24. schôdza

24.2.2021 - 26.2.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 16:06 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:06

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, do tretice dovoľte, aby som predstavil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
Legislatívna úprava prijatá zákonom č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, s účinnosťou od 21. 7. 2020 výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti podľa § 11 ods. 6 možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, to znamená do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute, čo je pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona č. 71 o správnom konaní, tzv. správny poriadok, v znení neskorších predpisov v praxi takmer nevykonateľné.
S cieľom zvýšenia efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť, sa ustanovuje, že pokutu za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky podľa § 4 zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila 18. februára uznesením č. 94 z roku 2021.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na záver si vás dovoľujem požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 16:06 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:06

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, poslankyne, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 432), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 605 z 24. februára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 135 z 24. februára 2021. Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru k predmetnému návrhu zákona vyjadreného v jeho uznesení uvedenom pod bodom III tejto správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 432), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 136 z 24. februára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 16:06 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:21

Mária Kolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si predložiť návrh vlády Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu Národnej rady s opakovaným predĺžením núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie.
Ako poverená členka vlády si dovoľujem požiadať vás o podporu tohto návrhu, ktorý súvisí s uznesením vlády zo dňa 5. februára, ktorým vláda opätovne predĺžila v zmysle ústavného zákona na obdobie 40 dní – s účinnosťou teda od tohto 8. februára 2021 – núdzový stav.
Uvedomujem si, že prichádza vláda už druhýkrát na pôdu parlamentu, aby požiadala poslancov, poslankyne Národnej rady o predĺženie núdzového stavu. Zaiste, vláda si uvedomuje, že núdzový stav predpokladá možnosť vlády významným spôsobom zasiahnuť do základných práv a slobôd ľudí. Súčasne vláda si uvedomuje, že leží na nej bremeno pozitívneho záväzku štátu prijímať také opatrenia, ktoré sú účinné pre ochranu zdravia a života ľudí.
S ohľadom na to, že čelíme pandémii, a v súvislosti ešte s tzv. britskou mutáciou vírusu pri pandémii ochorenia COVID-19 bez núdzového stavu vláda nebude mať v rukách možnosť, nástroj, ako účinne môže prijímať opatrenia, ktoré sa javia ako dôležité pre ochranu života a zdravia ľudí pri boji s pandémiou.
Znamená to práve možnosť prijímať opatrenia, ktoré súvisia s tzv. lockdownom, to znamená umožniť opatrenia, ktoré súvisia so zákazom vychádzania, obmedzovania aj slobody pohybu, pobytu, so zákazom zhromažďovania.
Vláda si uvedomuje, že sa jedná o významný zásah do základných práv a slobôd. Uvedomuje si, že takýto zásah musí byť nevyhnutný a musí byť primeraný s ohľadom na záujem, pre ktorý takéto obmedzenia prijíma.
Som presvedčená s ohľadom aj na všetky dôvody, ktoré vláda predostrela už v súvislosti s materiálom, ktorým sa obrátila na vládu, ale v súvislosti aj s materiálom, v ktorom bližšie odôvodnila – či už právne, alebo aj skutkovo – dôvody, pre ktoré je potrebné, aby núdzový stav bol opätovne predĺžený. Vláda teda aj dnes dopĺňala (zaznievanie gongu) argumenty pre poslancov, poslankyne Národnej rady svojím uznesením z dnešného dňa, ktorý sme vám takisto zaslali a dali k dispozícii, kde sme bližšie dôvodili jednak právnou argumentáciou, pričom s ohľadom aj na rozhodnutia Ústavného súdu jednoducho vláda má pozitívny záväzok prijímať účinné opatrenia. To znamená, nemôže sa vzdať svojej povinnosti takéto opatrenia prijímať a niesť zodpovednosť aj politické bremeno, ale aj skutočné bremeno, prijímať a robiť také rozhodnutia, ktoré sa javia v tomto momente naozaj za potrebné.
