16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 14:11 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

10:55

Jana Žitňanská

10:55

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy a páni, vzhľadom na to, že vláda Slovenskej republiky zaujala k návrhu poslancov Národnej rady Jána Heráka a Lucie Drábikovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stanovisko, v ktorom vyslovila súhlas s návrhom po zapracovaní pripomienok, dovoľujem si požiadať o znovuotvorenie rozpravy, aby tak bolo možné pripomienky vlády do návrhu zapracovať formou pozmeňujúceho návrhu. Ide o čisto upresňujúce legislatívno-technické požiadavky. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

3.11.2020 o 10:55 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:10

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý najskôr stručne odôvodním.
Pozmeňujúci návrh pozostáva z 3 novelizačných bodov. Prvý bod je legislatívno-technická pripomienka. Druhým bodom sa navrhuje precizovať znenie § 55 ods. 3 a ods. 7 zákona z dôvodu, aby sa predišlo prípadným problémom v aplikačnej praxi, ktoré by mohli nastať pri výklade týchto ustanovení. Tretím bodom sa v záujme predchádzania problémov v aplikačnej praxi navrhuje precizovať znenie § 100ab.
V súvislosti s druhým novelizačným bodom môjho pozmeňujúceho návrhu odporúčam vyňať zo spoločnej správy výborov na osobitné hlasovanie bod 3, nakoľko môj pozmeňujúci návrh rieši problematiku precíznejšie. Rovnako navrhujem, aby sa osobitne hlasovalo o bode 2 môjho pozmeňujúceho návrhu.
Pán predsedajúci, v zmysle rokovacieho poriadku teraz pristúpim k doslovnému predneseniu legislatívneho znenia pozmeňujúceho návrhu:
1. V čl. I bode 3 v § 55 ods. 2 sa slová „prvej vety“ nahrádzajú slovami “odseku 1“.
2. V čl. I body 5 a 6 znejú:
5. V § 55 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Centrum pokračuje v poskytovaní starostlivosti podľa odseku 1, ak mladý dospelý podľa prvej vety nie je schopný z dôvodu svojho zdravotného postihnutia požiadať o pokračovanie v poskytovaní starostlivosti podľa odseku 1 a nemá súdom ustanoveného opatrovníka. Uzavretie písomnej dohody podľa odseku 2 sa až do ustanovenia opatrovníka súdom nevyžaduje.”
6. V § 55 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Mladému dospelému, ktorý si po uplynutí lehoty na podanie žiadosti podľa odseku 1 nedokáže zabezpečiť bývanie, môže centrum na základe písomnej dohody poskytovať starostlivosť pobytovou formou, najdlhšie však do 25 rokov veku mladého dospelého; dĺžka starostlivosti pobytovou formou nesmie presiahnuť 90 po sebe nasledujúcich dní v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.“
3. V čl. I bod 8 znie:
“8. Za § 100aa sa vkladá § 100ab, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 100ab Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Z výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku dieťaťa, na ktoré mu vznikol nárok pred 1. januárom 2021 a ktoré centrum prijalo po 31. decembri 2020,
a) sa úhrada podľa § 61 ods. 1 písm. a) a písm. b) prvého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2020 neurčuje,
b) tvorí centrum úspory podľa § 49 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2021.“
Ďakujem.
Skryt prepis

3.11.2020 o 11:10 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní
 

Uvádzajúci uvádza bod 14:02

Tomáš Lehotský

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:05

Alexandra Pivková
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som požiadala vás, aby ste hlasovanie o tomto bode vyhlásili o 17.00 hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.11.2020 o 14:05 hod.

PhDr.

