18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:09 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:09

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Jedným z hlavných cieľov návrhu zákona je zefektívnenie výmeny informácií medzi zdravotnými poisťovňami a ústrednými orgánmi štátnej správy v celom sektore zdravotníctva, sprehľadnenie evidencie výdavkov zdravotnej poisťovne, určenie sumy, ktorú je možné z vybratého poistného použiť na výdavky priamo nesúvisiace s hlavnou činnosťou zdravotnej poisťovne a definovanie ostatných výdavkov na prevádzkové činnosti.
Zvyšuje sa tiež miera povinnej tvorby rezervného fondu z 20 % na 30 %, zároveň sa však explicitne určuje povinnosť použitia celého rezervného fondu iba na krytie strát poisťovne.
Navrhovaná úprava ďalej vymedzuje, za akých podmienok môžu podnet na vykonanie dohľadu podať aj iné osoby ako tá, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené.
Významne sa rozširujú práva podávateľa podnetu a s tým súvisiace povinnosti úradu pre dohľad, pričom sa kladie zvýšený dôraz na odbornosť vykonávateľov dohľadu, zavádzajú sa lehoty na rôzne úkony dohľadu a zvyšuje sa transparentnosť a kontrolovateľnosť celého procesu dohľadu.
Navrhuje sa ustanoviť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti právo na náležitú obranu pri výkone dohľadu a upravuje sa sprístupňovanie z údajov zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s výkonom dohľadu.
Ďalej sa tiež upravujú kompetencie a povinnosti niektorých subjektov na úseku preneseného výkonu štátnej správy, napríklad pri spolupráci zdravotných poisťovní so samosprávnymi krajmi, pri určovaní zdravotných obvodov alebo pri preverovaní opodstatnenosti odmietnutia pacienta z dôvodu neúnosného pracovného zaťaženia.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že predložený návrh zákona podporíte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:09 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:11

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 275).
Uvedený vládny návrh zákona prerokovali určené výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 275), vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 275) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 89 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 8, 10 až 20, 22 až 67, 69 až 72, 75 až 87 a bode 89 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Osobitne o bode 9 bez odporúčania gestorského výboru a po c) spoločne o bodoch 21, 68, 73, 74 a 88 s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 69 z 24. novembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:11 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:15

Andrea Letanovská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k predloženému návrhu. Bude sa moja rozprava týkať predovšetkým úradu pre dohľad.
K predkladanej novele tohto zákona 581 máme niekoľko výhrad a myslím, že k tejto téme je dôležité otvoriť verejnú diskusiu a diskusiu medzi koaličnými partnermi. Táto téma je našej strane blízka a už pred voľbami sme mali túto tému spracovanú a pripravenú reformu. Je nám trochu ľúto, že k príprave tejto novely sme neboli prizvaní. Novela mohla byť komplexnejšia a vyvolávala by možno menej otázok. Stalo sa však a dnes máme novelu v Národnej rade v druhom čítaní a my predložený materiál dnes aj podporíme. Podporíme ho okrem iného preto, že ministerstvo zdravotníctva prisľúbilo pri ostatnom rokovaní, že v roku 2021 prejde úrad komplexnou reformou a k tejto reforme budeme prizvaní.
Dovoľte mi teda, aby som uviedla niekoľko konkrétnych výhrad a niekoľko typov na lepšie naplnenie myšlienky nezávislej kontroly zdravotnej starostlivosti. Nezávislá kontrola je hlavnou filozofiou nášho chápania úlohy nového úradu. Na tomto bola zhoda aj vtedajších tieňových ministrov pred parlamentnými voľbami a takto je to uvedené aj v programovom vyhlásení vlády. Je tam okrem iného napísané, že vláda Slovenskej republiky rozšíri kompetencie a právomoci úradu v oblasti bezpečnosti pacienta a kontroly kvality zdravotnej starostlivosti, ako aj v edukácii pri implementácii DRG, tzv. DRG úhradového mechanizmu za diagnózu, a navráti úradu nezávislosť a profesionalitu. Z nášho pohľadu však predkladaná novela tieto plány veľmi nenapĺňa.
Naše konkrétne výhrady, vyberám len tie zásadné: Nielenže návrh neponúka zásadnú reformu úradu, ktorá by z neho urobila rešpektovanú a nezávislú inštitúciu svojho druhu, ktorá dnes na Slovensku chýba, návrh nesmeruje ani k naplneniu programového vyhlásenia vlády, keďže navrhovaná novela prináša viac-menej oklieštenie jeho kompetencií. Ponecháva mu viac-menej len šetrenie podaných podnetov k zdravotnej starostlivosti, udeľovanie pokút a vykonávanie pitiev. Odobraté kompetencie prechádzajú pod ministerstvo zdravotníctva.
