25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:11 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:11

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán poslanec, za vaše pripomienky. Áno, v druhom čítaní vieme zapracovať aj pozmeňovací návrh, ktorý by sa týkal aj miest a obcí, a dokonca s tým rátame, že sadneme si spoločne a vyriešime tento problém, aby sme tento zákon riešili komplexne, nielen pre SK8, ale aj pre mestá a obce.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:11 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:12

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 1881 zo dňa 1. júla 2015 bol schválený Štatút Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, zriadenej zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štatút štátnej komisie a jeho zmeny sa predkladajú na rokovania Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 12 tohto zákona.
Na základe legislatívnych zmien predložil predseda štátnej komisie Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh zmeny štatútu štátnej komisie. Od nadobudnutia platnosti štatútu štátnej komisie boli vykonané legislatívne zmeny v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zákone..., a v zákone č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré upravujú činnosť štátnej komisie.
Vykonanými zmenami sa pripúšťa zánik členstva v štátnej komisii na základe rozhodnutia toho člena komisie, ktorý, ktorý komisie delegoval a zároveň pôsobnosť štátnej komisie súvisiaceho s evidenciou tretích strán vo volebnej kampani sa vypúšťa z dôvodu, že zo zákona o volebnej kampani sa inštitút tretích strán vypustil.
Zároveň však v súvislosti s reformou súdnictva došlo zákonom č. 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva k zmene osôb oprávnených delegovať člena štátnej komisie.
Článkom 10 tohto zákona bola schválená novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva tak, že namiesto predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je ďalej oprávnený delegovať člena štátnej komisie predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Platnosť zmien tohto štatútu sa navrhuje dňom schválenia Národnou radou Slovenskej republiky okrem bodu 2), ktorý nadobudne platnosť 1. augusta 2021 v súlade s platnosťou čl. 10 zákona 423/2020 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva.
Vzhľadom na vyššie uvedené si vás dovoľujem požiadať o podporu tejto zmeny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:12 hod.

PhDr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:16

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem pekne, som rád, že vám môžem prezentovať lex korona z ministerstva financií, ktorý, ktorý vlastne upravuje viaceré veci. Mohli ste možno o tom trošku počuť pri skrátenom, ale dovoľte mi teda, aby som sa tomu povenoval podrobnejšie teraz.
Takže ide o to, že vlastne v tomto návrhu zákona upravujeme zjednodušene možnosti predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania podľa zákona o dani z príjmov obyčajným emailom bez potreby dodatočného písomného doplnenia. Ide o to, že tým, že je ešte stále vlastne sú podmienky také, aké sú, a mnohí ľudia sú aj fyzické osoby, inak by museli vlastne fyzicky zaniesť tento, toto daňové priznanie alebo, pardon, toto odloženie, tak teraz to stačí obyčajným emailom, taktiež vlastne tí, ktorí majú aj elektronickú komunikáciu, toto je omnoho jednoduchšie, pretože stačí len jednoduchú formuláciu a vlastne si to odložia tak, ako keby sa robili s pripojením.
Taktiež predlžujeme lehotu na uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory FFP2 a FFP3.
Predlžujeme lehotu na skladovanie a dopredaj spotrebiteľského balenia cigariet aj po 31. 3., keďže mnohé prevádzky sú zavreté a by vlastne o tieto skladové zásoby prišli, a takže chceme im aspoň takto vyjsť v ústrety.
Taktiež predlžujeme lehoty na úhrady odvodov za prevádzkovanie hazardných hier, keďže sú zavretí, tak aby mohli vlastne vygenerovať počas roka tržby, čiže do konca roka 2021.
Predlžujeme lehoty na predĺženie vyúčtovania použitia fondu prevádzky údržby a opráv a ročného zúčtovania úhrad na plnenie, na plnenia na jednotlivé byty vlastníkov bytov a nebytových priestorov až do 31. júla 2021. Je to obdobné opatrenie, ako sme robili aj takto pred rokom. Čiže boli sme o to požiadaní, takže chceme aj takýmto spôsobom vyhovieť.
Zlepšenie prístupu k uplatnenia práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov na schôdzi vlastníkom alebo pri písomnom hlasovaní umožnením elektronického hlasovania, opäť protipandemické opatrenie.
Taktiež by som chcel avizovať vlastne pripravované pozmeňujúce návrhy, ktoré budú súčasťou, a tam vlastne ide hlavne o to, že vyšpecifikujeme to samotné teda predĺženie tých, toho balenia cigariet a tabakových výrobkov.
Potom máme tam takú ešte vec, že možnosť použitia bežných výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka. Samozrejme, okrem miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe ako bežný transfer po 31. júli rozpočtového roka 2020 (ruch v sále a zaznievanie gongu) do konca rozpočtového roka 2021, a taktiež možnosť použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z roku 2018 a 2019 až do konca roka 2022.
Toto sú veci, ktoré, teda ku ktorým pristupujeme v tomto lex korona, takže prosím vás o podporu. Verím, že ju u vás nájdem.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:16 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:20

