Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 16:41 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:41 - 16:42 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem za vystúpenia. Presne takisto kvitujem a som povedal predkladateľ, že chce riešiť problém a chcel riešiť problém. Tá problematika je taká obšírnejšia a moja snaha bola na základe skúseností nájsť také riešenie alebo ponúknuť možno tie zmeny také aj keď drobné, ale zásadné, aby, aby sme to mohli v praxi využiť ako samosprávy. A platí, čím jednoduchšie a čím jasne definované pojmy čo sa týka legislatívy, tým samosprávy ľahšie vedia uchopiť, uchopiť tú vykonateľnosť. A ten cieľ je rovnaký. Čo, čo sa ani som nerozporoval, mne skôr išlo to čo, to čo aj povedali kolegovia, aby jednoducho tie samosprávy vedeli tie finančné prostriedky použiť na tie rozbité cesty a chodníky a nedostať sa do nejakého právneho vákua, kde sa stane síce dobrý, dobrá myšlienka, ale sa stane nevykonateľnou a znova sa budeme musieť k nej vrátiť, čo by asi ani nezmyslom predkladateľa, ani mojim, ani, ani vašim. Takže v takom dobrom úmysle. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:18 - 16:34 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa tiež vyjadril k tomuto predloženému návrhu zákona. Rešpektujem zámer predkladateľov vyriešiť jeden z problémov, ktorý máme v samospráve a to je večný problém nedostatočne upravených chodníkov ciest a možno aj verejných priestranstiev. Na druhej strane treba povedať, že celý problém tohto je v niektorých oblastiach. V prvom rade sú to financie, pretože ak by samosprávy mali dostatok peňazí, tak verte všetky chodníky, cesty sú opravené.
Po druhé. Vlastníctvo k uvedeným stavbám a to musíme rozlíšiť. Vlastníctvo k pozemkom a vlastníctvo k stavbám. Ak je daný vlastník, čo je mesto alebo obec alebo je tam daná osoba fyzická alebo právnická osoba, tak vy môžete investovať do toho majetku so súhlasom danej osoby. Teraz hovorím dopredu. Čiže ak niečo chcem postaviť nejaké ihrisko, ak je to schválené v územnom pláne, tak jednoducho viem sa dohodnúť s daným vlastníkom, aby som to vybudoval, ak nie, tak viem ako samosprávou uplatniť inštitút vyvlastnenia, ak je to vo verejnom záujme. Ak vlastník je neznámy v tom prípade nemôžte tam plánovať, pretože ten súhlas nikdy nedostanete. Viete to robiť len cez zmenu lokálneho plánu územného a jednoducho tieto pozemky možno vytesniť, alebo dať na úplný okraj. Tento zákon, návrh zákona, ktorý je predložený hovorí o retrospektivite. To znamená nehovorí, čo bude, lebo to je jednoduchšie, ale hovorí o tom, čo je, že jednoducho sú stavby. Teraz hovoríme o cestách a chodníkoch, ktoré nemajú správcu, čiže nie je tam dané vlastníctvo alebo prípadne sú umiestnené na pozemkoch neexistujúcich vlastníkov alebo vlastníkov neznámych. Tu tiež by som rozprával, pretože všetci vlastníci sú známy, sú len tí, čo žijú a nevieme ich pobyt alebo tí, čo zomreli. To, že toto nie je upravené v zákone momentálne to je problém legislatívny, ktorý by riešil celú túto problematiku a tu možno trošku budem polemizovať a filozofovať, ak by sa vyriešilo problém s vlastníctvom, tak s vlastníctvom pozemkov, tak tento návrh zákona je irelevantný. Pretože obce, mestá by boli schopné si vysporiadať vlastnícke vzťahy a potom by investovali len do vlastného majetku, ktorý by bol na existujúcich pozemkoch.
