51. schôdza

23.11.2021 - 14.12.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 18:37 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:34

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1018 z 21. októbra 2021 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 266 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu - mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 18:34 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:37

Peter Cmorej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade veľmi vítam tento zákon, ktorého som spolupredkladateľom. My sme mali viacerí ten istý úmysel. Ani sme o sebe nevedeli, aj Richard Takáč, sme prinášali trošku iné riešenie. Nakoniec ministerstvo súhlasilo s tým riešením, ktoré priniesol Richard. Takže som veľmi rád, že obce už budú môcť diferenc... v tomto prípade dať zľavu z dane zo stavby, pokiaľ je táto stavba určená na športové účely, čo bola aktuálne pomerne veľký problém, lebo spadali pod ostatné stavby. Takže obce mali možnosť buď zaťažiť aj veľké športové haly pomerne vysokou daňou, alebo druhá možnosť bola nevyberať dane ani zo stavieb, ani z iných ostatných stavieb, kde sa vykonávala aj častokrát aj podnikateľská činnosť. Ale, ale teda ak nechceli športoviská zaťažiť, tak nemohli túto daň vyberať z týchto stavieb, keďže to bolo jedna kategória.
V zákone o miestnych daniach je ale veľa vecí, ktoré by sme my komunálni poslanci radi upravili. A jedna z nich je aj daň z ubytovania. A preto som veľmi rád, že síce trošku s takým veľkým chvatom, ale sa nám dneska podarilo získať všetky potrebné súhlasy. A za chvíľu prednesiem pozmeňovací návrh, ktorý pridáva aj úpravu dane z ubytovania. Robíme to preto teraz, lebo pokiaľ chcú obce vyberať túto daň podľa nových pravidiel, tak musia upraviť svoje všeobecne záväzné nariadenia a tie musia urobiť, a to musia urobiť ešte v decembri, aby to bolo platné od, od 1. januára.
V tomto pozmeňujúcom návrhu, ktorý, ktorý za chvíľočku prečítam, ide v podstate o to, aby bolo možné vyberať daň z ubytovania aj pri, napríklad Airbnb alebo pri takých kategóriách ubytovacích zariadení, ktoré dneska neboli vymenované v tom zákone úplne explicitne. Taktiež rieši problém s tým, že ak nie je známy prevádzkovateľ daného ubytovacieho zariadenia, tak kto bude platiť tú, tú daň. Rieši sa tam napríklad aj prípad, že zástupca platiteľa dane je prevádzkovateľ digitálnej platformy, teda webovej služby, cez ktorú bolo to ubytovanie, ubytovanie zabezpečené, príp. náhradná osoba je vlastník nehnuteľností, pokiaľ nie je jasný prevádzkovateľ.
Ešte by som povedal, že viacerí poslanci sme teda rokovali o, o tomto doplnení. Medzi podpísanými chýba napríklad Ľuboš Krajčír, ktorý sa, žiaľ, teda (povedané so smiechom) nenachádzal v sále, keď sme zbierali podpisy. Ale určite aj on ako komunálny poslanec, ktorý bol tiež oslovený s touto iniciatívou a tiež sa o to zaujímal, by sa rád pripísal. Takže idem čítať pozmeňujúci návrh.
Ale ešte predtým, aby som na to nezabudol, poprosím vyňať zo spoločnej správy hlasovanie o prvom bode na osobitné hlasovanie, nakoľko už nebude po podaní tohto pozmeňujúceho návrhu ten prvý bod, teda nebude niekde dávať zmysel. Takže idem čítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Cmoreja, Milana Vetráka, Richarda Nemca, Karola Kučeru a Gábora Grendela k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 719).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa doterajší bod označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 9, ktoré znejú:
„2. V § 37 sa za slová „prechodné ubytovanie“ vkladajú slová „fyzickej osoby“, za slovom
„liečební,“ sa vypúšťa slovo „turistická“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a iné zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe“. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
3. § 38 vrátane nadpisu znie:... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Kolegovia, poprosím vás, buď mimo sály, alebo trošku tichšie skúste.