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 25. schôdze Národnej rady.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a takisto Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:20 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:21

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegynky, kolegovia, ja by som si dovolil možno pár slovami ešte bližšie spomenúť, aj keď pán minister už spomenul, ešte pozmeňovacie návrhy, teda ktorým, ktorými chceme ešte teda trochu vyladiť predložený návrh zákona, a teda trošku, trošku aj odôvodniť.
Asi by som začal, na rozdiel od minulého roku sme sa rozhodli nepredlžovať základný zákonný termín podania daňového priznania, pretože od neho sa odvíjajú vlastne všetky ďalšie, ďalšie veci, či už nové daňové preddavky, alebo teda prípadné vyplatenie, vyplatenie daňového preplatku, a preto je dobré, že ten termín zostáva rovnaký, zároveň umožňujeme všetkým daňovníkom, ktorí teraz z akýchkoľvek dôvodov potrebujú posun, aby veľmi jednoducho dokázali, dokázali teda si toto zabezpečiť.
V pozmeňováku ešte doladíme to, aby skutočne všetci daňovníci mohli použiť tú najjednoduchšiu formu elektronickej komunikácie, to znamená oznámiť len mailom daňovému úradu, že teda si posúvajú svoje, svoje daňové priznanie. Takže to je jedna vec, ktorú ešte vyriešime teda pozmeňovákom.
Ďalší pozmeňovák, ktorý, ktorý máme v teda v pôvodnom návrhu zákona riešime dopredaj, dopredaj cigariet, ktoré teda mali, mali končiť 31. 3. s pôvodnou starou daňovou sadzbou. Treba si však uvedomiť skutočne, že či už gastro prevádzky, alebo aj penzióny, hotely, ale aj rôzne otvorené prevádzky, ktoré čakali zimnú sezónu, čakali, že budú mať ďaleko väčší obrat, takže mali, mali tieto, tieto vlastne tabakové výrobky na skladoch. Podotýkam, nejedná sa o nové. Dátum uvádzania proste do, do do voľného obehu skončil 31. 1., takže sú to len vlastne tabakové výrobky, ktoré by skončili a museli by byť zlikvidované, čo sú teda ďalšie aj náklady, a je to zbytočné. Takže umožňujeme, aby sa dopredali. To sa teda týka cigariet.
Zároveň ešte máme teda aj bezdymové, bezdymové tabakové výrobky, ktoré sú samostatnou kategóriou aj v zákone, a aj týmto pozmeňovacím návrhom vlastne umožníme dopredaj aj, aj týchto, týchto, tohto typu tabakových výrobkov. Tam, ak si dobre pamätám, tam dávame konkrétny termín na ich teda poslednú možnosť predaja. Toľko k tabakovým výrobkom.
Takisto už aj pán minister spomenul, teda že dávame možnosť použitia kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu až teda z roku 2018 a z roku 2019 až do konca roka 2022, zasa vnímame, že aj na väčšie investičné projekty kríza teda mala dosah, z rôznych dôvodov boli posuny v teda v ich realizácii a toto vlastne umožní, aby sa, aby sa teda efektívne dokázali využiť a, a vyriešiť veci, teda ktoré pokrývajú. Takisto toto sa týka aj, aj bežných výdavkov, kde tiež sa predlžuje, predlžuje termín až do konca tohto roka.
Zároveň by som si dovolil, dovolil ešte povedať pár slov ku, ku, pardon, ku spoločenstvám vlastníkov a správcov bytov. Tam teda umožňujeme v prvom rade elektronické hlasovanie na bytových schôdzach. Toto je skutočný, samozrejme, reálny problém v pandémii, ktorý teda vznikol, že nie je do..., a koniec koncov ani nie je umožnené sa teda stretávať, takže toto im umožní zrealizovať elektronicky domové schôdze, a teda splniť jeden z predpokladov vyúčtovania. Zároveň sa teda posúva termín, termín ročného zúčtovania a tu vlastne ideme opačnou logikou, ako, ako teda tie dane, a tu je, dá, len teda beriem to ako na zváženie, že áno, pomáha sa teda týmto spoločenstvám, ktoré z rôznych dôvodov majú problém urobiť tie zúčtovania. Zároveň ale vnímajme, že ľudia proste čakajú zasa na tie svoje preplatky, a je teraz otázka, že tie váhy, že komu viacej treba, že či teda tie reálne problémy majú spoločenstvá, ktorým teda ale sa umožní elektronická komunikácia, a teda pomôže sa im riešiť, alebo zároveň tí ľudia, ktorí skutočne majú problém s financiami dnes, a aj ten preplatok ročný, ktorý teda častokrát majú, lebo väčšinou je teda viac preplatkov ako nedoplatkov, takže čakajú aj na tieto peniažky, koľko razy je to, je to možno pár euro, ale je to dôležitá súčasť rodinných rozpočtov, s ktorou ľudia rátajú. Takže možno len taký apel aj, aj na tie bytové spoločenstvá, aby, i keď im to zákon umožňuje, nečakali s teda vyúčtovaním až do posledného možného termínu, aby vnímali aj túto stranu vlastne ich zákazníkov, ergo obyčajných občanov.
