60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.3.2022 o 17:53 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

17:53

Andrej Doležal
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi, pán, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení, v znení zákona č. 177 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady z roku 2019 č. 1936, ktorou sa mení smernica... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár Boris, predseda NR SR
214.
Dobre, ďakujem. (Rečník sa obrátil na predsedajúceho.) Pardon, ja sa ospravedlňujem, len som mal...
Pardon.

Doležal, Andrej, minister dopravy a výstavby SR
215.
... ktorou sa mení smernica 2018/96 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry, ktorá je výsledkom novelizácie doposiaľ účinnej smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 96 z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry za účelom zvýšenia bezpečnosti pozemných komunikácií v rámci tzv. transeurópskych dopravných koridorov, ako aj na iných hlavných cestných ťahoch vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania a zabezpečenia ochrany chodcov a zraniteľných účastníkov cestnej premávky.
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť systematické a odborné posúdenie pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania. Transpozíciou smernice dochádza predovšetkým k zavedeniu niekoľkostupňového bezpečnostného hodnotenia úsekov, ktoré zlepší orientáciu v aktuálnom stave bezpečnosti ciest a zabezpečí efektívnu prioritizáciu prijímania a realizácie nápravných opatrení, osobitne pri úsekoch pozemných komunikácií vyhodnotených ako najviac rizikové.
Návrh zákona má vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá sociálny vplyv ani vplyvy na životné prostredie, informatizáciu, na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Vážení prítomní, týmto si vás dovoľujem požiadať o podporu a schválenie predloženého návrhu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:53 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:53

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, je to tlač 881. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:53 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:53

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem. Len to, že hlasovať budeme o tomto zajtra o jedenástej hodine
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:53 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:53

Andrej Doležal
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Dovoľte mi, aby som uviedol návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996, a to na základe rozhodnutia Rady Európskej únie.
Ratifikáciou predmetného protokolu zároveň Slovenská republika pristúpi k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti o náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 2010. Dohovor z roku 2010 nadobudne platnosť po tom, čo Protokol z roku 2010 nadobudne platnosť v členských štátoch.
Účelom medzinárodného dohovoru je zabezpečenie primeranej, včasnej a účinnej náhrady osobám, ktoré boli poškodené uvoľnením nebezpečných a škodlivých látok pri preprave po mori. Protokol z roku 2009... 2010 je medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy v zmysle čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je podľa čl. 7 ods. 5 ústavy medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá má po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Materiál je nelegislatívnej povahy, jeho prijatie nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálny vplyv, vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby pre občana, manželstvo, rodičovstvo, rodinu, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci a je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky. Materiál bol predmetom rokovania Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky a na rokovanie Národnej rady sa predkladá bez rozporov.
Vážení prítomní, dovoľujem si vás požiadať o podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:53 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:53

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 (tlač 772).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 925 zo 17. februára 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. marca 2002 (2022, pozn. red.) a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 10. marca 2022 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 289 z 15. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru v uvedenej spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:53 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:53

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Hlasovať budeme zajtra o 11. hodine.
Skryt prepis

15.3.2022 o 17:53 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
60. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:02

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobré ráno, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, cieľom predloženého vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je profesná úprava limitu verejných výdavkov v rámci zostavovania rozpočtu verejnej správy, jeho úprava následnej realizácie rozpočtu verejnej správy.
Predmetom navrhovanej novely zákona je úprava schvaľovania limitov verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy, vymedzenie postavenia ministerstva financií v procese vzťahujúcom sa na limit verejných výdavkov, explicitne vyjadrenie záväznosti limitu verejných výdavkov pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, povolenie len takých rozpočtových opatrení, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov a vymedzenie hodnotenia dodržania limitu verejných výdavkov.
Vzhľadom na to, že návrh novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý aj okrem iného zavádza limit verejných výdavkov, bol presunutý do návrhu programu riadnej schôdze Národnej rady so začiatkom až 14. júna a vzhľadom na záväzok Slovenskej republiky vo vzťahu k limitu verejných výdavkov obsiahnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, podľa ktorého sa limit verejných výdavkov má implementovať v programe stability na roky 2022 až 2025 v apríli 2022 tak, aby sa zachytil celý rozpočtový cyklus na rok 2023, boli do tohto návrhu zákona pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom premietnuté príslušné ustanovenia viažuce sa k zavedeniu limitu verejných výdavkov ako systémového rozpočtového nástroja na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti.
Výdavkové limity sú moderné fiškálne pravidlo, je stále populárnejšie a zavádzajú ho nové a nové krajiny. Implementácia limitov lepšie ukotví rozpočtovú disciplínu a zvýši proticyklickosť fiškálnej politiky, to znamená, že v dobrých časoch, keď prichádzajú do štátnej kasy vyššie ako očakávané príjmy, šetríme, v zlých časoch, ako napríklad teraz, budeme mať zdroje na výraznejšiu podporu ekonomiky.
Zavedenie záväzných výdavkových limitov posilní strednodobé rozpočtové plánovanie. Limity výdavkov budú určené pevne a rozpísané na kapitoly na dlhšie obdobie, s výnimkou niektorých aktualizácii. Jednotliví ministri tak budú môcť lepšie plánovať a spoľahnúť sa na dohodnuté zdroje. Okrem toho budú výdavkové limity tlačiť na efektívnejšie využitie verejných výdavkov a podporia aplikáciu princípov hodnoty za peniaze. Navrhovanými legislatívnymi úpravami získa Slovenská republika funkčné viacročné výdavkové limity ako hlavné rozpočtové pravidlo pre riadenie rozpočtu.
Kolegovia, kolegyne, dovoľte mi požiadať o podporu pre prijatie a schválenie predloženého vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2022 o 9:02 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:05