Nikde tu taktiež nenachádzame rozširovanie kompetencií a posilňovanie nezávislosti a novela nepojednáva dokonca ani o procese voľby nového predsedu v čase, keď je úrad už dlhé mesiace bez riadne zvoleného predsedu po tom, čo bol pôvodný odvolaný pre zmarený záchrankový tender.
V § 86 sa navrhuje, že úrad ako centrum pre klasifikačný systém DRG podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2020 je povinný ministerstvu zdravotníctva odovzdať celú agendu. Jedná sa o dáta, informačné systémy, všetky údaje, softvérové vybavenie, špecifikáciu klasifikačného systému DRG.
V ďalšom návrhu, § 67a, ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti reguluje cenu zdravotníckej starostlivosti podľa osobitného predpisu a je centrom pre klasifikačný systém. To je návrh novely. Toto sú funkcie úradu pre dohľad typické, doteraz vykonávané možno nie k úplnej spokojnosti, ale bolo načase ich vylepšiť a očakávať to, že budú vykonávané lepšie. Proste dokončením implementácie DRG a vzdelanie zdravotníckych zariadení, dovzdelávanie tak, aby sa naplnil jeho hlavný účel. Úrad pre dohľad mal byť hlavným regulátorom cenotvorby v zdravotníctve a keď túto kompetenciu presúvame pod ministerstvo, tak sa nevyhneme riziku spolitizovania tejto regulácie.
Na; ďalší návrh, pokračujem z čítania z novely. "Na účely stanovenia úhradových mechanizmov a regulácie cien zriaďuje ministerstvo zdravotníctva riadiaci výbor pre úhradové mechanizmy a reguláciu cien ako svoj poradný orgán." Toto opäť považujeme za zbytočný presun exekutívy do rúk regulátora a centralizáciu moci na ministerstve. Navyše je tu odôvodnené riziko konfliktu záujmu, kedy ministerstvo zdravotníctva môže preferovať tie typy zdravotníckej starostlivosti, ktoré samo vykonáva vo svojich zariadeniach.
Ďalší § 6 ods. 1 písm. h) v návrhu: "Výdavky musia vychádzať zo zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky určených ministerstvom zdravotníctva, ktorých cieľom je hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia." V návrhu ďalej pokračuje: "Ministerstvo zdravotníctva monitoruje a hodnotí hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov z verejného poistenia spôsobom určeným ministerstvom zdravotníctva v ním určenom rozsahu, štruktúre a termíne." Tuná jednoznačne chýbajú nástroje, ktoré budú garantovať, že to bude naozaj účelné a hospodárne. A vždy, keď inštitúcia sama sebe navrhuje, vykoná aj skontroluje, tak sa vystavuje riziku, nielen či má na to kapacitu, či to dokáže, túto kompetenciu, naplniť, ale či sa, či nebude ohrozená rizikom konfliktu záujmu.
Toto sú hlavné výhrady, ktoré k tomuto návrhu novely máme, a na tomto mieste si dovolím dať pár typov, ktoré v našej reforme sú pripravené a verím, ktoré budú vypočuté vzhľadom na sľub, o ktorom som spomínala, že, o ktorom som hovorila, že ministerstvo nás prizve k novele a k tvorbe reformy úradu pre dohľad.
Podľa nášho úsudku a podľa našich predstáv je poslaním úradu pre dohľad ako najvyššieho a nezávislého kontrolného úradu, musí byť spravodlivé, objektívne, apolitické, odborné a rešpektované pôsobenie. Jeho cieľom je garantovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a všetko, čo s tým súvisí. A preto by mohol takýto úrad fungovať, aby mohol takýto úrad fungovať, musí mať aj správneho predsedu. Nemyslím teraz žiadneho "nášho" človeka, ktorý urobí alebo neurobí to, čo by sme chceli, ale predsedu zvoleného správnym spôsobom. V tejto chvíli je spôsob oveľa dôležitejší ako samotný kandidát, tak aby bolo naplnené poslanie úradu.
V našom návrhu prinášame návrh spôsobu, ako vyberať nezávislého odborníka s dostatočným morálnym kreditom napriek spoločenským spektrom. Navrhujeme, aby kandidátov na post predsedu úradu predkladali odborné a stavovské organizácie, analytické útvary a pacientske organizácie. Následne by malo prebiehať verejné vypočutie kandidátov pred odbornou komisiou zloženou zo zdravotníckych pracovníkov, ekonómov, právnikov. Vo verejnom vypočutí by sa mal preveriť odborný a morálny kredit kandidáta. Odborná komisia z navrhnutých kandidátov na základe pridelenia najvyššieho počtu bodov odporučí troch najúspešnejších kandidátov prezidentke Slovenskej republiky a prezidentka z nich vyberie a vymenuje predsedu obdobne ako pri menovaní ústavných sudcov.