Ako povedal predkladateľ hovoríme o niekoľkých tisícoch kilometrov ciest a chodníkov. O stavbách to by som polemizoval, pretože stavba bez správcu, ktorá je vybudovaná historicky, tak už asi stavbou nie je s tým, že ešte keď je na vlastníctve majetku neznámych vlastníkov, tak v rámci investovania do takéhoto majetku treba povedať, že aj samospráva bude mať problém a má problém, pretože samospráva musí vynaložiť finančné prostriedky účelne a vo verejnom záujme. To znamená, nemôžte investovať ani do súkromného majetku, kde sa zveľaďuje súkromný majetok, dá sa to len cez špeciálne dotácie alebo rôzne formy, ale nemôže rozhodnutím, pretože to nedovoľuje ani zákon o rozpočtových pravidlách, ani o tu by sa narušil samotný princíp fungovania samosprávy ako takej. Čiže vynaloženie prostriedkov do verejných a verejnoprospešných stavieb a služieb. Čiže celý problém je postavený inde. Mali by sme tuná riešiť ako vyriešiť vlastníctva k pozemkom, či už v správe štátu alebo neznámych vlastníkov a tým by sa celý problém aj týchto stavieb aj rozvoja miest a obcí vyriešil. Riešime tu zákon, ktorý je nazvem pozlátkom, pretože nevyriešime vlastníctvo, ale riešime, že niekde je tá cesta, ktorá nemá ani vlastníka, nemá správcu, nie sú tam ani pozemky vysporiadané a jednoducho táto stavba je problémom, pretože ako tu definoval predkladateľ je rozbitá a môže spôsobiť diskomfort obyvateľov alebo môže spôsobiť škody. V tomto prípade tento zámer ja chápem a rozumiem tomu to znamená aspoň sa vyrieši niečo, keď už sa nevyrieši podstata problému, ale ešte raz poviem mali by sme sa vrátiť k podstate. A teraz je tu dosť veľmi závažné, hovorím o retrospektivite, pretože retrospektivita vyvlastnenia nie je možná, to už by sme išli do ústavných zákonov, čo sa týka vlastníctva a k tomu sa raz asi bude musieť aj tento parlament vrátiť a vyriešiť tento problém. Tu hovoríme u retrospektivite stavieb, ktoré nemajú jednoducho buď správcu alebo nemajú vlastníka. A teraz dovoľte mi trošku tak polemizovať a ja sa vždy sa snažím predkladať buď pozmeňujúce návrhy alebo návrhy zákonov také, aby boli využiteľné aj v aplikačnej praxi. Pretože tvoriť zákony pre zákony je strata času a strata aj celej tej energie a úsilia. V tomto prípade tento návrh zákona, ktorý bol predložený s dobrý úmyslom z pohľadu vykonateľnosti je nevykonateľný. Aby som možno objasnil, kde nastal problém, alebo v čom je, v čom je problém. V prvom rade hovorím o zákone 583/2004 o rozpočtových pravidlách a samotný predkladateľ v tom návrhu uvádza, že výdavky rozpočtu obce podľa § 7 ods. 1 definuje za d; bodkočiarkou, že sa vkladajú slová "vrátane výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovanie verejných, miestnych a verejných účelových komunikácií, verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch". V tomto prípade chcem povedať...
===== za, že výdavky rozpočtu obce podľa § 7 ods. 1 definuje za d) bodkočiarkou, že sa vkladajú slová "vrátane výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním verejných miestnych a verejných účelových komunikácií verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch." V tomto prípade chcem povedať, že predkladateľ uložil povinnosť samospráve. To znamená, ak v tom prvotnom návrhu teraz môžem sa vrátiť k vášmu pozmeňujúcemu lebo som si niečo poznačil ale ja neviem ale v tomto prvotnom to znamená, táto povinnosť by spadla na samosprávu a samospráva by musela vynaložiť finančné prostriedky, aby tieto stavby neznámych správcov zveľadila a investovala do nich zdroje. Na druhej strane, táto povinnosť nie je dobrá, bolo to aj odôvodnené s ministerstvom financií kde samostatné kde samotné ministerstvo financií hovorí, že tento návrh ukladá samosprávam novú úlohu. Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy pretože bude stáť dodatočné finančné prostriedky a bude to povinnosť uložená samospráve a podľa čl. 6 ods. 2 ústavného zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti ak štát ukladá samospráve nové úlohy, je štát zároveň povinný poskytnúť samospráve zodpovedajúce finančné prostriedky. To je povinnosť. Navrhovateľ mal uviesť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy a to nielen na bežný rok ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Je to v podstate vyjadrením ministerstva financií k predlženému návrhu.
Keďže predkladateľ tam uvádzal, že nebude negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, ministerstvo financií samé to rozporovalo a zamietlo pretože daný zákon túto povinnosť ukladal. Na druhej strane, znamenala by to rozpočet neúmerné zaťaženie rozpočtov miest a obcí, čo v súčasnej dobe si neviem predstaviť, žeby takýto zákon keby vošiel do platnosti by mal byť vykonateľný. Na druhej strane, hovoríme o názvosloví. Tu si treba povedať, že zámerom novely asi malo byť to, že aby mohli obce oprávnene investovať do majetku, ktorý nie je v ich vlastníctve čo však bolo možno vhodnejšie riešiť aj vo vzťahu k zákonu 135/19961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a tiež mám pochybnosti o správnosti používania pojmov nakoľko na základe zákona č. 149/20201, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách čo je cestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony sa novelizoval tento zákon tento 135k kde sa namiesto pojmu "miestna komunikácia" používa pojem "miestna cesta" a namiesto pojmu "účelová komunikácia" sa používa pojem "účelová cesta". Tento zákon má vstúpiť do platnosti od 1. júna to znamená o necelé tri týždne, ktorý doslova cituje v § 24 záverečné ustanovenie slová "miestne komunikácie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 24 nahrádzajú slovami "miestne cesty" v príslušnom tvare a "účelové cesty". To znamená, tento prvotný zákon hovoril ešte o komunikáciách čiže od 1. júna má platiť nový zákon, ktorý hovorí už o úplne novom názvosloví.
