9. schôdza

6.9.2016 - 23.9.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2016 o 10:01 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 10:01

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi niekoľko myšlienok na začiatok predtým, jak by som predložil tie návrhy zákonov.
Takže mojou ambíciou bude predkladať vám návrhy zákonov, ktoré budú sledovať pri každej zákonodarnej iniciatíve ciele smerujúce k tomu, aby životné prostredie bolo skutočným prostredím pre zdravý život občanom. Chcem dosiahnuť serióznu partnerskú dohodu na udržateľnom rozvoji, aby sa blahobyt občanov nevytváral na úkor ničenia prírody a zdrojov. Chcem prispieť k tomu, aby čoraz viac občanov tejto krajiny bez ohľadu na to, či žijú v mestách alebo v dedinách, žili dôstojný, zdravý život v peknom prostredí, ktoré chceme zachovať aj pre budúce generácie. Chcem otvoriť cestu všetkým aktivitám, ktoré obmedzujú zdroje znečistenia ovzdušia. Chcem aktívne a efektívne prispievať k environmentálnej výchove našich detí, aby ochranu životného prostredia a šetrného prístupu k nemu vnímali ako prirodzený a samozrejmý prístup k vlastnému zdraviu a životu. Životné prostredie nie je majetkom ani mojím, ani majetkom vlády, ale každého z nás. Teším sa na tú spoluprácu s vami pri vytváraní a ochrane zdravšieho, pekného, zeleného životného prostredia.
A teraz by som začal s tým prvým bodom. Na rokovanie Národnej rady Slovenskej predkladám predmetný vládny návrh zákona, ako už odznelo, a menia sa ním dva zákony o používaní nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a zákon o odpadoch. Účelom predloženého návrhu je zabezpečiť úplnú transpozíciu delegovanej smernice Európskej komisie z roku 2015, ktorou sa mení zoznam obmedzovaných látok. Navrhovaným zákonom sa rozširuje zoznam nebezpečných látok a štyri také látky, ktorých používanie v elektrických a elektronických zariadeniach môže spôsobovať pri spracovaní elektroodpadov z týchto elektrozariadení ohrozenie a zdravie pracovníkov a aj ohrozenie životného prostredia. Okrem zosúladenia s európskou normou toto považujem, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, za hlavný dôvod, pre ktorý vás prosím o schválenie návrhu tohto zákona.
Podotýkam, že návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2016 o 10:01 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:04

Pavol Pavlis
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s rokovacím poriadkom predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby predložený vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.9.2016 o 10:04 hod.

Ing.

Pavol Pavlis

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:05

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ja len veľmi krátko chcem zareagovať na tie vaše úvodné slová, že ponúkate spoluprácu alebo nejakú, návrh na partnerskú dohodu. Ja takúto hodenú rukavicu prijímam a verím, že naozaj to bude dialóg a nielen jednostranné návrhy a opozičné návrhy nebudú prerokovávané, respektíve ani posúvané do druhého čítania.
K tomuto návrhu konkrétneho zákona, o ktorom teda ako o prvom v poradí ste hovorili. V podstate tam nie je veľmi čo oponovať. Je to transpozícia európskeho práva, avšak všeobecne zákon o odpadoch by si vyžadoval riadnu revíziu. Je nový, avšak nie je dobre postavený. Má veľa negatív. No a ešte začiatkom tohto volebného obdobia som predkladala návrh zákona o odpadoch, kde som navrhovala posunutie účinnosti tých paragrafov, ktoré nadobudli účinnosť teraz od 1. júla a už dnes aplikačná prax ukazuje, že naozaj tie niektoré paragrafy sú nevykonateľné, respektíve ťažko aplikovateľné do praxe. A musím povedať, že reakcia pléna sa mi nepáčila, keď bolo povedané, no však nevadí, dajme to, zaveďme ten zákon do praxe, uvidíme, čo prinesie a potom sa to opraví. Taký postoj k zákonom vyvoláva tú energiu, že netreba zákony dodržiavať. Veď a čo, keď sú zlé? Alebo tým pádom, keď sú zlé, aj keď sú dobré, tak ich nemusíme dodržiavať a nič sa nestane.
Takže ďakujem pekne za ponúkanú spoluprácu a verím, že životné prostredie naozaj nie je téma na politikárčenie, ale hľadanie dobrých riešení.
Skryt prepis

