16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:22 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:18

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa pokúsim o rýchlu odpoveď (povedané s úsmevom) v mene pána ministra. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, gudrónové jamy v obci Predajná predstavujú dlhodobý problém. Vznikli v súvislosti s činnosťou podniku Petrochema Dubová, a. s., ktorý ako rafinérsko-petrochemický podnik spracovával ropu procesmi sulfonačných a absorpčných technológií. Zo získaných frakcií sa vyrábali finálne výrobky ako mazacie a špeciálne oleje, syntetické pracie prostriedky a špeciálne biele oleje pre kozmetické a medicínske účely. Odpadové gudrónové kaly boli skladované v depóniách v areáli závodu Petrochema v Dubovej. Keďže tieto depónie boli nevhodne situované a dochádzalo k vyplavovaniu tekutých gudrónov, bolo rozhodnuté vybudovať nové depónie na území nachádzajúcom sa v obci Predajná.
Depónia Predajná 1 bola vybudovaná v roku 1963 a začala slúžiť na skladovanie tekutých gudrónov. Dnes je teleso hrádze depónie Predajná 1 vysoké cca 15 metrov. Po naplnení kapacity v rokoch 1975 až 1976 boli odpady prečerpávané z depónie Predajná 1 do novovybudovanej depónie Predajná 2 a v roku 1976 bola prevádzka na lokalite Predajná 1 skončená.
V súčasnosti sa na skládke Predajná 1 nachádza vodná plocha, ktorej objem narastá vplyvom atmosférických zrážok, natečenia vody z okolitých svahov, ako aj počas jarného topenia snehu. Táto voda je zmiešaná a zároveň znečistená výluhmi z gudrónov, čo je možné pozorovať hlavne na jej okrajoch, kde dochádza k polymerizácii odpadu a k vzniku plastických až pevných látok. Nebezpečenstvom na tejto lokalite je preto možnosť preliatia tekutej fázy cez korunu hrádze do okolitého terénu, prípadné prenikanie tejto vody netesnými časťami hrádze.
V minulosti tieto vody odčerpávala a likvidovala spoločnosť PTCHEM, s. r. o., ako pokračovateľ činnosti spoločnosti Petrochema, a. s. Zodpovednosť za odstránenie environmentálnych záťaží v obci Predajná prešla v roku 2016 na ministerstvo životného prostredia uznesením vlády č. 153/2016. V prípade, že stúpne hladina vody v gudrónovej jame Predajná 1 nad kritickú úroveň, obec musí vyhlásiť mimoriadnu situáciu a prostredníctvom špecializovanej firmy zabezpečiť prečerpávanie týchto vôd do gudrónovej jamy Predajná 2, ktorá má dostatočnú kapacitu na zadržanie kontaminovaných vôd. Ide však len o dočasné riešenie, kým ministerstvo životného prostredia nezabezpečí úplnú sanáciu lokality.
Vzhľadom na to, že verejné obstarávanie zákazky sanácia environmentálnych záťaží v obci Predajná nebolo doposiaľ ukončené, výdavky na protihavarijné opatrenia bývajú hradené z rezervy vlády Slovenskej republiky. Výdavky musia byť verifikované príslušným okresným úradom, odborom krízového riadenia a overujú sa aj zo strany ministerstva životného prostredia.
Samotnú sanáciu oboch gudrónových jám bude možné začať až po ukončení procesu verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že ide o zákazku, ktorej cena je viac ako 40 miliónov eur, venuje ministerstvo životného prostredia verejnému obstarávaniu tejto zákazky mimoriadnu pozornosť. Podrobnosti z neukončeného verejného obstarávania nie je možné zverejňovať. Projekt sanácie bude hradený z fondov Európskej únie prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia a mal by byť ukončený do roku 2023. V súčasnosti ministerstvo životného prostredia pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

22.10.2020 o 14:18 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:22

Alexandra Pivková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Snažím sa prihlásiť, ďakujem veľmi pekne. Tiež rešpektujem, pani ministerka, že asi toto nebude téma pre nás dve. Ja by som len chcela upozorniť na to, že tento proces je naozaj veľmi, veľmi akútny a kritický. Ja viem, že ten proces verejného obstarávania je naozaj dlhotrvajúci, a to nás na tom práve vyrušuje, pretože naozaj môže dôjsť k obrovskej ekologickej havárii. Takže ja si to tiež zrejme budem ďalej riešiť a konzultovať s pánom ministrom, aby sme, ak sa dá, urýchlili tento proces sanácie tohto, tejto záťaže. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:22 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:22

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:22 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:22

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán poslanec, budem čítať v mužskom rode napriek tomu, že som žena.
Na úvod by som chcel upozorniť, že cesta 1/9 neprechádza mestom Trenčín, ale je označenie cesta jeden alebo i lomeno 61. Domnievam sa preto, že sa pýtate na projekt I/61 most č. 061-056 Trenčín. Dňa 8. 7. 2020 bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky I/61 most č. 061-055, 056, Trenčín, vypracovanie zámeru v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a projektovej dokumentácie stavebného zámeru, dokumentácie na územné rozhodnutie, dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na ponuku, ktorej súčasťou bude dokumentácia na realizáciu stavby, výkon autorského dozoru, vytýčenie obvodu staveniska, vytýčenie a odovzdanie pevných smerových a výškových bodov a bodov osi cesty.
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Dňa 24. 9. 2020 obstarávateľ, ktorým je Slovenská správa ciest, zverejnila informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. Termín dodania zámeru pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie je do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Dokumentáciu stavebného zámeru a dokumentáciu na územné rozhodnutie vypracuje vybratý zhotoviteľ do štyroch mesiacov od písomného vyzvania objednávateľom.
Samotná realizácia stavebných prác bude závisieť od postupu prípravy stavby, zabezpečení potrebných povolení a od možnosti vyčlenenia finančných prostriedkov na výstavbu zo štátneho rozpočtu.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:22 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:25