Nie je to len možnosť pre vládu prijímať opatrenia v súvislosti so zákazom vychádzania alebo so zákazom zhromažďovania sa a s obmedzeniami v tejto oblasti. Súvisí to aj s nástrojmi, ktoré súvisia potom so spustením mechanizmov tzv. hospodárskej mobilizácie a v nadväznosti na to možnosť aj pre ministerstvo zdravotníctva, aj pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prijímať také opatrenia, ktoré sú dôležité, aby v domovoch sociálnych služieb, aby v nemocniciach bol dostatočný počet zdravotníkov, ktorí poskytujú práve teraz v dostatočnom množstve služby pre svojich klientov, pre pacientov, ktorých máme v nemocniciach. Súvisí s tým tiež možnosť pre ministra zdravotníctva, pre ministerstvo zdravotníctva prijímať opatrenia z centrálnej úrovne smerom k nemocniciam, ktoré súvisia s otázkou tzv. reprofilizácie dostatočných lôžok pre pacientov, ktoré čelia takémuto vírusu, aby jednoducho nemocnice boli pripravené a s ohľadom na počet hospitalizovaných, ktorý, viete, že aj k dnešnému dňu stúpol už voči 8. februáru o ďalšiu stovku, o ďalšie stovky vlastne ľudí, ktorí sú hospitalizovaní, aby jednoducho nemocnice mali takúto kapacitu a boli schopné poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Môžme zaiste spolu diskutovať o tom, či tieto opatrenia, ktoré prijíma vláda, sú dostatočne účinné. Takáto debata je absolútne legitímna a je namieste, aby sme ju spolu zvádzali, či už je to v rámci koalície, ale aj spolu s opozíciou. Súčasne však treba povedať, že ak by dnes parlament nepredĺžil núdzový stav, neschválil by uznesenie vlády, nepodporil by teda trvanie tohto núdzového stavu a s ohľadom na to možnosť pre vládu, pre ministra zdravotníctva, pre ministerstvo práce prijímať opatrenia, ktoré sú dôležité pre boj s pandémiou, pre vytvorenie kapacít pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí sú či už v domovoch sociálnych služieb, alebo v nemocniciach, tak vláda by vlastne stratila akékoľvek nástroje, aby mohla účinne centrálne realizovať ochranu, starostlivosť ľudí v rámci zdravotnej starostlivosti. Teda pre ochranu života a zdravia. Ľudí by sme fakticky nechali napospas im samotným, nemocnice by sme nechali svojvoľne rozhodovať o tom, v akých kapacitách sú čoho schopné, a nebola by tu možnosť nijakým spôsobom centrálne riadiť boj s touto pandémiou.
V tejto súvislosti si vás preto dovoľujem požiadať o podporu a podporu pri rozhodovaní sa ako poslancov, poslankyne pri rozhodovaní o núdzovom stave.
Určite nie je pravdou, že vláda takýmto spôsobom len jednoducho predlžuje núdzový stav, pretože by nebola schopná, spôsobilá nijakým spôsobom prijímať žiadne opatrenia a bude tak vykonávať do momentu, kým nebude zaočkovaný dostatočný počet obyvateľstva. Takýmto spôsobom k tomu určite vláda nepristupuje. Dnes jednoznačne je potrebné, aby sme núdzovému stavu dali možnosť ešte pokračovať ďalej a súčasne popritom viedli vážnu diskusiu, aké opatrenia naďalej sú potrebné a účinné pre boj s pandémiou. Ak dnes nepredĺžime núdzový stav, necháme ľudí napospas a vláda nebude môcť nijakým spôsobom koordinovane riešiť túto situáciu.
Dovoľujem si vás preto požiadať o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.2.2021 o 16:21 hod.

Mgr.

Mária Kolíková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 16:28

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu vo výboroch.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh vlády na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Určil zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu vo výboroch.
Ústavnoprávny výbor, ako aj výbor pre zdravotníctvo prerokovali návrh vlády 24. februára 2021 a odporúčali Národnej rade súhlasiť s opakovaným predĺžením núdzového stavu. Ústavnoprávny výbor sa ako gestorský výbor uzniesol, že odporúča Národnej rade návrh vlády na opakované predĺženie núdzového stavu schváliť.
