23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 15:28 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Anna Zemanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj tebe, kolega Rado Kazda, za prednesenie a aj prípravu tohto pozmeňovacieho návrhu, ktorý prináša väčšiu transparentnosť a istotu pre obce a mestá. A zároveň teda aj musím oceniť komunikáciu s ministerstvom životného prostredia, naozaj v tomto bode to bolo naozaj príkladné, nad rámec teda aj voľného času.
To, čo sa snažíme odstrániť, je, že možno aj z byrokratických nejakých dôvodov alebo naozaj z dôvodov, ktoré neboli podstatné pri nakladaní s odpadom, ale z titulu možno chýbania nejakého, nejakého dokumentu. Tie ako keby tresty za takéto situácie boli drakonické, až tri roky aby napríklad obec nemohla následne si pýtať dotáciu na nakladanie s odpadom z Environmentálneho fondu, pričom práve to by malo byť snahou životného prostredia, aby čo najlepšie sa s odpadom nakladalo. Tak táto poistka, že Environmentálny fond bude musieť nejako sa vysporiadať a aj písomne dať, oboznámiť obec, tak je to možnože pre nich istá písomná záťaž, ale na druhej strane určite prinesie do, pre životné prostredie bude veľkým prínosom.
Takže ďakujem pekne a teším sa na obdobnú spoluprácu aj pri iných legislatívnych návrhoch v rezorte životného prostredia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 15:28 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:31

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán minister, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja budem trošku kratší a skôr sa budem zamýšľať nad meritom veci a systém, ktorý tu vzniká, a nie na konkrétne citácie v tom zákone.
V prvom rade treba povedať, že máme danú smernicu a tá je daná z Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98 Európskeho spoločenstva o dopade, o odpade a stanovuje povinnosť členským štátom Európskej únie zabezpečiť, aby sa do 31. decembra 2023 geologický odpad buď triedil alebo recykloval pri zdroji. Takúto, takýto pozmeňujúci návrh, resp. návrh novely zákona sme predkladali a ja som ju osobne predkladal, aby tá povinnosť zabezpečiť triedenie kuchynského rozložiteľného odpadu bola posunutá nie k 1. 1. 2021, čiže už platí, ale o rok neskôr, čiže k 1. 1. 2022, pretože európska, Európske spoločenstvo nám to prikazuje až do konca roka 2023.
To bolo prioritné, čo bolo systémovo dôležité pre mestá a obce, pretože ešte tento rok by mali celý daný na to, aby takéto, aby ten systém zaviedli, respektíve, môžem povedať konkrétne príklad mesta Kežmarok, my sme čakali na kontroly na ministerstve životného prostredia, ktoré museli prejsť, aby sme mohli takúto skládku, resp. kompostáreň postaviť. Takáto posledná kontrola nám prišla včera. To znamená, včera nám to bolo odobrené, že všetko je v poriadku aj s verejným obstarávaním, môžme začať stavať. No stavať nemôžme. Môžme začať stavať, keď nám to počasie dovolí, začneme od marca. Môžem prehlásiť, že do konca roka sa pokúsime to postaviť.
Čiže my budeme schopní tuto plniť povinnosť až budúceho roka k 1. 1. 2022, ale nie naším zavinením. A teraz nie, nehovorím, že zavinením ministerstva, áno, kvôli aj COVID-u, pretože ministerskí úradníci jednoducho neboli v práci a celé sa to predlžovalo. Jednoducho túto, tento návrh, ktorý my sme predkladali, bol pre mestá a obce podstatne prínosnejší, ako to, že my túto povinnosť už máme, jednoducho sme už v porušení zákona, vy ste to potom predlžoval, že nebudete dávať sankcie, ale tie polročné, lenže keď prídete po pol roku, no jednoducho my budeme mať problém tak či tak to plniť a nie naším zavinením.