Cmorej, Peter, poslanec NR SR
㤠38
Osoby zúčastnené na plnení daňovej povinnosti:
(1) Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
(2) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.
(3) Zástupca platiteľa dane je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy, poznámka pod čiarou 22d) s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
„22d) § 2 písm. ag) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 344/2017 Z. z.“
4. V § 39 sa na konci, sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.“
5. § 41 vrátane nadpisu znie:
㤠41
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.“
6. Za § 41 sa vkladajú § 41a až 41d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 41a Oznamovacia povinnosť
(1) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť najneskôr v deň začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania ubytovaciu kapacitu zariadenia a ukončenie poskytovania odplatného prechodného ubytovania je platiteľ dane povinný obci oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania. Platiteľ dane je povinný obci oznámiť všetky zmeny skutočností rozhodujúcich pre určenie dane do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.
(2) Platiteľ dane je povinný na účely tejto dane viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytované. Evidenciu fyzických osôb vedie v listinnej podobe alebo elektronickej podobe formou evidenčnej knihy, ktorá obsahuje meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti, ktorým môže byť občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad preukazujúci, preukazujúci totožnosť daňovníka, dĺžku pobytu (počet prenocovaní) a ďalšie záznamy potrebné pre správne určenie dane. Evidenčnú knihu je povinný viesť prehľadne a zápisy usporadúvať postupne z časového hľadiska podľa vzniku daňovej povinnosti.
(3) Platiteľ dane je povinný obci oznámiť, že namiesto neho daň sčasti alebo úplne vyberá zástupca platiteľa dane, ktorý na seba preberá plnenie daňovej povinnosti za platiteľa dane. Platiteľ dane vedie podrobnú evidenciu podľa odseku 2 za všetky fyzické osoby, ktorým bolo odplatné prechodné ubytovanie poskytnuté.
(4) Platiteľ dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením.
Poznámka pod čiarou 11) Ak časť povinností alebo celú daňovú povinnosť plní za platiteľa dane zástupca platiteľa dane, základ dane podľa § 39 sa znižuje o základ dane, ktorý za platiteľa dane prebral jeho zástupca.
§ 41b
Určenie dane podľa pomôcok
(1) Obec písomne vyzve platiteľa dane, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak platiteľ dane nesplní oznamovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, obec zistí základ dane a určí daň podľa pomôcok. Základom dane pri určovaní dane podľa pomôcok je súčin ubytovacej kapacity zariadenia (počet lôžok) v čase určenia dane podľa pomôcok a počtu dní v kalendárnom roku, za ktoré si platiteľ dane nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa § 41a. Na určovanie dane podľa pomôcok nemá vplyv vznik a zánik daňovej povinnosti podľa § 41.
(3) Obec oznámi platiteľovi dane určenie dane podľa pomôcok, pričom dňom začatia určenia dane podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup obce pri určení dane podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis. 37a)
Osobitné ustanovenie...
§ 41c
Osobitné ustanovenia pre zástupcu platiteľa dane
Obec môže so zástupcom platiteľa dane uzavrieť dohodu o náležitostiach rozsahu a spôsobu vedenia evidencie podľa § 41a ods. 2 na účely platenia dane, spôsobe vyberania dane, náležitostiach potvrdenia o zaplatení dane, lehotách a spôsobe odvodu dane obci. Zástupca platiteľa dane oznamuje obci základ dane podľa § 39 v lehote a spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným nariadením. 11)
Zástupca platiteľa dane vyberá daň od daňovníka v mene platiteľa dane, ktorú odvádza na účet správcu dane. Platba na účet správcu dane sa považuje za odvedenú daň. Postup podľa osobitného predpisu vzťahujúci sa na neoznačenú platbu, 22e), sa nepoužije, ak zástupca platiteľa dane preukáže, že k odvedeniu dane došlo v dôsledku chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti.
§ 41d Paušálna daň
(1) Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, 11) paušálnu sadzbu dane. Paušálna sadzba dane je sadzba dane za jedno lôžko z ubytovacej kapacity zariadenia za... na kalendárny rok.
(2) Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia za posledný rok. Na zmeny ubytovacej kapacity počas kalendárneho roka sa neprihliada. Paušálna daň sa uplatní, ak s ňou platiteľ dane súhlasí. Na platiteľa dane sa v tomto prípade nevzťahuje ustanovenie § 41a (2).
(3) Obec vyrubí paušálnu daň rozhodnutím. Obec môže v rozhodnutí určiť platenie paušálnej dane v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí; platiteľ dane môže vyrubenú daň zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22e znie:
„22e) § 55 ods. 11 druhá a tretia veta zákona č. 563/2009 Z. z.“
7. § 43 vrátane nadpisu znie:
㤠43
Splnomocňovacie ustanovenie
Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením, 11) najmä náležitosti oznamovacej povinnosti podľa § 41a, sadzbu dane, prípadne rôzne sadzby dane podľa § 40 ods. 2, paušálnu daň podľa § 41d, spôsob a lehoty platenia dane, oslobodenia od dane alebo zníženia dane.“
8. V § 99d odsek 4 znie:
„(4) Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani z vonkajšej reklamy určí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle s vyznačením dátumu uverejnenia. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.“
9. Za § 104k sa vkladá § 104l, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1) Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 oznámiť ubytovaciu kapacitu zariadenia do 31. decembra 2022.
(2) Vzor tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ustanovený podľa § 99d ods. 4 v znení účinnom do nadobudnutia účinnosti tohto zákona zostáva v platnosti pre príslušné zdaňovacie obdobie.“
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.11.2021 o 18:37 hod.