K respirátorom, samozrejme, veľmi dobré opatrenie. Teda predlžujeme, predlžujeme nulovú sadzbu DPH. Tu si dovolím, dovolím povedať také, že bodaj by sme čím skôr mohli, a možno aj treba takisto už uvažovať, minimálne vo vonkajších priestoroch už umožniť ľuďom byť aj bez rúšok a počasie sa zlepšuje, situácia sa zlepšuje, interné priestory máme teda pokryté respirátormi, takže možno by toto bolo dobré uvažovať už nad, aj nad takouto zmenou.
Čo sa týka ešte prevádzkovateľov hazardných hier, takisto im teda umožňujeme, umožňujeme, aby, aby mohli svoje odvody zaplatiť do konca roka, čo teda je určitá pomoc, ale treba na rovinu povedať, že zaplatiť to musia, a stále sme v situácii, kedy, kedy proste tie príjmy mať nemôžu. Herne sú zatvorené. Nemusíme mať radi hazard, ale je to oblasť hospodárstva, je to, je to sektor, ktorý zamestnáva ľudí, a takisto sú v ťažkej situácii, takže tu poviem, že skutočne situácia sa zlepšuje a musíme, musíme už pozerať, ako čím skôr, opatrne a bezpečne umožniť už ekonomike fungovať.
Celý, celý tento zákon, všetky tieto veci, áno, pomáhajú, každý jeden bod je veľmi dobrý, každý jeden bod pomôže situácii, pomôže či už teda ľuďom, alebo teda spoločnostiam, podnikateľom, firmám, ale zároveň všetko je to len to B, že to rieši vzniknutú situáciu. Myslím si, že fakt vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu, vzhľadom na to, že teda máme viacero ľudí zaočkovaných, že veľa ľudí už teda bolo premorených, že si teda tým COVID-om prešlo, tak musíme pozerať na to, aby sme čím skôr už a čo najefektívnejšie ekonomiku otvárali, lebo to je taká tá skutočná pomoc, po ktorej najviac kričia vlastne či už ľudia, alebo aj firmy.
Myslím, že som prešiel všetko. Takže ďakujem za pozornosť a ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:21 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Viskupič, naozaj musím súhlasiť s tvojím bodom do tejto rozpravy, nakoľko sa hneď dotknem prvej veci, ktorú si spomínal, a to je nenosenie rúšok a respirátorov vo vonkajšom prostredí, nakoľko, ako si správne poznamenal, situácia sa nám zlepšuje, počasie sa nám stáva príjemnejším, znesiteľnejším, to znamená, že je veľký problém v tomto, by som už povedal, v teplom jarnom počasí tieto respirátory a tieto ochranné prostriedky nosiť a bolo by veľmi dobré sa týmto problémom začať zaoberať. Čiže veľmi kvitujem túto tvoju poznámku.
Čo sa týka odkladov dane pre prevádzkovateľov hazardných hier alebo kasín, alebo kadejakých iných inštitúcií, ktoré sa týmto segmentom podnikania zaoberajú, áno, súhlasím, je to segment podnikania, ktorý takisto zamestnáva nemalé množstvo ľudí, nemalú zložku populácie a bolo by veľmi vhodné sa zaoberať nielen nimi, ale ja by som navrhoval zaoberať sa všetkými podnikateľmi, všetkými živnostníkmi, ktorí z dôvodu tejto pandémie nemohli vykonávať svoje podnikanie, a bolo im neumožnené vykonávať svoju činnosť, čiže produkovať zisk, čiže ja by som sa zameral možno aj na všetkých ostatných podnikateľov, ostatných živnostníkov a drobné prevádzky, ktoré naozaj nemohli tento zisk vykonávať a bolo by možno vhodné sa zaoberať, aby túto daň zaplatili tiež do konca roka, nielen do konca zúčtovacieho obdobia.
A inak môžem zase len poďakovať, čiže kultivovaný prejav a dôstojné predloženie tohto tvojho predkladaného návrhu zákona. Čiže naozaj veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:30 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:32