Takže, v mojom návrhu, ktorý aj budem predkladať aj toto som sa snažil upraviť, aby už reflektoval na aktuálnu legislatívu, ktorá prichádza do platnosti. Čoby som ale chcel rozporovať a možno tu je taký trošku taký rozpor aj s predkladateľom, je pojem čo sú iné verejné spevnené plochy. Pretože tento pojem je nepresný, neurčitý, veľmi široký a nie je nikde ukotvený čo to znamená. Zákon nedefinuje všeobecne použiteľný pojem pre verejné priestranstvo ani tieto spevnené plochy a už vôbec nie pre verejné spevnené plochy. Verejné priestranstvo je legislatívne definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 38 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. V ďalších prípadoch vzniká právna polemika, to znamená ak sa uvedie terminus technicus, ktorý nikde nie je ukotvený je tak všeobecný, že nikto nevie na aký účel budú, budú môcť byť použité prostriedky alebo na všetko. Je to nešpecifikované. Z toho pohľadu, z toho pohľadu v pozmeňujúcom návrhu, ktorý budem predkladať tento, tento terminus technicus jednoducho navrhujem vylúčiť to znamená, aby zostalo možnosť využitia prostriedkov na cesty a účelové cesty a chodníky. To znamená, vylúčiť tam spevnené, spevnené plochy. Na základe týchto, týchto faktov a pripomienok, ktoré, ktoré som našiel v rámci tejto predkladanej, tohto predkladaného návrhu zákona a v snahe, aby, aby bol aplikovateľný v praxi ako predstaviteľ samosprávy a primát mám s tým skúsenosť a vždy sa snažím hľadať cestu, aby bola prospešná a pomohla v podstate aj samosprávam nielen niečo, niečo prijať a potom sa s tým trápiť a sami dobre viete, som predkladal niekoľko aj pozmeňujúcich návrhov aj zákonov, ktoré boli pre prospech aj keď sa prijal som mal nejaký miš-maš potom tak je to nevykonateľné. A dosvedčila tá prax, že sa to nevykonalo v tej praxi a v tie samosprávy to nevedia uchopiť. Z toho pohľadu dávam pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý v prípade ak dostanem by mal podporu tak sa aj do praxe dostane a bude prospešný pre obce a mestá a bude jednoduchý a bude vykonateľný čo je asi princíp nás, aby sme takéto zákony prípadne ak sú pozmeňujúce návrhy predkladali.
Takže ak dovolíte by som prečítal pozmeňujúci návrh a následne ho predložil spravodajcovi. Takže v predmetnom, v súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predkladám tento pozmeňujúci návrh.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny:
V Čl. 1 bod 1 znie:
1. V § 7 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Z rozpočtu obce sa môžu uhrádzať výdavky spojené s údržbou a zhodnocovaním verejných miestnych a verejných účelových ciest a verejných chodníkov, ktorých správca nie je známy a zároveň sú využívané obyvateľmi obce a na verejný účel."
Poznámka pod čiarou 13a) znie:
„13a) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.".
Ako som prečítal odôvodnenie predmetného návrhu zákona sa navrhuje umožniť obciam použiť svoje prostriedky aj na údržbu ciest a chodníkov, ktorých správca je neznámy avšak sú verejne prístupné a využívané obyvateľmi obce. Pozmeňujúci návrh z dôvodu potreby precizovania novely zákona, vkladá predmetné ustanovenie do § 7 ods. 2, čo nie je povinnosť ale možnosť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o možnosť nie o právnu povinnosť obcí. Pozmeňujúci návrh ďalej vypúšťa slovné spojenie „iných verejných spevnených plôch", nakoľko takýto pojem právny poriadok Slovenskej republiky nepozná a v praxi by sa jednalo o nevykonateľnú právnu úpravu. V návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem zmeniť i pojem „verejných miestnych a verejných účelových komunikácií" na „verejných miestnych a verejných účelových ciest", a to v súlade so zmenou pojmu „komunikácie" v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 6.2021.
Chcem vás požiadať o podporu lebo vyrieši sa áno poviem trošku pozlátko, nejdeme k podstate problému k tomu sa asi dostaneme časom. Ale určite to bude pomocou pre samosprávy, obce, mestá, ktoré majú s tým problém a budú vedieť využiť tieto finančné prostriedky práve na takéto komunikácie resp. cesty kde sú neznámi správcovia neznámi vlastníci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 16:18 - 16:34 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa tiež vyjadril k tomuto predloženému návrhu zákona. Rešpektujem zámer predkladateľov vyriešiť jeden z problémov, ktorý máme v samospráve a to je večný problém nedostatočne upravených chodníkov ciest a možno aj verejných priestranstiev. Na druhej strane treba povedať, že celý problém tohto je v niektorých oblastiach. V prvom rade sú to financie, pretože ak by samosprávy mali dostatok peňazí, tak verte všetky chodníky, cesty sú opravené.
