40. schôdza

16.9.2021 - 7.10.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

17.9.2021 o 13:35 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 13:35

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, poslanci, dovoľte mi v krátkosti na začiatok, na úvod predložiť tento poslanecký návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Už dlho, by som povedal, taká je komunikovaná téma, hlavným, hlavným, tou novelizáciou tohto zákona je hlavne v prvom článku v § 15 ods. 3 na konci druhej vety bodka sa nahrádza, nahrádzame "bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu musí byť najmenej 1,5 metra pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce a najmenej 1 meter pri predchádzaní na cestách v zastavanom území obce". Je tam ešte novelizácia aj § 137 ods. 2 písm. u).
Pán predsedajúci, to je v úvode a hlásim sa potom do rozpravy hneď ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.9.2021 o 13:35 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 13:37

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť spravodajskú informáciu o predmetnom bode rokovania.
V súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 77, pardon, opravujem, 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k predmetnému bodu rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie

17.9.2021 o 13:37 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:39

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, myslím si, že si dôležitosť tejto novelizácie uvedomujeme všetci a pevne verím, že aj tí, ktorí nejazdia po slovenských cestách na bicykloch, ale aj tí, ktorí jazdia na motorových vozidlách. Mrzí ma, že je dnes síce piatok, je nás tu strašne málo a, bohužiaľ, to svedčí aj o fungovaní parlamentu ako takom, lebo tento náš poslanecký návrh mal byť až niekde pomaly ku koncu schôdze a máme druhý deň rokovania Národnej rady a už sa tu nachádzame. Nikto z nás nevie, ako, ako kedy idú body, prebieha to krížom-krážom, body tu prepadajú, jednak vládne, samozrejme aj poslanecké a myslím si, že toto nesvedčí o tom, aby takto mal fungovať, fungovať Národná rada a hlavne pripravenosť nás poslancov na to, aby sme vedeli k tomu patrične vystúpiť.
Možnože pozitívne je to, že, aspoň na tom je to, že momentálne tu sedím a teda stojím a predkladáme tento poslanecký návrh a akurát zhodou okolností včera začal Európsky týždeň mobility, kde ste mali teda možnosť vidieť asi aj viacerých ministrov tejto vlády, ktorí, ktorí prišli do práce na bicykloch. A myslím si, že je to veľmi, veľmi pozitívne vnímanie.
Čo sa týka samotnej problematiky, možnože tu budú padať aj argumenty v duchu, že to treba riešiť komplexne, ako komplexne tento zákon spolu s Prezídiom policajného zboru. Myslím si, že táto téma sa tu v minulosti už asi aj viackrát otvárala, ale vždy, vždy to narazilo na policajný zbor. Treba si uvedomiť, že predmetných 1,5 metra alebo metra, alebo meter je úplný štandard v rámci iných krajín Európskej únie.
Ja chcem povedať, že ja som sa touto problematikou začal zaoberať už dlhodobejšie, nakoľko jazdím pomerne dosť aktívne na bicykli po slovenských cestách a myslím si, že ten, kto jazdí, si najlepšie uvedomuje situáciu, čo cyklisti zažívajú na cestách. Chcem povedať, že táto novelizácia, ktorá má, ktorá hovorí v prvom bode o tom, aby bol bočný odstup vozidla od predchádzaného cyklistu, musí byť najmenej 1,5 metra, pri predchádzaní na cestách mimo zastavaného územia obce. To znamená, že extravilán, mimo, kde nie je nejaká radová zástavba, a tam, kde je tá zástavba, tam, kde je to zastavané územie obce, by malo to vozidlo predchádzať minimálne jeden meter. Samozrejme, že ešte tam je potom, v § 37 ods. 2 písm. u) za slovo ohrozenie vkladáme slovo "alebo obmedzenie" a na konci sa pripájajú slová "alebo nedodržanie minimálneho bočného odstupu vozidla od predchádzaného cyklistu podľa § 15 ods. 3".
