51. schôdza

15.10.2019 - 29.10.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.10.2019 o 18:58 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

18:58

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, najdôležitejším cieľom tohto zákona je implementovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zdravotníckych pomôckach a diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro. Návrhom zákona sa implementujú iba tie ustanovenia nariadení, ktoré sú v kompetencii členského štátu. Spomenuté nariadenia umožňujú, aby členské štáty EÚ zabezpečili aj etické preskúmanie klinického skúšania zdravotníckych pomôcok. Precizuje sa taktiež činnosť Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre klinické skúšania pri klinickom skúšaní zdravotníckej pomôcky, pri posudzovaní štúdií výkonu diagnostickej zdravotníckej pomôcky in vitro. Takisto návrh zákona obsahuje odporúčania spoločného auditu Európskej komisie a FDA z USA na zapracovanie do legislatív v rámci uzatvorenia dohody medzi EÚ a USA o vzájomnom uznávaní inšpekcie správnej výrobnej praxe. A návrh zákona takisto aj obsahuje aj závery hodnotené GoM Platingu v súvislosti s uznesením vlády SR zo dňa 6. februára 2019. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

15.10.2019 o 18:58 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

19:00

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu. Predseda Národnej rady pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo prerokovali vládny návrh zákona v stanovenej lehote. Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť v predloženom znení. Výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, atď., schválil s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 75 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 24, 26 až 33, 35 až 45, 47 až 50, 52 až 75 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 25, 34, 46, 51 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 184 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zajtra o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis

15.10.2019 o 19:00 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 19:02

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené, vážení kolegovia, mám dva krátke pozmeňujúce návrhy, ktoré vychádzajú zo žiadosti Slovenskej lekárnickej komory a z transplantačnej spoločnosti.
Prvý pozmeňujúci návrh je v čl. I, teda pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011.
V čl. I v bode, 129. bode v prílohe č. 1 sa vypúšťa riadok so slovami (všetko veľkými písmenami) "L04AA18 Everolimus p.o.", riadok so slovami "L04AD01 Cyklosporín p.o." a riadok so slovami "L04AD02 Taklorimus p.o.".
Odôvodnenie: Vypúšťajú sa zo zoznamu liečív, ktoré sa musia predpisovať len s uvedením názvu liečiva, liečiva s ATC skupiny L04 Imunosupresíva, ktoré sa používajú pri transplantácii orgánov na prevenciu a liečbu rejekcie transplantovaného orgánu. Cieľom je zabezpečiť, aby ošetrujúci lekár mal istotu správneho výberu imunosupresívneho lieku.
Druhý pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu je:
V čl. I sa za bod 45 vkladajú nové body 46 a 47, ktoré znejú:
"46. Paragraf, teda v čl. 46 § 24 ods. 3 sa za slová "verejné lekárne" vkladá čiarka a slová "nemocničnej lekárne".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. V zmysle § 20 ods. 3 písm. e) zákona môže nemocničná lekáreň vydávať lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny verejnosti, ak má zriadené oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti. Súčasné znenie § 24 ods. 3 zákona však definuje doplnkový sortiment iba pre verejné lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, čo v praxi vytvára pochybnosti o možnosti zabezpečenia doplnkového sortimentu v oddelení výdaja verejnej nemocničnej lekárne.
Paragraf, teda odstavec, aha, pardon, prepáčte.
47. Paragraf 24 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
"(4) Na základný sortiment nemocničnej lekárne a verejnej lekárne podľa ods. 1 písm. c) a doplnkový sortiment a iný sortiment verejnej lekárne, nemocničnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok podľa ods. 3, ak je potravinou, sa pri jeho dodaní poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti na účely výdaja vo výdajnej lekárni, vo verejnej lekárni, nemocničnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu31).".
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
"31) Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Nový 46 a 47 bod nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do čl. V upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodu 47: Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol prijímaný s úmyslom ochrany spotrebiteľov v potravinárskom priemysle pred znevýhodňovaním spôsobeným uplatňovaním neprimeraných podmienok kladených obchodnými reťazcami a korporáciami, pričom za subjekty podliehajúce tejto regulácii sa považujú aj poskytovatelia lekárenskej starostlivosti, a to aj napriek tomu, že ich sortiment netvoria rýchlo sa kaziace potraviny, potraviny s krátkou dobou spotreby, alebo potraviny, ktoré sa dodávajú na veľmi frekventovanej báze, ale ho tvoria najmä špecifické dietetické potraviny, vrátane kategorizovaných dietetických potravín hradených z verejného zdravotného poistenia a potravín na osobitné výživové účely. Regulácia zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov nezohľadňuje charakter obchodného vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľom potravín, ktoré sa míňa jej účinku, pričom spôsobuje značné administratívne a finančné náklady pre poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, najmä v spojení so zmenou fakturácie vyvolanou v skrátení lehoty splatnosti kúpnej ceny potravín ako doplnkového či iného sortimentu lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok.
Navrhovaná úprava zabezpečí vyňatie vzťahu medzi poskytovateľom lekárenskej starostlivosti a dodávateľmi, vo väčšine držiteľov povolenia o veľkú distribúciu, z pôsobnosti uvedeného zákona a výhradne v prípade dodania potravín na účely výdaja v lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.10.2019 o 19:02 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie 9:01