Po druhé. Vlastníctvo k uvedeným stavbám a to musíme rozlíšiť. Vlastníctvo k pozemkom a vlastníctvo k stavbám. Ak je daný vlastník, čo je mesto alebo obec alebo je tam daná osoba fyzická alebo právnická osoba, tak vy môžete investovať do toho majetku so súhlasom danej osoby. Teraz hovorím dopredu. Čiže ak niečo chcem postaviť nejaké ihrisko, ak je to schválené v územnom pláne, tak jednoducho viem sa dohodnúť s daným vlastníkom, aby som to vybudoval, ak nie, tak viem ako samosprávou uplatniť inštitút vyvlastnenia, ak je to vo verejnom záujme. Ak vlastník je neznámy v tom prípade nemôžte tam plánovať, pretože ten súhlas nikdy nedostanete. Viete to robiť len cez zmenu lokálneho plánu územného a jednoducho tieto pozemky možno vytesniť, alebo dať na úplný okraj. Tento zákon, návrh zákona, ktorý je predložený hovorí o retrospektivite. To znamená nehovorí, čo bude, lebo to je jednoduchšie, ale hovorí o tom, čo je, že jednoducho sú stavby. Teraz hovoríme o cestách a chodníkoch, ktoré nemajú správcu, čiže nie je tam dané vlastníctvo alebo prípadne sú umiestnené na pozemkoch neexistujúcich vlastníkov alebo vlastníkov neznámych. Tu tiež by som rozprával, pretože všetci vlastníci sú známy, sú len tí, čo žijú a nevieme ich pobyt alebo tí, čo zomreli. To, že toto nie je upravené v zákone momentálne to je problém legislatívny, ktorý by riešil celú túto problematiku a tu možno trošku budem polemizovať a filozofovať, ak by sa vyriešilo problém s vlastníctvom, tak s vlastníctvom pozemkov, tak tento návrh zákona je irelevantný. Pretože obce, mestá by boli schopné si vysporiadať vlastnícke vzťahy a potom by investovali len do vlastného majetku, ktorý by bol na existujúcich pozemkoch.
Ako povedal predkladateľ hovoríme o niekoľkých tisícoch kilometrov ciest a chodníkov. O stavbách to by som polemizoval, pretože stavba bez správcu, ktorá je vybudovaná historicky, tak už asi stavbou nie je s tým, že ešte keď je na vlastníctve majetku neznámych vlastníkov, tak v rámci investovania do takéhoto majetku treba povedať, že aj samospráva bude mať problém a má problém, pretože samospráva musí vynaložiť finančné prostriedky účelne a vo verejnom záujme. To znamená, nemôžte investovať ani do súkromného majetku, kde sa zveľaďuje súkromný majetok, dá sa to len cez špeciálne dotácie alebo rôzne formy, ale nemôže rozhodnutím, pretože to nedovoľuje ani zákon o rozpočtových pravidlách, ani o tu by sa narušil samotný princíp fungovania samosprávy ako takej. Čiže vynaloženie prostriedkov do verejných a verejnoprospešných stavieb a služieb. Čiže celý problém je postavený inde. Mali by sme tuná riešiť ako vyriešiť vlastníctva k pozemkom, či už v správe štátu alebo neznámych vlastníkov a tým by sa celý problém aj týchto stavieb aj rozvoja miest a obcí vyriešil. Riešime tu zákon, ktorý je nazvem pozlátkom, pretože nevyriešime vlastníctvo, ale riešime, že niekde je tá cesta, ktorá nemá ani vlastníka, nemá správcu, nie sú tam ani pozemky vysporiadané a jednoducho táto stavba je problémom, pretože ako tu definoval predkladateľ je rozbitá a môže spôsobiť diskomfort obyvateľov alebo môže spôsobiť škody. V tomto prípade tento zámer ja chápem a rozumiem tomu to znamená aspoň sa vyrieši niečo, keď už sa nevyrieši podstata problému, ale ešte raz poviem mali by sme sa vrátiť k podstate. A teraz je tu dosť veľmi závažné, hovorím o retrospektivite, pretože retrospektivita vyvlastnenia nie je možná, to už by sme išli do ústavných zákonov, čo sa týka vlastníctva a k tomu sa raz asi bude musieť aj tento parlament vrátiť a vyriešiť tento problém. Tu hovoríme u retrospektivite stavieb, ktoré nemajú jednoducho buď správcu alebo nemajú vlastníka. A teraz dovoľte mi trošku tak polemizovať a ja sa vždy sa snažím predkladať buď pozmeňujúce návrhy alebo návrhy zákonov také, aby boli využiteľné aj v aplikačnej praxi. Pretože tvoriť zákony pre zákony je strata času a strata aj celej tej energie a úsilia. V tomto prípade tento návrh zákona, ktorý bol predložený s dobrý úmyslom z pohľadu vykonateľnosti je nevykonateľný. Aby som možno objasnil, kde nastal problém, alebo v čom je, v čom je problém. V prvom rade hovorím o zákone 583/2004 o rozpočtových pravidlách a samotný predkladateľ v tom návrhu uvádza, že výdavky rozpočtu obce podľa § 7 ods. 1 definuje za d; bodkočiarkou, že sa vkladajú slová "vrátane výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovanie verejných, miestnych a verejných účelových komunikácií, verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch". V tomto prípade chcem povedať...