Informáciu o prerokovaní predmetného návrhu vlády (tlač 430a), ktorá bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 24. februára 2021, máte k dispozícii.
Týmto uznesením zároveň výbor poveril mňa a pána poslanca Radovana Marcinčina, aby sme na schôdzi Národnej rady plnili úlohy spravodajcov k predmetnému návrhu vlády.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.2.2021 o 16:28 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:31

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, druhýkrát bude Národná rada rozhodovať o vyslovení súhlasu s návrhom vlády na predĺženie núdzového stavu. Ide o nový inštitút, ktorý sme zaviedli do právneho poriadku vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu, ktorá ukázala, že doterajšie vymedzenie núdzového stavu je nedostatočné, pretože okolnosti, ktoré odôvodňujú existenciu a trvanie núdzového stavu, môžu trvať aj dlhšie ako tých 90 dní, s ktorými pôvodne počítal ústavný zákon.
Núdzový, núdzový stav by mal byť zavedený alebo teda vyhlásený alebo predĺžený iba v situácii, keď je to nevyhnutné. A na ten aspekt nevyhnutnosti sa môžme pozrieť z dvoch hľadísk: Jedno hľadisko je zdravotné a druhé hľadisko je právne.
To zdravotné hľadisko súvisí s pandemickou, epidemickou situáciou a v zásade každý, kto sleduje, čo sa v tejto krajine deje, zrejme vie, že existujú dôvody pre to, aby núdzový stav pokračoval. Existujú preto, lebo situácia je vážna, počet pozitívnych, zistených pozitívnych infikovaných ľudí stále neklesá, čo je horšie, ľudia sú v nemocniciach na hranici ich kapacít a ľudia každodenne zomierajú. Čiže asi nemá veľký zmysel viesť debatu o tom, či existujú alebo neexistujú zdravotné dôvody pre to, aby sme tu mali núdzový stav. Tie dôvody nepochybne existujú.
No ale potom sú tu právne dôvody, lebo, samozrejme, že núdzový stav nie je jediný spôsob, akým bojovať s pandémiou, a myslím si, že my ako Národná rada a inštitút parlamentnej kontroly predlžovania núdzového stavu je tu najmä preto, aby posúdil, či existujú právne dôvody pre to, aby núdzový stav ďalej trval, a rozhodol o tom. Vláda rozhodla o tom, že predĺži núdzový stav, lebo je presvedčená, že dôvody na pokračovanie núdzového stavu naďalej trvajú, a my tu teraz máme posúdiť na základe návrhu, ktorý nám dodala vláda, či tie dôvody vidíme tiež a či vyslovíme súhlas s tým predĺžením.
Tu by som chcel dať aj kolegyniam a kolegom, poslankyniam a poslancom, ale aj verejnosti do pozornosti, že okrem návrhu vlády na vyslovenie súhlasu, ktorý sme dostali ako základný materiál, dnes vláda schválila ďalší materiál, sprievodný materiál ministerstva spravodlivosti, ktorý vysvetľuje, práve viac sa venuje tým právnym dôvodom a podľa môjho názoru je potvrdením správnosti zavedenia parlamentnej kontroly do predlžovania núdzového stavu.
Keď sa núdzový stav vyhlasoval minulý rok alebo keď vláda rozhodla o jeho nie predĺžení, ale teda dlhšom trvaní v rámci tej hranice 90 dní, tak neboli tam žiadne podrobné dôvodové správy. Keď sme my ako Národná rada prvýkrát vyslovovali súhlas s predĺžením núdzového stavu, tak sme tu mali materiál, ktorý aj opoziční kolegovia oprávnene kritizovali, že bol na dvoch A4 napriek tomu, že situácia, zdravotná situácia bola nepochybne vážna, nepochybne odôvodňujúca predĺženie núdzového stavu, tak tie dôvody právne neboli v tom materiáli dostatočne vysvetlené. Ale bolo to prvý raz, vtedy sme k tomu viacerí, viacerí vystupovali, viacerí sme povedali, že materiál, ktorým vláda žiada parlament o súhlas s predĺžením núdzového stavu, by mal byť podrobnejší.
