23. schôdza

26.1.2021 - 5.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

26.1.2021 o 13:45 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:45

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 371. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

26.1.2021 o 13:45 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:48

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hlavným dôvodom vypracovania vládneho návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2019/1 z 11. decembra 2018 o posilnení právomoci orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu, ktorej cieľom je posilniť efektivitu aplikácie pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomoci úradov na ochranu hospodárskej súťaže, niektorých aspektov v konaní týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže a tiež zavedením pravidiel medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri dožadovaní oznámenia dokumentov, pri vykonávaní inšpekcií a vymáhaní pokút.
Protimonopolný úrad už má vo veľkej miere zosúladenú vnútroštátnu právnu úpravu s právnou úpravou Európskej únie.
Vládny návrh zákona prináša niektoré zmeny vo vzťahu k nezávislosti a posilneniu postavenia úradu a zefektívňuje fungovanie už existujúcich pravidiel prostredníctvom niektorých nových procesných ustanovení, resp. zavedením niektorých nových inštitútov. Vládny návrh zákona nad rámec transpozície zohľadňuje aj niekoľko ďalších zmien, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe Protimonopolného úradu Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.1.2021 o 13:48 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:50

Rastislav Jílek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 372. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.1.2021 o 13:50 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:52

Jozef Pročko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, moja rozprava bude veľmi krátka, v podstate ani k tomuto zákonu nie, aj keď sa ho bude týkať, pretože my poslanci sme boli zvolení preto, aby sme sa vyjadrovali k zákonom. My sme tuná v rozprave rozprávali, vo faktických pozmienkach, poznámkach, pardon.
Ja len chcem povedať, že v úvode tejto schôdze vystúpili viacerí poslanci s procedurálnymi návrhmi a dožadovali sa, aby mohli pracovať, dožadovali sa, aby sme im dávali viacej informácií, teda Národná rada, tak ja len chcem povedať, pozrite sa, kde je kolega Podmanický, ktorý chcel pracovať, pozrite sa, kde sú Kuffovci, pozrite sa, kde je celý SMEROHLAS, pozrite sa, kde sú kotlebovci. Á, už prichádzajú, už prichádzajú. Takže ďakujem pekne, že ste ma počuli, chlapci, tu seďte a pracujte.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 13:52 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:53

Štefan Holý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť vládny návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, cieľom ktorého je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 219/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energetických úsporných vozidiel cestnej dopravy.
Podpora ekologických vozidiel je v súčasnosti v rámci platného legislatívneho rámca upravená v zákone č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 20. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.
Úprava tejto smernice, a teda aj národnej legislatívy, v ktorej je transponovaná, bola zo strany Európskej komisie vyhodnotená ako nedostatočná pre plnenie ambicióznych environmentálnych cieľov, pričom z ohľadu vyhodnotenia reálnych dopadov praktického aplikovania tejto smernice Európska komisia dospela k záveru, že neviedla k trhovému vzostupu ekologických vozidiel v Európskej únii najmä pre nedostatky v oblasti rozsahu jej pôsobnosti a v ustanoveniach týkajúcich sa nákupu vozidiel.
Nová smernica o podpore ekologických vozidiel je súčasťou komplexnej politiky Európskej únie, ktorej cieľom sú ambiciózne záväzky v oblasti znižovania emisií, skleníkových plynov o minimálne 40 % do roku 2030, zvýšenia podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 %, dosiahnutia aspoň 27 % úspornej energie a zvýšenia energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v Európskej únii.
Smernica o podpore ekologických vozidiel je v rámci tejto komplexnej politiky zameraná na dekarbonizáciu odvetvia dopravy, a to predovšetkým prostredníctvom agregácie nákupu ekologických vozidiel, a to spôsobom ustanovenia požiadavky na minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní vymedzených zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri uzatváraní zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave.
Dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 13:53 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:56

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 373. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o návrhoch, o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 13:56 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:58

