18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.11.2020 o 15:46 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

15:46

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ako som povedal, vlastne toto je ten ďalší zákon v sérii tých technických, kde sa jedná o transpozíciu smernice Európskej únie. Takže opäť nechám priestor, ak chcete vystúpiť, ak nie, tak vás prosím o podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

24.11.2020 o 15:46 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:46

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 258), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 403 zo 4. novembra 2020 pridelila tento návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 126 zo dňa 19. novembra 2020), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 168 zo dňa 13. novembra 2020), výbor pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 103 zo dňa 23. novembra 2020), výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uznesenie č. 62 zo dňa 18. novembra 2020).
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 134 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

24.11.2020 o 15:46 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:50

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa aspoň krátko vyjadril k predloženému návrhu na vydanie vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, je určite vyvážene nastavený z hľadiska sadzieb a zohľadňuje tiež európsky trend znižovania rizík užívania jednotlivých druhov tabakových výrobkov a ich zdravotného dopadu na spotrebiteľa, ktoré spĺňajú bezdymové tabakové výrobky. Aj v Českej republike nedávno prijali obdobný návrh nastavenia sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky, aj keď rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými tabakovými výrobkami je ešte výraznejší ako v tomto našom návrhu.
Zámerom návrhu zákona je transportovať do zákona o spotrebnej dani tabakové výrobky podľa smerníc Rady Európskej únie, ktorými sa ustaľuje všeobecný systém spotrebných daní.
V piatok 20. 11. na finančnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky odznel návrh na zvýšenie sadzieb na bezdymové tabakové výrobky. Naša koaličná dohoda bola prijatá a v pléne zaznelo od zástupcov všetkých strán, že návrh je nastavený rozumne a zohľadňuje aj zdravotné dopady.
Ďakujem za podporu tohto zákona. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 15:50 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:50

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Termín hlasovania bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis

