Tento návrh zákona zachováva hodnostný plat s tým, že hodnostný plat bude pozostávať z hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Podiel na hodnostnom plate bude tvoriť približne jednu tretinu, hodnostná tarifa, a dve tretiny funkčná tarifa.
Návrhom zákona sa zavádza inštitút zvyšovania hodnostného platu o jedno percento za každý rok výkonu štátnej služby a vo vzťahu k vykonávanej funkcii pri jednotlivých vojenských hodnostiach sa zavádza možnosť zvýšenia tejto, tohto, tejto funkčnej tarify, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter, samozrejme, vykonávanej funkcie a zodpovednosť.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. februára 2020. Vládny návrh zákona bol schválený v ústavnoprávnom výbore, vo Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a výbore pre sociálne veci.
Vážený pán predseda, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi požiadať vás o prerokovanie a predloženie, schválenie vládneho návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:39 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:42

Jaroslav Baška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1986 z 11. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1617), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 729 z 8. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v stanovenej lehote o uvedenom vládnom návrhu zákona nerokoval. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 217 z 3. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spoločného spravodajcu informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:42 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:45

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja len krátko chcem predniesť pozmeňujúci návrh, o ktorom sme hovoril vlastne aj pri prvom čítaní, keď sme debatovali aj s pánom ministrom na tému práve zvyšovania platov a sme sa zhodli na tom, že naozaj tá naplnenosť v ozbrojených silách je nízka a je potrebné aj v prospech alebo pre to, aby tá regrutácia mohla fungovať lepšie, je dôležité upraviť aj tie platy smerom nahor. Nielen preto, aby to pritiahlo teda nových vojakov, ale samozrejme, aby sa, aby sa skvalitnil život súčasných vojakov, pretože vieme, že tá porovnateľnosť je tam so súkromným sektorom odlišná. Takže ja som vlastne vtedy hovoril k tomuto samotnému návrhu s tým, že som mal výhradu, že to je k 1. 2., a navrhli sme už vtedy, pri prvom čítaní sme navrhli, že by sme alebo avizovali sme, že prinesieme pozmeňujúci návrh, aby tento termín bol posunutý na 1.12., na čo teda, pán minister, ak si dobre pamätám, ste povedali, že s tým nemáte žiadny problém. Takže predpokladám, že tento prísľub platí. A preto predpokladám aj, že tento pozmeňujúci návrh vlastne prejde, pretože je to práve pomoc vojakom, ktorú aj tak plánujete urobiť, akurát že bude to teda o dva, tri mesiace skôr, takže bude to platiť od 1. decembra. Myslím, že to je všetko, čo potrebujem povedať na to odôvodnenie, takže teraz by som prečítal samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátne službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1617). Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, sa mení takto:
1. V čl. I doterajšom bode 24 v § 235 až 235e vrátane nadpisu sa slová jedna, pardon, sa slová "1. februára 2020" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. decembra 2019" v príslušnom tvare. Slová "31. januáru 2020" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. novembru 2019" v príslušnom tvare a slová "31. decembra 2020" sa nahrádzajú slovami "31. decembra 2019".
2. V čl. IV sa slová "1. februára 2020" nahrádzajú slovami "1. decembra 2019".
Už len by som na záver povedal, že nepostrehol som nikde, že by teda tieto body kolidovali so spoločnou správou. Pán spravodajca? V bode 13? Takže poprosil by som v tom prípade vyňať bod 13 na samostatné hlasovanie, aby sme mohli potom hlasovať teda o tomto pozmeňujúcom návrhu. Takže je to bod 13? Isto? Dobre. Takže poprosím vás, ten bod, s ktorým teda tento pozmeňujúci návrh koliduje, aby sme vytiahli na, pardon. Aha, informácia. Takže v tej informácii poprosím teda na samostatné hlasovanie ten bod 13, aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.
Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 17:45 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:49

Anton Hrnko
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš návrh. Je racionálny, ale vzhľadom na rozpočtové pravidlá možno by bolo vhodné, keby ste ten termín zmenili na 31. december, pretože rozpočtový rok sa končí 31. decembrom tohto roku, a ja neviem, či a ako ministerstvo je pripravené mať rozpočtové rezervy na vyplatenie týchto miezd. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2019 o 17:49 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video