Alexandra Pivková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:10

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som uviedol materiál - vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213 o odplatách a o poskytovaní príspevkov v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90.
Cieľom predloženého materiálu je zabezpečiť, aby sme dokázali pomôcť letiskovým spoločnostiam ešte tento rok, ak by tento návrh išiel v klasickom procese legislatívnom, tak by sme to tento rok nestihli a stav letiskových spoločností by sa mohol zásadným spôsobom ešte zhoršiť. Takže len pripomínam, že vplyvom COVID-u alebo tohto ochorenia bol zásadný pokles odbavených cestujúcich, resp. pokles výkonov jednotlivých letiskových spoločností počnúc mesiacom apríl v niektorých prípadoch až o sto percent. A prerokovaním novely zákona č. 213 v riadnom legislatívnom procese by sa uvedený nežiaduci stav mohol ešte viac zhoršiť, to som už povedal.
Poskytnutie príspevku na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti predstavuje pomoc zo strany štátu, ktorá pomôže zachovať leteckú dostupnosť územia Slovenskej republiky, ako aj kontinuitu hospodárskej funkcie štátu.
Vážení prítomní, týmto si vás dovoľujem požiadať o podporu a schválenie predloženého návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 14:10 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:11

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 309 z 22. októbra 2020 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020 Z. z., tlač 318, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 32. schôdzi dnes 3. novembra 2020. Uznesením č. 79 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 16. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 14:11 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:14

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, podobne ako v predchádzajúcom návrhu na skrátené legislatívne konanie aj v tomto návrhu ide o ochorenie COVID a negatívny vplyv na cestovný ruch.
Pripravili sme ako vláda Slovenskej republiky schému štátnej pomoci pre cestovný ruch, ale chceme pomáhať ešte v tomto roku a štandardným legislatívnym procesom by sa nám to nepodarilo, preto vás týmto žiadam o podporu a schválenie predloženého vládneho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 14:14 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311 z 23. októbra 2020 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v súvislosti s ochorením COVID-19, tlač 320, s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 32. schôdzi dňa 3. novembra 2020. Uznesením č. 80 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 16. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 14:15 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:18

Lucia Drábiková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, azda len tak v stručnosti by som chcela podporiť tento náš návrh zákona a som veľmi rada, že ho môžeme predložiť.
Poskytnutie tehotenského príspevku pracujúcim ženám, ako aj študentkám je veľmi dobrým krokom z hľadiska zlepšenia rodinnej politiky. Tých dôvodov, pre ktoré potrebujeme takto podporovať tehotné ženy, je viacero. Je to jednak zhoršujúca sa demografická situácia, kedy nám tu narastá podiel ľudí v dôchodkovom veku a znižuje sa pôrodnosť. Máme pôrodnosť zhruba 1,5 dieťaťa na ženu, čo nestačí na to, aby nám rástol počet ľudí. Takisto nám rastie aj vek prvorodičiek.
Podpora tehotným ženám od trinásteho týždňa tehotnosti môže pomôcť práve týmto ženám preklenúť toto obdobie, kedy častokrát bývajú aj práceneschopné, mávajúce zdravotné problémy. Môže im to pomôcť kompenzovať výdavky na zdravšie potraviny a môže im to pomôcť zabezpečiť potrebné veci pre svoje rodiny.
Je to, je to veľmi dobrý krok, ktorý by mal byť jedným z krokov na podporu rodín. OĽANO dávno podávalo zákony, ktoré slúžili na podporu rodín, a sme veľmi radi, že mnohé z nich si adoptovali aj vtedajšie vládne strany a boli presadené. Tento náš návrh zákona vychádza aj z hlasovania, ktoré bolo vlastne pred voľbami v rámci "Rozhodni to!", kedy naozaj väčšina ľudí veľmi tento návrh podporila.
Tento návrh prinesie podporu tehotným ženám od trinásteho týždňa až do skončenia tehotnosti, teda do pôrodu. Je pomocou pre pracujúce ženy. Pre ženy, ktoré sú na materskej, rodičovskej dovolenke, ako aj pre študentky. Myslím si, že je to veľmi dobrý nástroj a budem teda rada, ak ho všetci pekne podporíme spolu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.11.2020 o 14:18 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video