A teraz pôjdem k meritu veci, k environfondu. No treba jednoznačne povedať, že aj v tomto návrhu zákona je jasne definované, že žiadateľom môže byť obec, ktorá zabezpečuje. To znamená, ak má byť Environmentálny fond zdrojom - a tu kolegovia to aj pomenovali - prostriedkov, aby sa zabezpečila, alebo aby prišli zdroje financií do miest a obcí, aby jednoducho túto povinnosť plnili, tak už v prvej vete po a) je, sú vylúčené. Je to určené len pre tie mestá a obce, ktoré už toto robia. To znamená tie, ktoré už majú kompostárne, ktoré už túto službu zabezpečujú. To znamená, my im týmto nepomôžeme, aby mali zdroje, aby mohli túto službu počas tohto roka zaviesť. To je ad 1). Ad 2), potom súhlasím, samozrejme, aj kolegovia, čo prednášali alebo povedali, pretože zbytočná byrokracia len bude sťažovať proces žiadostí a proces vyhodnocovania, pretože naším spoločným zámerom, a teraz nechcem to tu separovať nijako, vpravo-vľavo, je, aby túto povinnosť sme splnili. Jednoducho keď to máme a aj vy trváte na tom, tak my, chcem vás požiadať, aby ste nám v tom pomohli. To je ad 1).
Ad 2), a tu je ďalšie, čo sa aj opriem, jednoducho hovoríme o Environmentálnom fonde. Environmentálny fond je tvorený zdrojmi. Tie zdroje sú limitované. A my jednoducho aj tá nárokovateľnosť čerpania dotácií z Environmentálneho fondu je daná. A je daná:
1. obciam, na ktorých území je skládka, to znamená, ony sú tým pádom sčasti diskriminované, pretože nesú na sebe záťaž, ktoré tá skládka prináša, a to je od pohybu vozidiel, od v podstate životného prostredia atď. atď.
2. Z Environmentálneho fondu sú podporované obce, ktoré už separujú na určitý, na určité percento separácie. To znamená, čím vyššie percento, tým môžu žiadať o podporu, aby mohli v tom pokračovať.
Poviem konkrétne, my máme nad 55 %, čiže my sme veľmi dobre ako mesto na tom, sme získali podporu za predchádzajúci rok vo výške 40-tisíc eur. Je to dané, že to je nárokovateľné a to si môžeme požiadať, to dostaneme, aby sme vylepšovali samotný tento zber. Podľa mňa účelom odpadu je nielen biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ale všeobecne znižovať počet odpadu, ktorý má byť uložený na skládkach. Čiže my sme mali čím viac separovať. Toto všetko je riešené z Environmentálneho fondu.
Čo je problém? Problém je, že Environmentálny fond má vždy viac žiadostí, ako dokáže naplniť a každý rok jednoducho musí byť dofinancovávaný, aby poskytol tieto dotácie. A tu prichádza nesystémový krok, pretože po prvé, ako som spomínal, my uprednostníme len tie obce, ktoré už majú zabezpečený zber kuchynského rozložiteľného odpadu a po druhé, jednoducho znížime množstvo prostriedkov, ktoré sú určené pre všetkých, aby vylepšili samotnú separáciu, aby vylepšili samotný zber odpadu a po druhé, znížime prostriedky tým obciam, na ktorých území sa nachádzajú skládky.
A viete, aký to bude mať dôsledok? No katastrofálny. To znamená, namiesto aby sme navyšovali, tak pridávame ďalšiu možnosť, ktorá ešte aj segreguje len určitú skupinu vyvolených, ktorí jednoducho nepotrebujú na to zdroje, aby to uskutočnili.
To je taká základná pripomienka a možno povedať, že to nie je môj názor, ale vy ste aj v rámci MPK dostali zásadné pripomienky zo ZMOS-u. Aj jedna aj druhá táto zásadná pripomienka je tam uvedená a s nimi treba súhlasiť, lebo to hovorím ako predstaviteľ samosprávy v dobrej viere, že jednoducho by sa to dokázalo napraviť a ja verím, že sa to dá napraviť.