A ja len vítam, že ten materiál, ktorý dnes máme k dispozícii, síce v podobe dvoch materiálov, jedného, ktorý pôvodne prišiel do parlamentu, a druhého, ktorý ministerstvo spravodlivosti dodatočne aj na základe požiadaviek poslancov pripravilo a doplnilo, nám dáva oveľa komplexnejší obraz, oveľa komplexnejšie zdôvodnenie potreby predĺženia núdzového stavu.
Máme tu argumenty o tom, alebo argumenty, ktoré sa týkajú toho, že núdzový stav je nielen potrebný, ale je nevyhnutný, že bez núdzového stavu by sme niektoré, niektoré inštitúty, ktoré dnes máme k dispozícii, nevedeli použiť. Rovnako v materiáli, ktorý doplnilo ministerstvo spravodlivosti, sú popísané opatrenia, ktoré sa realizujú v rámci predĺženého núdzového stavu. Lebo vláda teoreticky môže vyhlásiť núdzový stav a nemusí zaviesť žiadne opatrenia. Môže ho vyhlásiť takpovediac do rezervy, aby tie opatrenia mohla zaviesť, keď ich potrebuje, ale je dôležité, aby sme my ako Národná rada, keď rokujeme o predĺžení núdzového stavu, vedeli aj o tom, s akými opatreniami vláda počíta, ktoré už realizuje alebo ktoré prípadne, prípadne zvažuje. Sú to opatrenia týkajúce sa zásahu do základných práv a slobôd, do slobody pohybu, zákaz vychádzania, obmedzenia práva zhromažďovať sa, ale aj opatrenia hospodárskej mobilizácie či už v rezorte zdravotníctva, alebo v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny.
To doplnenie obsahuje aj vyhodnotenie opatrení, ktoré boli doteraz realizované v rámci núdzového stavu, ktorý tu trvá, ktorý je už teraz druhýkrát predĺžený, a obsahuje aj pohľad vlády na prognózu, teda na, teda isté očakávanie toho, či bude ešte v budúcnosti potrebné núdzový stav predlžovať, či tá situácia je taká, že toto je posledné predĺženie, alebo budeme túto otázku musieť riešiť ešte aj v blízkej dobe.
Čiže ja chcem uvítať, že vláda k tomu pristúpila takýmto spôsobom a špeciálne zo strany ministerstva spravodlivosti že došlo k doplneniu tej informácie a k podrobnejšiemu a k pregnantnejšiemu odôvodneniu potreby predĺženia núdzového stavu. A smerom do budúcnosti si dovolím vyjadriť nádej, že takéto podrobnejšie odôvodnenie bude súčasťou už toho návrhu, s ktorým vláda príde do parlamentu, že sa tam nebu... nebude potrebné dodatočne, dodatočne odôvodňovať alebo dopĺňať to odôvodnenie. A ja tam vidím zjavný pokrok.
Samozrejme, že je legitímne, ak to budete kritizovať, ak s tým budete nespokojní, ak to budete považovať za nedostatočné, ale ja vidím výrazný krok vpred medzi tými pôvodnými rozhodnutiami o núdzovom stave, ktoré realizovala vláda na základe informácií, ktoré mala k dispozícii, že situácia je kritická, ale bez toho, aby to potrebovala nejako podrobnejšie odôvodňovať, aj medzi tými dvoma stranami, na základe ktorých sme rozhodli o prvom predĺžení núdzového stavu. Tuto máme dostatočný základ, aby sme mohli viesť diskusiu, aby sme sa mohli pýtať pani ministerky, ak by tu boli ďalší členovia vlády, tak aj ďalších členov vlády, lebo núdzový stav nesúvisí iba s jedným rezortom, a teda to je jedna z vecí, ktorú by som aj ja uvítal, keby tu vláda bola zastúpená v širšom zložení, aby tu boli aj ďalší členovia vlády, ktorých rezortov a pôsobnosti sa núdzový stav týka.