Mgr. Ing.

Peter Cmorej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:40

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Termín hlasovania teda zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis

24.11.2021 o 18:40 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:54

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keďže sa nám čas chýli ku koncu, tak budem veľmi stručný.
Vlastne zákon rieši len to, aby obecné zastupiteľstvo a vyššie územné celky môžu, ak bude záujem, zriadiť mládežnícke parlamenty a rady seniorov ako poradné orgány obcí. A zároveň dáme aj väčšie právomoci mladým ľuďom sa v ich samosprávach alebo VÚC-kach realizovať, aby mohli meniť veci verejne, pretože sme presvedčení, že mladým patrí budúcnosť, ale aj súčasnosť (povedané so smiechom), aby mali možnosti robiť to, čo robiť chcú, a ukázali aj nám starším, že majú záujem meniť veci verejné. Takže takto v krátkosti.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

24.11.2021 o 18:54 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:54

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1017 z 20. októbra 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 403 z 19. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 123 z 23. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 126 z 18. novembra 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
- hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 125 dňa 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 18:54 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:58

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja vám o pár sekúnd prečítam pozmeňujúci návrh. V prvom rade ho vysvetlím.
Ide iba o legislatívnotechnické úpravy, kde sa ráta s novou účinnosťou zákona, keďže tá pôvodná bola zlá, a ďalšia je, že sa žiacke školské rady, ktoré sú v súčasnosti už vzniknuté, sa nebudú rušiť, len sa premenujú na školské parlamenty. A zároveň ešte jedna taká malá drobnosť, že pri rovnosti hlasov za člena školského parlamentu sa nebude rozhodovať žrebom, ale budú nové voľby vlastne pre tých kandidátov, ktorí získali najviac hlasov.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Milana Vetráka a Karola Kučeru
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej republiky rady (pozn. red.: správne „Slovenskej národnej rady“) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej republiky, Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. II bode 3 v § 26 odsek 6 znie:
„(6) Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.“
2. V čl. II bode 3 v § 26 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami“.
3. V čl. II bode 3 v § 26 odsek 9 znie:
„(9) Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.“
4. V čl. II bod 4 znie:
4. Za § 39he sa vkladá § 39hf, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39hf
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Žiacke školské rady ustanovené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021sa považujú za školské parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“
5. V čl. III sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
2. Za § 20a sa vkladá § 20b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„20b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Mládežnícke parlamenty zriadené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2021 sa považujú za obecné mládežnícke parlamenty podľa predpisov účinných od 1. januára 2022.“
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 18:58 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19:01