===== za, že výdavky rozpočtu obce podľa § 7 ods. 1 definuje za d) bodkočiarkou, že sa vkladajú slová "vrátane výdavkov spojených s údržbou a zhodnocovaním verejných miestnych a verejných účelových komunikácií verejných chodníkov a iných verejných spevnených plôch." V tomto prípade chcem povedať, že predkladateľ uložil povinnosť samospráve. To znamená, ak v tom prvotnom návrhu teraz môžem sa vrátiť k vášmu pozmeňujúcemu lebo som si niečo poznačil ale ja neviem ale v tomto prvotnom to znamená, táto povinnosť by spadla na samosprávu a samospráva by musela vynaložiť finančné prostriedky, aby tieto stavby neznámych správcov zveľadila a investovala do nich zdroje. Na druhej strane, táto povinnosť nie je dobrá, bolo to aj odôvodnené s ministerstvom financií kde samostatné kde samotné ministerstvo financií hovorí, že tento návrh ukladá samosprávam novú úlohu. Návrh bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy pretože bude stáť dodatočné finančné prostriedky a bude to povinnosť uložená samospráve a podľa čl. 6 ods. 2 ústavného zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti ak štát ukladá samospráve nové úlohy, je štát zároveň povinný poskytnúť samospráve zodpovedajúce finančné prostriedky. To je povinnosť. Navrhovateľ mal uviesť predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy a to nielen na bežný rok ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky. Je to v podstate vyjadrením ministerstva financií k predlženému návrhu.
Keďže predkladateľ tam uvádzal, že nebude negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, ministerstvo financií samé to rozporovalo a zamietlo pretože daný zákon túto povinnosť ukladal. Na druhej strane, znamenala by to rozpočet neúmerné zaťaženie rozpočtov miest a obcí, čo v súčasnej dobe si neviem predstaviť, žeby takýto zákon keby vošiel do platnosti by mal byť vykonateľný. Na druhej strane, hovoríme o názvosloví. Tu si treba povedať, že zámerom novely asi malo byť to, že aby mohli obce oprávnene investovať do majetku, ktorý nie je v ich vlastníctve čo však bolo možno vhodnejšie riešiť aj vo vzťahu k zákonu 135/19961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a tiež mám pochybnosti o správnosti používania pojmov nakoľko na základe zákona č. 149/20201, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách čo je cestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony sa novelizoval tento zákon tento 135k kde sa namiesto pojmu "miestna komunikácia" používa pojem "miestna cesta" a namiesto pojmu "účelová komunikácia" sa používa pojem "účelová cesta". Tento zákon má vstúpiť do platnosti od 1. júna to znamená o necelé tri týždne, ktorý doslova cituje v § 24 záverečné ustanovenie slová "miestne komunikácie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 24 nahrádzajú slovami "miestne cesty" v príslušnom tvare a "účelové cesty". To znamená, tento prvotný zákon hovoril ešte o komunikáciách čiže od 1. júna má platiť nový zákon, ktorý hovorí už o úplne novom názvosloví.
Takže, v mojom návrhu, ktorý aj budem predkladať aj toto som sa snažil upraviť, aby už reflektoval na aktuálnu legislatívu, ktorá prichádza do platnosti. Čoby som ale chcel rozporovať a možno tu je taký trošku taký rozpor aj s predkladateľom, je pojem čo sú iné verejné spevnené plochy. Pretože tento pojem je nepresný, neurčitý, veľmi široký a nie je nikde ukotvený čo to znamená. Zákon nedefinuje všeobecne použiteľný pojem pre verejné priestranstvo ani tieto spevnené plochy a už vôbec nie pre verejné spevnené plochy. Verejné priestranstvo je legislatívne definované len pre účely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v § 38 ods. 2 tak, že verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. V ďalších prípadoch vzniká právna polemika, to znamená ak sa uvedie terminus technicus, ktorý nikde nie je ukotvený je tak všeobecný, že nikto nevie na aký účel budú, budú môcť byť použité prostriedky alebo na všetko. Je to nešpecifikované. Z toho pohľadu, z toho pohľadu v pozmeňujúcom návrhu, ktorý budem predkladať tento, tento terminus technicus jednoducho navrhujem vylúčiť to znamená, aby zostalo možnosť využitia prostriedkov na cesty a účelové cesty a chodníky. To znamená, vylúčiť tam spevnené, spevnené plochy. Na základe týchto, týchto faktov a pripomienok, ktoré, ktoré som našiel v rámci tejto predkladanej, tohto predkladaného návrhu zákona a v snahe, aby, aby bol aplikovateľný v praxi ako predstaviteľ samosprávy a primát mám s tým skúsenosť a vždy sa snažím hľadať cestu, aby bola prospešná a pomohla v podstate aj samosprávam nielen niečo, niečo prijať a potom sa s tým trápiť a sami dobre viete, som predkladal niekoľko aj pozmeňujúcich návrhov aj zákonov, ktoré boli pre prospech aj keď sa prijal som mal nejaký miš-maš potom tak je to nevykonateľné. A dosvedčila tá prax, že sa to nevykonalo v tej praxi a v tie samosprávy to nevedia uchopiť. Z toho pohľadu dávam pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý v prípade ak dostanem by mal podporu tak sa aj do praxe dostane a bude prospešný pre obce a mestá a bude jednoduchý a bude vykonateľný čo je asi princíp nás, aby sme takéto zákony prípadne ak sú pozmeňujúce návrhy predkladali.
Takže ak dovolíte by som prečítal pozmeňujúci návrh a následne ho predložil spravodajcovi. Takže v predmetnom, v súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku predkladám tento pozmeňujúci návrh.