Vystúpenie

12.9.2016 o 10:05 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:07

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Na pani poslankyňu reagujem, takže asi tak.
Ďakujem pekne, pani kolegyňa, že si vystúpila v rozprave. A chcem veriť, že náš výbor pre pôdohospodárstvo a životné bude ten výbor, ktorý bude konštruktívne riešiť s ministrom, a to je jedno, či to bude pani ministerka alebo pán minister, aby sme pohli veci dopredu.
Pán minister, ďakujem tiež za rukavicu, ktorú ste dali a obrazne povedané, aby pre vás strom nebol iba kubík dreva. Obrazne povedané, aby sme si uvedomili, že tú biodiverzitu, čo tu máme, nemáme právo, aby sme ponížili naše deti a naše vnúčatá, aby nevideli tú krásu, ktorú nám nechali tí naši rodičia a prarodičia.
K tým transpozíciám smerníc. Veľmi veľa za tie štyri roky, čo som tu bol, však zažili sme to spolu, bolo doplnené týchto transpozícií. Neviem, kde je chyba, keď tu príde smernica, že sa zle prekladá, alebo aký je tam problém. Ale každopádne myslím si, že ten lepší prístup v tom začiatku, ako to máme dopracovať alebo ako to máme zapracovať, myslí si, že tam asi nejaké to koleso ešte škrípe. Takže chcem apelovať tiež, aby sme tu nemuseli dopĺňať to každý polrok do toho istého zákona nejaké ďalšie transpozície tých smerníc, pretože asi tam niekde nejak to ešte hapruje, takže to tiež dávam do povedomia. A tiež prijímam hodenú rukavicu a dúfam, že to s pani kolegyňou na výbore zvládneme tak, aby sme sa nemuseli o tie štyri roky hanbiť, ako sme tam gazdovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.9.2016 o 10:07 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:10

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som teraz v krátkosti zareagoval ešte veľmi krátko na to, čo ste hovorili pred chvíľkou, pán poslanec, čo si ty hovoril.
Áno, ja si nemyslím, že by sa vláda vždy nesnažila čo najlepšie transponovať európske smernice, ale niekedy proste komisia nájde výčitky, to je jeden moment, keď to treba stále opakovať alebo stále opravovať. A druhý moment, čo sa stalo aj s tou smernicou, čo sme, o čom sme hovorili pred chvíľkou, že proste našli sa nové štyri látky, ktoré európska komisia zaradila a práve preto sme museli tie štyri látky nové zase my prevziať aj do našej legislatívy, takže preto sa obnovuje to u nás. Sú rôzne dôvody, kvôli čomu sa vlastne nejakým spôsobom tie transpozície robia.
Takže, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Účelom predloženia vládneho návrhu zákona je odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade a o zrušení niektorých súvisiacich smerníc na základe v prípade Európskej únie 5699/2013. Predkladaný návrh zároveň súvisí s potrebou plnenia všeobecnej exaktnej kondicionality v oblasti odpadového hospodárstva.
Sme tu viacerí noví, aj pre mňa to bolo nové, takže chcel by som pripomenúť, že tzv. ex ante kondicionality majú priamy vplyv už od začiatku programového obdobia 2014 - 2020 na celkovú úspešnosť implementácie fondov, to znamená jedná sa o peniaze Európskej únie a naplnenie cieľov stratégie Európa 2020. V súlade s príslušným nariadením Európskej únie sú členské štáty ich povinné splniť najneskôr do 31. decembra 2016. V prípade nesplnenia ex ante kondicionality hrozí pozastavenie platieb, to znamená hrozí pozastavenie čerpania eurofondov na dotknuté operačné programy.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky a aj s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážená Národná rada, všetci vieme, že úspešnosť implementácie fondov Európskej únie je nevyhnutným zdrojom a dôležitým predpokladom na rozvoj inovácií, zamestnanosti, sociálneho začlenenia, adresného riešenia a environmentálnych výziev a zmeny klímy, teda cieľov, ktoré si kladie aj naša vláda pri dosahovaní inteligentného, inkluzívneho a udržateľného rastu ako hlavných priorít tejto stratégie Európa 2020. Preto vás prosím o schválenie predloženého návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2016 o 10:10 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:13