Ďalej je dôležité zmeniť nielen voľbu predsedu úradu, ale aj jeho odvolanie. V súčasnosti sú na odvolanie taxatívne vymenované dôvody v zákone, kde jeden z dôvodov je dnes formulovaný veľmi vágne a ktorý možno použiť na akúkoľvek vykonštruovanú situáciu a zbaviť sa tak nepohodlného, možno príliš prísneho predsedu. Takisto navrhujeme, aby odvolanie nebolo realizované vládou Slovenskej republiky, ale znova prezidentkou, pričom návrh na odvolanie bude podávať dozorná rada úradu.
Možno nie všetci z vás sú odborníci na úrad, a preto len zhrniem, že čo sú hlavné piliere úradu pre dohľad dnes a ako by to malo slúžiť, fungovať v budúcnosti. Návrhy sa týkajú zefektívnenia jeho činnosti, tak aby tento úrad najlepšie slúžil svojmu poslaniu, čiže pacientom a zdravotníckym pracovníkom, aby bola táto zdravotná starostlivosť poskytovaná v čo najvyššej kvalite. Dnes stojí poskytovanie služieb tohto úradu na štyroch hlavných pilieroch. Je to dohľad nad zdravotným poistením, čiže nad poisťovňami, druhý pilier je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, čiže nad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, tretí pilier je súdne lekárstvo a patologická anatómia, to je realizácia pitiev a dohľadu, a posledný, štvrtý pilier je centrum pre klasifikačný systém DRG takzvaný, na diagnózy naviazaný systém odmeňovania.
V prvom pilieri je, zásadnou zmenou by malo byť, že úrad by sa mal stať naozaj nezávislým dozorujúcim orgánom a mal by mať dosah na zdravotné poisťovne. Dnes je tento vzťah medzi poisťovňou a malým poskytovateľom často úplne nevyvážený a premieta sa to do vzťahu nároku, splnenie nároku pacienta. Poisťovne jednajú dnes viac-menej z pozície sily a malí poskytovatelia nemajú svojho moderátora, nemajú svojho advokáta. Myslím, že by bolo načase, aby začali byť poskytované férové podmienky pre všetkých poskytovateľov a jedinou, jediným limitom by mala byť kvalita a plnenie nárokov pacientov. Navrhované riešenia by mali okrem iného na ročnej báze auditovať fungovanie zdravotníckych poisťovní bez podania podnetu, čiže z vlastnej vôle, z vlastnej iniciatívy.
Čo sa týka dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, potrebujeme zefektívniť úrad, doplniť ho, doplniť ho aj kompetenčne kvalifikovanými konzultantami, tak aby sa skrátil čas výkonov nad dohľadom. Časť týchto návrhov je premietnutých aj do novely 581, ktorú predkladá pán minister.
Pri výkonoch dohľadu sa často používajú posudky externých konzultantov, ktoré nie sú na súde brané do úvahy. A tento čas znova sa naťahuje, naťahuje, pretože opakovane sú prizývaní súdni znalci. Opäť sa tohto dotýka aj navrhovaná novela.
A úplne na záver by som povedala, je tam mnoho technických záležitostí, ktorými vás nechcem zaťažovať. Veľmi za dôležité považujeme pribratie ďalších dvoch alebo rozšírenie kompetencií úradu pre ďalšie tri úplne nové iniciatívy. Jedna z nich je dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z vlastnej iniciatívy. Dnes sa to vôbec nedeje. Dnes keď úrad má robiť dohľad, tak posudzuje to, kde sa niektorý pacient, nejaký pacient sťažuje. Keď si vezmete, že väčšina pacientov nepozná dôkladne svoju diagnózu, nevie, čo je správna liečba, niekedy je liečba poskytovaná opakovane, možno nie celkom efektívne, toto sám pacient posúdiť nevie. Myslím si, že úrad pre dohľad by mal mať, mali by sme mať od neho očakávania, že takéto, liečbu, poskytnutú starostlivosť bude posudzovať aj z vlastnej iniciatívy a bude priebežne kontrolovať poskytovanie, čiže počet operácií, spôsob diagnostiky, liečba, poskytnutá liečba a podobne.
Druhý, druhý dôležitý bod v rozšírení kompetencie je kontrola krížového vlastníctva v zdravotníctve. Spolu s Protimonopolným úradom by mal úrad tam, kde vlastníctvo je vyhodnotené ako rizikové, mal by toto mať možnosť prehodnotiť, auditovať a nariadiť odpredaj majetku, prípadne vyvlastnenie jeho časti v prípade, že je ohrozená zdravotná starostlivosť.
