28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:16 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:16

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Týmto len dokazujete, že ste proti Matici a máte problém sa vyjadriť k tomu, že ľudské právo nie je byť poslancom.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:16 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:17

Ján Podmanický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, keď jasne formulujem tak ako mnohí poslanci v minulosti v iných prípadoch ako má Národná rada ďalej postupovať ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nie je to procedurálny návrh, pán poslanec.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
... nie je vašou, nie je vašim právom, nechajte ma dokončiť, pán podpredseda, nie je vašim, nie je vašim právom rozhodovať ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:17 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:25

Štefan Holý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Vážený pán predsedajúci, dovolím si vás požiadať nanovo otvoriť rozpravu k tlači 444 v druhom čítaní. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 11:25 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:33

Vladimíra Marcinková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Týmto by som chcela vziať späť pozmeňujúci návrh, ktorý som včera predniesla. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2021 o 11:33 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:34

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len v stručnosti. Vrátime sa ešte k včerajšiemu rokovaniu k tomuto bodu a ide o jednu formalitu. Tento procedurálny návrh prečítam ja, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ja ho odôvodním, ide vlastne, v dôsledku určenia rôzneho vymeriavacieho základu pre výpočet materského podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov sa navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, pretože materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu.
Vzhľadom na to, že sa materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení poskytuje len do určitej maximálnej výšky, navrhujem za rovnakú maximálnu výšku materského zaviesť aj v predkladanom návrhu zákona.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Je to návrh teda poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 444, sa mení takto:
1. V čl. I sa slová „vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami „vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,5)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5) § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov".
2. V čl. II sa slová „1.júna" nahrádzajú slovami „1. júla".
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2021 o 11:34 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:36

Vladimíra Marcinková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zaznela tu otázka v pléne, že prečo som ten návrh stiahla, tak len chcem doplniť, že išlo o legislatívno-technickú chybu, ktorá v ňom bola a tento návrh prednesený pánom Krúpom je bez legislatívno-technickej chyby. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2021 o 11:36 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:39

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ja sa ospravedlňujem, ale musím znova vystúpiť v treťom čítaní, pretože to, čo povedala pani poslankyňa Marcinková, nie je pravda. Ten návrh nemá legislatívno-technické chyby, ten návrh nespĺňal náležitosti na to, aby mohol byť predložený v druhom čítaní a preto nebol predložený vôbec, teda musí sa považovať, že nebol predložený vôbec a nemožno ho ani vziať späť.
Takže, pán predsedajúci, navrhujem, aby ste konštatovali, že ten návrh vôbec nebol predložený a nie, že ho vzala späť.
Ďakujem.
=====
Skryt prepis

Vystúpenie

13.5.2021 o 11:39 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:40

Boris Susko
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
chyby. Ten návrh nespĺňal náležitosti na to, aby mohol byť predložený v druhom čítaní a preto nebol predložený vôbec. Teda musí sa považovať, že nebol predložený vôbec a nemožno ho ani vziať späť. Takže, pán predsedajúci, navrhujem, aby ste konštatovali, že ten návrh vôbec nebol predložený a nie, že ho vzala späť. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás o chvíľu strpenia. Tak pán poslanec Susko, ďakujem pekne za správne upozornenie (Potlesk.), takže pristúpime, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Tak, pán predsedajúci, dajte hlasovať teda o návrhu zákona ako o celku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, nezdržal sa nikto, 1 poslanec nehlasoval. Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o sociálnom zabezpečí policajtov a vojakov.
Pokračovať budeme hlasovaní v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon (tlač 445) bod 24 schváleného programu. Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru poslankyňa Petra Hajšelová. Prosím ju, aby hlasovanie uvádzala.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Krúpa podal pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 65, proti 3, zdržalo sa 63, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme lehoty neschválili.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Budeme najprv hlasovať...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Asi nebudeme.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Asi nebudeme. Dobre. Takže ani k pozmeňujúcemu. Keďže sme hlasovali, nehlasovali...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nebudeme hlasovať, pani poslankyňa, keďže sme lehoty neskrátili. Budeme musieť odložiť hlasovanie o tomto bode až po splnení lehôt.
Teraz prosím povereného člena výboru pre sociálne veci pána poslanca Jána Heráka, aby uviedol hlasovanie o bode 31 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotácia v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tlač 504, 506 pardon. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 128, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval, teda hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Nech sa páči, pán poslanec, dajte, prosím, hlasovať o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj o lehotách na prerokovanie.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii (tlač 538). Dávam slovo členovi výboru pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Radovanovi Kazdovi, aby hlasovanie uviedol.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Kartu mám. Chcel som si tam zabudnúť, aby pán Suja mohol druhýkrát v tomto volebnom období urobiť niečo užitočné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Prekladali sme tento zákon na hlasovanie dnes, tak sa mi stala táto chyba. Tak sa ospravedlňujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 84, proti 8, zdržalo sa 41 poslancov, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií (tlač 534). Dávam slovo členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi, aby hlasovanie uviedol.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 93, proti 6, zdržalo sa 31 poslancov, nehlasovali 2. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že aj tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Posledný návrh zákona na toto hlasovanie je hlasovanie v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (tlač 509) bod 34 schváleného programu. Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Katarínu Hatrákovú, aby hlasovanie uviedla.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Preto pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 129, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme aj tento návrh schválili.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 11:40 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:52

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, obraciam sa na predsedu Národnej rady s takou požiadavkou. Čaká nás pomerne náročné rokovanie okolo návrhu zákona o štátnom rozpočte. Sú tam aj ďalšie dôležité veci. Pán predseda, zvážte, či by sme nevytvorili priestor na rokovanie tak, že by zajtra nebolo o jedenástej hodine hlasovanie a že by sa prvýkrát hlasovalo až v utorok o jedenástej hodine. Myslím, že by to pomohlo veci.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:52 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:52

Peter Pollák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na 12.20 v miestnosti č. 148. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:52 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video