A tak ako minule, aj teraz by som vyslovil nejaké očakávania, ktoré by mohli smerom do budúcnosti viesť k zlepšeniu parlamentnej kontroly a aj našej možno budúcej rozpravy, ak to bude potrebné, vo vzťahu k materiálu, ktorý je predkladaný. Som presvedčený, že pri informáciách o realizovaných opatreniach by bolo správne uviesť aj konkrétne ustanovenia, na základe ktorých je to-ktoré opatrenie realizované, či už ide priamo o opatrenia a zásahy do základných práv, prípadne uloženie povinnosti podľa ústavného zákona o núdzovom stave, alebo ide o ďalšie opatrenia, ktoré sú naviazané na núdzový stav, ale sú zahrnuté v iných právnych predpisoch. Čiže aby sme mali jasný právny prehľad, ktoré ustanovenia sú aktivované núdzovým stavom a ktoré ustanovenia sa používajú.
Myslím si, že v materiáli by malo byť dôkladnejšie vysvetlené, prečo ciele sledované týmito opatreniami sú realizovateľné len v režime núdzového stavu, lebo mnohé z cieľov sú dosiahnuteľné aj inými prostriedkami. A pokiaľ sú dosiahnuteľné inými prostriedkami, povedzme mäkšími, menej zasahujúcimi do základných práv a slobôd, menej zasahujúcimi do súkromia ľudí, ale aj do ekonomiky, tak treba zvážiť, zvážiť tie prostriedky a k opatreniam núdzového stavu pristupovať naozaj iba vtedy, keď rovnaké alebo podobné ciele nevieme dosiahnuť inými, mäkšími prostriedkami, ktoré by sme vedeli realizovať mimo režimu núdzového stavu.
Rovnako by som považoval za žiaduce, keby ten odpočet bol úplný, teda keby sme, keby neboli tie opatrenia spomínané takpovediac ilustračne, že niečo zo zdravotníctva, niečo, niečo zo sociálnych vecí, niečo podľa ústavného zákona, ale bol by tam úplný výpočet všetkých realizovaných, ale aj zvažovaných opatrení naviazaných na núdzový stav.
Rovnako by som uvítal, keby vyhodnotenie doteraz realizovaných opatrení bolo podrobnejšie, bolo také, že by boli posúdené dopady jednotlivých opatrení. Ja viem, že je to veľmi komplikované a nie vždy je to možné urobiť. Nie vždy je možné nejakým spôsobom kvantifikovať, alebo čo i len špecifikovať dopady jednotlivých opatrení, keď tie opatrenia pôsobia ako celok, ale myslím si, že by sme sa mali pozrieť na opatrenia naviazané na núdzový stav aj touto optikou, ako je ktoré z nich účinné, akým spôsobom, akým spôsobom ktoré funguje alebo nefunguje a keď nefunguje, tak prečo nefunguje.
Rovnako by bolo správne, keby v materiáli tohto typu v budúcnosti, ak o ňom budeme musieť rokovať, bola aj konkrétnejšia predstava o tom, za akých podmienok bude potrebné pokračovať v núdzovom stave aj ďalej a znova ho predlžovať a za splnenia akých podmienok bude možné od núdzového stavu upustiť a pokračovať inými prostriedkami, ktoré nie sú naviazané priamo na trvanie núdzového stavu.
No a nakoniec mal by takýto materiál podľa môjho názoru obsahovať aj analýzu možností, ako pokračovať aj bez predlžovania núdzového stavu, lebo to je to, o čo by sme sa mali usilovať, aby sme núdzový stav ukončili, aby sme prešli do normálu, a zaznelo to dnes už viackrát a, samozrejme, že normálna situácia tu bude, keď bude dostatočne obyvateľstvo preočkované, bude vytvorená kolektívna imunita, ale to, samozrejme, neznamená, že dovtedy je možné mať núdzový stav. Núdzový stav je možné mať iba vtedy, keď tú situáciu nevieme zvládnuť prostriedkami, ktoré sú nám aj mimo núdzového stavu k dispozícii.