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dobré ráno vám prajem. Dôvodom vypracovania vládneho návrhu zákona je potreba upraviť znenia zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby odrážala aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax.
Vládny návrh zákona zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb v Slovenskej republike.
Predmetom vládneho návrhu zákona je úprava ustanovení týkajúcich sa pojmu akreditačná služba v súlade s reálne ponúkanými službami Slovenskou národnou akreditačnou službou, úprava podávania žiadosti o akreditáciu a zároveň sa dopĺňajú jednotlivé dokumenty vydávané Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ďalej sa upravujú jej riadiace orgány, ktorými sú riaditeľ, dozorná rada, ako aj jej zloženie.
Nakoľko Slovenská národná akreditačná služba poskytuje akreditačné služby na základe štátom daných právomocí, bude štát znášať náklady spojené s účasťou Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách, kde je účasť Slovenskej republiky povinná. Priamo z vládneho návrhu zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iný účel, ako ten, ktorý je ustanovený v návrhu.
Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Prijatie vládneho návrhu zákona ma negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom výdavky sú rozpočtovo kryté. Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie a ani na službu verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.10.2019 o 9:01 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:04

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní, máme to ako tlač 1590a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1988 17. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 738 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 484 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 389 z 10. októbra 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1590, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 403 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.10.2019 o 9:04 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:08

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, tento vládny návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkov v oblasti bezpečnostných detských ihrísk a absencie ucelenej právnej úpravy jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovujúcej bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk, ako aj základné povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.
Návrh zákona ustanovuje povinnosti subjektov smerujúce k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk. Zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonávania pravidelných odborných kontrol. Zároveň dochádza k unifikácii postupu pri výkone kontrol detských ihrísk a definuje sa okruh subjektov oprávnených tieto kontroly vykonávať. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.
Materiál má pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy. Nemá vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ktoré prebehlo v čase od 20. marca do 20. júna tohto roka, a v priebehu ktorého neboli voči jeho zneniu vznesené žiadne pripomienky.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:08 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:09

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1599, ďalej "gestorský výbor", podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej len "rokovací poriadok", spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1990 z 11. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 722 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 395 z 10. októbra 2019.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy, v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1599, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 408 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor ma poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.10.2019 o 9:09 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:12