24.11.2020 o 15:50 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:53

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som na úvod poďakoval sekcii štátneho výkazníctva, v ktorej veľmi svedomito vypracovali túto správu, a oboznámil vás s jej takým obsahom. Takých, najdôležitejšie ukazovatele, na ktoré by som chcel poukázať, ktoré sa vlastne aj aktualizáciou zmenili, bol jednak schodok verejnej správy, ale to dôležitejšie je dlh verejnej správy.
Ako dobre viete, vláda, ktorá vlastne končila volebné obdobie, chcela dostať dlh verejnej správy pod sankčné pásma, a tak robila všetko pre to, aby hrubý dlh nenavyšovala aj na úkor toho, že znižovala hotovostnú rezervu, čím výrazne ohrozila vlastne aj túto vládu hneď po tom, ako sme nastúpili, a bol veľký problém financovať Slovensko a potreby Slovenska v čase, v čase pandémie. Nakoniec sa im aj tak to nepodarilo, pretože myslím, že osud ich dobehol a tá výška po notifikácii toho dlhu je 48,5 %, čo znamená, že nakoniec aj tak skončili v sankčnom pásme. Čiže jasne sa ukazuje, že to nestálo za to, nemuseli sme vystavovať Slovensko tomu riziku, aj tak by sme boli v sankčnom pásme, aj tak v tom sankčnom pásme sme.
Následkom toho bolo aj to, že sme museli na finančný výbor predložiť návrh alebo teda vysvetlenie, prečo ten dlh vznikol a ako sa bude aj v budúcnosti znižovať. Je nám všetkým jasné, že najbližšie roky ten dlh bude rásť aj kvôli tomu, že práve táto pandémia spôsobila aj veľký ekonomický šok a nielen na Slovensku, ale aj ostatným krajinám dlhy výrazne zvýšili, vzrástli, a dokonca mnohým krajinám ešte výraznejšie ako Slovensku.
Avšak Slovensko už práve s tým dlhom, 48,5 % HDP je pomerne vysoký dlh, keďže vplyvom pandémie sa vyšplhá tento dlh, ale aj vplyvom toho, že ten rozpočet bol nedofinancovaný a naša vláda musela aj napríklad v roku 2020 dofinancovať štát, aby bol schopný fungovať, vo výške 2,5 mld. eur, tak toto všetko, samozrejme, vplýva na dlh, takže ten dlh vyskočil na vyše 60 %, čo je pre slovenskú ekonomiku, malú krajinu otvorenú, už pomerne vysoký dlh. Je to len opäť, dobieha nás minulosť, prosím, zoberme si z tohoto veľké ponaučenie, že dobré časy slúžia na to, aby sme sa pripravili na tie zlé časy. Toto je asi tá najväčšia lekcia.
Chcel by som ešte sa vyjadriť k jednému parametru, ktorý je tiež súčasťou tejto správy, a to je čisté bohatstvo, pretože čisté bohatstvo verejného sektora dosiahlo k 31. 12. roku 2019 zápornú hodnotu 437 mld. eur a oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil negatívny podiel na HDP o 198 percentuálnych bodov. Toto výrazné zníženie odhadovaného čistého bohatstva, čiže tým pádom tá záporná hodnota sa zväčšila, čiže prehĺbila, bolo spôsobené najmä medziročnou zmenou implicitných záväzkov, a tá negatívna zmena nastala vo výške 226 percentuálnych bodov, ktoré tvoria zároveň najväčšiu časť záporného čistého bohatstva.
Medziročná zmena je primárne výsledkom zapracovania zmien v penzijnom systéme prijatých v roku 2019, a to predovšetkým zavedenia stropu na vek odchodu do dôchodku. Tu si musíme uvedomiť práve tú skutočnosť, že Slovensko má veľmi zlú demografickú krivku a ten vývoj je, naozaj nás čakajú náročné roky aj z toho dôvodu, že práve tá generácia Husákových detí, ktorá bola početne veľmi vysoká, ak si zoberiete početnosť ročníkov pred Husákovými deťmi a po, tak je to rádovo dvojnásobná práve počas Husákových detí. To sú ľudia, ktorí sú momentálne v produktívnom veku a produkujú vlastne svoje dane a odvody, avšak keď táto veľká skupina ľudí sa prenesie do dôchodku, tie ročníky za nimi budú musieť podstatne viacej sa zbierať na to, aby vedeli uživiť dôchodky, preto je veľmi dôležité, aby na Slovensku nastali aj v najbližších rokoch veľké reformy, aby sme sa vedeli na túto, na toto obdobie veľmi dobre pripraviť.
Tu som chcel na tomto ukazovateli len vysvetliť a ukázať, ako je dôležité, keď sa prijme nejaký zákon bez toho, aby sa uvažovalo, aký má vplyv na dlhodobú udržateľnosť, aký veľký zásah to dokáže do tej dlhodobej udržateľnosti urobiť, pretože ten ukazovateľ čistého bohatstva v tomto dáva taký lepší pohľad aj z toho dlhodobého hľadiska a určite ho netreba bagatelizovať práve preto, že vyjadruje takú veľkú sumu v čase, v dlhšom čase. Takže toto sú dva parametre, s ktorými som vás chcel oboznámiť v rámci tejto správy.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2020 o 15:53 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:58

Anna Mierna
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 (tlač 329).
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 329 zo dňa 18. novembra 2020 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do 23. novembra 2020. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví spoločnú správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady určené výbory prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 125 zo dňa 19. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 53 z dňa 19. novembra 2020. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 vziať na vedomie. Zo strany výborov ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 136 zo dňa 24. novembra 2020. Určil ma za spoločnú spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