A častokrát sa vo verejnosti diskutuje aj o tom, že či sa majú otvárať, zatvárať prevádzky, aké opatrenia sa prijímajú, tak tu by som si dovolil upozorniť na takú jednu drobnosť, ktorá uniká tej verejnej debate, že ono to síce súvisí, ale nevyplýva to bezprostredne z núdzového stavu. Je možné mať núdzový stav a pritom otvorené všetky prevádzky, otvorené kostoly, možné, umožnené hromadné, hromadné podujatia a využívať len iné opatrenia, ktoré sú naviazané na núdzový stav. A rovnako je možné zrušiť núdzový stav a naďalej mať zatvorené väčšinu, väčšinu obchodov, reštaurácie aj kostoly. To sú veci, ktoré sa realizujú nezávisle od seba, a teda je legitímne o nich hovoriť spolu, lebo, samozrejme, že ony súvisia. Ide v jednom aj v druhom prípade o opatrenia, ktoré smerujú k potláčaniu, potláčaniu pandémie, ale nie je to jedna k jednej. Ak dnes rozhodneme o tom, že, alebo zajtra, že súhlasíme s predĺžením núdzového stavu a núdzový stav bude pokračovať, neznamená to, že ak sa situácia zlepší, tak napríklad nebude možné otvoriť niektoré prevádzky. A rovnako, ak by sme dnes alebo zajtra neodhlasovali predĺženie núdzového stavu, tak to neznamená automaticky, že deň nato sú otvorené všetky obchody a všetky reštaurácie a kostoly, lebo tie nie sú zatvorené v dôsledku rozhodnutia vlády o núdzovom stave, ale v dôsledku opatrení Úradu verejného zdravotníctva.
Čiže áno, v budúcnosti, ak budeme pokračovať v predlžovaní núdzového stavu, ak to bude potrebné a ak to bude nevyhnutné, tak bude legitímne, a teda neberem nikomu právo ani dnes hovoriť aj o tých iných opatreniach. Len chcem upozorniť na to, že nie všetky opatrenia, ktoré sa realizujú v rámci boja proti pandémii, sú priamo naviazané na núdzový stav, ale o tom by sme tiež mali hovoriť, lebo ak dokážeme účinne bojovať proti pandémii aj bez núdzového stavu, tak hneď, ako to bude možné, tak by sme k tomu mali pristúpiť.
Čiže ja budem hlasovať za vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu. Myslím si, že je to dôvodné, existujú na to dôvody ako na strane epidemickej situácie, tak právne dôvody z hľadiska nástrojov, ktoré na zvládanie pandémie potrebujeme. Vítam lepšie odôvodnenie návrhu zo strany vlády a verím, že nabudúce, ak to bude potrebné, tak to odôvodnenie bude ešte lepšie a nebudeme sa musieť tu už zaoberať tým, že čo by tam ešte malo byť v tom odôvodnení, ale budeme hovoriť o tom, čo v tom odôvodnení je, a diskutovať o tom, že či naozaj tie dôvody platia alebo, prípadne či je možné pandémiu účinne zvládať aj bez toho, aby sme opäť predĺžili núdzový stav.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.2.2021 o 16:31 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:49

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, ďakujem aj za tvoju prácu, ty si si po preštudovaní toho pôvodného materiálu naozaj povedal teda u nás na klube, že čo ti tam chýba. My sme si to vzali za svoje, dali sme to ako podmienku a následne pani ministerka spravodlivosti vypracovala ten sprievodný materiál dodatočný. A ja musím povedať, že spravila naozaj dobrú robotu. Dokonca viem, že spolupracovala aj s pánom ministrom Krajniakom, že je to tam teda podrobne popísané.