Myslím si, že toto by mala byť téma, ktorá by nemala robiť rozdiel medzi koalíciou a opozíciou, ale mala by skôr byť zameraná v prospech všetkých cyklistov, ktorí jazdia na slovenských cestách, lebo myslím si, že je potrebná ochrana cyklistov ako tej najzraniteľnejšej skupiny, ktorá sa nachádza na cestách. Ten cyklista má len tú prilbu, v tom aute ste v bezpečí, lebo máte okolo seba, máte okolo seba kovovú karosériu, ktorá vás chráni, ale ten cyklista je chránený len, len tou prilbou. Plnohodnotne a myslím si, že všetci si uvedomujeme, že počet nehôd vozidiel s cyklistami z roka na rok stúpa a veľmi ma mrzí aj to, že zvyšuje sa počet úmrtí na cestách so stretom, stret vlastne cyklistov s motorovými vozidlami.
Tak ako som povedal, som sa začal venovať tomu už dávnejšie a dal som si vypracovať parlamentnému inštitútu porovnanie ochrany zraniteľných účastníkov cestnej premávky, to znamená cyklistov, na cestách v rámci iných krajín Európskej únie. Dovoľte mi vám povedať, aká je ochrana, resp. aké sú podmienky, pravidlá, a ako to funguje v iných členských štátoch Európskej únie pri tejto vzdialenosti, kde musia vlastne šoféri vozidiel obchádzať, obchádzať cyklistov.
Bočná vzdialenosť medzi vozidlom, ktorá, ktoré predbieha cyklistu, prípadne samozrejme aj chodca, je v legislatívne európskych krajín definovaná dvomi základnými spôsobmi, dva základné spôsoby. Jeden spôsob je vlastne formulácia, že možnosťou je bezpečná, prípadne dostatočná vzdialenosť, samozrejme, ktorá však nedefinuje presnú, presnú vzdialenosť. A potom je druhý spôsob v krajinách Európskej únie, kde je presne definovaná minimálna vzdialenosť, najčastejšie je to 1 až 1,5 metra. Táto vzdialenosť je niekedy menšia v rámci zastavaného územia a v rámci mimo zastavaného územia.
Poviem vám krajiny v rámci Európskej únie, kde je zadefinovaná táto vzdialenosť priamo v ich domovských zákonoch. V Belgicku, v Belgicku je zadefinované v rámci zákona obchádzanie cyklistov jeden meter v zastavanom území a 1,5 metra v nezastavanom území. Nepôjdem ďaleko, pôjdem do Českej republiky. V Českej republike, kolegyne, kolegovia, asi minulý týždeň schválili v pléne ochranu cyklistov tým, že vlastne dochádza, pri predbiehaní cyklistov je jeden meter, resp. jeden meter mimo zastavaného územia, ale poviem presne. V Českej republike sa jedná o § 17 zákona 361/2000, ktorý bol novelizovaný asi minulý týždeň, kde sa teda presne definujú pravidlá pre predbiehanie cyklistov a schválená je bočná vzdialenosť, bola stanovená na 1,5 metra, v zónach s maximálnou povolenou rýchlosťou do 30 km bola táto vzdialenosť definovaná na jeden meter.
Kolegyne, kolegovia, Česká republika má toto už schválené vo svojej legislatíve.
Ďalej krajina ako je, ako je krajina Francúzsko, kde vo Francúzsku, vo Francúzsku máme jeden meter v zastavanom území a 1,5 metra v nezastavanom území. V Luxembursku je to zadefinovaný 1,5 metra. V Nemecku 1,5 metra v obci, dva metre mimo obce. Čiže vidíte, že v Nemecku majú ešte mimo obce, ešte širší ten rozmer, je tam až dva metre. V Poľsku je jeden meter, v Portugalsku 1,5 metra.
Čo sa týka Rakúska, tak v Rakúsku je pripravovaná tiež legislatíva a v rámci Rakúska, v súčasnosti v Rakúsku stanovuje len dostatočnú bezpečnú bočnú vzdialenosť, ale je tam nachystané paragrafové znenie, ktoré má ísť tiež do schvaľovacieho procesu, kde pripravovaná zmena legislatívy má stanoviť 1,5 metra ako minimálnu bezpečnú bočnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov a ďalších zraniteľných účastníkov cestnej premávky pri rýchlosti vyššej pri, to bolo do rýchlosti, do rýchlosti 50 km a nad 50 km a do 50 km, do 50 km sú to dva metre. To je Rakúsko.