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona. Dovoľte mi, aby som ho odôvodnila.
Týmto zákonom sa zvyšuje ochrana detských ihrísk a v mojom pozmeňujúcom návrhu navrhujem pridanie konceptu inkluzívnosti detských ihrísk k všeobecnej požiadavke ich bezpečnosti. Nemáme presné štatistiky v oblasti počtu detí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Celkovo sa odhaduje, že do roku 2020 bude mať jedna pätina obyvateľov v Európskej únii nejakú formu zdravotného postihnutia.
Slovenská republika v roku 2010 ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pri tých najjednoduchších úkonoch. Tieto bariéry ľuďom so zdravotným postihnutím totiž znemožňujú naplno sa zaradiť do spoločnosti a využívať svoj potenciál. Táto skutočnosť sa dotýka najmä detí, a to nielen v oblasti vzdelávania, ako riešime často s kolegami na školskom výbore, ale dotýka sa aj ich trávenia voľného času. Tí, ktorí majú postihnuté dieťa, tak vedia, čo to je a akým spôsobom je toto dieťa obmedzené.
Zatiaľ čo ich rovesníci bez zdravotného postihnutia majú možnosť využívať detské ihriská, ktoré sa vďaka tomuto návrhu vládneho zákona stanú bezpečnejšie, zákon nemyslí na prístupnosť týchto ihrísk pre deti so zdravotným postihnutím. Tento pozmeňujúci návrh nielenže zahŕňa požiadavky zvláštneho predpisu, tzv. vyhlášky o bezbariérovosti v súvislosti s prístupnosťou prostredia ihrísk, jeho povrchu, vstupu, označenia, ale zaoberá sa aj inkluzívnosťou samotných hracích prvkov takéhoto ihriska.
V tomto pozmeňujúcom návrhu navrhujeme, aby každé detské ihrisko povinne obsahovalo jeden hrací prvok, ktorý by bol inkluzívny, a teda navrhnutý v súlade so zásadami tzv. univerzálneho navrhovania. Univerzálnym navrhovaním sa rozumie proces navrhovania výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli v čo najväčšej miere využívať všetci bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu.
Takto navrhnuté ihriská by vo veľkej miere zohľadňovali aj stretávanie sa a rozvíjanie schopností aj postihnutých detí od raného veku. Zároveň by takto navrhnuté ihriská s bezbariérovým prostredím a inkluzívnym prvkom boli výhodou aj pre iné skupiny obyvateľstva, napríklad pre sprevádzajúceho rodiča so zdravotným postihnutím, staršie osoby, či osoby po úraze a inklúzia detí so zdravotným postihnutím už v ranom veku by im zabezpečila väčšiu mieru začlenenia sa do kolektívu.
Viete veľmi dobre, že tieto deti majú obmedzené možnosti stretávania. Často sú, často sú ponechané v skupinách s rovnakými deťmi a jednoducho toto je priestor na to, aby sme ukázali, že aj oni do našej spoločnosti patria, o to viac, že Slovenská republika by sa tak aj vďaka tomuto pozmeňujúcemu návrhu viac priblížila k záväzkom, ku ktorým sa prihlásila ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dovoľte mi teraz, aby som prečítala samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej k vládnemu návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1599.
1) V čl. 1 § 2 ods. 2 sa vkladá nové písm. l), ktoré znie:
"l) Inkluzívnym detským ihriskom je ihrisko, ktoré spĺňa požiadavky bezbariérovosti prostredia podľa zvláštneho predpisu a zároveň hracie prvky, ktorého, ktoré obsahujú aspoň jeden hrací prvok, ktorý je inkluzívnej povahy, čiže je navrhnutý podľa zásad tzv. univerzálneho navrhovania."
2) Do nadpisu čl. 1 § 3 sa za slovo "bezpečnosť" vkladá "a inkluzívnosť".
3) V čl. 1 § 3 ods. 1 sa za slovo "bezpečné" vkladá "a inkluzívne".
4) V čl. 1 § 3 sa vkladá nový ods. 2a:
"(2a) Ak prostredie detského ihriska spĺňa požiadavky prístupnosti prostredia podľa zvláštneho predpisu a zároveň obsahuje aspoň jeden hrací prvok, ktorý je inkluzívnej povahy, čiže je navrhnutý podľa zásad univerzálneho navrhovania na používanie pre všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti, vek či zdravotné postihnutie bez nevyhnutnosti úprav, detské ihrisko sa na účely tohto zákona považuje za inkluzívne."
5) V čl. 1 § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo "bezpečnosť" vkladá "a inkluzívnosť".
6) V čl. 1 § 8 ods. 1 sa za frázu "povrchu tlmiaceho náraz a celkovú bezpečnosť" vkladá: "a inkluzívnosť".
7) V čl. 1 § 8 ods. 3 písm. f) sa za slovo "bezpečné" vkladá "a inkluzívne".
8) V čl. 1 § 12 ods. 5 sa za frázu "Ak sú splnené všetky základné požiadavky na bezpečnosť" vkladá "a inkluzívnosť",
za frázu "je možné detské ihrisko ich odstránením uviesť do bezpečného" vkladá "a inkluzívneho",
za frázu "zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné" vkladá "a inkluzívne".
9) V čl. 1 § 17 ods. 1 sa za frázu "je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť" vkladá "s výnimkou požiadaviek na inkluzívnosť podľa § 3 ods. 2a".
10) V čl. 1 § 18 ods. 1 sa za frázu "okrem povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a)" vkladá "a okrem požiadaviek na inkluzívnosť podľa § 3 ods. 2a, ktoré sa vzťahujú výlučne na detské ihriská zriadené po dni 1. 6. 2020 a ihriská, ktoré budú po tomto dátume zmenené podľa § 4 ods. 2."
Ďakujem veľmi pekne a prosím kolegov o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.10.2019 o 9:12 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:19