A posledný bod v tejto chvíli, ktorý spomeniem, je vlastne jeho navrhovanie alebo jeho taká nová kompetencia v zmysle investícií. V niektorých krajinách fungujú nezávislé HTA agentúry, na Slovensku ju nemáme, na ministerstve, mám informácie, že by mala byť zriadená ako súčasť ministerstva, tiež to nepovažujem za šťastný krok presne kvôli tej nezávislosti. A úrad pre dohľad by mohol túto kompetenciu veľmi dobre zvládať a mohol by rozhodovať aj o ďalších investíciách, o plánovaní investovania do inovatívnych liekov, do rozvoja technológií a do budúcnosti nášho zdravotníctva. Opäť z pozície svojej nezávislosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:15 hod.

MUDr. PhD.

Andrea Letanovská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Ďakujem aj ja, na vaše vystúpenie štyri faktické poznámky.
Ako prvá pani poslankyňa Bittó Cigániková, pripraví sa pán poslanec Urban. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 14:27 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:27

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyňa Letanovská, veľmi kvalitné vystúpenie, úplne súhlasím, chcem ale povedať, ja rozumiem pánovi ministrovi, prečo sa snaží vlastne urobiť tie veci, ktoré navrhuje v zákone, lebo je realita, že úrad pre dohľad dnes nefunguje dobre, že tie výsledky práce sú teda naozaj smiešne, ja som napríklad z tohto dôvodu ani nehlasovala za ich rozpočet. A ja rozumiem tú tendenciu ministra, sa snaží to zariadiť, lebo teraz na to nemá dosah a ony tam teda naozaj, tie výsledky, sú katastrofálne. Ale chcem teda tiež povedať, že; a nebudem teda k tomuto nejako protestovať, ale chcem povedať, že veľmi súhlasím s argumentami a hlavne aj s tými návrhmi, čo si uviedla.
Doplnila by som ešte, že by tam malo byť sedemročné obdobie, na ktoré sa volí ten predseda úradu, lebo tá apolitickosť je veľmi dôležitá, pretože tá kombinácia, že štát vlastní aj poisťovňu, aj nemocnice, potom si to má sám zhodnocovať, či urobil chybu, a potom ešte aj rozhodovať o tom a vziať ďalšie kompetencie, jednoducho nie je to šťastné, takže preto s týmto súhlasím. Ale musím povedať, že na druhej strane naozaj úrad takto, ako funguje, je nefunkčný. Myslím si, že našou úlohou je v prvom rade zvoliť schopné vedenie úradu pre dohľad a sadnúť si k tej reforme, kde naozaj máte aj vy veľmi dobré, veľmi dobré návrhy. A chcem takto poďakovať pánovi ministrovi, že bol ochotný vlastne sa s nami stretnúť a pristúpiť k tej reforme Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Takže toľko za mňa. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 14:27 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:29

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja by som k tomu asi toľko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má pod patronátom DRG systém asi do roku 2011. Čiže deväť rokov budujeme DRG systém, absolvovali lekári iks školení, wellness pobytov za tisícky eur, výsledok nula bodov. Ten DRG systém nefunguje. Ja súhlasím s presunom DRG z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pod krídla ministerstva zdravotníctva, myslím, že tam majú kompetentnejších ľudí a konečne by mohli ten DRG systém spustiť, aj keď ja osobne tomu moc neverím, pretože máme stále ten istý balík financií v zdravotníctve, ak raz v tom DRG systéme niekomu pridáme za hospitalizáciu a podobne, tak druhému zase musíme ubrať, preto to vlastne tých deväť rokov ani vôbec nefunguje. Myslím, že aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by, samozrejme, chráni predovšetkým pacientov, ja s tým súhlasím, tie pokuty, čo tam boli prvotne, to boli extrémne a likvidačné, chvalabohu, že sa znížili. Určite pacientov treba chrániť, ale rovnako treba sa stavať aj k zdravotníkom, lebo ten ÚDZS je často zneužívaný a v podstate tých žalôb na zdravotníkov je kvantum, ktoré musí vlastne ten úrad nad zdravotnou starostlivosťou riešiť.