Čo sa týka, čo sa týka ďalšej krajiny, máme, máme Slovinsko, zadefinovaných 1,5 metra, a v Španielsku máme zadefinovaných 1,5 metra mimo zastavaného územia.
Kolegyne, kolegovia, toto sú, toto sú, toto je legislatíva v rámci krajín Európskej únie, kde sú chránení cyklisti. Možnože mi dovoľte ešte takú základnú štatistiku, kde je napríklad v rokoch 2018, v roku 2018 bolo 514 stretov s cyklistami. Bolo, v rokoch 2014 až ´19 bolo 75 usmrtených cyklistov, 488 ťažko zranených cyklistov, skoro až 2 000 ľahko zranených cyklistov a samozrejme skoro tritisíc, 3 000 nehôd. Treba si uvedomiť, že väčšinou táto zrážka s cyklistom, resp. zrážka vozidla s cyklistom je hlavne pri nedodržaní dostatočného bezpečného odstupu pri predchádzaní cyklistu.
Ja vám to poviem tak z praxe, že chodím po cestách jednotky, dvojky, trojky krížom-krážom po celom Slovensku, bohužiaľ, z vlastnej skúsenosti musím povedať, že najhorší sú kamionisti s drevom, s drevom, a najhoršie ešte, keď ide s prázdnym prívesom nenaloženým, ten ide neskutočne rýchlo, obchádza vás možnože 10-15 cm, ani si to neuvedomuje. Toto sú najhorší šoféri na slovenských cestách. Paradoxne veľakrát úplne zistíte, poviem, aj tú vyspelosť, aj tú možno mentalitu tých, v tých iných krajinách, kde už majú zadefinované tieto metre a vedia, že treba takto obchádzať cyklistov, je koľko razy, keď sa mi stane, že idem na ceste a počujem ten kamión, ktorý sa chvíľu za mnou drží, a potom vidí, že nič nejde oproti, začne ma obchádzať a vidím úplne inú ŠPZ-ku, Slovinsko, Estónsko, úplne iné krajiny.
Čiže vidíte, že tá vyspelosť v tých krajinách je iná, ale je to zapríčinené aj tým, že majú zadefinované túto, túto vzdialenosť, ktorou by mali obchádzať tých cyklistov. My nejdeme teraz riešiť týmto to, že ideme vo veľkom pokutovať šoférov tým, že ideme ich sledovať, že prečo neobchádzajú v takejto vzdialenosti týchto cyklistov, ale hlavne je to psychologické, je to psychologický moment, že keď to už bude v tom zákone zadefinované, tak budú vedieť tí šoféri, budú vedieť tí šoféri, že musia dodržiavať, dodržiavať takúto vzdialenosť pri obchádzaní cyklistov. Naposledy ste mali možnosť vidieť pri Trenčíne, profesionálny mladý cyklista, ktorý proste zahynul tiež pri strete s kamiónom.
Paradoxné na tom je to, že my síce nemáme zadefinované v zákone tieto metre, ale už teraz sa to musí dodržiavať. My už ako šoféri vozidiel už musíme dodržiavať túto vzdialenosť, lebo z hľadiska Najvyššieho súdu, ale aj pri znaleckých posudkoch pri autonehodách spôsobené vozidlami stret cyklistov, keď je spôsobená takáto, takáto autonehoda, kde vozidlo, šofér vozidla zrazí, zrazí cyklistu, tak už teraz pri posudzovaní tejto autonehody a pri, keď sa robí znalecký posudok, tak pri tomto znaleckom posudku znalec vychádza z toho, že zoberte si, vysvetlím vám to úplne jednoducho, pomyselne ide cyklista, ide na krajnici a vlastne to auto by ho malo obchádzať vo vzdialenosti, že keby si ten cyklista na tom bicykli ľahol na tú ľavú stranu a odmeria sa vzdialenosť od krajnice až za, poviem to tak, za hlavu toho cyklistu, tak to je vzdialenosť, v ktorej by malo vozidlo obchádzať toho cyklistu. To už je teraz pri znaleckých posudkoch pri autonehodách zadefinované, a toto je až 1,7 metra, 1,7 metra.