Peter Žiga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja ešte by som chcel v rámci rozpravy, aby potom mohla prípadne aj pani poslankyňa Remišová zareagovať.
My sme tento návrh zákona pripravovali, poviem vám pravdu, nie veľmi sa nám do toho chcelo, lebo čo má ministerstvo hospodárstva spoločné s detskými ihriskami? V zásade zistili sme, že sme jediní, jediná štátna inštitúcia skrz Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá kontroluje tú bezpečnosť tých ihrísk ako takých. Takže takýmto spôsobom sa to nejako dostalo ku nám a moji kolegovia na sekcii, ktorá má na starosti ochranu spotrebiteľa, tak sa začali týmto zákonom zaoberať, a preto sme ho dali aj do samotného legislatívneho procesu.
A ja vnímam, a škoda, že ste to pani poslankyňa, tlačí sa mi slovo "pokútne", ale je to podľa pravidiel, škoda, že ste neprišli skôr, lebo teraz to cez 15 podpisov predkladať v rámci pléna to považujeme za také nepripravené. A my sme urobili riadny legislatívny proces, to znamená, urobili sme riadne pripomienkové konanie, v auguste sme to schválili na vláde. Mohli sme sa o tom, mohli sme o tom debatovať a mohli sme to zaradiť, keď sme chceli, do tohto celého vniesť aj prvok inkluzívnosti.
My to vnímame tak a moji kolegovia sa už pozreli, lebo sme vnímali, že budete podávať tento pozmeňovací návrh, tak sa naňho pozreli a konštatujú alebo konštatujeme ako ministerstvo hospodárstva, že okrem nesprávnej legislatívnej techniky napríklad sa používajú neurčité pojmy, ktoré zákon nepozná, je vo viacerých bodoch formulovaný príliš vágne, čoho dôsledkom by bola otázna aplikácia v praxi. Chýba špecifikácia požiadaviek na inkluzívnosť, univerzálne navrhovanie či bezbariérovosť.
Návrh síce odkazuje na vyhlášku ministerstva životného prostredia, tá rieši však požiadavky stavby. Upozorňujeme, že nie všetky detské ihriská musia nevyhnutne predstavovať stavby. A tiež si dovoľujeme poznamenať, že pokiaľ by pod kategóriu určenú vo vyhláške spadali tieto ihriská ako pod stavby, museli by ju splniť aj bez odkazu v zákone. Otázne ostáva, ktoré požiadavky z predmetnej vyhlášky by malo detské ihrisko splniť. Toto nie je z pozmeňovacieho návrhu jasné.
V nadväznosti na uvedené tiež spochybňujeme následnú možnosť kontroly požiadaviek načrtnutých v pozmeňovacom návrhu, pokiaľ ide o bezpečnosť zariadení detských ihrísk. Na to sa okrem iného vzťahujú aj normy. Pokiaľ však ide o inkluzívnosť, je otázne, či by boli schopné, akreditované, resp. certifikované osoby, resp. Slovenská obchodná inšpekcia skontrolovať túto požiadavku, a to najmä, ak by nebolo ani zo samotného predpisu jasné, čo inkluzívny hrací prvok znamená.