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán poslanec, nech sa páči, môžte sa dopýtať. Buď stlačte procedurálny, alebo že sa chcete prihlásiť do faktickej, aby vás systém vedel identifikovať. Už máte zapnutý.
Nech sa páči.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

22.10.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:25

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za odpoveď, ospravedlniť sa za tú chybu pri čísle cesty, dám si na to nabudúce pozor. Viem, tá 1/9 je familka, 1/61 je ten most, pýtal som sa práve na ten cestný most a chcel by som aj touto cestou požiadať, aby tomu Slovenská správa ciest venovala ako mimoriadnu pozornosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:25 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:25

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Takže nebolo to I/9, ale 1/9. Sa tu niečo naučím, aj gudrónové jamy si zapamätám už na budúce, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 14:25

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani ministerka, zatiaľ to zvládate veľmi dobre. Chcem sa opýtať, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že stále zasadá Ústredný krízový štáb a po hodine otázok mal vystúpiť minister Krajniak, navrhujem a pýtam sa, či je všeobecný súhlas, aby sme preložili tlač 312 v rokovaní tak, že budeme o nej rokovať po hlasovaní o sedemnástej. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. Takže to sa prekladá.
A ďalšia otázka je od pani poslankyne Pleštinskej, nevidím ju v sále, pani poslankyni otázka prepadá.
Pán poslanec Saloň má otázku pre pána ministra Krajčiho:
"Pán minister, ako je pripravené ministerstvo zdravotníctva a zdravotnícky personál na avizované plošné testovanie obyvateľstva?"
Odpovie miesto pána ministra pani ministerka.
Nech sa páči, máte slovo.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

22.10.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:25

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ministerstvo zdravotníctva je súčasťou tímu desiatok ľudí pracujúcich na generálnom štábe. Naším cieľom v rámci celej akcie je zabezpečenie zdravotníckych kapacít na všetky odberné miesta a takisto v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva zabezpečiť, aby akcia a celé prostredie bolo hygienicky bezpečné a spĺňalo protiepidemické opatrenia. Naším cieľom je, aby na miestach pracovali ľudia, ktorí sa pre túto činnosť rozhodli dobrovoľne. Za týmto účelom sme spustili na stránke www.koronagov.sk platformu na nahlasovanie dobrovoľníkov, zdravotníkov a nezdravotníkov.
Včera na Úrade vlády prebehlo veľké, takmer štvorhodinové stretnutie za účasti vedenia ministerstva zdravotníctva a premiéra Matoviča so všetkými predstaviteľmi združení lekárov, sestier, iných zdravotníckych pracovníkov, komôr, medických študentských spolkov, vysokých škôl a univerzít. Boli zodpovedané otázky všetkých subjektov a požiadaní o spoluprácu pri kontaktovaní ich členov. Na zabezpečení personálneho obsadenia stojí úspech celej akcie a rezort zdravotníctva je tohoto vedomý. Momentálne prebieha zabezpečenie akcie na Orave a v Bardejove. Úlohy sú rozdelené medzi ozbrojené sily, ministerstvo vnútra, samosprávu, ministerstvo zdravotníctva a ďalšie zložky. Pilotný projekt chceme pripraviť čo najlepšie, postaviť ho na dobrovoľníkoch a ich entuziazme.
Ministerstvo zdravotníctva v rámci zabezpečenia ľudských zdrojov v boji s koronavírusom a epidemických opatrení pripravilo novelu zákona č. 578/2004 Z. z., ktorou v krízovej situácii priraďuje študentovi status zdravotníckeho pracovníka na vykonávanie odberu biologického materiálu, a to predovšetkým študentovi študijného programu všeobecné lekárstvo v piatom a šiestom ročníku, od druhého ročníka a vyššie študijného programu ošetrovateľstvo a od druhého ročníka a vyššie študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť. Rezort zdravotníctva v predmetnej problematike tiež systematicky spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, študentskými spolkami a tretím sektorom.
Ďakujem.
Skryt prepis

22.10.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:29

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Pani ministerka, rešpektujem vašu dnešnú multifunkčnosť. Určite by tu bolo viac otázok na pána ministra, keďže dôležité sú čísla, čo z tejto odpovede som sa nedozvedel, lebo hovorí sa o päťtisíc odberných miestach a dôležité bude, že či bude dostatočný počet tých zdravotníkov, ktorí zabezpečia túto činnosť tak, aby bola bez akýchkoľvek komplikácií, ale, ale ako hovorím, že chápem vašu úlohu. Čiže ak, tak sa budem pýtať ministra potom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

22.10.2020 o 14:29 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video