Čo chcem povedať, ja by som očakávala trošku lepšiu časť za ministerstvo zdravotníctva. Aj to ma mrzí, že pri takto dôležitej zdravotníckej téme tu nikto za ministerstvo zdravotníctva nie je, a chcem to povedať nahlas aj tu, lebo na výbore bol štátny tajomník Stachura, viem, že pani ministerka je teda vyzbrojená odpoveďami aj na zdravotnícke otázky, napriek tomu si myslím, že hlavne z pohľadu zdravotníctva je tento nevyhnut... tento mimoriadny stav a predĺženie núdzového stavu nevyhnutné.
To, čo by som chcela hlavne povedať, čo by sme nevedeli dosiahnuť, to znamená, čo si sa pýtal, čo by sme z pohľadu zdravotníctva nevedeli dosiahnuť mäkšími cestami a čo vieme dosiahnuť, iba ak máme vlastne ten núdzový stav predĺžený, to je vlastne, to je vlastne napríklad riadenie nemocničného personálu alebo reprofilizácia lôžok nemocníc, ktoré vlastne môžme robiť len z pohľadu hospodárskej mobilizácie, len subjektov hospodárskej mobilizácie. A čo je veľmi dôležité, aj peniaze naviazané na opatrenia, presuny, prerábky kvôli COVID-u, toto všetko ide teraz mimo zdravotníckeho rozpočtu, je na to mimoriadny balík. Ak by sme tu nemali núdzový stav, tak by na to veľmi doplatilo ministerstvo zdravotníctva.
Ja som teda za zdravotníctvo mala potrebu povedať týchto pár slov a poďakovať pani ministerke za veľmi kvalitný materiál.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 16:49 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:51

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vo vašom návrhu ma trocha vyrušuje čl. III, už som to spomínal aj na zdravotníckom výbore, kde sa udáva fakt, že do normálu, kedy nebudeme potrebovať núdzový stav, sa dostaneme, keď dosiahneme kolektívnu imunitu. Je to tam spomínané a o tej kolektívnej imunite sa hovorí, ju dosiahneme, ak budeme, preočkujeme 60 až 80 % populácie. Z toho potom vychádza, že pri dnešných dvoch percentách očkovaných obyvateľov Slovenska ten stav môžme dosiahnuť možno za rok-dva, takže toto sa mi celkom nepáči.
A úplne akceptujem, že núdzový stav potrebujeme kvôli zdravotníctvu, aby bolo riadené tak, ako má byť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 16:51 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:52

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, vy ste povedali, že ako je dobré, že máme dnes parlamentnú kontrolu nad tým mechanizmom predlžovania núdzového stavu, a ja sa chcem spýtať, ako sa tá parlamentná kontrola v praxi z pohľadu občanov prejavila. Na predĺženie núdzového stavu vám stačí jednoduchá väčšina v parlamente, to znamená o jedného poslanca viac, ako je počet, ako je polovica z prítomných poslancov, čo vládna koalícia, ktorá disponuje 95 hlasmi, má v podstate kedykoľvek. Čiže tá parlamentná kontrola predlžovania núdzového stavu je iba taká formálna, naozaj formálna a si myslím, že ľudia to už aj vnímajú a sú z toho veľmi nešťastní, pretože nevládzu. Nevládzu a nechcú žiť v takomto systéme, ktorý im vaša vláda pripravila.
A, pán poslanec Dostál, vy ste v podstate až tak zle nehovorili, ale keďže na tlačovke, ktorú ste za váš klub alebo s vaším klubom mali len pred pár hodinami, predsedníčka vášho poslaneckého klubu poslankyňa Zemanová už vtedy povedala, že váš klub predĺženie núdzového stavu jednoducho podporí, takže tieto vaše výhrady a divadlo o tom, aké máte s tým nejaké možno v niečom problémy, ja vnímam len ako nejakú pózu, že áno, nesúhlasíte možno s niektorými vecami a s niektorými mechanizmami, ale v konečnom dôsledku to aj tak vždy podporíte. Takže je to len póza, ktorá je v podstate pre tých zúfalých ľudí signálom, že táto vláda nemá záujem s tým nič urobiť, pretože pre vás sú len tie virtuálne ukazovatele o zaočkovanosti a podobných veciach, ale v skutočnosti sú to opatrenia vašej vlády, ktoré gniavia ľudí, a nie, nie samotný ten vírus.