Takže ak, ak má to platiť a ak máme podporiť túto službu, ktorá sa má rozvinúť v tých mestách, tak by som požiadal, a teraz keďže je zbytočné dávať pozmeňujúce návrhy, ale možno do pléna, aj kolegovia, keď už možno túto iniciatívu sa chytili, aby po a) bolo nieže zabezpečuje, ale na zabezpečenie. To znamená zabezpečenie prostredníctvom zbernej nádoby vykonávať triedený odpad. To stačí jedno malé slovíčko ´na´ a máme tam všetky obce, mestá, ktoré túto službu by chceli zaviesť počas roka, môžu si dať žiadosť. Ak dáme len ´zabezpečuje´, sme tieto obce a mestá úplne z toho vylúčili a zostane len malé percento tých, ktorí už to robia, ale oni nemajú tú povinnosť to zaviesť, pretože už ju majú zavedenú.
Takže, pán minister, chcem vás požiadať, aby ste prihliadol na tieto argumenty, ako predstaviteľ samosprávy teraz vystupujem a v záujme dobrej viery, lebo túto službu chceme zaviesť, máme už na to prostriedky a môžem povedať za samosprávu, že každá jedna obec aj mesto sa s tým vysporiada, lenže tiež sme mali COVID, tiež nemáme finančné prostriedky, tiež máme iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú či už z ochrany obyvateľstva aj z testovania atď. a jednoducho ešte aj z toho mála sa nám berie a ešte aj tým, ktorí to potrebujú, nepôjdu tie peniaze, ale pôjdu len tým, ktorí už to majú.
Takže ďakujem pekne a dúfam, že sa to podarí a táto novela bude prínosom pre všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 15:31 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Radovan Kazda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec Ferenčák. Bolo tam veľmi veľa zaujímavých podnetov. Nestihnem zareagovať na všetky, ale teda zaujal ma jeden, ku ktorému by som sa rád vyjadril. Ten sa týka práve toho, toho nejakého, nejakého znižovania alebo diskriminácie možno obcí, ktoré majú na svojom území skládky odpadov. My sme s ministerstvom životného prostredia o tomto debatovali, my sme dokonca v pozmeňovacom návrhu pôvodne aj navrhovali odstrániť takúto diskrimináciu obcí, ktoré majú skládku odpadov vo svojom katastri alebo príjazdovú komunikáciu k skládke, nakoľko nemôžu prijímať príspevky na budovanie...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 15:39 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:40

Radovan Kazda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... ktoré majú na stojom území skládky odpadov. My sme s ministerstvo životného prostredia o tomto debatovali. My sme dokonca v pozmeňovacom návrhu pôvodne aj navrhovali odstrániť takú tú diskrimináciu obcí, ktoré majú skládku odpadov vo svojom katastri alebo príjazdovú komunikáciu k skládke. Nakoľko nemôžu prijímať príspevky na budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva ministerstvo si neosvojilo tento náš návrh s odôvodnením, keď to poviem zjednodušene, že tieto príspevky, týchto príspevkov dostávajú dosť obce práve na ako z toho, z toho, na to riešenie tej negatívnej externality. Teda resp. z toho výťažku poplatkov z existencie teda príjazdovej komunikácie alebo skládky v ich katastri. Takže tuto sme jak sa nezhodli v tej spoločnej politike. Len som chcel teda spomenúť, že chceli sme riešiť aj tento bod. Ja si myslím, že že netreba zabúdať na to, že ten poplatkový zákon vznikol pôvodne hlavne a ten výťažok bol riešený ako riešenie negatívnej externality. Až neskôr sa z neho stali nejaké ďalšie, ďalšie opatrenia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 15:40 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Patrick Linhart