24.11.2020 o 15:58 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:01

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, skoro som dnes ani, som to uľahčil pánu ministrovi, ale aspoň v tomto, v tejto rozprave veľmi krátko možno zareagujem na niektoré veci. Nebudem vás zdržiavať, mám desať minút, takže bavíme sa o správe za rok 2019.
Áno, my, v podstate sme túto správu prerokovali dnes na výbore pre financie a rozpočet a my sme ju v podstate, samozrejme, akceptovali, čiže ja nebudem sa tváriť, že nejaké čísla alebo iné, my rešpektujeme závery, ktoré tam boli dané. Stojíme si za tými číslami, ktoré sú tam, môžme sa tu o tom baviť, že či teda ten deficit mohol byť nižší, či tri roky po sebe jednopercentné deficity, inak posledný rok 1,3-percentný deficit, sú dobré alebo zlé, a určite ešte v, pri, samozrejme, potom, keď sa bavíme o verejnom dlhu, či teda ten klesajúci dlh verejnej správy je dostatočne dynamické to klesanie alebo nie.
Ale chcem povedať, tak ako som povedal aj na výbore pre financie a rozpočet, že za všetkými číslami, nebavme sa len o číslach, za každým číslom je opatrenie a vy sami, keď budete, teda budete dlhšie vo vláde, pán minister už to okúsil, budete vidieť, že každé opatrenie, ktoré budete chcieť spraviť, budete niečím musieť vykompenzovať, ak chcete sa dostať do nejakého toho finančného balansu. To znamená nejakého toho, toho plánu, ktorý máte, aby ste niekde skončili.
Ja poviem otvorene, budeme sa viac baviť o číslach, ktoré nás čakajú pri rozpočte verejnej správy na roky ´21 až ´23, čiže túto rozpravu si nechám na, myslím, stredu 2. decembra a tam možno budeme sa baviť viac o tom dlhu, aký, aký, aké sú predstavy v podstate aj ministerstva financií a naše o tom, kam by sa to malo, malo uberať. Ale musím povedať, že, že chcel by som, aby tá debata bola o číslach. Ja viem, že budeme sa snažiť jeden druhému povedať to, že, že niekto klame, ale keď sa bavíme o konkrétnych číslach, tak nehovorme, klame, ale poďme si dávať fakty. Mám kolegu, s ktorým sme dneska hovorili o číslach a nie je to o; viete, veľmi zjednodušene sa dá povedať, že niekto klame, ale čísla sú čísla, fakty sú fakty. A môžme mať na ne iný pohľad a stojím si za tým, že minuloročné čísla sú závislé aj od toho, aké opatrenia sme urobili, čo sme všetko prijali a vy mnohé tie opatrenie pomaličky budete alebo rušíte. My to vidíme, budeme na to upozorňovať a musím povedať, že my sme sa snažili, aby Slovensko bolo o niečo sociálnejšie, a budeme poukazovať na to, ak, ak vy budete robiť opatrenia, ktoré budú práve proti tomu.
Samozrejme, tá, tie sociálne opatrenia vždy niečo stoja a musíte si vždy povedať, čo je, čo je pre vás priorita. Ak bude pre vás priorita napríklad zrušenie bankového odvodu, ktoré sme tu dnes už v podstate mali, ja som sa minule veľmi detailne k tomu vyjadroval a nebudem tu opakovať v podstate tie názory, ktoré mám, v podstate, že napriek tomu, že banky sú ziskové, posledných deväť rokov tvorili zisk viac ako pol miliardy eur na Slovensku a tento zisk stále stúpal, tak tie banky v podstate ste, sú vaši kamaráti a ste im veľmi pomohli k tomu, aby netrpeli, ale na Slovensku iní ľudia trpia, a preto sú aj tie opatrenia, o ktorých som hovoril.
To znamená, ak budeme prijímať sociálne opatrenia, tie niečo stoja a vtedy si musíte, samozrejme, postaviť pred túto snemovňu a treba, musím na druhej strane povedať, že áno, priznávam, mali sme mať vyrovnaný rozpočet, mali sme deficit 1,3 % HDP, naplánovaný bol polpercentný deficit, čo v podstate v štrukturálnom vyjadrení je vyrovnaný rozpočet. Ale to, čo zase chcem povedať, že sme napríklad posledné dva roky zdvíhali platy pre verejných zamestnancov o 10 %, v minulosti sa nám podarilo zdvíhať platy pre učiteľov, pre zdravotné sestry. Robili sme rôzne iné opatrenia, ktoré, ktoré stáli, samozrejme, peniaze a takisto aj pán minister už dostal hodnotenie z Európskej komisie, čo sa týka rozpočtu. Pána Dombrovskisa pozdravujem, potom, keď s ním budete na Ecofine, eurokomisára, s ktorým sa to preberá, tak tam v podstate my sme mali trošku zložitejšiu situáciu z hľadiska tých čísel rozpočtových, vy máte trošku zložitejšiu situáciu z hľadiska toho hospodárskeho. To znamená, máme tu COVID, pandémiu a, samozrejme, to niečo, ako sanovať tak tieto problémy, to niečo stojí. Takže myslím, že takto zmierlivo na začiatok k tejto debate a budeme, samozrejme, pokračovať.
Mňa viac bude zaujímať rozprava k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, o ktorej sa budeme bližšie baviť, kde sme teda dneska, dnes na výbore sme načali, začali túto debatu. Rád sa stretnem aj s ministrom, aj so štátnym tajomníkom k tejto téme a, samozrejme, potom pri štátnom rozpočte, aby som neubehol od tej témy, ktorá je práve v tejto, v tomto bode, ktorý momentálne prerokúvame.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 16:01 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:07