Čiže vlastne tu len o tom, že my musíme dostať do našej legislatívy to, aby tam bolo zadefinovaných 1,5 metra, aby naši šoféri vedeli, že takéto niečo tam je a aby obchádzali cyklistov, obchádzali cyklistov tak, ako ich obchádzať majú. Možnože argument niekoho je ten, že, a to budem, kde ho budem predchádzať 1,5 metra, nebudem ho môcť predísť a budem za ním, pôjdem neviem koľko kilometrov, atď., atď. No ja si myslím, že aj jazdím aj autom pomerne po celom Slovensku a vždy dodržujem a snažím sa obchádzať cyklistov tak, aby som ich v žiadnom prípade neohrozil a v živote sa mi nestalo, že by mi to spôsobovalo nejaké meškanie na cestách alebo nejakú komplikáciu pri tom, aby som tých cyklistov obehol tak, že aj pribrzdím a počkám, pokiaľ nejde žiadne vozidlo oproti a predbehnem ho vždy v dostatočnej, v dostatočnej vzdialenosti.
Kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že táto možnože jednoduchá, tri-štyri vety, úprava v rámci zákona o cestnej premávke je možnože veľmi krátka a jednoduchá, ale ja by som to tak povedal, že je to, je to malý krok pre tých šoférov vozidiel, ale veľký krok pre tých cyklistov. Myslím si, že táto legislatívna zmena veľmi pomôže cyklistom. Zaregistroval som aj nejaké pracovné stretnutie, tuto zo SaS-ky kolegovia niečo chystajú budúci týždeň v utorok, s cyklokoalíciou, kde som teda komunikoval aj s tými pánmi ohľadom cyklokoalície. Samozrejme veľmi rád prídem, zúčastním sa, ale myslím si, že v tomto prípade by nemalo, nemala hrať rolu nejaká politika, ale hlavne ochrana cyklistov na našich cestách. Myslím si, že takýmto, takouto, poviem to tak, jednoduchou novelizáciou budeme vedieť zachrániť množstvo životov na cestách a začať tak, skôr by som povedal, učiť tých šoférov vozidiel na Slovensku, že je potrebné, je potrebné rešpektovať cyklistov na cestách. Sú to takisto účastníci cestnej premávky, ako sú aj šoféri vozidiel.
Ďakujem veľmi pekne zatiaľ.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2021 o 13:39 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Takáč, ďakujem za tvoje vystúpenie, ako s veľkým záujmom som si ho vypočul. Ja však mám viacero otázok k tejto navrhovanej právnej úprave, pretože pokiaľ viem, tak Slovenská republika je aj signatárom a dodržujeme Medzinárodný dohovor o cestnej premávke z Viedne zo ´68, ktorý nám presne stanovuje, že vodiči musia zachovávať bezpečný odstup od prechádzajúcich cyklistov.
Ďalej si tu spomínal, že v západnej Európe alebo vo vyspelých štátoch Európy existuje tento zákonom stanovený odstup. Ja by som však napríklad spomenul aj Holandsko, kde v Holandsku nie je vôbec tento odstup stanovený, len tu by si mohol aj ukázať tú druhú stránku mince, že prečo to tam je takto upravené. No preto, že majú kvalitnú cestnú infraštruktúru a majú kvalitne vybudované cyklotrasy, čiže my sa s nimi ani nemôžeme porovnávať na ich úrovni, čiže je tam zabezpečená ochrana týchto cyklistov.
Ja ti poviem z praxe. Ja som z východného Slovenska a neviem si predstaviť, že by som ako cyklista vyšiel na nejakú cestu I. triedy, alebo II. triedy niekde v okrese Michalovce na bicykli. To mám minimálne polovičnú šancu, že ma tam zmätie nejaký dvanásť metrov dlhý kamión, pretože úroveň cestnej infraštruktúry na východnom Slovensku je absolútne katastrofálna a taktiež ako vodič si neviem predstaviť, že by som mal zabezpečiť 1,5-metrový odstup, pretože tam je tiež istota, že by som schytal nejakú čelovku oproti prichádzajúceho auta. Jednoducho na týchto cestách nie je možné zabezpečiť 1,5-metrový odstup.
Ďalej, podľa môjho názoru, presne stanoviť nejakú fyzikálnu, merateľnú veličinu do zákona, znamená aj to, že musíš nejak zabezpečiť zo strany policajného zboru, ako to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 13:53 hod.

