18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 18:19 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

18:13

Jozef Bubnár
Skontrolovaný text
Tak navrhujem hlasovať zajtra o jedenástej.
Skryt prepis

24.11.2020 o 18:13 hod.

Mgr.

Jozef Bubnár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:17

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani kolegyne, kolegovia, na rokovanie predkladáme návrh zákona, ktorý bezprostredne súvisí so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania od 1. septembra budúceho roku. Tým, že sme sa zaviazali aj v programovom vyhlásení vlády, že budeme rozširovať predprimárne vzdelávanie a chceme dodržať aj zákon a jeho lehotu, ktorú nám tu nechala predchádzajúca vláda, takže sme neposúvali tieto termíny a tieto termíny chceme dodržať. Z toho nám vyplývajú nejaké aj povinnosti, ktoré by sme si chceli splniť smerom k samosprávam, ktoré môžu mať problémy pri zavádzaní povinného predprimárneho vzdelávania.
Vzhľadom na to, že je potrebné postupne rozšíriť aj kapacity materských škôl, prinášame toto opatrenie. Keďže podielové dane za rok 2021 sa prerozdeľujú podľa zberu jednotlivých údajov, ktoré sa robia k 15. 9. teda daného roku a do konca roku 2020 sa v rámci prípravy na zavedenie tohto povinného predprimárneho vzdelávania očakáva aj ďalšie rozšírenie kapacít materských škôl, je podstatné, aby sme mohli zohľadniť aj tieto deti, ktoré by mohli po 15. 9. reálne byť prijaté do materských škôl a z toho dôvodu by nám vznikla, resp. samosprávam by vzniklo nejakým spôsobom voľné miesto na to, na financovanie jednotlivých požiadaviek v rámci týchto detí, ktoré by museli spĺňať a nemali by tieto finančné prostriedky. Takže návrhom zákona sa prioritne umožňuje dozber údajov v počte detí v materských školách podľa stavu do tridsiateho, k 31. 12. na účely prerozdelenia týchto podielových daní a na účely normatívneho príspevku pre verejné materské školy.
Taktiež sa tam spresňujú spôsoby financovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na rok ´21, keďže v tom čase prideľovania tohto príspevku ešte nebudú deti, žiadne deti v povinnom predprimárnom vzdelávaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2020 o 18:17 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:19

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 371 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 147 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 103 z 19. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 49 z 19. novembra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 24. novembra 2020 pod č. 58. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby na, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 18:19 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:23

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Len na úvod krátke odôvodnenie a potom ho prečítam.
Ide vlastne o to, že aj po dohode s ministerstvom reagujeme na niektoré situácie. Týka sa to konkrétne možnosti príspevku na špecifiká a finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov bez ohľadu na zriaďovateľa, či teda ide o štátnu, štátnu školu alebo školské zariadenie, alebo neštátneho zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ktoré je zriadené neštátnym zriaďovateľom, a je to v podstate taký, taký technický pozmeňujúci návrh.
Možno len taký, taký ešte politický úvod, že je aj v programovom vyhlásení vlády, že budeme hľadať spôsoby, ako naozaj zrovnoprávniť podporu, financovanie detí, ktoré navštevujú teda školy, ktoré sú zriadené rôznymi zriaďovateľmi. Toto síce nie je nejaká veľká vec, ale je to jeden konkrétny krok, ktorý môže pomôcť. Takže aby som vás nezdržiaval, dovoľujem si teraz predniesť pozmeňujúci návrh. Poprosím aj teda zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Jozefa Lukáča a Viery Leščákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264), ktorý je v druhom čítaní.
K čl. I
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
"1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
"3. príspevku na špecifiká,
4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,".
Doterajší tretí bod sa označuje ako piaty bod.
2. V § 1 ods. 4 sa slová "verejné školské zariadenia" nahrádzajú slovami "štátne školské zariadenie" a slová "verejná materská škola" sa nahrádzajú slovami "štátna materská škola".
3. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky."
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4. V § 3 ods. 1 sa slová "vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie" nahrádzajú slovami "vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
2. Za bod 3 sa vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
"4. V § 4d odsek 2 znie:
"(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka
a) zoznam oblastí rozvojových projektov,
b) výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a
c) informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu."
5. V § 4d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo "verejnými"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
3. Bod 4 znie:
„4. V § 6c ods. 1 sa za slovo "rozvoj" v celom texte vkladajú slová "a podporu", za slovo "zariadeniami" sa vkladá čiarka a slová "a modernizáciu" sa nahrádzajú slovami "prípravu na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach alebo na výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu"."
4. Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 6c ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
5. Bod 6 znie:
"6. V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú siedmy bod a desiaty bod.
Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako siedmy bod a ôsmy bod a doterajší jedenásty bod až trinásty bod sa označujú ako deviaty bod až jedenásty bod."
6. Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
"7. V § 8b ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie účelu použitia
1. príspevku na záujmové vzdelávanie,
2. príspevku na špecifiká,
3. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,".
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
8. V § 8b ods. 3 sa slová "e) a f)" nahrádzajú slovami "f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
7. V bode 7 § 9j ods. 1 v celom texte a ods. 6 sa slovo "verejný" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "štátny" v príslušnom tvare.
8. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
"9. Slová "verejné školské zariadenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a písm. b) nahrádzajú slovami "štátne školské zariadenie" v príslušnom tvare a slová "verejná materská škola" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "štátna materská škola" v príslušnom tvare."
Koniec pozmeňujúceho návrhu. Poprosím ešte pani spravodajkyňu, aby zaevidovala, že žiadam vyňať body 1 a 2 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, lebo vlastne budú kolidovať s týmto pozmeňujúcim návrhom, tak potom pri hlasovaní by sme, si na to dáme pozor.
Ja veľmi pekne ďakujem. Pre tých, ktorí počúvajú len audio, všetko je v poriadku, dychčím preto, že mám rúško. Niekto sa ma minule pýtal, že či náhodou nemám niečo so srdcom. Som povedal, pozeral si audio alebo video? Audio. Takže máme to niekedy také ťažké, hlavne tí, ktorí tu pre, musíme čítať také dlhé texty. Takže prajem všetkým zdravíčko.
Skončil som, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:23 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:31