Takže tak, asi všetko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 14:29 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:30

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vytrhnúť úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť z celého balíku zdravotníckych zákonov sa nedá jednoducho. To posilnenie úradu pre dohľad musí, samozrejme, ísť ruka v ruke s celou, celým pohľadom na koncepciu tých zákonov, ktoré sú v zdravotníctve. Neni možné dávať extrémne silné kompetencie úradu pre dohľad hlavne v dohľade na zdravotnou starostlivosťou a nemať štandardy v zdravotnej starostlivosti vypracované, nemať základný balík, nemať jasné, jasné personálne a materiálno-technické limity, ktoré, aké majú mať jednotliví zdravotnícki poskytovatelia. Takže vo veľa veciach sa dá súhlasiť, ale úrad pre dohľad by mal byť až tou poslednou, ktorú budeme alebo ktorú budete meniť v budúcnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 14:30 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:31

Andrea Letanovská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám za vaše poznámky, za vaše pripomienky. Chcela by som jednotlivo reagovať zaradom.
Na pani Cigánikovú, áno, samozrejme, aj predĺženie tej doby fungovania alebo doby pôsobenia predsedu je veľmi dôležitá vec, tých sedem rokov aj máme v návrhu, len je to veľmi obsiahly materiál a chcela som byť veľmi, veľmi stručná, dnes dať naozaj len tie hlavné myšlienky. Ďakujem, to je, s tým úplne súhlasím, je to tak.
A vlastne to je odpoveď možno aj na tie všetky, že prečo otvárame teraz, alebo by som reagovala možno na pána doktora Baláža, že prečo teraz reagujeme, prečo teraz hovoríme o úrade pre dohľad. Ja úplne súhlasím, že to sa nedá vytrhnúť z kontextu a je to komplexná vec a úrad pre dohľad možno by naozaj mal prísť až niekde po stanovení nároku štandardnosti. S tým úplne súhlasím. Ja na to reagujem, pretože sa tento zákon otvoril, urobili sa doňho dosť veľké zásahy, ktoré aj menia fungovanie toho úradu, najmä v zmysle oklieštenia jeho kompetencií, hoci som očakávala, že to bude inak. Čiže to je reakcia na to, že sa to deje práve teraz, ale ináč, samozrejme, súhlasím, že sa to nedá riešiť vytrhnuté z kontextu.
A ešte na pána doktora Urbana by som chcela reagovať. Áno, DRG zďaleka nenapĺňa naše očakávania, vôbec to nefunguje tak, ako sme to chceli, koľko sa dalo do toho peňazí, energie, aké boli očakávania, čo však neznamená, že myšlienka je zlá. Tento systém, žiaden nie je dokonalý, ale tento systém relatívne spravodlivo vlastne navrhuje odmeňovania alebo úhrady za jednotlivé starostlivosti a prináša menej deformít, tak ako je to dnes, ako sú prospektívne rozpočty a podobne. Čiže myslím, že v tejto chvíli nemáme nič lepšie a vzhľadom na investície to potrebujeme dokončiť a dotiahnuť do konca. Ja budem teda vašu vieru, že si myslíte, že ministerstvo je kompetentnejšie to urobiť, ja zatiaľ vôbec tam nevidím tento priestor, ale uvidíme, keďže sa to udeje aj preto, že teda podporíme tento návrh, tak sama som zvedavá. A s pánom ministrom sme sa rozprávali... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 14:31 hod.

MUDr. PhD.

Andrea Letanovská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:34

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som v prvom rade povedať, že k tomuto návrhu zákona prebehla patričná diskusia a chcem sa za to veľmi pekne pánovi ministrovi poďakovať a myslím si, že nám to pomohlo niektoré veci odpratať zo stola, ako sa povie. Myslím si, že pán minister aj bol veľmi ústretový, aj počúval a naozaj nie je tu dôvod sťažovať sa na komunikáciu. Myslím, že je fajn aj pochváliť, keď je za čo. Tak chcem začať s týmto.
V podstate sú veci, s ktorými nesúhlasím a sú obsahom zákona, ale ministrom je Marek Krajčí a nemôžeme predsa, nemôžem, ja si uvedomujem úplne každú maličkosť tvrdohlavého si stáť za svojím, a preto nebudem hovoriť o tých veciach, na ktorom, na ktorých, ktoré prijal, nie som z nich úplne nadšená, ale teda sú tam. Naopak, takisto aj pán minister ustúpil v niektorých veciach, ktoré sme my navrhovali a prijal ich, čiže myslím si, že o tom hovoriť netreba.
Jediné, o čom chcem hovoriť, a to som aj avizovala, a prečo mám veľký problém s tým návrhom zákona a chcem teda deklarovať, že to hovorím preto, aby aj voliči koalície rozumeli, prečo ja nehlasujem za nejaký konkrétny návrh, a chcem to teda vysvetliť v tomto prípade. To, čo obsahuje návrh zákona 581, je vlastne problém v tom, že zavádza takzvané, takzvaný programový rozpočet alebo rozpočtovanie, čo samé osebe nie je teda že nejaká katastrofa, ale v kombinácii s fondom solidarity, ktorý bol navrhnutý v pozmeňováku, chcem vám vysvetliť, čo to v praxi, čo to v praxi spraví s motiváciami, lebo my máme takú tendenciu písať do zákonov návrhy, ktoré myslíme dobre, len vo výsledku nie vždy sa ľudia správajú podľa toho, čo je napísané v tom danom zákone.