JUDr. Bc. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:55

Ľudovít Goga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. To, čo povedal už teraz aj Miloš, myslím, že s tým plne sa stotožňujem. Ja na doplnenie. Tento zákon samozrejme, že je zaujímavý. Myslím si, že prichádza veľmi, veľmi, veľmi neskoro. Iba dve také výtky k tomu, čo si tam, kolega, povedal, je, jedna vec tá cyklokoalícia. Ja som v spojení s pánom Petrom Klučkom, ktorý je predstaviteľom cyklokoalície už niekoľko rokov a bavíme sa o tejto téme. Bol som aj na pracovných stretnutiach na ministerstve dopravy a tak, tak on mi o tomto probléme hovoril už dávno, tak isto aj tie medzinárodné skúsenosti. Viem, že napríklad v Španielsku je, myslím, pokuta do 300 eur, pokiaľ vodiči nedodržia tú vzdialenosť. Takže všade je to už legislatívne pripravené a keď si spomenul ešte také niečo, že politika, že ako opozícia, koalícia, akože tento problém už tu bol niekoľko razy, dokonca myslím si, že v minulom volebnom období, mám pocit, že opozičná strana SaS-ka niečo také predkladala a vy ste to neschválili, takže, a ešte v roku 2012-2016 ste boli ako SMER sami vo vláde a takéto niečo ste mohli určite schváliť, takže toto, myslím si, že u mňa neprejde.
Vďaka, dovi. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 13:55 hod.

Ing.

Ľudovít Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:57

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega Takáč, ja s vami plne súhlasím, že cyklisti potrebujú lepšiu ochranu na cestách. Každopádne by som sa vás chcela opýtať, keďže zákon musí byť aj vykonateľný, akým zariadením by mali policajti merať túto navrhovanú vzdialenosť. Ešte raz, akým zariadením by mali policajti merať túto navrhovanú vzdialenosť? Ide vám len o to, aby bol ten zákon vykonateľný, alebo iba urobený naoko? Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 13:57 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:57