Mikuláš Krajkovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavný (pozn. red.: správne má byť "ústavnoprávny") výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán podpredseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.9.2016 o 10:13 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:15

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, snáď začnem vystúpením pána spravodajcu. Pán spravodajca, len pre úplnosť a možnože by bolo dobré, keby to odznelo, pretože pokiaľ budeme hlasovať podľa toho, ako ste teraz povedali, tak mám za to, že by sme nemohli o tom hlasovať. Ja neviem o tom, že Národná rada by mala ústavný výbor. Má ústavnoprávny výbor, vy ste povedali ústavný výbor, to mi tak trošku zarezonovalo v ušiach. Takže dobré by bolo len pre úplnosť, že má to ísť do ústavnoprávneho výboru, pretože nemôže ísť do výboru, ktorý v Národnej rade zriadený nie je. Áno, mal som dobrého učiteľa, od ktorého som si musel všímať, predsedu politickej strany, kým som bol členom politickej strany.
Teraz k samotnému návrhu zákona. Pán minister, ja sa nesmierne teším na, a prajem vám, aby ste boli úspešný v pozícii pána ministra životného prostredia. A musím povedať, že aj tak trošku začnem zo širšia, keď ste zakročili v prípade tej jaskyne, ktorú som na začiatku vášho volebného obdobia hneď povedal, tak nesmierne ma teší, že táto jaskyňa na Orave sa teší veľkej obľube a teraz je otvorená a naozaj je pýchou celej tejto krajiny a naozaj využívajú to štátne inštitúcie, ktoré dali peniaze na jej vybudovanie a nie nejaký súkromník na tom profituje. Takže dúfam, že aj v budúcnosti budete sa riadiť týmto heslom.
Teraz k tej hodenej rukavici. Ja sa tiež k tomu staviam a veľmi rád vám pomôžem. Preto pri tomto návrhu zákona, vy veľmi dobre viete, že v minulom volebnom období som sa veľmi neangažoval voči tomuto návrhu zákona, pretože som mal k nemu výhrady. Tie výhrady sa preukázali s odstupom času, že sú na mieste, ale chcem povedať, že možno tento návrh zákona je preto, lebo je tak blízko k parlamentným voľbám a vy ste nový na svojej funkcii. Možnože by stálo za to, aby ste ho zobrali späť, prepracovali a doniesli nanovo. Skúsim poukázať na niektoré chyby.
Bezpochyby musím povedať, že áno, niektoré výhrady Európskej komisie je treba zapracovať, ale nie sme viazaní takým limitom, že to musí byť hneď teraz a okamžite a tie exaktné kondicionality, na ktoré sa odvolávate, tie nedala samotná Európska komisia, ale ten, ktorý robil hodnotenie nášho programu partnerstva. Takže to je tiež tak trošku zavádzajúce zo strany, by som povedal, samotných úradníkov ministerstva.
Je treba sa venovať problémom, ktoré bezpochyby sú, ktorými zlý zákon o odpadoch dennodenne spôsobuje občanom aj podnikateľom na Slovensku. Bývalý minister Žiga, sa mu zákonom o odpadoch podarilo takmer úplne zlikvidovať podnikateľské prostredie v odpadovom hospodárstve, keď nastavil pravidlá, ktoré zvýhodňujú vybranú skupinu podnikateľov nad všetkých ostatných, tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov disponujú právami, ktoré ich postavili nad zberové spoločnosti recyklátorov, obce a mestá a tým pádom aj nad občanov Slovenska.
Vážený pán minister, nerád, ale musím konštatovať, že pokračujete v zlých praktikách vášho predchodcu a preto neviem to inak nazvať, lebo ste vydali autorizáciu jedenástim organizáciám zodpovednosti výrobcov, ktorých viaceré nespĺňajú podmienky zákona a boli vytvorené a následne autorizované iba s cieľom tunelovať systém separovaného zberu v obciach. Tieto organizácie zodpovednosti výrobcov nemajú uzatvorené zmluvy s potrebným počtom obcí tak, ako to stanovuje zákon, takže nemusia financovať separovaný zber v obciach, ale pritom vyberajú peniaze od výrobcov argumentujúc, že všetko je v súlade so zákonom, lebo ministerstvo im vydalo autorizáciu.
Bol by som nesmierne rád, keby ste sa nad tým, čo som teraz povedal, hlboko zamysleli a možnože aj z tohto dôvodu tento zákon zobrali späť a trebárs upravili, opravili tú chybu, ktorú tam urobil, neurobili ste vy, ale váš predchodca, aby som bol konkrétny. Len vaši úradníci to vysvetľujú trošku inak.
Kto reálne bude financovať triedený zber v obciach, toto zrejme asi ministerstvo a jeho úradníkov nezaujíma. Nehovorím, že vy, ale vaši úradníci, ktorí sa na tom podieľali aj v minulom období.
Ministerstvo životného prostredia pripravuje nový zákon o odpadoch aj preto, že starý zákon mal viac ako 50 novelizácií a nemal, nedá sa v praxi vôbec používať. Prvé mesiace nového zákona ukázali, že nie je lepší od pôvodného zákona. Práve naopak. Namiesto toho, aby ministerstvo pripravilo rýchlu novelu, ktorá by odstránila aspoň najväčšie problémy, začala vydávať množstvo právne nezáväzných usmernení. Usmernením ministerstva nie je možné ísť a vykladať veci nad rámec zákona.
Niektoré sú verejne publikované na stránke ministerstva životného prostredia, niektoré sa dostali iba k vybraným firmám, čím vzniká na trhu chaos vo výklade zákona a doteraz nie je jasné, kto zaplatí pri niektorých druhoch odpadov za triedený odpad. Postup, kedy sa novelizuje "zákon" usmerneniami, mi pripadá úplne zvrátený a legislatívne nemožný. Odporúčam preto pánovi ministrovi, aby tieto veci zvážil a prijal nápravu.
Napriek tomu, že zákon o odpadoch prijal váš predchodca minister Žiga, vy, pán minister Sólymos, by bolo lepšie, keby ste považovali za potrebné nie ju doplňovať a tlačiť pred sebou, ale opraviť ju a dať to do stavu, aby vyhovoval práve občanom. Z tohto dôvodu podávam procedurálny návrh vrátiť návrh predkladateľovi na prepracovanie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.9.2016 o 10:15 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:21