V predmetnom návrhu zákona navrhujem nasledovné zmeny:
V Čl. 1 bod 1 znie:
1. V § 7 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Z rozpočtu obce sa môžu uhrádzať výdavky spojené s údržbou a zhodnocovaním verejných miestnych a verejných účelových ciest a verejných chodníkov, ktorých správca nie je známy a zároveň sú využívané obyvateľmi obce a na verejný účel."
Poznámka pod čiarou 13a) znie:
„13a) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.".
Ako som prečítal odôvodnenie predmetného návrhu zákona sa navrhuje umožniť obciam použiť svoje prostriedky aj na údržbu ciest a chodníkov, ktorých správca je neznámy avšak sú verejne prístupné a využívané obyvateľmi obce. Pozmeňujúci návrh z dôvodu potreby precizovania novely zákona, vkladá predmetné ustanovenie do § 7 ods. 2, čo nie je povinnosť ale možnosť tak, aby bolo zrejmé, že sa jedná o možnosť nie o právnu povinnosť obcí. Pozmeňujúci návrh ďalej vypúšťa slovné spojenie „iných verejných spevnených plôch", nakoľko takýto pojem právny poriadok Slovenskej republiky nepozná a v praxi by sa jednalo o nevykonateľnú právnu úpravu. V návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem zmeniť i pojem „verejných miestnych a verejných účelových komunikácií" na „verejných miestnych a verejných účelových ciest", a to v súlade so zmenou pojmu „komunikácie" v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá nadobudne účinnosť od 01. 6.2021.
Chcem vás požiadať o podporu lebo vyrieši sa áno poviem trošku pozlátko, nejdeme k podstate problému k tomu sa asi dostaneme časom. Ale určite to bude pomocou pre samosprávy, obce, mestá, ktoré majú s tým problém a budú vedieť využiť tieto finančné prostriedky práve na takéto komunikácie resp. cesty kde sú neznámi správcovia neznámi vlastníci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 10:08 - 10:10 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Takisto chcem vyzdvihnúť podstatu prednesenia správy pánom predsedom Najvyššieho kontrolného úradu a takisto chcem oceniť spoluprácu s NKÚ verzus samosprávy, pretože ak tieto kontroly prebiehajú, tak sú konané na veľmi vysokej úrovni.
Pán predseda pomenoval viacero problémov, ktoré máme v samospráve, nielen sú to nakladanie s odpadom, skládky, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, čo pomenoval veľmi správne, že tie rozdiely sa nezmenšujú, ale sa zväčšujú a, žiaľ, nejaký účinný model, ktorý by bol funkčný, doteraz nemáme prijatý v rámci Slovenskej republiky.
Takisto kolega, môžem reagovať priamo, ktorý pomenoval ďalšiu, ďalší problém samospráv je vzťah fungovania, a to je primátor verzus poslanci a verzus hlavní kontrolóri. Tento vzťah je v súčasnosti veľmi narušený politikou, veľká politika sa, žiaľ, nám preniesla aj do samospráv aj do malých obcí a máme veľa miest a samospráv, ktoré v súčasnosti, by som povedal, stoja vo svojom rozvoji, pretože poslanci nepodporujú primátora, primátor má problém presadiť akýkoľvek návrh, dokonca niektorí nemajú prijaté ani rozpočty na tento rok, neprijímajú žiadne výzvy do nových projektov a tým pádom celá samospráva je poznačená prichádzajúcimi voľbami. Tu by som možno len vyjadril len také moje prianie a dúfanie, aby sa zlepšila politická kultúra nielen vo verejnej správe, ale aj v štátnej správe, pretože...


===== ...to rok neprijímajú žiadne výzvy do nových projektov a tým pádom celá samospráva je poznačená prichádzajúcimi voľbami.
Tu by som možno len vyjadril a také moje prianie a dúfanie, aby sa zlepšila politická kultúra nielen vo verejnej správe, ale aj v štátnej správe. Pretože takúto by som až nenávistnú politiku zažívame aj tuná v parlamente a v celej spoločnosti.
Takže ďakujem za takúto korektnú predloženú správu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 10:08 - 10:10 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Takisto chcem vyzdvihnúť podstatu prednesenia správy pánom predsedom Najvyššieho kontrolného úradu a takisto chcem oceniť spoluprácu s NKÚ verzus samosprávy, pretože ak tieto kontroly prebiehajú, tak sú konané na veľmi vysokej úrovni.
Pán predseda pomenoval viacero problémov, ktoré máme v samospráve, nielen sú to nakladanie s odpadom, skládky, vyrovnávanie regionálnych rozdielov, čo pomenoval veľmi správne, že tie rozdiely sa nezmenšujú, ale sa zväčšujú a, žiaľ, nejaký účinný model, ktorý by bol funkčný, doteraz nemáme prijatý v rámci Slovenskej republiky.