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ja by som len chcel poďakovať pánovi Ferenčákovi za veľmi vecné zhrnutie. Ja si myslím, že tieto veci, ktoré si tu hovoril by sa mali vziať na úvahu a ministerstvo by ich malo zakomponovať. Veľmi pekne ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 15:41 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:41

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja v podstate ako povedal aj kolega presne ten problém, na ktorý som chcel poukázať vidím, že bol v komunikácii s ministerstvom k nemu a ku kolegovi tak isto ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi rád ak sa tieto veci zakomponujú a táto novela bude by som povedal prínosom pre všetkých. To je ten základ toho ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 15:41 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:41

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán starosta, vy ste zrejme rátali, že voľby vyhrá znovu SMER. Ten zákon totiž platí od roku 2018. Nechystali ste, nechystali ste sa. Rátali ste s tým, že prídu vaši a znovu odsunú platnosť zákona a proste prišli iní, ktorí už chcú, aby sa zákony na Slovensku plnili a aby sme pred Európskou úniou nepredstierali akí sme premianti v ochrane životného prostredia a pritom sa táto vec okate obchádzala. Nechcelo sa vám ani predložiť pozmeňujúci návrh ako predložili iní poslanci. Ak máte výhrady o údajnej diskriminácii, tak mali ste konať ako poslanec. Žiadne diskriminácia tam nie je. Dostávajú tí, ktorí plnia zákon, že vy ho neplníte môže byť ak sa k tomu hlásite môže byť vecou pozornosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia. My však chceme aj pre takých ľudí, ktorí rátali s tým, že SMER tu bude odkladať platnosť tohto zákona donekonečna. Chceme naozaj poskytnúť priestor, lebo nejde o vás politikov, ide o občanov a preto Slovenská inšpekcia v prvom polroku nebude pokutovať, nebude udeľovať žiadne pokuty, ale všade sa budeme snažiť podporiť ľudí, ktorí separujú. Ak vy pripravujete kompostovanie tak isto ste plne pod touto ochranou a inšpekcia je rozhodnutá tých, ktorí sa pripravujú na to separovanie, aj keď ich zákon tzv. zaskočil. Opakujem platí od roku 2018. Vy ste tu vystupovali pane ako keby ten zákon priniesla táto koalícia. To je zákon bývalej, to je smerácky zákon, ktorý ale mienil iba predstierať. Pokiaľ ide o reči s kompostárňou, existujú kompostáreň nie je podmienkou splnenia zákona. Existujú bioplynky, existuje, sú prevádzky na výrobu batiek, sú najrôznejšie spôsoby akým sa tento odpad dá spracovať a uložiť. Vy ste sa rozhodli ísť cestou kompostárne, čo veľmi chválim a je úplne v poriadku. Chápem, že chceli ste nájsť nejakú zádrapku, ale opakujem ak ste mali nejaké výhrady väčšinou sa dáva pozmeňujúci návrh. K tomu treba trochu námahy. Tak ako bolo treba trochu námahy k tomu, aby ste po roku 2018 pre svojich občanov ako primátor, lebo vyrozumel som, že zrejme ním ste, aby ste im zabezpečili možnosť separovať kuchynský odpad. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 15:41 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:41

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán minister, ja sa trošku tak vždy povznášam na tú politiku, lebo nemalo by byť, ak ja hovorím odborne, hovoriť politicky, takže tie prvé, prvých vystúpení bolo skôr politika vaša, ale tak vám poviem my sme ten jeden zber chystali dlhšie, len nemôžme za to, že jednoducho vplyvom byrokracie tieto projekty sú schvaľované až s oneskorením jedného a viac roka. To znamená už by sme túto povinnosť plnili. Takže hľadať tam tiež zádrapku, že my sme to mali, jednoducho my by sme to splnili a to sa týka každej samosprávy a tak isto ako vy, ani my sme nerátali, že prídeme do týchto podmienok aké sú. Takže netreba odbiehať od