Ja sa naozaj obávam, že toto bude veľmi nešťastné najmä pre ministra zdravotníctva a pre ministerstvo ako také aj v budúcnosti. Ministerstvo zdravotníctva vlastne tu už všeobecne, tu určuje v tomto, navrhuje v tomto zákone, že všeobecne záväzným predpisom určí percento sumy na jednotlivé typy starostlivosti, čiže určí presné výdavky, urobí také akoby chlieviky a povie, no tak tento chlievik, tam dá mašličku, toto je určené na ambulancie, toto je určené na preventívne prehliadky, toto je určené na lieky, toto na hospitalizácie. Takto, takýmto spôsobom označí, ako sa peniaze vybrané na zdravotnom poistení z toho kotla majú prerozdeliť a v podstate prikáže poisťovniam, akým spôsobom ich majú minúť. A ja úplne rozumiem tomu zámeru, že teda chcú aby, aby tá zdravotnícka politika sa robila podľa nich. Ale ja som presvedčená, že sa to má robiť inak a to tak, že stanoviť tým poisťovniam podmienku. Hej, že mám za cieľ, aby, ja neviem, kleslo percento napríklad cukrovkárov, hej, lebo v benchmarku s inými krajinami zistím, že tuto teda Slovensko zaostáva. Alebo karcinóm hrubého čreva, hej, zistím, že Slovensko s týmto má problém, no tak prvé, čo spravím, dám povinnosť poisťovni znížiť, ja neviem, v ďalšom roku o percento, v perspektíve piatich rokov o 5 %, netuším, toto musí byť naozaj diskusia medzi ministerstvom, odborníkmi a poisťovňami, ale konkrétny záväzok určím a keď tento konkrétny záväzok tá poisťovňa nedodrží, tak nemôže ani pomyslieť na dividendy, lebo načo mi je taká poisťovňa, čo nedoručí výsledok.
Čiže ja si myslím, že ministerstvo by malo úplne jasne určovať, regulovať, čo treba splniť, malo by to prísne sledovať a kontrolovať a vyvodzovať prísne sankcie, keď sa to nesplní, ale nemyslím si, že je šťastné, aby ministerstvo sa stalo priamo organizátorom a teraz vám poviem prečo, skúsim, aby ste si to vysvetlili v praxi, čo to spôsobí. No keď si predstavíte že ste zdravotná poisťovňa, dostanete takýto príkaz, načo potom budete rokovať s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti? O čom, načo? Však dostanete peniaze v danom chlieviku, vydelíte to počtom poskytovateľov, pošlete a čo to spraví, je, že vlastne nebude apel alebo nebude tlak na tú kvalitu, na tú efektivitu, na benefity pre pacienta, lebo my sme zbavili poisťovne akejkoľvek zodpovednosti. V tomto momente sa stáva zodpovedným za organizovanie zdravotnej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva a poisťovne len povedia, prepáčte, v chlieviku mám málo peňazí.
Konkrétny príklad lieky. Na lieky rok čo rok, sa hovorí, každá jedna inštitúcia, think tank, zdravotnícki analytici, všetci sa zhodujú v tom, že napríklad revízia úhrad, ktorá sa robí veľmi ťažko, lebo tam ide o tú diskusiu originály verzus generiká, že jednoducho mali by sme tu byť prísnejší, ale neni to ľahké. Vôbec neni politicky ľahké povedať, však aj my sme toho súčasťou, povedať ľuďom, že no, milý môj, zlatý, mal si teraz päť rokov, desať rokov nejaký liek, ale prišiel na trh iný a ja ti prikazujem zo zákona, buď ho zmeníš, alebo budeš doplácať 2-tisíc euro. Toto neni ľahká situácia. Ja rozumiem aj Marekovi, keď takéto niečo nechce spraviť, je to len potrebné s ohľadom na verejné financie, ale nie vždy sa to spraví. A teraz si predstavte, v chlieviku na lieky sa minú peniaze a poisťovňa podľa tohto návrhu nesmie urobiť nič, nesmie to presunúť do iného chlieviku, musí to minúť len na tú zdravotnú starostlivosť alebo v ďalšom roku na tú istú, alebo to vrátiť ministerstvu, ale nesmie to presunúť inak.