Takisto kolega, môžem reagovať priamo, ktorý pomenoval ďalšiu, ďalší problém samospráv je vzťah fungovania, a to je primátor verzus poslanci a verzus hlavní kontrolóri. Tento vzťah je v súčasnosti veľmi narušený politikou, veľká politika sa, žiaľ, nám preniesla aj do samospráv aj do malých obcí a máme veľa miest a samospráv, ktoré v súčasnosti, by som povedal, stoja vo svojom rozvoji, pretože poslanci nepodporujú primátora, primátor má problém presadiť akýkoľvek návrh, dokonca niektorí nemajú prijaté ani rozpočty na tento rok, neprijímajú žiadne výzvy do nových projektov a tým pádom celá samospráva je poznačená prichádzajúcimi voľbami. Tu by som možno len vyjadril len také moje prianie a dúfanie, aby sa zlepšila politická kultúra nielen vo verejnej správe, ale aj v štátnej správe, pretože...


===== ...to rok neprijímajú žiadne výzvy do nových projektov a tým pádom celá samospráva je poznačená prichádzajúcimi voľbami.
Tu by som možno len vyjadril a také moje prianie a dúfanie, aby sa zlepšila politická kultúra nielen vo verejnej správe, ale aj v štátnej správe. Pretože takúto by som až nenávistnú politiku zažívame aj tuná v parlamente a v celej spoločnosti.
Takže ďakujem za takúto korektnú predloženú správu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 10:48 - 10:49 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Takisto vítam, že sa rieši táto problematika a len pár otázok na predkladateľa čo sa v tom zákone jasne definuje. Po prvé. Čo bude po roku 2024 so subjektami, ktoré boli v registri, čiže budú okamžite vylúčení alebo na to pôjde zvlášť nejaká právna úprava. Na druhej strane registrácia týchto subjektov, kde ktokoľvek predloží papiere, bude zaradený do registra a my budeme mať povinnosť ho jednoducho uviesť. Následne už samotný výkon, áno, bude kontrolovaný školskou inšpekciou, čo je v poriadku, ale nebolo by vhodnejšie, aby aj pri registrácii bolo aspoň vyjadrenie školského úradu alebo relevantnej inštitúcie, ktorá schváli, aby takýto subjekt bol zaradený, z toho dôvod by vyplývalo, že ktokoľvek predloží papiere, bude automaticky registrovaný a tam by mohol nastať veľký problém aj z pohľadu možno etiky alebo toho, čo sa bude na danom predprimárnom vzdelávaní uskutočňovať. Čiže toto by som možno poprosil predkladateľa ako toto myslel. No a samozrejme už potom je to, je to celkom dobre dopracované, toto mi pripadá také nedotiahnuté. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 20:03 - 20:05 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani vicepremiérka, už ministerstvo samotné hovorí, že to je ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja. Regionálny rozvoj sa dá robiť, len ak sa zapojí čo najväčšia masa ľudí, ktorí budú mať jediný cieľ, aby sa celá krajina pozdvihla. A na to potrebujete mať ľudské kapacity, ale aj finančné kapacity.
Máte problém, pretože máte veľkú fluktuáciu ľudí na ministerstve. Dokonca aj pán štátny tajomník váš odišiel.
Po druhé, množstvo ľudí, ktoré tam aj príde nových, kým sa vôbec zaučí a zistí, kde prišlo, ako sa narába v jednotlivých oblastiach, či je to regionálny rozvoj alebo eurofondy, tak buď vám opätovne odchádza, alebo jednoducho sa hľadajú. Takto sa premrhali možno tento posledný rok, pretože keď hovoríme o rozvoji, to je o širokej diskusii. Takto mala prebiehať široká diskusia. O pláne obnovy, ktorá bola utajenou diskusiou, kde mali byť ix konferencií a táto cesta bola správna, a vy ste sa vybrali opačnou. Jednoducho ste ho napísali, poslali a o nás bez nás.
Na druhej strane, čo sa týka operačného programu, viete, že ten sa komunikuje dlho predtým, ako ste začali. Čiže jednoducho ten bol pripravený, že má byť jeden operačný program. Tu chcem len povedať, že napriek tomu, ako hovoríte, problém je, že ani výzvy nevypisuje samotné ministerstvo, len dve výzvy vypísalo na moderné technológie a COVID bolo, ako priame. To znamená, moderné technológie dodnes neboli vyhodnotené, to je zhruba trištvrte roka.