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegyne, kolegyne a kolegovia, ctená snemovňa, som veľmi rád, že vláda Slovenskej republiky kladie dôraz na podporu ekologickej dopravy. Myslím si, že netreba dlho rozprávať o tom, prečo je to dôležité. Táto Zem je len jedna a veľmi ťažko sa dá opraviť. Ak si ju raz zničíme, tak bude trvať veľa rokov, možno stáročia, kým sa dostane opäť do takého stavu ako predtým, ak vôbec. A preto práve podpora ekologickej dopravy je veľmi dôležitá, pretože poškodzuje životné prostredie oveľa menej ako konvenčné spôsoby dopravy. To všetko je pravda.
Na druhej strane je veľmi dôležité túto podporu dobre zacieliť, dobre orientovať, aby nesmerovala tam, kde tú podporu veľmi netreba, ale aby smerovala tam, kde je dôležitá a kde naozaj zaberie. Dobre vieme, že hlavne v našich mestách najväčšie znečistenie z cestnej dopravy neprichádza až tak z osobných áut, ako prichádza z ťažkých nákladných áut, autobusov, dodávok, ktoré, keď za takým vozidlom idete, ktoré je staršie, tak vás zahaľuje mračnami čierneho dymu.
Preto je veľmi dôležité túto dopravu, túto podporu dobre nasmerovať do dopravy, ktorá najviac vlastne je na škodu životnému prostrediu. V minulosti veľakrát táto podpora smerovala pre luxusné elektromobily, pre drahé autá, ktoré, ktorých úžitková hodnota je veľmi často tretinová s ich cenou, pretože je to jednoducho v móde. Kúpiť si drahé americké elektrické auto, ktorým sa potom možno pochváliť a ktorým možno ohurovať ľudí okolo seba.
Myslím si, že táto podpora by naozaj mala smerovať práve tam, kde je určená. Je veľmi veľa napríklad dodávok, ktoré rozvážajú teraz tovar, keď sú obchody zatvorené, po našich mestách, ktoré dymia po ich uliciach a všetky tieto dodávky by mohli byť dneska už elektrické a je veľmi dôležité, aby sa postupne nahrádzali týmito elektrickými vozidlami.
Keď som si pozrel ponuku na trhu, tak je dnes minimálne 10-15 modelov dodávok, ktoré sú plne elektrické, majú dojazd okolo 300-400 kilometrov a na bežné denné použitie pre kuriérske a dodávateľské spoločnosti sú úplne vhodné. A takisto je na trhu pomerne široká ponuka elektrobusov, ktoré môžu nahrádzať bežné mestské autobusy a prímestské autobusy, pretože ten ich dojazd je takisto zhruba do tých 300-400 kilometrov, čo je v mestskom prostredí úplne postačujúce.
Čiže budem podrobne si študovať tento zákon, budem veľmi sledovať, či je naozaj dobre nastavený, a v rámci nášho hospodárskeho výboru v prípade potreby naozaj budeme, aj prídeme s pozmeňovacími návrhmi, ako toto zacielenie čo najlepšie vyladiť, aby to naozaj nebolo zase pomoc pre bohatých ľudí, ktorí si chcú kúpiť ďalšie elektrické auto, možno štvrté alebo piate do rodiny, lebo také ešte nemajú a sused už má. Ale aby to bola naozaj podpora pre mestá, ktoré, ktoré sú zamorené výfukovými plynmi rôznych dodávok, starých autobusov, možno starých smetiarskych vozidiel, ktoré treba jednoducho nahradiť ekologickými vozidlami.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.1.2021 o 13:58 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:02

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel spýtať pána Kremského, že čo považuje za taký primárny teraz dôvod, že treba toto riešiť, elektromobily v mestách. Že či je to ekologická stránka, či to je ekonomická alebo že či sa reálne ľudia sťažujú na to, že nám, že pociťujú tie, tie exhaláty vo väčšej miere, proste, že čo je ten spúšťač toho, že, že toto je teraz téma číslo jedna z pohľadu koalície. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 14:02 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:03

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Peter Kremský, súhlasím s tebou v tom, že poznám veľmi dobre stav, pretože som aj mestský poslanec, čo sa týka vozového parku autodopravcov, ktorí prevádzkujú mestské autobusové dopravy v samosprávach, a naozaj ten priemerný vek autobusov je niekedy 18 až 20 rokov. To znamená, že tieto vozidlá absolútne nie sú ekologické a spôsobujú značné exhaláty v mestách.
Tu skôr vidím jedno riziko, že nákup týchto ekologických vozidiel, či už elektromobilov, bude pre tieto dopravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu, dosť nákladný, a tým pádom sa to môže negatívne prejaviť v cenách či už lístkov samotných, alebo vo výške príspevkov na vykrytie strát vo verejnom záujme, ktoré prispievajú samosprávy.
Pokiaľ viem, značná alternatíva, Európska únia to bude podporovať, je vlastne získanie eurofondov na nákup týchto vozidiel v samosprávach. Skôr len tam viem, že bola niekedy podmienka, že eurofondy sa poskytovali spoločnostiam, v ktorých, ktorých bola účasť štátu alebo samosprávnych krajov, tým pádom súkromné spoločnosti pravdepodobne nárok na takúto dotáciu nebudú mať. Takže si počkám neskôr na spresnenie tej transpozície Európskej únie, ako to bude vlastne vyzerať v reálu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 14:03 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:04

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Taraba, neviem, prečo zavádzate, že toto je číslo jedna dôležitosti pre vládu. Nikto nič také nikdy nepovedal. Myslím si, že to, prečo vláda prišla s takým, takouto novelou zákona, s takýmto dokumentom, si treba prečítať v dôvodovej správe. Dôvodom je aj to, čo som spomínal, že v minulosti takáto podpora bola nastavená čiastočne tak, že smerovala pre bohatých ľudí, ktorí takúto podporu ani nepotrebovali. Čiže myslím si, že lepšie nastaviť takúto podporu je v záujme nás všetkých a v záujme občanov tejto krajiny.
Pán poslanec Potocký, áno, samozrejme, že tieto ekologické vozidlá sú často viackrát drahšie ako bežné doterajšie autá a práve preto asi si ich masovo nekupujeme. Pretože vlastne tie náklady na nákup takéhoto vozidla sú veľmi vysoké, ale práve preto prichádza podpora na nákup takýchto vozidiel.
Čiže je veľmi dôležité, aby sme dobre si preštudovali tento zákon a prípadne ho vylepšili na tomto mieste, to je naša úloha ako poslancov, aby to pre mestá, obce a samosprávne kraje bolo vlastne zvládnuteľné, aby táto podpora bola naozaj pomocou, aby sa to naozaj dobre rozbehlo, dobre zrealizovalo. Pretože ak nie, tak jednoducho tie peniaze sa neminú. Jednoducho sa nevyužijú, premrhajú sa a je v našom záujme, aby takýchto vozidiel sa vymenilo čo najviac, aby sa ten vozový park hlavne vo veľkých mestách čo najskôr obnovoval.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 14:04 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video