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V podstate ste trošku v dlhšom vystúpení povedali to, čo ja na začiatku predchádzajúceho vstupu, že treba celý zákon o odpadoch opraviť, upraviť a dať na správnu mieru. Ja tiež len jeden príklad z praxe ohľadom takzvanej, ja som ju nazvala kýbľovej vyhlášky a týka sa vlastne zberu drobného stavebného odpadu od občanov, kde od 1. júla je povinnosťou obce vážiť odobratý stavebný odpad. Samozrejme, toto sa nerobí a ministerstvo vydalo tzv. kýbľovú vyhlášku, kde namiesto váženia sa počíta stavebný odpad na kýble. To je ako samotné v rozpore so zákonom a potom s tým, že to je daň, tak vlastne podľa správnosti, podľa platného zákona by mal občan dostať platový výmer. Tak si predstavte, že donesiete jednu starú WC misu, ktorú teda dáte, že jedna WC misa, možno jeden kýbeľ, tak sa prepočíta na nejakú váhu a potom zložitým spôsobom obec vydá platobný výmer, ktorý doporučene musí doručiť tomu občanovi, aby ho mohol zaplatiť. Tak by to malo byť po správnosti. Samozrejme, nerobí sa to. Je to postavené na hlave a len slabá ukážka toho, že celý zákon o odpadoch by sa mal prepracovať.
A ak, pán poslanec, vidíte príležitosť, že práve pri tomto návrhu by sa to mohlo, tak súhlasím s vami. Áno, že stiahnuť ho a dopracovať, prepracovať, tak urobiť rozsiahlejšiu novelu a odstrániť tieto nedostatky zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.9.2016 o 10:21 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:23