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ja len veľmi krátko, keďže je už večer, ale musím sa vyjadriť k pozmeňujúcemu návrhu, ktorú, ktorý momentálne predniesol pán predseda Richard Vašečka. Som veľmi rada, že v programovom vyhlásení vlády uvádzame zrovnoprávnenie financovania všetkých zriaďovateľov, čiže zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných. Dlhodobo razím teóriu, že existujú len naše deti, existujú len slovenskí občania, ktorí platia dane do štátnej kasy, a preto majú plné právo si ich deti vybrať verejnú, cirkevnú alebo súkromnú školu a my nemáme právo nijakým spôsobom, ale nijakým spôsobom ich za to perzekuovať.
Takže ďakujem veľmi pekne aj ministerstvu školstva, že pristúpilo k tomuto pozmeňujúcemu návrhu takto kladne, a som, dúfam teda, že Národná rada tento návrh podporí. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:31 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:36

Viera Leščáková
Skontrolovaný text
Áno, pán predsedajúci, poprosím vás, aby sa hlasovalo zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:36 hod.

PaedDr.

Viera Leščáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:37

Peter Liba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme ako skupina poslancov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je automatické priznanie daňovej úľavy, respektíve oslobodenia od dane daňovníka z dôvodu dosiahnutia 62 rokov alebo veku ustanovenom vo všeobecnom záväznom nariadení obce.
Verím, že spoločne prijmeme túto novelu a odbremeníme seniorov od tejto povinnosti, nakoľko každá obec má vedomosť o veku jej obyvateľov. Povinnosť daňovníka požiadať obec o úľavu na dani zbytočne zaťažuje občanov a je pravdepodobné, že mnohí z nich ani nevedia o možnosti požiadať obec o úľavu alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti od dosiahnutia požadovanej vekovej hranice.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:37 hod.

Mgr.

Peter Liba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:37

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 294), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 382 zo dňa 3. novembra 2020 pridelila tento návrh týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 112 zo dňa 19. novembra 2020, ústavnoprávny výbor uznesením č. 161 zo dňa 12. novembra 2020, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 51 zo dňa 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému návrhu skupiny poslancov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu bola schválená uznesením gestorského výboru č. 130 zo dňa 24. novembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 18:37 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:40

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Termín hlasovania určujem zajtra na jedenástu hodinu.
Skryt prepis

24.11.2020 o 18:40 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:41

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, novelou zákona o sociálnych službách sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vytvorili právne podmienky na nový jednotný systém zberu údajov o sociálnych službách v rámci informačného systému sociálnych služieb, ktorého správcom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a to ako súčasti informačného systému verejnej správy, čím sa vytvorili aj predpoklady pre zefektívnenie systému poskytovania finančnej podpory poskytovateľom sociálnych služieb z verejných prostriedkov.
Mojím návrhom zákona sa navrhuje odložiť účinnosť tohto zákona v častiach upravujúcich informačný systém sociálnych služieb z 1. januára 2021 na 1. január 2022. V nadväznosti na to je potrebné upraviť aj príslušné prechodné ustanovenia upravujúce prechod na informačný systém pri jeho účinnosti od 1. januára 2022.
Dôvodom je skutočnosť, že vláda Slovenskej republiky sa zaviazala pripraviť nový zákon o sociálnych službách, pričom je pravdepodobné, že novým zákonom prijaté legislatívne úpravy budú mať vplyv aj na obsah a štruktúru jednotlivých evidencií, ktoré majú byť vedené v informačnom systéme.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu a ďakujem za podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.11.2020 o 18:41 hod.

Bc.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video