Ešte raz sa chcem vrátiť k tomu môjmu úvodnému, úvodnému slovu. My sme pripravení zapracovať akékoľvek pozmeňujúce návrhy, ktoré vylepšujú zákon, a inkluzívnosť určite vylepší tento zákon, ale zaoberajme sa tým asi neskôr, lebo v tejto chvíli nemáme už na to priestor, na to, aby sme upravovali tento zákon ešte o prvok inkluzívnosti. Čiže my sme v prvom rade chceli riešiť bezpečnosť detí na detských ihriskách. My máme štatistiky, že 75 % detských ihrísk v rámci municipalít nezodpovedá bezpečnostným požiadavkám a chceme zabrániť tomu, aby sa stávali úrazy a aby niekto, kto tie ihriská stavia, a má sa o nich starať, aby aj kontroloval ich bezpečnosť. To je celé, čo sledujeme týmto zákonom, a preto sme ho priniesli.
Hovorím ešte raz, nie je to veľmi typický zákon pre ministerstvo hospodárstva, ale o toto nám išlo. Takže možno, ja navrhujem, aby sme to neschválili, lebo nám tu vytvorí, poviem, legislatívnu neistotu v tom zákone pre dôvody, ktoré som spomenul v tomto príhovore. Ale nevylučujem do budúcna, že sa tým môžme zaoberať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.10.2019 o 9:19 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pánovi ministrovi. Tak bolo to predložené riadnym legislatívnym procesom, ktorý umožňuje rokovací poriadok. To je prvá vec. Druhá vec, je pravda, že tento návrh zvyšuje aj byrokraciu pre prevádzkovateľov detských ihrísk, to znamená, bude tu určitá záťaž kontroly bezpečnosti. To je prvá vec. Ale keď už teda ideme zvyšovať túto byrokraciu a požiadavky aj na zriaďovateľov, čo budú aj obce, mestá, tak v tom prípade si myslím, že dať tam jednu požiadavku, ten jeden jediný inkluzívny prvok nie je, nie je taká obrovská záťaž.
Na niektorých ihriskách, je to zlomok ihrísk na Slovensku, ktorý tento inkluzívny prvok majú. Ja mám aj fotky tých inkluzívnych prvkov, ktoré myslím, že ten univerzálny dizajn a plánovanie stanovuje úplne jasne. A keď už teda ideme to zaťažiť takouto byrokraciou, tak prečo nemyslieť už aj na tie, na postihnuté deti, pre ktorých sú tie ihriská, väčšina ihrísk na Slovensku sú v podstate nedostupné, že oni sa nich tie deti nikdy nezahrajú. A hovorím, dať tam jeden jediný inkluzívny prvok, ktorého stavba, sú to v podstate jednoduché veci, kde sa môžu dostať buď s vozíčkom alebo uľahčujú ten prístup detí, ktoré majú nejaké zdravotné postihnutie. Myslím si, že by to bol takou peknou podanou rukou aj tejto komunite ľudí, ktorých, hovorím, je na Slovensku veľmi veľa. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.10.2019 o 9:24 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video