25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 13:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, opäť dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Dôvodom vypracovania uvedeného návrhu zákona je implementácia niektorých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dohľade nad trhom a súlade výrobkov.
V návrhu zákona sa realizujú zmeny týkajúce sa oprávnení colných orgánov pri kontrole plnenia povinností pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti a upravujú sa podrobnosti dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti a určovania ich hodnoty. Ustanovuje sa, že príslušným colným orgánom na kontrolu a prípadné pozastavenie prepustenia dovážaného výrobku do colného režimu, voľný obeh, je colný úrad, ako aj to, že colný úrad dovážaný výrobok zničí vtedy, ak tak nariadi orgán dozoru, dohľadu a kontroly.
Návrhom zákona sa upravujú niektoré ustanovenia Colného zákona, zákona o Finančnej správe na základe poznatkov získaných v aplikačnej praxi.
Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, na záver mi dovoľte požiadať vás o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 13:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:57

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

16.3.2021 o 13:57 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:59

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dôvodom tohto návrhu zákona je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 20. júna 2020, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu podnikov kolektívneho investovania, ktorej hlavným cieľom je odstránenie prekážok, ktoré doteraz bránili správcom fondov kolektívneho investovania plne využívať výhody z vnútorného trhu pri cezhraničnej distribúcii fondov kolektívneho investovania.
Návrhom zákona sa upravujú aj podnety z aplikačnej praxe, najmä z oblasti alternatívnych investičných fondov. Ide o legislatívne úpravy, ktorými sa spresňuje znenie zákona s cieľom jeho jednoduchšej aplikácie, čo by malo napomôcť k ďalšiemu rozvoju segmentu kolektívneho investovania.
Rozširujú sa tiež možnosti Národnej banky Slovenska pri vykonávaní dohľadu nad subjektami, ktoré konajú v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní a bez príslušného povolenia.
Prijatie navrhovaného zákona nebude mať vplyv, samozrejme, na rozpočet verejnej správy a predpokladá sa pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie zvýšením konkurencieschopnosti správcov fondov kolektívneho investovania.
Štandardne nie je... návrh zákona, pardon, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky aj ústavnými zákonmi, aj zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011, schválila vláda Slovenskej republiky 24. februára 2021.
Dovolím si vás požiadať o prerokovanie predloženého návrhu zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

16.3.2021 o 13:59 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:01

Jozef Hlinka

14:03

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám predložiť materiál, návrh na uzavretie Dohody, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu, skrátene ESM.
Táto dohoda predstavuje výsledok dvojročných negociácií o úprave fungovania a o posilnení ESM, na ktoré bola dosiahnutá politická dohoda ministrov financií eurozóny, tzv. euroskupina, v novembri 2020, a to na základe splnenia podmienky dostatočného zníženia rizík vo finančnom sektore.
ESM je záchranný nástroj, ktorý počas finančnej a dlhovej krízy pomohol viacerým krajinám vo finančných ťažkostiach. Jeho akcionármi sú členské štáty eurozóny, čo mu zabezpečuje silné postavenie na trhu s vysokým ratingom. Základné prvky reformy ESM boli lídrami EÚ schválené už v roku 2018.
Reforma ESM prináša najmä výrazne užitočnejšie nástroje pre krajiny, ktoré majú zodpovednú fiškálnu politiku, čo je výhodné aj pre Slovensko, ktoré sem spadá, posilnenie postavenia a úloh ESM pri poskytovaní úverov či vytvorenie zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný rezolučný fond v rámci bankovej únie.
Podpisom tejto zreformovanej zmluvy nám nevznikajú nové finančné záväzky voči ESM ani dnes, ani v budúcnosti.
Dohoda je prezidentskou zmluvou, ktorá bola schválená vládou 13. januára a následne podpísaná na úrovni stálych predstaviteľov krajín EÚ v Bruseli.
Vážený pán podpredseda a predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám vám preto na prerokovanie návrh na uzavretie dohody, ktorou sa zmení zmluva o ESM, a žiadam o vyjadrenie vášho súhlasu s jej uzavretím.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

16.3.2021 o 14:03 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:05

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (tlač 427).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 436 z 1. marca 2021 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet do 15. marca 2021. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 436 z 1. marca 2021 výbor prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu a prijal k nemu uznesenie č. 153 zo dňa 16. marca 2021. Uvedený výbor vyslovil súhlas s uvedenou zmluvou a odporučil Národnej rade s dohodou vysloviť súhlas.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 157 zo dňa 16. marca 2021. Výbor ma určil za spravodajcu výboru, zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