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1274 zo 16. februára 2022 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 301 zo 16. marca 2022.
Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2022 o 9:05 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:08

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, priznám sa, že nemal som v pláne vystúpiť k tomuto bodu, keďže výdavkové limity sú dôležitou súčasťou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a tento zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy má byť len takým v týchto ustanoveniach vykonávacím predpisom, čiže tá dôležitosť tam nemala byť v porovnaní s ústavným zákonom taká veľká, ale prinášame teraz, dúfam, že dočasne, výdavkové limity do tohto zákona, tak nedá mi sa aj k procesu, aj k nejakým ďalším veciam aj vyjadriť.
Ten zákon sám osebe bez toho, aby sa novelizoval aj ústavný zákon, nebude úplne dobrým, pretože dôležitejšie teraz z môjho pohľadu sú hlavne tie ustanovenia, ktoré sa týkajú dlhovej brzdy, pretože všetky pásma už dva roky máme prestrelené a je dôležité, aby sme tie pásma aktualizovali, a to sa teraz momentálne nedeje, a tým by som chcel ešte povedať, že ten začiatok procesu prijímania novely toho ústavného zákona, ktorý bol pred jeden a pol rokom, začal podľa mňa dobre. Bola tam širšia politická diskusia, aj sa tie samotné ustanovenia prijímali po nejakej širšej diskusii alebo konsenze, bohužiaľ, tá debata potom, keď prišla do parlamentu, tak vlastne od prvého čítania bola úplne zastavená a ja som viackrát vyzval aj ministra financií, aby sme ten priestor využili, kým sa rokuje, na to, aby sme skonsolidovali tento ústavný návrh zákona o tie nové výdavkové limity a znovu ho predložili do medzirezortného pripomienkového konania, pretože si myslím, že by to len mohlo priniesť pozitívne návrhy, ktoré by mohli prísť aj zo širšej alebo odbornej verejnosti. Takýmto spôsobom, keď to robíme, tak nielenže obchádzame nejakú odbornú diskusiu, ale myslím si, že aj znižujeme kvalitu samotného návrhu.
Včera večer prišiel teda pozmeňujúci návrh, ktorý nie je veľmi rozdielny od toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol pripravený už predtým, avšak naštudovať si podrobne tých 19 strán vyžaduje viacej času a k obsahu bude podľa mňa potrebné ešte otvoriť ďalšiu odbornú diskusiu, pretože za ten krátky čas som tam našiel niekoľko vecí, ktoré podľa mňa bude treba buď dovysvetliť, alebo možno ešte upraviť, aby fungovali v prospech udržateľnosti verejných financií.
Verím teda, že, tak ako to bolo povedané aj na výbore, že je to vlastne len také dočasné riešenie to zavedenie výdavkových limitov do tohto zákona a v júni sa tie výdavkové limity presunú naspäť do ústavného zákona. Nechcem teraz vyjadrovať nejaké pochybnosti vzhľadom na to, ako ten proces už rok a pol prebieha, ale verím teda, že to tak naozaj bude, že si teraz splníte len nejaký, nejakú úlohu kvôli plánu obnovy a že bude vytvorený priestor na to, aby sme mohli ďalej pokračovať v odbornej diskusii nielen o výdavkových limitoch, ale aj o dlhovej brzde, prípadne o daňovej brzde, ak bude taká požiadavka vznesená.
Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť aj o prechode na čistý dlh, aby sme zamedzili tým udalostiam alebo tým veciam, ktoré sa stali v minulosti, kedy len kvôli nejakému zlepšeniu ukazovateľov sa potom rozpúšťali tie likvidné aktíva, aby sme mali možnosť pri takýchto krízových situáciách sa vyhnúť tomu, že potom nemáme k dispozícii prostriedky na to, aby sme napríklad jednorázovo urobili nejaké opatrenia, avšak táto diskusia, si myslím, že bude musieť byť potom prenesená do tej, do toho zákona, ústavného zákona o rozpočtových pravidlách, teda ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Teda, ako som povedal, ja sa k samotnému obsahu nebudem teraz vyjadrovať, avšak ešte raz apelujem na to a aj na vás, pán minister, aby ste do júna vytvorili priestor k ďalšej odbornej debate komplexne, o všetkých týchto troch nástrojoch spoločne a aby sme našli zhodu cez celé politické spektrum, teda nielen koalícia, ale aj opozícia a spravili taký zákon, za ktorý nám budú potom občania Slovenskej republiky vďační.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 9:08 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:13

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Beluský, ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Áno, vnímam vaše slová o potrebe, potrebe ďalšej, ďalšej odbornej debaty v tejto téme a nie sú to len slová. Ja môžem takto potvrdiť, že skutočne pán poslanec sa zúčastňuje všetkých týchto debát a takisto aj chcem poďakovať aj za podporu vlastne predloženého návrhu aj na výbore. Takže ja som totiž aj na výbore povedal, že tá forma nie je ideálna, ale presne tak, tak ako bolo povedané aj na výbore, ale aj vami teraz, že bude sa pracovať ďalej na zákone o rozpočtovej zodpovednosti vrátane teda dlhovej brzdy, daňovej brzdy a presunu výdavkových limitov. A ja som presvedčený a dúfam, že sa podarí, aby tá diskusia bola skutočne celospoločenská a odborná a aby, aby fakt poslanci, ktorí majú záujem, aby, aby sa jej vedeli a mohli zúčastniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 9:13 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video