Čo sa týka samotnej informatizácie NTZI, ako vyhodnocoval, no sami dobre vidíte, že tie dáta, ktoré boli poskytované, boli korektné. Ja som bol na konferencii, jednoducho dátové centrá sú nedostatočné atď., je tam veľa problémov, ktoré musia riešiť, takisto vakcinačné čakárne atď. Samotný regionálny rozvoj, zrušili ste zákon o NRO, teraz ho tvoríte, teraz je regionálny rozvoj, kde je centralizmus úplne centrálny bez ľudí z regiónov atď. atď. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 17:04 - 17:05 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Ja sa pridám tak isto možno k pánovi poslancovi, lebo hovoril koľko veľa vecí sa spravilo a ako regióny sa štartovali cez IUC, Esperg a UMRE, s rómskymi komunitami ako sa začalo pracovať, zákon o najmenej rozvinutých okresoch, len trošku sa zabudlo povedať, že za ten rok v tých regiónoch sme asi nejako to veľa nepocítili. Áno, UMRE sa skreovali, tak isto aj SPR, čo sú regióny, ale v každom kraji je to ináč. To znamená, tam to nie je štandardné, že pre všetkých rovnako. A na druhej strane, najprv ste zlikvidovali najmenej rozvinuté okresy, rozpustili sa kompletne štruktúry, nedofinancovali sa organizácie, ktoré mali tento rozvoj robiť a po roku sa zistilo, že asi nejaký MRO je potrebný, tak teraz ste pripravili nový zákon o regionálnom rozvoji a o najmenej rozvinutých okresoch. Tak som zvedavý ako tieto lepšie zákony budú predstavené, keď som povedal, že v nich je centralizmus a nie decentralizácia do regiónov a do lokálnych štruktúr.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 16:49 - 16:51 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán poslanec Takáč, jednu vec si vystihol veľmi dobre, pretože poľnohospodárstvo úzko súvisí s vidiekom, rozvojom vidieka, ale aj s produkciou aj lokálnych potravín. A ako si namietal, že dochádza k centralizácii a centralizmu v rámci ministerstva pôdohospodárstva, by som doplnil, že dochádza skoro vo všetkých ministerstvách, aj vrátane ministerstva regionálneho rozvoja. Je, dokonca teraz má prísť nový návrh zákona o regionálnom rozvoji a samotné plány regionálneho rozvoja majú tvoriť šiesti ľudia a dvaja sú z ministerstva, dvaja sú z okresných úradov a dvaja sú z vyšších územných celkov. Takže aká decentralizácia moci, keď všetko sa centralizuje do jednej centrály? Sami dobre vieme, že celý rozvoj Slovenska je postavený na európskych zdrojoch. Program rozvoja vidieka bol v minulom programovom období, teraz príde samostatný program a samotné mestá a obce na rozvoj samospráv má byť financovaný, mala byť financovaná vo väčšine z týchto zdrojov, tiež ktoré prídu. Táto vláda im pridelila 8 %. V rámci iných krajín hovoríme aj o 35 %. Takže tak asi úprimne sa myslí podpora samosprávy a podpora vidieka, rozvoja. A chcem ešte podotknúť jeden problém, ktorý tu je. Máme tu miestne akčné skupiny. O tom nikto tuná nehovoril. Sú to, je to 200 miliónov eur, ktoré tieto obce, mestá a vidiek mal čerpať. Tieto peniaze pre neschopnosť podpísania čo len jedného, jedného projektu stoja na ministerstve pôdohospodárstva a stoja na ministerstve regionálneho rozvoja v rámci IROP-u a PRV. Dokonca ani nie sú podporené na samotné riadenie. To je veľký problém.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 15:46 - 15:48 hod.

Ján Ferenčák Zobrazit prepis
Pán minister nie je zaťaženie starostov, alebo že zbieranie kuchynského odpadu zaťažuje starostov, ale nečinnosť ministerstva spôsobila to, že sme museli predložiť návrh zákona oddialenie účinnosti. Európska únia to pripúšťala, žiaľ ministerstvo a vy osobne ste sa zaťal a ste si trval na svojom, že nie. Tieto zdroje, ktoré mali prísť do regiónov na vybudovanie kompostárne ako povedal môj kolega, na miesto marca sme boli schvaľovaní v decembri, januári, februári tohto roka. To znamená my sme tie kompostárne museli dávať teraz do výstavby aby sme stihli vôbec koniec roka. My sme od vás žiadali len posunutie účinnosti. Nič vám v tom nebránilo aby ste tie zdroje pre samosprávy ustrážili a uchránili ale vy ste si povedal, že nie, že budete pokutovať a jednoducho to tak pôjde a radšej inšpektorom poviete, že nebudete dávať pokuty. No to je aký prístup. Na druhej strane treba povedať, že keď už hovoríme o envirofonde, napríklad o pomoci zberu kuchynského odpadu, tak prečo ste dal schváliť návrh zákona v novele, kde sa prerozdeľuje envirofond len pre tých čo už zbierajú kuchynské odpady a nie pre tých čo, pripravujú sa a potrebujú do toho dať ďalšie peniaze, lebo všetky tie zdroje, ktoré samospráva na to vynaložila musí premietnuť z vrecka občanov. To znamená, teraz keď my potrebujeme chrániť tak my musíme zvýšiť dane aj z pohľadu odpadov, aby sme mohli tieto vyhlášky poplniť, ktoré ste jednoducho na silu a doslova chceli za každú cenu splniť. Tak isto tie peniaze ste vyčlenili že tma kde sa nachádzajú skládky, čiže tie peniaze čo rozdeľujete týmto ste zobrali tým, kde sú skládky. To znamená, že tie obce majú ešte väčšiu enviro záťaž a jednoducho budú mať menej peňazí. A na druhej strane zatvárate skládky jednu za druhou, dovoľujete tuná spaľovať zahraničný odpad, ktorý sa tu vozí jednoducho a my nemáme kde tieto odpady kde ukladať tak sa vyvážajú niekoľko stoviek kilometrov autami do skladiek, ktoré sú otvorené. Čiže to je aká ochrana životného prostredia...
Skryt prepis