Zsolt Simon
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani kolegyňa. No, musím povedať, že zákon 79/2015, ktorý sa teraz ide novelizovať, to je ten zákon o odpadoch, ktorý to zaviedol, teda aj to váženie stavebného odpadu, ktoré ministerstvo hovorí, že stačí kýbľovať. No ja si nemyslím, že je možné v usmernení ministerstva povedať, že váženie stačí nahradiť akýmsi kýbľovaním alebo nejakým iným podružným spôsobom, pretože k tomu je treba zmena zákona. Preto som aj navrhoval a opakovane pripomínam, že keby som videl možnosť, že tento zákon sa dá v priebehu legislatívneho procesu, teda jedného mesiaca, kým sa to dostane do druhého, tretieho čítania, napraviť, tak by som povedal, že poďme to naprávať. Ale dnes považujem to za lepšie riešenie, to, čo som navrhol, procedurálnym návrhom vrátiť to pánovi ministrovi. A ja sa tiež hlásim k tomu, že k tej hodenej rukavici, že poďme sa na tom spolupodieľať, využime všetky tie skúsenosti a opravme ten zákon a nelátajme, pretože to kýbľovanie zrazu skončí zle.
A, pán minister Sólymos, musím povedať, že neskončí to na hlave ministra Žigu, ale na vašej, lebo vy to uvádzate do života.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.9.2016 o 10:23 hod.

Ing.

Zsolt Simon

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:25

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Len v krátkosti. Tak aj ja sa teším ináč tej jaskyni, bol som tam veľmi pekná je. Som rád, že proste to dopadlo tak, ako to dopadlo.
Čo sa týka toho zákona, konkrétne tohto návrhu, takže preto som hovoril, že poďme sa baviť seriózne a odborne o tom, že čo je potrebné spraviť a čo by sme chceli spraviť. Tento zákon nerieši tie problémy odpadového zákona, ktoré vieme, že musíme riešiť a samozrejme, budeme to riešiť. Keď som nastúpil do pozície, do funkcie, tak hneď som povedal, že proste ten zákon musíme zaviesť do praxe, musíme počkať chvíľočku, zistiť veci, ako to funguje a jednoducho opraviť to, čo nefunguje.
Táto aplikačná novela sa pripravuje. Pripravuje sa to na jeseň. S každým jedným dotknutým, ktorý, ktorého sa to týka, to znamená, či sú to obce, či sú to podnikatelia, či sú to výrobcovia, či sú to organizácie zodpovedných výrobcov, budú súčasťou tejto debaty a jednoducho tá aplikačná novela, ktorú musíme spraviť, lebo vieme, že tento zákon, jak keď sa zavádza do praxe, proste má nedostatky, aby sme ich odstránili, tak to budeme riešiť cez jeseň.
Ale táto novela, ktorú tu máme na stole, to sa tohto netýka. Týka sa to jednej parciálnej časti, ktorú riešime, a je to aplikácia smernice Európskej únie. Takže toho sa to netýka. To, že budeme riešiť ten odpadový zákon, to budeme riešiť. A tam bude, ja si myslím, že veľký priestor na tú diskusiu. Budeme to robiť behom jesene, lebo je tam veľa vecí. Komunikujeme intenzívne ohľadne toho so ZMOS-om, komunikujeme intenzívne ohľadne toho so všetkými, ktorých sa to týka.
A čo sa týka tých organizácií zodpovednosti výrobcov, teraz prehodnocuje ministerstvo, lebo zo zákona na to má právo, že či všetky tie organizácie, ktoré dostali licenciu, že či spĺňajú všetko, čo musia zo zákona splniť. A ministerstvo im to môže odňať. Tento proces je teraz v priebehu, v procese. Takže pravdepodobne budú také organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorým táto možnosť bude odňatá. Ale tento návrh zákona, ktorý je tu teraz v parlamente, túto vec nerieši. Rieši úplne inú vec, ktorú musíme splniť voči Európskej únii, takže práve preto nemyslím si, že by bolo dobré, keby tento návrh bol stiahnutý a vrátený, lebo rieši úplne inú vec, o ktorej sme sa tu bavili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.9.2016 o 10:25 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video