Našťastie, pán minister, zapracovala som moju prosbu o to, že keď teda to bude veľmi akútne, tak tam poisťovňa môže prísť požiadať na ministerstvo a prehodiť si. A toto sa týka aj štátnej, aj všetkých, aby bolo jasné, že si príde požiadať, aby mohla prehodiť z chlieviku do chlieviku nejaké peniaze. Tak dúfam, že toto bude možné. Ale ja si myslím, že to bude veľmi časté, lebo v tomto čase COVID-u ja si neviem predstaviť, že či to, neviem si predstaviť situáciu žiadneho ministra, ktorý dokáže tak presne naplánovať zdravotnú starostlivosť a výdavky pri takom nedostatku zdrojov, čo tu máme, že sa to, že nebude potrebné presúvať. A potom tí pacienti budú na to čakať, na doťahovačky, čo to spraví.
No a v podstate sa stane to, že poisťovne zavedú limity, paušály. To, čo sme bojovali, aby tu nebolo, tak toto spravia poisťovne, lebo ony majú čisté, ony budú mať čisté svedomie, ony povedia, toľko mi dalo ministerstvo, sorry, ja za to nemôžem. Limity, hotovo. Príde pacient, keď sa prekročí limit, nedostane zdravotnú starostlivosť. Prečo? Ministerstvo. Prepáčte. Toto sa stane v praxi. Oni na to aj v tej komunikácii upozorňujú, že naozaj, akože je to logické, logické chovanie, keď urobíte takýto, takýto krok.
V podstate to vyzerá, že všetci dostanú rovnako, ale pravda je taká, že nebude to úplne že všetci rovnako. Lebo my vieme, tí zdravotníci, oni predsa majú v rukách životy a zdravie ľudí. A oni môžu začať tlačiť napríklad cez médiá napríklad v predvolebnom roku. Môžu začať zverejňovať príbehy ľudí, ktorí nedostali zdravotnú starostlivosť, tak ako si oni predstavovali, a už nebudú chodiť na poisťovne rokovať. Už budú chodiť všetci do jedného na ministerstvo. Všetci do jedného a budú hovoriť, aha, tuto mi chýba striekačka, tuto moja dcéra na vozíčku nedostala tú zdravotnú starostlivosť, nedostala som lieky na moju, na moju onkologickú diagnózu, môžem umrieť. Za to môže ministerstvo, nie poisťovne, dámy a páni! Už teraz ministerstvo bude za to môcť. A ministerstvo bude pod takýmto tlakom určovať ceny alebo už aj ceny vlastne, lebo aj o tom sme sa bavili, že aj DRG sa presúva, alebo, alebo skôr tie percentá, ale bude aj určovať to prerozdelenie výdavkov pod takýmto tlakom.
A ja mám, ja mám naozaj úprimnú ľudskú obavu, že môže sa stať, lebo ja si to sama neviem predstaviť, že ja by som dokázala ustáť tie úprimné prosby napríklad matky, ktorej ide o život dieťaťa a ktorá to zverejňuje. A teraz vysvetľujte to tým voličom, vysvetľujte tým médiám, že viete čo, na tento chlievik už nemáme peniaze, lebo do zdravotníctva už išlo 300 mil. a nemôže tam ísť proste ďalších 300. A peniaze nikdy nebudú nekonečné, nikdy nebude dosť na všetko. Taký štát neni, ktorý zabezpečí a zaplatí úplne všetku zdravotnú starostlivosť. Čiže jedného dňa, veľmi skoro, prídeme k tomu, že budeme musieť ľuďom povedať: Stop, už nemáme viac peňazí. A všetko sa to zlizne, všetko si to zlizne táto vláda. No, takže v praxi sa obávam tohoto, no a toho tlaku na ministerstvo zdravotníctva, kam budú všetci chodiť lobovať.
Ale ja garantujem, že 99 % sektora bude mať pocit, že oni si zaslúžili viac a tí ostatní majú veľa. A nie oni. A to ešte, akože to sa ešte obráti proti tomu ministerstvu, nech je to akýkoľvek dobrý úmysel. A miesto toho, aby ministerstvo bolo v komfortnej vlastne pozícii nejakého regulátora, práve sa stalo organizátorom zdravotnej starostlivosti a bude zodpovedné za úplne poslednú chýbajúcu striekačku kdekoľvek v systéme.
Takže ja som teda bola ojedinelá na výbore. Ale ja si myslím, pochopte ma, prosím, že to je tak vážna vec a tak vážny dopad to môže mať na, jednak na zdravotníctvo, ale aj na túto vládu, že ja si, ja naozaj som nepočula argument prečo nie. A z tohto dôvodu, úprimne a ľudsky to hovorím, si myslím, že tie motivácie sa nastavia tak, že už nebude tlak na nejakú efektivitu, na nejaké porovnávanie, hodnotenie poskytovateľov, ale bude tlak len na také to klasické plánované hospodárstvo socialistické a prerozdeľovanie, a to teda, ja teda k tomuto naozaj neinklinujem.