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Môj predrečník povedal skoro všetko, čo som chcel. Súhlas takisto s tými rúškami. Ja by som tam neuložil, ja som to rovno zrušil, kto chce, nech sa chráni, nikto to nikomu nebráni, ale bol som teraz v prírode, vidím ľudí chodiť s respirátormi v lese, sám chlap s dvoma deťmi hovorí, že pre istotu, že nikdy nevieš, že nemôže si dovoliť pokutu, tak vravím, že to už je trošku pritiahnuté za vlasy, takže s tým plný súhlas.
Ale ja by som sa chcel spýtať jednu vec. Keď si otvoril ten hazard, súhlasím s tými herňami, samozrejme, ale čo sme hovorili minulý rok, keď sme tu preberali, že bude nový zákon o hazarde, či sa nad tým niečo uvažuje, páni, či vy dvaja niečo viete, či by ste nemohli povedať, alebo nie, lebo bolo prisľúbené, že tento rok ten zákon pôjde.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:32 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9:32

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Veľmi pekne ďakujem za pripomienky kolegov a asi by som aj ja poprosil skôr asi pána ministra povedať pár slov, teda ku novému zákonu hazardu, bude to presnejšie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

30.3.2021 o 9:32 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:33

Martin Borguľa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán ešte minister a vážený pán spravodajca, dovoľte mi, aby som v krátkosti vystúpil k tomuto návrhu zákona aj pozitívne, ale aj mierne kriticky. Pozitívne na tomto zákone alebo na tejto novelizácii vieme nájsť určite toho veľa, nulová dépeháčka na respirátory a odklad, alebo teda možnosť požiadať o odklad prostredníctvom, prostredníctvom e-mailu. To sú určite pozitívne veci, ktoré treba len pochváliť. Takisto treba chváliť aj pomoc gastrosegmentu pri dopredaji tabakových výrobkov. Toto, si myslím, sú veľmi pozitívne veci.
Za mierne nesystémovú záležitosť považujem práve spoločenstvo vlastníkov, ktoré ste, pán kolega, teda odklad možnosti vyúčtovania pre spoločenstvá vlastníkov, a má to dôvod ten, že spoločenstvá vlastníkov mnohokrát vracajú preplatky, presne, ako ste spomenuli. Tieto preplatky práve v týchto ťažkých dobách chýbajú v rozpočtoch jednotlivých, jednotlivých domácností, ale zároveň by som chcel povedať, že spoločenstvá vlastníkov, osobne si myslím, že tam nenastal nejaký výpadok pracovnej sily a že nejaký zásah, že by naozaj potrebovali viacej času na tie ročné zúčtovania, tak, alebo tí, ktorí robia tie správcovské spoločnosti, ktoré robia tieto ročné zúčtovania, tak nebolo potrebné.
Stáva sa tu ešte taký drobný problém, že sú mnohí majitelia nebytových priestorov, ktorí podávajú, niekedy to bývajú aj právnické osoby, ktorí podávajú daňové priznania, a bol taký zvyk, že do 31. 3. nepodal to daňové priznanie, tá právnická osoba, odložil si to do 30. 6., lebo práve čakal, že mu príde zúčtovanie zo správcovskej spoločnosti v prípade vlastníctva nejakých nebytových priestorov, a toto zúčtovanie mohol uviesť v tých daňových priznaniach. My keď sme teraz zjednotili tie termíny na 30. 6., jednak aj zúčtovanie spoločenstva vlastníkov, a jednak aj ten záverečný termín podania daňových priznaní pre právnické osoby, tak sme, žiaľ, toto znemožnili. Čiže ja ten, toto považujem za mierne nesystémový krok. Zopakujem ešte raz. Z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že nemôžu, nenadväzujú na seba tie termíny. A druhý dôvod je, že správcovské spoločnosti, nevidím dôvod, aby mali viacej času, lebo nemyslím si, že výpadok pracovnej sily mali nejaký, nejaký, nejaký enormný, a tie peniaze chýbajú v rozpočtoch domácností.
Ináč parlamentnú tlač 480 naozaj hodnotím práve kvôli tým ostatným veciam veľmi pozitívne.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

30.3.2021 o 9:33 hod.

Ing.

Martin Borguľa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Súhlas. Dokonca ešte by som upresnil kolegu, že ten, to predĺženie, predĺženie podania zúčtovania je dokonca až do 31. 7., takže ten problém je akoby ešte trošku, trošku väčší, no. Takže ani nieže nadväzujú, ale ten termín je ešte, ešte neskorší. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 9:36 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video