A treba si povedať aj to, že vždy po ďalšej etape, alebo po ďalšej tej, ďalšom kole plošného testovania vždy potom tu vypukla nakazenosť, vystúpalo do vyšších čísel, čiže nad týmto by ste sa mali zamyslieť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 16:52 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:54

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Dostál, ja chcem zareagovať na dve veci, ktoré ste povedali vo svojom príspevku. Prvá vec sa týkala toho, že ste mali takú výčitku alebo ste teda povedali, že vás mrzí, že je tu iba pani ministerka spravodlivosti. Ono to bolo vlastne aj v prvom schvaľovaní predĺženia núdzového stavu, keď tu bol prítomný iba podpredseda vlády pán Hollý. Tak ja vám chcem povedať, pán poslanec, že to vlastne svedčí o tom postoji tej vlády, o tom, ako sa stavia tej parlamentnej kontrole alebo ako si váži poslancov ako zbor pri tejto, pri prerokovaní tejto veci, pretože keby naozaj vláda berie vážne tento bod a chce mať záujem interagovať s poslancami, odpovedať na ich otázky, predkladať nám ďalšie informácie, tak by tu bol minimálne minister zdravotníctva a predseda vlády a určite aj nejakí ďalší ministri.
Potom skoro na konci ste povedali, že vítate lepšie odôvodnenie toho zdôvodnenia, prečo by sme mali opätovne schváliť predĺženie núdzového stavu. Súhlasím s vami, pán poslanec, že je to lepšie, ako to bolo naposledy, ale stále si myslím, že je to nedostatočné.
Prvá vec, ktorá je nedostatočná, je nielen obsah, ale aj čas, kedy to odôvodnenie prišlo, pretože prišlo to iba dnes ráno okolo 9.30. Mali sme tieto informácie mať k dispozícii už v čase, kedy bola zverejnená tlač, aby sme sa s tým mohli riadne oboznámiť, a nie pár hodín pred rokovaním.
A tie výčitky z vašej strany o tom, teraz myslím konkrétne vás, čo vlastne v tom dokumente chýba, boli už pri tom prvom schvaľovaní toho núdzového stavu, takže kľudne ministerstvo aj vláda mali dostatočný čas na to, aby tie výčitky reflektovali do toho návrhu. Mohlo to byť už oveľa kvalitnejšie spracované, mohli tam byť tie prognózy, vyhodnotenia, porovnávanie, a namiesto toho tam máme iba pár nejakých čísiel, ktoré v podstate ani poriadne neodôvodňujú samotný návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 16:54 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, hovorili ste veľmi dlho, ostatne ako vždy. Hovorili ste o mnohých skutočnostiach. Len ten povestný klinec ste neudrel po hlavičke. A čo ste sa hanbil, pán Dostál? Však už aj minister Krajčí sa prekecol, že vláda sa bojí protestov a vzbúr. Nie je to ten klin, hlavička klinca, práve toto? A to, čo ste povedal, že to nie je rozhodnutie vlády ale Úradu verejného zdravotníctva, to je snáď len pľuvanec do tváre pre všetkých, ktorí prišli o prácu, skrachovali im firmy.
A ešte k jednej veci sa chcem vyjadriť. Je núdzový stav, áno? Nemôžu sa ľudia zhromažďovať. Ale ako cestujú na odberné miesta ľudia z malých dedín? No v autobusoch a dosť husto tam sedia. A pred odbernými miestami, videl som to na vlastné oči, je niekde nátresk ako za komunistov, keď sa čakali banány v rade. Jednoducho Sodoma, Gomora. To, že hráte pózu, povedal pán Kotleba a povedal pravdu. Ste pózer, vy len slabučko hryzkáte.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.2.2021 o 16:56 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video