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Možno som jediný, možno je nás viacej, čo do dochádzajú aj do Národnej rady na bicykli. A viem, čo je to teda za tortúra, keď z Kohútovej idem sem ráno, alebo keď sa vraciam. Je viacero tipov ciest, ktoré môžem si vystriedať. Je tam v tej novej časti, čo tá iránska architektka navrhla, tam sú parádne cyklochodníky. Miestami prechádzam po lokalitách, kde naozaj lepšie je zosadnúť a báť sa ísť na bicykli. Takže chcem tým len naznačiť, že ako aktívny cyklista vítam tento návrh a tie detaily, ktoré sa tu hovorili, aj teraz moja kolegyňa Romana hovorí o tom vykonateľnom meraní, áno, sú to určite problémy, ale ja by som sa skôr priklonil k tomu psychologickému efektu, aj keď možnože do legislatívy nepatria psychologické efekty, ale presne vykonateľné príkazy, že ako cyklista nemôžem nepodporiť tento návrh z hľadiska tej podstaty. A zase ako vodič motorového auta by som povedal, že ho rád podporím, ale aj za aj takej podmienky, že by v druhom čítaní tu zaznel pozmeňujúci návrh, lebo ako vodič mám veľmi ťažké srdce na cyklistov, ktorí chodia nielen cez deň, ale aj za šera a v noci neosvetlení.
Neviem, ako je to presne napísané, nepozrel som sa do zákona o cestnej premávke, ale som presvedčený, že asi tam nie je napísané, že musia chodiť osvetlení vpredu aj vzadu počas 24 hodín, teda celého dňa aj noci, a to by som veľmi privítal, pretože ak chodíte na autách, a zrejme chodíte, tak je to niekedy strašné, ako v poslednej chvíli sa vyhýbame cyklistom, ktorí nie sú dostatočne osvetlení.
Takže napadlo mi zase opäť takto spontánne zareagovať, že áno, ako cyklista vítam takýto návrh a ako vodič žiadam, aby bol doplnený o povinné osvetlenie 24 hodín vpredu aj vzadu. Dnešné lampy ledky sú za pár eur a sú veľmi výkonné.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 13:57 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:59

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Cyklistika je nielen športová aktivita, ale je to ekologická forma dopravy, ktorá sa na celom svete stále rozširuje. Znamená, že cyklistov bude na cestách pribúdať a cyklisti nie sú nepriatelia vodičov áut. No všetci účastníci dopravy by sa mali správať zodpovedne a bezpečne. Je také paradoxné alebo možno dobré, že sa zaoberáme týmto návrhom zákona práve v čase, keď je Európsky týždeň mobility. No mňa tak ako trochu, obávam sa, že cestná infraštruktúra na Slovensku, neviem, či umožní dodržať všade 1,5 metra pri predbiehaní cyklistov, no vodiči napriek tomu by sa mali správať zodpovedne. Teda ako kolegovia už povedali, obávam sa vykonateľnosti tohto zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 13:59 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:01