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán Kamenický, vy keď vystúpite, vždy poviete zmierlivo a začnete rozprávať, ako tu ľudia trpia, ako to je strašné, ako to je katastrofa, ako sú ľudia v núdzi. Potom poviete, že ľudia, teda že ste zvyšovali učiteľom platy, že ste zvyšovali ľuďom životnú úroveň. Vďaka vám a vláde SMEROHLAS-u tu naozaj na Slovensku pôsobila strana SMER ako deštruktor. Vy ste tu rozoberali a kradli všade, kde sa dalo. Vy ste naozaj priviedli toto Slovensko do takej katastrofy, že my sa počas COVID-u nemôžme porovnávať so žiadnou krajinou v Európe, pretože peniaze, ktoré mali zostať, ste si rozobrali. Vy keď sa tam postavíte a začnete o tomto rozprávať, tak človeku, normálnemu človeku až mráz behá po chrbte. Ja by som na vašom mieste s pokorou priznal, že naozaj ten váš Fico to tu rozobral, rozkradol, že tu ste spravili zo Slovenska chudobnú krajinu, krajinu, kde ľudia naozaj trpia.
Pán Kamenický, je mi vás veľmi ľúto a všetkých vašich smeráckych poslancov, ktorí videli a vidia, čo Robo Fico robil, ale jednoducho, žiaľbohu, nemôžte nič iné robiť, lebo každý z vás ste dostali svoj podiel. Každý z vás ste za to, že ste boli v tej strane, dostali niečo, nejakú kosť od Roberta Fica a takto mu to splácate. Naozaj, súhlasím s vami, že ľudia na Slovensku dnes sú vo veľmi zlej finančnej situácii, ale nie je to vďaka tejto vláde. Táto vláda dostala do vienku COVID a, žiaľbohu, dostala do vienku rozkrádanie strany SMER, a teraz už aj HLAS, SMEROHLAS-u.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:07 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Kamenický, začali ste zmierlivo, tak ja tiež poviem len zmierlivo. Použijem slová bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, veľmi sa hodia na vaše vystúpenie, človek môže mať svoj názor, ale nie svoje fakty. Vlády SMER-u neplnili ani svoje vlastné rozpočtové ciele a to je, tým je asi povedané všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:09 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:09

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem vám veľmi pekne za slovo.
Pán Kamenický, začali ste teda zmierlivo, ako to bolo povedané, ale na výbore ste začali veľmi výbušne, veľmi presvedčivo, teda v akom žalostnom stave je táto krajina, priniesli ste čísla, priniesli ste grafy. Ja som veľmi rád, že, že po tom výbore ste sa tu postavili a boli ste taký zmierlivý, dokonca natoľko, že ste sa teda začali priznávať, že, že tie deficity boli, že mohli byť vyrovnané rozpočty, neboli.
Ja dúfam, že po tej diskusii, ktorú sľubujete teda, že bude o číslach, 2. decembra sa nám podarí presvedčiť vás aj o tom teda, že nielenže ste mali deficity, ale že ste sa rozhodne teda správal ako veľmi nezodpovedný hospodár tohto štátu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 16:09 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video