No a hovorím špeciálne s fondom solidarity, ktorý vlastne robí to, že sa to nemôže minúť v inom chlieviku. Lebo keby toto nebolo, keby nebol fond solidarity, ja som to aj navrhovala, nech nedávajú pozmeňovák o fonde solidarity. Dobre, vyskúšajme to, že aspoň nebude tá mechanická zábrana toho, aby sa vlastne tie peniaze dali medzi jednotlivými sektormi presýpať, ale jednoducho je tam. Ja som ho vyňala aspoň na samostatné hlasovanie. Ja by som, keby to tam nebolo, tak hlasujem za to. V tomto prípade sa budem musieť zdržať, lebo jednoducho je to absolútne v rozpore s mojím presvedčením, že toto je dobrý a správny krok, ktorý bude mať dobrý efekt nakoniec.
Aj keď ja som naozaj úprimne presvedčená, že Marek Krajčí toto, samozrejme, myslí dobre a nechce urobiť niečo zlé. Len ja si myslím naozaj, že si ešte nevieš, pán minister, predstaviť ten obrovský tlak a dôsledky, ktorým v ťažkých časoch, veľmi ťažkých časoch budeš čeliť. A ja som napríklad aj čo sa týka, čo sa týka rozpočtu, naozaj som bojovala za viac peňazí aj pre toto. Lebo ja keď si predstavím, že pri tomto, pri tom, ako ty budeš mať za toto zodpovednosť, ešte aj sme dali v rozpočte na zdravotníctvo menej peňazí, ako potrebuje len na to, aby, aby, aby zvládlo napríklad nárasty miezd alebo starnutie obyvateľstva, ešte menej je tam teraz. Jak to budeme vysvetľovať tým ľuďom? Toto jednoducho, táto kombinácia je veľmi nešťastná. Takže za mňa len preto zdržanie.
A veľmi by som sa tešila, keby sa podaril ten fond solidarity vyňať. Programové rozpočtovanie by zostalo, ale aspoň by sme vedeli tým ľuďom podľa toho, čo potrebujú, tak vedeli by sme presýpať medzi jednotlivými tými sektorami, medzi tými chlievikami by sme vedeli tie, alebo tie poisťovne by vedeli tie peniaze presýpať. A keď sa minú teda, keď sa minie fond na lieky alebo chlievik na lieky, tak sa zobere z inej zdravotnej starostlivosti, kde teraz akurát sú a naopak.
Takže za mňa toľko. A ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 14:34 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:46

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nadviažem na pani kolegyňu Bittó Cigánikovú s tým, že by som tiež chcel poďakovať ministrovi za naozaj ústretové kroky v prijímaní určitých pozmeňujúcich návrhov k tomuto zákonu. To naozaj je hlboká vďaka.
Troška s vtipom by som chcel poznamenať, že znížiť stav diabetikov na Slovensku len tak, že si povieme, že takto to bude, tak to asi tak nejde. To je také stalinistické. To tak sa nedá urobiť. (Povedané so smiechom.) A so zdravotníctvom to asi má veľmi málo spoločné. Dobre.
Regulátor, organizátor, to je správna pripomienka. Ja som za to, aby regulátor, aby ministerstvo zdravotníctva bol oveľa silnejší regulátor, ako bol. To jednoznačne je treba hodnotiť priaznivo, pozitívne. Samozrejme, nemal by byť organizátor. S tým tiež súhlasím.
Programové rozpočtovanie. Programové rozpočtovanie je moderný prvok. Ten sme zaviedli my v poslednom roku. Žiaľ, tento rok sa to ukázalo, ako nie dobrá celkom záležitosť, pretože programové rozpočtovanie vyžaduje extrémne vyspelý celý systém, extrémne vyspelých ľudí, ktorí ho robia a tak ďalej a tak ďalej. Ale programové rozpočtovanie v zásade existuje.
Ak som dobre rozumel, pani predsedkyni, predsedníčke Cigánikovej vadí viac ten fond, ktorý tam je zriadený. My sme sa o tom rozprávali na výbore, ale podľa môjho chápania celej tej veci ten fond je určitým spôsobom flexibilný. A ja napríklad – na rozdiel od pani predsedníčky – chápem, prečo vznikol. Vznikol práve preto, že ministerstvo chce regulovať, kde tie prostriedky, ktoré má, pôjdu. Pretože, a keď to nechá len na samotné poisťovne, tak tie poisťovne, bohužiaľ, tá prax je taká, zneužili tie peniaze a dávali si ich tam, kde to vyhovovalo im a nie celému systému.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.11.2020 o 14:46 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video