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, budem reagovať, lebo by som možno nestihol do dvoch minút na všetkých kolegov.
Kolegyne, kolegovia, začnem tu takými poznámkami. Pán Klučka sa dlhodobo venuje tejto problematike. Pán Klučka je hlavným cyklokoordinátor na Slovensku na ministerstve dopravy. Viackrát bol aj u nás v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja pri projekte Na bicykli do práce, ktorý vždy býva v máji a osobne ho tiež poznám niekoľko rokov. Je to veľký človek so srdcom pre cyklistiku.
Čo sa týka, pán kolega Goga, no môžme sa dostať do toho štádia, že ideme hovoriť o tom, že boli ste tu v 2012 alebo v 2012-2016 sami, mohli ste to prijať. Niekto tu v minulosti niečo predkladal a mohlo sa to schváliť a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme ísť aj touto cestou, alebo pome tou cestou, že pome to podporiť spoločne, pome to schváliť, hej, a nie, nedávať argumentáciu toho charakteru, že mali ste možnosť to schváliť a teraz to u mňa kvôli tomu neprejde. No to je také, podľa mňa nie nekorektné, ale však dobre, je to váš postoj.
Čo sa týka, čo sa týka toho merania tej vzdialenosti alebo tých, no myslím si, že minimálne takým istým spôsobom, ako sa merajú, meria vzdialenosť, ktorá sa má dodržiavať medzi kamiónmi, a, samozrejme, určite minimálne takým istým spôsobom, ako sa to, ako sa to meria v českej, ako sa to bude merať v Českej republike, Belgicku, Francúzsku, Luxembursku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Slovinsku, Španielsku napríklad. Tak isto, ako to robia tam, tak to môžme robiť aj my na Slovensku. Ako taký argument, že ako by sme to ako tak, buď to chceme robiť, buď chcem zadefinovať.
Myslím si, že tu musím dať za pravdu pánovi Mičovskému, hlavne to má, hlavne to má psychologický efekt, kolegyne, kolegovia, z toho pohľadu, že si to uvedomia tí šoféri vozidiel. Myslím si, že, tak ako som povedal, nie je problém pre toho šoféra obísť toho cyklistu v bezpečnej, dostatočnej vzdialenosti tak, aby ho neohrozil z hľadiska toho 1,5 metra a aj na tom východe Slovenska. Nemôžme sa vyhovárať. Pokiaľ vždy, tak buď to chceme podporiť, buď chcem chrániť tých cyklistov na tých cestách alebo vždy, ale fakt vždy si nájdem nejakú argumentáciu na to, aby som to nepodporil. To znamená, vždy si nájdem to, že buď hentam je zlá cesta, preto to nepodporím, nepodporím to preto, lebo ste to mali možnosť schváliť v predchádzajúcom volebnom období, ste to nespravili, preto to nepodporím. Vždy si nájdem nejakú argumentáciu.
Toto je úplná a jednoduchá novelizácia, ako som povedal, ktorá vo veľkej miere veľmi pomôže tým cyklistom na tých cestách. A fakt veľakrát môže, ma mrzí, keď sa vyjadrujú k tomu aj ľudia, nehovorím, že tí, ktorí ste sa vyjadrovali, že nejazdíte na bicykloch, ale keď sa k tomu vyjadrujú hlavne ľudia, ktorí v živote nesedeli na bicykli a nešli na tom bicykli po tých cestách, jednotkách, dvojkách, trojkách. Ja nehovorím, že jazdím veľa, ale ročne 5-tisíc km na bicykli najazdím. Myslím si, že mám prejdené dosť veľkú časť Slovenska na bicykloch a jazdím hlavne na ceste, nejazdím v lese. Jazdím hlavne na ceste, na klasickej ceste.
Čo sa týka, čo sa týka, odmeranie som povedal. Ja si myslím, že vyhovárať sa, vyhovárať sa na to, že nejaké problémy tu máme, je, funguje to v iných krajinách a podľa mňa úplne v pohode. A ešte na margo toho, tiež súhlasím s tým, aby tí cyklisti, možno mimo toho zastavaného územia boli osvetlení počas celého dňa. Ja nosím veľmi intenzívne svetlo počas celého dňa, aj keď je slnko, lebo myslím si, že to veľmi pomáha pritom, aby ma ten šofér vozidla videl.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17.9.2021 o 14:01 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:05

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja len veľmi krátko budem reagovať. Myslím si, že nikto z nás ani nikto z vás nebude popierať dobrú myšlienku tohto zákona a polemizovať o tom, že kedy to malo byť prijaté, alebo či to bude prijaté teraz alebo nebude. Tak asi my to nevyriešime takým spôsobom, že sa tu budeme naťahovať, že koalícia, opozícia, a že vy ste to mohli, keď ste vládli sami, nevládli ste sami.
A potom taká druhá, druhá vec. Možno málo, málo z vás ako vodičov vie, že na úseku D1 medzi Bratislavou a Trnavou platí dvojsekundová bezpečná vzdialenosť medzi vozidlami. Sú tam síce 70 metrov označené tabule, tak tiež by sme sa mohli začať baviť o tom. A tá zmena bola, tuším, že v roku 2011 prijatá za ministra vnútra Lipšica, tak napríklad aj tam by sme sa mohli začať baviť o tom, že máme to v zákone a akým spôsobom je to vykonateľné, lebo koľkí z vás ste už dostali pokutu, že vás stopkami namerali policajti, že ste išli nie dve sekundy, respektíve tri sekundy, ale že ste išli 1,5 sekundy za autom, takže toto, myslím si, že to je také trošku alibistické z vašej strany, že tu vyhadzujte argument, že to nebude vykonateľné. Lebo ak je to vykonateľné v iných štátoch, ktoré boli spomínané, tak myslím si, že vieme si s tým poradiť aj u nás.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.9.2021 o 14:05 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video