témy. Stačilo prijať novelou zákona, ktorú som ja predložil nie návrh na zmenu, tu len návrh nejaký, celú novelu a oddiali to jeden rok a žiadna diskusia by tu nebola. Bolo by to zbytočné a na druhej strane chcem povedať, že keď vieme nájsť cestu a vieme, že niečo je lepšie, tak prečo stále trvať na tom istom a sa usviedčať, že je tam patent na rozum. Treba sa aj poradiť, treba si dať aj poradiť a treba vždy prijať to lepšie riešenie. Takže v tomto smere ja som skôr na vás apeloval, keďže som dával niekoľko návrhov zákona a tak isto aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Ani jeden nebol prijatý, ani jeden, pretože boli zmietnuté zo stola aj, keď boli dobré systémy za tým. Tak som rovno povedal, že by to nenašlo podporu, tak apeloval som na vás, prípadne na kolegov, aby tieto moje pripomienky zahrnuli, pretože má väčšiu potenciu, aby boli prijaté, ináč by boli zmietnuté zo stola. Toto bol jediný argument, ktorý som tu povedal. Nie preto, že som nevedel pripraviť pozmeňujúci návrh. Ak nebude, ja ho do tretieho čítania pripravím. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 15:41 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Patrick Linhart
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja nebudem hovoriť politicky a nemienim, nemienim nejak diskutovať o nejakých politických tričkách, toto je opozícia, toto je koalícia. Ja budem sa baviť teraz len odborne. Ja pán minister, musím povedať, že a teraz ja som ten kajúci nie, čo sa teraz kajá. Pán Ferenčák ako poslanec, on ten pozmeňovák aj pripravil. Ja som ho držal v ruke a povedal som. Je to zbytočné, pravdepodobne by ti to aj tak neprešlo a ja sa budem snažiť s tým pánom ministrom Budajom toto vyriešiť. Teda ja sa kajám, ja som ten kajúcnik, ospravedlňujem sa. Myslel som teda, že to, že to vyriešime a ja stále preto som presvedčený, že budeme môcť vyriešiť aj tento, tento problém a tieto malé nedostatky jednoducho opraviť. Takže ospravedlňujem sa všetkým ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 15:41 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:42

Ján Budaj
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Z povahy envirofondu. Envirofond nie je organizácia alebo inštitút, ktorý by financoval samosprávu. Preto je absolútnym omylom, ak by pán Ferenčák navrhoval, že má plošne financovať všetky. Lebo to, čo vy navrhujete je, že bude financovať všetky. To by nebol envirofond. To môže robiť štátny rozpočet. Ako môže envirofond financovať aj tých, čo kašlú na separáciu, aj tých, ktorí ju chystajú, aj tí, ktorí ju už majú a potrebujú financie, aby ju naozaj rozvinuli. Ako môže takto postupovať nejaký fond. To je úplne mimo logiky a poslania envirofondu. Envirofond môže motivovať a odškodňovať napríklad v tomto prípade ako viete motivuje a odškodňuje tých, ktorí majú nejaké zariadenia, ktorí majú nejaké cesty cez ich obec a my sme k tomu pridali touto malou novelou, že bude motivovať aj tých, ktorí, ktorí už separujú a podporujú svojich občanov, ktorí chcú separovať kuchynský odpad. Každá zmena, o ktorej vy ste hovorili by viedla k tomu, že by sa nárokovateľnosť by bola celoplošná. Preto je to nezmyselný návrh. Ale inak nie je, aby som ešte naozaj neodmietal konzultácie, ani podanú ruku. U mňa nie je zavreté pred žiadnym návrhom. Nech sa páči. Naozaj ho predložte na budúci krát a aj pracovníci ministerstva životného prostredia sú inštruovaní tak, že nevnímajú politické značky, kto predkladá rozumnú vec. My opravíme a tak isto poslanci...(Vystúpenie prerušené časomerom.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.1.2021 o 15:42 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video