16.3.2021 o 14:05 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:08

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Opäť, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh Dohody, ktorou sa mení Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií.
Je nevyhnutné vykonať zmeny v existujúcej dohode o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií, ktoré umožnia skoršie zavedenie spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre jednotný fond na riešenie krízových situácií. Tento krok by mal výraznou mierou posilniť stabilitu a znižovať existujúce riziká na finančných trhoch Európskej únie.
Nevyhnutné zmeny zahŕňajú opatrenia, ktoré umožnia zabezpečiť, aby požiadavky na zníženie rizika boli úmerné úrovni ambícií spoločného zabezpečovacieho mechanizmu počas prechodného obdobia s obdobím ustáleného stavu. Primárne ide o zavedenie mechanizmu zdieľania tzv. mutualizácie mimoriadnych ex post príspevkov odvádzaných finančnými inštitúciami do spoločného fondu na riešenie krízových situácií spôsobom, aby kopíroval princípy súčasnej využívanej mutualizácie pravidelných ex ante príspevkov.
Dohoda sa bude uplatňovať až po tom, ako všetky zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu a jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií, dospejú k záveru, že sa dosiahol dostatočný pokrok v znižovaní rizika, a zároveň nadobudne účinnosť uznesenie Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu o schválení používania spoločného zabezpečovacieho mechanizmu.
Samotným podpisom dohody nevznikajú Slovenskej republike žiadne dodatočné záväzky, pretože táto zmluva pre Slovenskú republiku nadobúda účinnosť až po tom, ako Slovenská republika ukončí vnútroštátne ratifikačné legislatívne procesy.
Súhlas s podpisom dohody a následnou ratifikáciou vyjadrila vláda Slovenskej republiky dňa 13. 1. 2021 uznesením 20/2021.
Dohoda bola podpísaná stálou predstaviteľkou Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli dňa 27. 1. 2021.
Plnú moc pre podpis dohody s výhradou ratifikácie vystavila pani prezidentka Slovenskej republiky.
Materiál je predkladaný na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky za účelom ratifikácie dohody, ktorá je medzinárodnou prezidentskou zmluvou.
Dovoľujem si vás týmto požiadať o prerokovanie návrhu a ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 14:08 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:11

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou, ktorou sa mení Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (tlač 428).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 437 z 1. marca 2021 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet do 15. marca 2021. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky a prijal k nemu uznesenie č. 154 zo dňa 16. marca 2021. Uvedený výbor vyslovil súhlas s uvedenou zmluvou a odporučil Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky s dohodou vysloviť súhlas.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 158 zo dňa 16. marca 2021.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru a zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2021 o 14:11 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:14

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom tohto návrhu zákona je doplniť prílohu č. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov o dve omamné látky I. skupiny a o sedem psychotropných látok I. skupiny a o dve psychotropné látky III. skupiny, a to na základe rozhodnutia prijatého na 63. zasadnutí Komisie pre omamné látky Úradu OSN pre omamné látky a kriminalitu dňa 4. 3. 2020. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe hodnotenia odborného výboru pre drogovú závislosť Svetovej zdravotníckej organizácie.
V návrhu zákona Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky navrhuje vyradiť psychotropnú látku II. skupiny cannabidiol zo zoznamu psychotropných látok, pretože táto psychotropná látka nie je uvedená v dohovoroch OSN a Slovenská republika je jediným členským štátom Európskej únie, ktorý ju považuje za psychotropnú látku.
Okrem týchto doplnení sa navrhujú drobné zmeny v paragrafovom texte zákona, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.
Návrh zákona má výrazný potenciál prispieť k zvýšeniu sociálnej ochrany obyvateľstva a prispieť ku prevencii vzniku závislosti od užívania omamných látok a psychotropných látok vrátane prevencie liečby v závislosti od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestnoprávne postihovať nezákonnosť, nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že tento návrh zákona podporíte.
Ďakujem veľmi pekne a skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 14:14 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:16

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach. Je to tlač 354a.
Vládny návrh zákona prerokovali určené výbory, a teda ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenom termíne, vyslovili súhlas s návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému návrhu zákona (tlač 354) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje 12 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 12 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 83 zo 16. marca 2021, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2021 o 14:16 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video