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V mnohých mestách študentské parlamenty fungujú už desaťročia. Jedným z najstarších je aj mládežnícky parlament v Kežmarku, ktorý vznikol na základe iniciatívy kežmarského mestského poslanca. V súčasnosti sa stretávame s javom, a to takým, že niektoré obce a ich poslanci takéto mládežnícke parlamenty nie sú ochotní zriadiť, vyhovárajúc sa na zákon o obecnom zriadení, kde tieto parlamenty nie sú taxatívne vymedzené, preto sa mladí ľudia obracajú na centrá voľného času alebo zakladajú iné občianske združenia. Vstup do týchto OZ-tiek je väčšinou na dobrovoľnej báze a, naopak, do tých mestských musí byť študent vo väčšine prípadov zvolený.
Práve táto novela prináša úpravu zákona o obecnom zriadení, kde sa zastupiteľstvám dáva kompetencia zriadiť obecný mládežnícky parlamentu, ako aj radu seniorov. Účasť, resp. prítomnosti verejnosti na komisiách dnes upravujú rokovacie poriadky komisií. Niektoré účasť verejnosti povoľujú, iné nie, preto do budúcna budem iniciovať a podporím také návrhy, ktoré zakomponujú účasť zástupcov obecných mládežníckych parlamentov do týchto komisií alebo otvoria komisie širokej verejnosti.
Druhou veľmi podstatnou vecou, ktorú vnímam veľmi pozitívne, je, že sa tu dáva priestor, aby v obciach, kde nie je vôľa zriadiť mládežnícky parlament, si ho mohli zriadiť mládežníci, napr. ako občianske združenie. Následne tak vzniká priestor na spoluprácu s inými mládežníckymi parlamentmi, ako aj mládežníckymi organizáciami, taktiež sa tu dáva možnosť vyšším územným celkom, aby mohli zriadiť mládežnícke parlamenty na úrovni kraja.
Aby sme presne vymedzili subjekty, ktoré môžu zriadiť mládežnícky parlament, predkladám pozmeňujúci návrh. Ide o spresnenie subjektov, ktoré môžu zriadiť mládežnícky parlament. Prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 718).
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení takto:
V čl. III § 6a ods. 1 sa slová „vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „zastupiteľstvo vyššieho územného celku“.
Chcem týmto... Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Chcem týmto požiadať všetkých poslancov Národnej rady o podporu tohto zákona. Je to zákon najmä pre rozvoj mládeže. Mnoho ľudí v týchto parlamentoch sú už dnes úspešní poslanci či starostovia, ktorí prvé skúsenosti s vecami verejnými získali práve v mládežníckom veku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 19:01 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 19:04

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, úplne v krátkosti. Už vopred ďakujem všetkým za podporu, tí, ktorí ju zajtra vyjadria. Rovnaký a podobný návrh zákona prijali prednedávnom aj v Poľsku, kde ho podporil celý parlament. Verím, že sa nám to podarí, takýto návrh zákona schváliť aj na Slovensku. S podporou celého parlamentu ukážeme mladým ľuďom, že nám na nich záleží a že si myslíme, že by mali vstupovať do vecí verejných a aj oni rozhodovať o svojej budúcnosti. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.11.2021 o 19:04 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno, milé kolegyne, milí kolegovia, takže krátke úvodné slovo.
Poslanci Národnej rady Richard Vašečka, Anna Záborská, Radovan Marcinčin, Katarína Hatráková, Ján Szőllős, Mária Šofranko, Marek Šefčík, Jana Majorová Garstková, Radovan Sloboda, Vladimír Ledecký, Jozef Lukáč, Miloš Svrček, Eva Hudecová, Tomáš Šudík, Michal Šipoš a Miriam Šuteková predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákon č. 597 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, a predkladajú ho z toho dôvodu v nadväznosti na potrebu upraviť financovanie školstva tak, aby bola rešpektovaná autonómia zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení v súlade s platnými zmluvami medzi štátom a cirkvami a tiež zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení.
Návrh zákona predstavuje aj opatrenie vo vzťahu k princípu rovného financovania každého dieťaťa a žiaka bez ohľadu na zriaďovateľa školy a školského zariadenia.
Cieľom návrhu zákona je zmena financovania súkromných škôl a školských zariadení a cirkevných škôl a školských zariadení tak, aby sa odstránilo nerovné postavenie zriaďovateľov týchto škôl v porovnaní so zriaďovateľmi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov, ak ide o prerozdeľovanie podielových daní.
Toľko z úvodného slova. Ja potom vyjadrím sa k niektorým námietkam, pretože sme v druhom čítaní, a hlásim sa do rozpravy ako prvý, pán predsedajúci.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.11.2021 o 9:02 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:04

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dobré ráno, milí kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada uznesením z 21. októbra ´21 č. 1019 sa uzniesla prerokovať návrh skupiny poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu skupiny poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 405 z 18. novembra ´21, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 256 z 18. novembra ´21 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 131 z 23. novembra ´21 zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 16 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov (tlač 720) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 23. novembra ´21 č. 132. Týmto uznesením ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.11.2021 o 9:04 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video